logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR VI/03

17 kwietnia 2003 roku

PROTOK脫艁 NR VI/03

z sesji Rady Gminy w Latowiczu
odbytej dnia 17 kwietnia 2003 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy w Latowiczu

1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jerzy Papi艅ski o godzinie 9 35 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz zaproszonych go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek – W贸jt Gminy;
2. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Obradom przys艂uchiwa艂 si臋 p. redaktor S艂awomir Stosio z tygodnika „Nowy Dzwon”.

2
UCHWALENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂 przekazany wcze艣niej wszystkim radnym porz膮dek obrad i poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta Gminy o wyra偶enie stanowiska w tym zakresie.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Stwierdzi艂a, i偶 mimo wcze艣niejszych ustale艅 w porz膮dku obrad nie znalaz艂 si臋 punkt dotycz膮cy podwy偶szenia diet dla radnych. Pani radna powiedzia艂a, 偶e na poprzedniej sesji zosta艂o przecie偶 uzgodnione, i偶 powy偶sza sprawa b臋dzie rozpatrywana na nast臋pnym posiedzeniu Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy Rady Gminy zaproponowa艂 aby podda膰 pod g艂osowanie w艂膮czenie do porz膮dku obrad wniosku p. Jadwigi 艢luzek wysuni臋tego na poprzedniej sesji, jako punktu 3a w brzmieniu:
„3a. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr II/7/02 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysoko艣ci diet radnym oraz zwrot贸w koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych”.
Wobec tego, i偶 radni nie zg艂osili uwag, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 powy偶sz膮 propozycj臋 pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 8 g艂osami „za” przy 4 g艂osach „przeciw” oraz 3 g艂osach „wstrzymuj膮cych” zdecydowa艂a o w艂膮czeniu do porz膮dku obrad punktu 3a w proponowanym powy偶ej brzmieniu.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Powiedzia艂a, i偶 wycofuje sw贸j wniosek dotycz膮cy ustalenia wysoko艣ci diet radnych.
Wobec tego, i偶 nie zg艂oszono 偶adnych nowych wniosk贸w ani pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przedstawiony uprzednio porz膮dek obrad.
Rada Gminy, w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a zaproponowany porz膮dek obrad.

Uchwalony porz膮dek obrad przedstawia艂 si臋 nast臋puj膮co:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przyj臋cie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2003.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania na realizacj臋 zadania pn: „Wykonanie modernizacji systemu o艣wietlenia ulicznego na terenie gminy Latowicz, finansowanej wy艂膮cznie z oszcz臋dno艣ci w zu偶yciu energii elektrycznej i oszcz臋dno艣ci w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu modernizacji oraz zapewnienie konserwacji systemu o艣wietlenia w okresie trzech lat”.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr III/18/2002 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2003 r. na terenie gminy Latowicz.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowych w miejscowo艣ci Oleksianka stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowych w miejscowo艣ci Waliska stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz maksymalnej liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) przeznaczonych do spo偶ycia zar贸wno w miejscu jak i poza miejscem sprzeda偶y.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Latowicz miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu za 2002 rok.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za 2002 rok i podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia sprawozdania.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za 2002 rok i podj臋cie uchwa艂y w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy.
14. Informacja z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
15. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy r贸偶ne.
17. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
18. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Nie zg艂oszono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2003

