logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR V/03

27 lutego 2003 roku

PROTOK脫艁 NR V/03

z sesji Rady Gminy w Latowiczu
odbytej dnia 27 lutego 2003 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy w Latowiczu


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jerzy Papi艅ski, o godzinie 9 35 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, (nieobecny p. Marian O艣ko) co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek – W贸jt Gminy;
2. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,
Obradom przys艂uchiwali si臋: p. Anna Spodar z tygodnika „Co s艂ycha膰?” oraz
p. S艂awomir Stosio z tygodnika „Nowy Dzwon”.

2
UCHWALENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy
2. Uchwalenie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2003.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przekszta艂cenia Publicznego Gimnazjum w Latowiczu.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie.
8. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych za 2002 rok.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2003 rok.
10.Informacja na temat stanu mienia komunalnego oraz mienia proponowanego do sprzeda偶y.
11. Informacja z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy r贸偶ne.
14. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
15. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie proponowanego porz膮dku obrad.
Wniosk贸w do przedstawionego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Radni nie wnie艣li 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2003.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
W odniesieniu do przedstawionego projektu uchwa艂y g艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Powiedzia艂a, 偶e wnosi o dokonanie poprawki w bud偶ecie, w Dz. 750 r.75022 搂 3030 (艣rodki zaplanowane na diety radnych). Pani Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, i偶 proponuje podwy偶szenie diet radnych z kwoty 100 z艂 do kwoty 114 z艂. Nast臋pnie p. radna doda艂a, 偶e obni偶enie sobie diet przez Rad臋 podczas gdy inni otrzymuj膮 podwy偶ki uwa偶a za krzywdz膮ce dla radnych.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Stwierdzi艂, 偶e jak si臋 domy艣la p. 艢luzek chodzi prawdopodobnie o to, 偶e Rada Gminy obni偶y艂a sobie diety wyra偶aj膮c jednocze艣nie zgod臋 na podwy偶szenie innym wynagrodzenia.
G艂os zabra艂 Przewodnicz膮cy Rady Gminy p. Jerzy Papi艅ski. Zaapelowa艂 do wnioskuj膮cej oraz innych radnych o od艂o偶enie rozpatrzenia sprawy ewentualnej podwy偶ki diet radnych do czasu kolejnej sesji. Nast臋pnie zaproponowa艂 przeg艂osowanie powy偶szej propozycji.
Pani radna Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, i偶 nie jest pewna czy na kolejnej sesji wnioskowana przez ni膮 zmiana b臋dzie mog艂a by膰 zrealizowana tzn. czy b臋d膮 艣rodki.
Przewodnicz膮cy Rady poprosi艂 o opini臋 w tej sprawie p. Skarbnik.
Pani Skarbnik – Zofia 艁odyga powiedzia艂a, 偶e wniosek p. Jadwigi 艢luzek b臋dzie mo偶na zrealizowa膰 na nast臋pnej sesji.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie kwesti臋 od艂o偶enia do nast臋pnej sesji dyskusji nad ewentualn膮 podwy偶k膮 diet radnych.