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
W zwi膮zku z tym, i偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy, w obecno艣ci 15 radnych, 13 g艂osami „za” przy 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2003 - uchwa艂a Nr VI/28/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA ZOBOWI膭ZANIA NA REALIZACJ臉 ZADANIA PN: „WYKONANIE MODERNIZACJI SYSTEMU O艢WIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY LATOWICZ, FINANSOWANEJ WY艁膭CZNIE Z OSZCZ臉DNO艢CI W ZU呕YCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I OSZCZ臉DNO艢CI W KOSZTACH EKSPLOATACJI SYSTEMU PO PRZEPROWADZENIU MODERNIZACJI ORAZ ZAPEWNIENIE KONSERWACJI SYSTEMU O艢WIETLENIA W OKRESIE TRZECH LAT”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Bogdan 艢wi膮tek – W贸jt Gminy.
Stwierdzi艂, i偶 planowana jest modernizacja o艣wietlenia ulicznego na terenie ca艂ej gminy Latowicz polegaj膮ca na wymianie istniej膮cych lamp na oszcz臋dniejsze. Przetarg na powy偶sze zadanie rozstrzygni臋ty zostanie w miesi膮cu maju br. Zak艂adany termin zako艅czenia prac zwi膮zanych z modernizacj膮 to koniec lipca 2003 r. W celu przeprowadzenia modernizacji konieczne jest zaci膮gni臋cie na ten cel zobowi膮zania finansowego. Pokrycie zobowi膮zania nast膮pi w ci膮gu kilku lat wy艂膮cznie ze 艣rodk贸w bud偶etu gminy uzyskanych z oszcz臋dno艣ci w kosztach eksploatacji systemu o艣wietlenia po przeprowadzeniu modernizacji.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania na realizacj臋 zadania pn: „Wykonanie modernizacji systemu o艣wietlenia ulicznego na terenie gminy Latowicz, finansowanej wy艂膮cznie z oszcz臋dno艣ci w zu偶yciu energii elektrycznej i oszcz臋dno艣ci w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu modernizacji oraz zapewnienie konserwacji systemu o艣wietlenia w okresie trzech lat” - uchwa艂a Nr VI/29/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y NR III/18/2002 RADY GMINY W LATOWICZU Z DNIA 9 GRUDNIA 2002 R. W SPRAWIE OKRE艢LENIA INKASENT脫W I WYSOKO艢CI WYNAGRODZENIA ZA INKASO 艁膭CZNEGO ZOBOWI膭ZANIA PIENI臉呕NEGO, PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI ORAZ PODATKU LE艢NEGO NA 2003 R. NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych (podczas g艂osowania na sali nieobecna by艂a p. Jadwiga 艢luzek) jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmiany uchwa艂y Nr III/18/2002 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2003 r. na terenie gminy Latowicz - uchwa艂a Nr VI/30/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZBYCIA NIERUCHOMO艢CI GRUNTOWYCH W MIEJSCOWO艢CI OLEKSIANKA STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – insp. ds. gospodarki nieruchomo艣ciami.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy, w obecno艣ci 15 radnych, (na sal臋 powr贸ci艂a p. Jadwiga 艢luzek) 14 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowych w miejscowo艣ci Oleksianka stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz - uchwa艂a Nr VI/31/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZBYCIA NIERUCHOMO艢CI GRUNTOWYCH W MIEJSCOWO艢CI WALISKA STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – insp. ds. gospodarki nieruchomo艣ciami.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy, w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowych w miejscowo艣ci Waliska stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz - uchwa艂a Nr VI/32/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA NA TERENIE GMINY LATOWICZ MAKSYMALNEJ LICZBY PUNKT脫W SPRZEDA呕Y NAPOJ脫W ALKOHOLOWYCH ZAWIERAJ膭CYCH POWY呕EJ 4,5% ALKOHOLU (Z WYJ膭TKIEM PIWA) PRZEZNACZONYCH DO SPO呕YCIA ZAR脫WNO W MIEJSCU JAK I POZA MIEJSCEM SPRZEDA呕Y

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Janina Broda – specjalista ds. dzia艂alno艣ci gospodarczej.
Projekt zak艂ada ustalenie 12 punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) przeznaczonych do spo偶ycia zar贸wno w miejscu jak i poza miejscem sprzeda偶y w tym 7 punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y (detal) oraz 5 punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) przeznaczonych do spo偶ycia w miejscu sprzeda偶y (gastronomia).
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy, w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „przeciw” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz maksymalnej liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) przeznaczonych do spo偶ycia zar贸wno w miejscu jak i poza miejscem sprzeda偶y - uchwa艂a Nr VI/33/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZASAD USYTUOWANIA NA TERENIE GMINY LATOWICZ MIEJSC SPRZEDA呕Y I PODAWANIA NAPOJ脫W ALKOHOLOWYCH

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Janina Broda – specjalista ds. dzia艂alno艣ci gospodarczej.
Projekt zak艂ada przyj臋cie odleg艂o艣ci 75m od plac贸wek o艣wiatowych oraz miejsc sakralnych , jako minimalnej w jakiej mo偶na umie艣ci膰 punkt sprzeda偶y alkoholu.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy, w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Latowicz miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych – uchwa艂a Nr VI/34/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

11
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIA艁ALNO艢CI GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W LATOWICZU ZA 2002 ROK

Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu za rok 2002 przedstawi艂a Radzie Gminy pani Hanna Aksamitowska –Kierownik GOPS-u. (sprawozdanie stanowi za艂膮cznik do protoko艂u)
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnie艣li uwag ani zastrze偶e艅.