Rada Gminy 8 g艂osami „za” przy 5 g艂osach „przeciw” oraz 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” zdecydowa艂a o od艂o偶eniu do nast臋pnej sesji sprawy ewentualnego dokonania podwy偶ki diet dla radnych.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przedstawiony przez p. Skarbnik projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 r.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 7 g艂osami „za”, przy 4 g艂osach „przeciw” oraz 4 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 r. - uchwa艂a Nr V/23/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZEKSZTA艁CENIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Przypomnia艂 histori臋 powo艂ania Zespo艂u Szkolno Przedszkolnego w Latowiczu oraz Gimnazjum w Latowiczu z oddzia艂ami w Wielgolesie. Stwierdzi艂, i偶 system ten funkcjonuje do dnia dzisiejszego i w miar臋 si臋 sprawdza. Nale偶y jednak stwierdzi膰, 偶e s膮 tak偶e trudno艣ci (g艂贸wnie w zarz膮dzaniu) spowodowane przez dwoisto艣膰: Gimnazjum – oddzia艂y. Opr贸cz tego trzeba powiedzie膰, 偶e zmiany wymuszaj膮 przepisy. Ustawodawca przed艂u偶y艂 zezwolenie na dzia艂alno艣膰 takiego systemu do 1 wrze艣nia 2003 r. Z du偶膮 doz膮 prawdopodobie艅stwa przypuszcza膰 nale偶y, i偶 na d艂u偶sze funkcjonowanie pozwolenia nie b臋dzie.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 w zwi膮zku z powy偶szym proponuje powo艂anie dw贸ch Zespo艂贸w Szk贸艂: jednego w Latowiczu i jednego w Wielgolesie. Zespo艂y sk艂ada膰 si臋 b臋d膮 z gimnazjum oraz ze szko艂y podstawowej. W celu powo艂ania proponowanych Zespo艂贸w konieczne jest wcze艣niejsze podj臋cie uchwa艂y o przekszta艂ceniu Gimnazjum w Latowiczu.
Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e odby艂 spotkanie z radami pedagogicznymi w celu poznania ich opinii w sprawie utworzenia Zespo艂贸w Szk贸艂. Opinia ta by艂a w wi臋kszo艣ci pozytywna. Negatywnie do plan贸w powo艂ania Zespo艂贸w odnie艣li si臋 nauczyciele Zespo艂u Szkolno Przedszkolnego.
G艂os zabra艂 p. radny Witold K艂os. Zapyta艂 ile gmin臋 b臋dzie kosztowa艂o utworzenie Zespo艂贸w Szk贸艂?
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, 偶e w obecnej chwili nie mo偶na tego dok艂adnie okre艣li膰.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Stwierdzi艂, 偶e „radni nie chcieliby podejmowa膰 uchwa艂 w oderwaniu od opinii os贸b zainteresowanych”. Nast臋pnie p. radny powiedzia艂, 偶e by艂oby wskazane aby w kwestii powo艂ania Zespo艂贸w wypowiedzieli si臋 obecni na sali dyrektorzy szk贸艂.
Przewodnicz膮cy Rady poprosi艂 obecnych na sesji dyrektor贸w szk贸艂 o zabranie g艂osu.
G艂os zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski – p.o. dyrektora w Gimnazjum w Latowiczu z oddzia艂ami w Wielgolesie. Stwierdzi艂, i偶 jest za powo艂aniem Zespo艂贸w Szk贸艂. Powiedzia艂, i偶 u艂atwi to zarz膮dzanie obiektami oraz wprowadzi zdrowe wsp贸艂zawodnictwo pomi臋dzy plac贸wkami.
G艂os zabra艂a p. El偶bieta Wieczorek – Dyrektor Szko艂y Podstawowej w D臋bem Ma艂ym. Stwierdzi艂a, 偶e podziela pogl膮dy wyra偶one przez p. Zbigniewa Pi艂atkowskiego i podobnie jak on jest za powo艂aniem Zespo艂贸w.
G艂os zabra艂a p. Zofia Salamon – Dyrektor Szko艂y Podstawowej w Transborze. Powiedzia艂a, i偶 tak偶e jest za powo艂aniem Zespo艂贸w Szk贸艂. Stwierdzi艂a, i偶 widzi szans臋 na odniesienie przy tej okazji pewnych korzy艣ci wychowawczych. Obecnie m艂odzie偶 (z gimnazjum) nie czuje si臋 zobowi膮zana do pomocy m艂odszym bo chodz膮 oni do innej szko艂y. Po utworzeniu Zespo艂贸w istnieje szansa, 偶e zachowania te si臋 zmieni膮.
G艂os zabra艂a p. Bo偶ena Kania – Dyrektor zespo艂u Szkolno Przedszkolnego. Stwierdzi艂a, 偶e trudno jest dzisiaj m贸wi膰 czy powo艂anie Zespo艂贸w b臋dzie korzystne. Czy tak si臋 stanie poka偶e dopiero czas. Pani Dyrektor stwierdzi艂a, 偶e widzi strony dodatnie utworzenia Zespo艂贸w w odniesieniu do kwestii zarz膮dzania oraz tworzenia arkuszy organizacyjnych. Ma natomiast obawy czy wszyscy nauczyciele (zwlaszcza ci, kt贸rzy nie ucz膮 przedmiot贸w podstawowych) znajd膮 w nowych plac贸wkach zatrudnienie. Pani Bo偶ena Kania powiedzia艂a tak偶e, i偶 obawia si臋 pogorszenia kwestii wychowawczych co wynikn膮膰 mo偶e z po艂膮czenia m艂odzie偶y gimnazjalnej w jednym budynku z ma艂ymi dzie膰mi. Pani Dyrektor zauwa偶y艂a, i偶 obecnie istnieje w tej materii pewna mo偶liwo艣膰 separacji.
G艂os zabra艂a p. Hanna Zawadka – Dyrektor Szko艂y Podstawowej w Wielgolesie. Stwierdzi艂a, i偶 uwa偶a, 偶e planowane do utworzenia Zespo艂y Szk贸艂 b臋d膮 dobrymi, sprawnymi tworami. Nast臋pnie, odnosz膮c si臋 do wypowiedzi swojej przedm贸wczyni, doda艂a 偶e p. W贸jt zapewni艂, i偶 wszyscy nauczyciele obecnych plac贸wek znajd膮 po przekszta艂ceniach zatrudnienie w Zespo艂ach.
G艂os zabra艂 p. Zbigniew Pi艂atkowski. Zapyta艂 p. Dyrektor Zespo艂u Szkolno Przedszkolnego, czy uwa偶a, i偶 4 lata temu pope艂niono b艂膮d nie powo艂uj膮c dw贸ch gimnazj贸w?
Pani Bo偶ena Kania odpowiedzia艂a, i偶 zawsze by艂a zwolenniczk膮 jednego gimnazjum.
G艂os zabra艂 p. Ryszard Podobas – so艂tys ze wsi Stawek. Stwierdzi艂, i偶 gmina powinna zorganizowa膰 dow贸z dzieci do swoich szk贸艂 tak aby nie chodzi艂y one do szk贸艂 poza gmin膮. Pan so艂tys stwierdzi艂, 偶e za tymi dzie膰mi „przysz艂yby pieni膮dze”.
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, 偶e to rodzice a nie gmina decyduj膮, do kt贸rej szko艂y chodzi膰 ma dane dziecko.
G艂os zabra艂 p. radny Jan Doma艅ski. Stwierdzi艂, 偶e zastanawiaj膮ce jest, i偶 tylko rada pedagogiczna w Zespole Szkolno Przedszkolnym g艂osowa艂a przeciw powo艂aniu Zespo艂贸w Szk贸艂. Pan radny wyrazi艂 opini臋, i偶 mo偶e to by膰 spowodowane faktem, 偶e p. Dyrektor obawia si臋 utraty stanowiska a Rada Pedagogiczna nie jest dobrze poinformowana.
Pani Bo偶ena Kania – Dyrektor Zespo艂u Szkolno Przedszkolnego odpowiedzia艂a, i偶 nikogo nie ukierunkowywa艂a w jego pogl膮dach. Stwierdzi艂a, 偶e jest ju偶 12 lat dyrektorem ale mo偶e pracowa膰 tak偶e na innym stanowisku. Doda艂a, 偶e je艣li dyrektorem b臋dzie kto艣 inny to b臋dzie 偶yczy艂a mu powodzenia.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przedstawiony projekt uchwa艂y w sprawie przekszta艂cenia Publicznego Gimnazjum w Latowiczu.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 10 g艂osami „za”, przy 4 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie przekszta艂cenia Publicznego Gimnazjum w Latowiczu – uchwa艂a Nr V/24/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UTWORZENIA ZESPO艁U SZK脫艁 W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 9 g艂osami „za”, przy 5 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu – uchwa艂a Nr V/25/03 w za艂膮czeniu do protoko艂u.


7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UTWORZENIA ZESPO艁U SZK脫艁 W WIELGOLESIE

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 9 g艂osami „za” przy 5 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie – uchwa艂a Nr V/26/03 w za艂膮czeniu do protoko艂u.


8
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI GMINNEJ KOMISJI ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH ORAZ ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH ZA 2002 ROK.

Informacje i sprawozdanie przedstawi艂a p. Hanna Aksamitowska – Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W zwi膮zku z tym, 偶e przedmiotowe kwestie by艂y przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅. Rada Gminy przyj臋艂a przedstawione sprawozdanie do wiadomo艣ci nie wnosz膮c uwag ani zastrze偶e艅.


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ NA 2003 ROK

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Aksamitowska – Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu.
G艂os zabra艂 p. radny Jan Doma艅ski. Powiedzia艂, 偶e proponuje zlikwidowanie gminnego punktu konsultacyjnego. Stwierdzi艂, i偶 jest za tym ze wzgl臋du na ma艂e zainteresowanie oraz du偶e koszty utrzymania a tak偶e niewywi膮zywanie si臋 z obowi膮zk贸w zatrudnionego konsultanta.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, 偶e proponuje ograniczenie czasu funkcjonowania gminnego punktu. Odnosz膮c si臋 do kwestii konsultanta stwierdzi艂, i偶 wie, 偶e nie wype艂nia on w pe艂ni swych zada艅 ale zostanie zdyscyplinowany.
Pan radny Jan Doma艅ski zapyta艂 czy nie mo偶na by spr贸bowa膰 wynegocjowa膰 z Ksi臋dzem Proboszczem aby udost臋pni艂 lokal dla punktu konsultacyjnego za darmo?
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, 偶e poruszy t臋 spraw臋 z Komisj膮 oraz z ks. Proboszczem. O wynikach poinformuje radnych.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Zaproponowa艂 zdj臋cie 2 ty艣. z艂 ze 艣rodk贸w przeznaczonych na szkolenia Gminnej Komisjii Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i przeznaczenie ich na propagowanie sportu np. sfinansowanie zawod贸w sportowych (w ramach przewidzianych w programie dzia艂a艅 profilaktycznych).
Pan radny S艂awomir 艢wi膮tek zauwa偶y艂, i偶 Gminny Program omawiany by艂 na Komisjach i nikt nie mia艂 uwag.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 spraw臋, kt贸r膮 obecnie poruszy艂 sygnalizowa艂 tak偶e na posiedzeniu Komisji.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e sytuacja jest niekorzystna poniewa偶 na sesji nieobecna jest przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych. Nast臋pnie zaproponowa艂 zdj臋cie (z przeznaczeniem na sfinansowanie imprezy sportowej) 1 ty艣. z艂 ze 艣rodk贸w przewidzianych na „Kontynuowanie pracy gminnego punktu konsultacyjnego” (str. 6 GPPiRPA) oraz 1 ty艣. z艂 ze 艣rodk贸w przewidzianych na „Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych” (str. 7 GPPiRPA).
Pan radny Stanis艂aw Parol wyrazi艂 zgod臋 na powy偶sze rozwi膮zanie.
W zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y z uwzgl臋dnieniem zaproponowanej poprawki
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami „za” przy 2 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na 2003 rok – uchwa艂a Nr V/27/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


10
INFORMACJA NA TEMAT STANU MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ MIENIA PROPONOWANEGO DO SPRZEDA呕Y

Informacje o mieniu komunalnym, w tym o mieniu przeznaczonym do sprzeda偶y przedstawi艂 Wojciech Osi艅ski – insp. ds. gospodarki nieruchomo艣ciami i rolnictwa. (informacje w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Rada Gminy przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.

(Przed realizacj膮 kolejnego punktu porz膮dku obrad, sesj臋 Rady opu艣ci艂 (informuj膮c o przyczynie Przewodnicz膮cego) p. radny Witold K艂os).

11
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek przedstawi艂 informacje o dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami. W przedmiotowym okresie dzia艂alno艣膰 ta skupia艂a si臋 na nast臋puj膮cych sprawach:
1. Trwa艂a praca komisji przetargowej powo艂anej dla przeprowadzenia przetargu na budow臋 SUW w Chy偶ynach oraz pierwszego etapu wodoci膮gu.
3. Wykonano dokumentacj臋 techniczn膮 do zrealizowania modernizacji o艣wietlenia ulicznego na terenie ca艂ej gminy Latowicz.
4. Odby艂y si臋 spotkania z radami pedagogicznymi po艣wi臋cone kwestii powo艂ania Zespo艂贸w Szk贸艂 w Latowiczu i Wielgolesie.
5. Rozpatrywana by艂a kwestia likwidacji szko艂y filialnej w Redzy艅skiem (sprawa zosta艂a od艂o偶ona na rok).
6. Odby艂o si臋 posiedzenie Zarz膮du Gminnego OSP.
7. Odby艂o si臋 spotkanie z Komendantem Policji w Mrozach.
8. Prowadzone jest post臋powanie zmierzaj膮ce do zasiedzenia na rzecz gminy dzia艂ek w Strachominie.
9. Odby艂o si臋 spotkanie z p. Jackiem Sosk膮 - doradc膮 Prezesa ARiMR. Tematem spotkania by艂y sprawy zwi膮zane z planowanym wst膮pieniem Polski do Unii Europejskiej.
10. Odby艂o si臋 ods艂oni臋cie tablicy upami臋tniaj膮cej wi臋zienie przez hitlerowc贸ww lutym 1944 r. Polak贸w (g艂贸wnie cz艂onk贸w AK) w budynku SP w Latowiczu.
11. Odby艂o si臋 spotkanie w Ko艂bieli po艣wi臋cone projektowi wykorzystania rzeki 艢wider w celach rekreacyjnych.
12. Odby艂 si臋 przetarg na wyw贸z nieczysto艣ci p艂ynnych z budynk贸w b臋d膮cych pod zarz膮dem gminy.

12
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Interpelacji i zapyta艅 radnych nie by艂o.


13
SPRAWY R脫呕NE

Na sesj臋 Rady Gminy przyby艂 p. Pawe艂 Jastrz臋bski – kierownik powiatowego biura ARiMR. Przedstawi艂 obecnym na sali podstawowe informacje dot. funkcjonowania plac贸wki, kt贸r膮 kieruje oraz zaprosi艂 na maj膮ce si臋 odby膰 dnia 10 marca 2003 r. w Urz臋dzie Gminy szkolenie. Zaj臋cia po艣wi臋cone b臋d膮 m.in. problematyce dop艂at obowi膮zuj膮cych na terenie UE.

Pan radny Andrzej Gizi艅ski poinformowa艂, i偶 m艂odzie偶 gimnazjalna uczestniczy w programie dotycz膮cym problematyki zwi膮zanej z Uni膮 Europejsk膮 a g艂贸wnie zagadnieniu przyst膮pienia Polski do UE. Poprosi艂 radnych o wype艂nienie dla potrzeb powy偶szego przedsi臋wzi臋cia specjalnych, anonimowych ankiet.
(w tym momencie obrady opu艣ci艂a p. radna Jadwiga 艢luzek)
Nast臋pnie p. Gizi艅ski rozda艂 druki i radni wype艂nili ankiety.14
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

15
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem uchwalonego porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy w Latowiczu.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2004-05-12 12:17:14
Data ostatniej modyfikacji : 12.05.2004 12:17
Liczba wy艣wietle艅 : 2806licznik odwiedzin: 2201314