12
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY LATOWICZ ZA ROK 2002

W贸jt Gminy - Bogdan 艢wi膮tek przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Gminy oraz W贸jta Gminy za rok 2002. (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u)
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnie艣li uwag ani zastrze偶e艅.
Jerzy Papi艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przedstawione sprawozdanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych 14 g艂osami „za” przy 1 g艂osie wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2002 (uchwa艂a nr VI/35/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).13
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUD呕ETU
GMINY LATOWICZ ZA ROK 2002 I PODJ臉CIE UCHWA艁Y
W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA W脫JTA GMINY

Skarbnik gminy Zofia 艁odyga przedstawi艂a sprawozdanie z wykonania bud偶etu gminy za rok 2002. Odczyta艂a wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy. Zapozna艂a radnych z uchwa艂ami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp贸艂 w Siedlcach w sprawie:
- przed艂o偶onego przez W贸jta Gminy w Latowiczu sprawozdaniu z wykonania bud偶etu Gminy za rok 2002
- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy w Latowiczu za rok 2002,
Powy偶sze zosta艂o przez Sk艂ad Orzekaj膮cy RIO w Warszawie Zesp贸艂 w Siedlcach zaopiniowane pozytywnie.
Uchwa艂y stanowi膮 za艂膮cznik do protoko艂u.
Do przedstawionego sprawozdania z wykonania bud偶etu oraz uchwa艂 RIO radni nie wnie艣li uwag.
W zwi膮zku z tym Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie udzielenie absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za rok 2002.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych 14 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” udzieli艂a absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2002 r. – (uchwa艂a nr VI/36/03 w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy za 2002 r. stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).


14
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt gminy zapozna艂 radnych z dzia艂alno艣ci膮 w okresie mi臋dzy sesjami.
W powy偶szym okresie przedmiot dzia艂alno艣ci W贸jta stanowi艂y m.in. nast臋puj膮ce sprawy:
1. Odby艂 si臋 przetarg na budow臋 SUW w Chy偶ynach.
2. Trwaj膮 prace wodoci膮gowe.
3. Odby艂y si臋 dwa zjazdy szkoleniowe w ramach Programu Aktywizacji Obszar贸w Wiejskich (PAOW), w kt贸rych uczestniczy艂 W贸jt wraz z grup膮 radnych oraz pracownik贸w Urz臋du Gminy.
4. W Urz臋dzie Gminy odbywa si臋 kontrola prowadzona przez pracownik贸w ZUS – u.
5. Urz膮d Gminy by艂 kontrolowany pod wzgl臋dem Obrony cywilnej – kontrola wypad艂a pomy艣lnie.
6. 1 kwietnia br. przeprowadzone zosta艂y 膰wiczenia jednostek OSP z terenu gminy Latowicz.
7. Od 2 do 5 kwietnia br. W贸jt Gminy odby艂 wizyt臋 na Litwie, w miejscowo艣ci Soleczniki, kt贸ra zamieszkana jest w 80% przez Polak贸w. Do miejscowo艣ci tej wyjecha膰 ma grupa dzieci z terenu gminy. Z kolei w dniach 14 – 18 maja 2003 r. planowany jest pobyt w gminie Latowicz grupy dzieci z Litwy.


15
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Interpelacji i zapyta艅 radnych nie by艂o.


16
SPRAWY R脫呕NE

Pan radny Witold K艂os zwr贸ci艂 uwag臋 na du偶e koszty rozm贸w telefonicznych w szko艂ach na terenie gminy. Poinformowa艂, i偶 kwesti膮 t膮 zajmowa艂a si臋 Komisja Bud偶etowa, kt贸rej jest cz艂onkiem.

Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a W贸jta Gminy o przyczyny ponoszenia przez gmine koszt贸w zwi膮zanych z przygotowaniem wniosku do ARiMR odno艣nie programu SAPARD.
Pan W贸jt opowiedzia艂, 偶e koszty, o kt贸rych m贸wi p. radna wynikaj膮 z tego, i偶 gmina musi czasami korzysta膰 z pomocy specjalist贸w posiadaj膮cych uprawnienia, kt贸rych nie maj膮 pracownicy Urz臋du Gminy.

Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a z jakiego powodu zosta艂 uniewa偶niony pierwszy przetarg na budow臋 SUW w Chy偶ynach?
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, 偶e powodem uniewa偶nienia przetargu by艂y braki formalne w dokumentach z艂o偶onych przez oferent贸w, w zwi膮zku z czym nie by艂o trzech wa偶nych ofert niezb臋dnych do przeprowadzenia przetargu.


17
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych (na sali nieobecna by艂a p. Jadwiga 艢luzek) jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.18
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem uchwalonego porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy w Latowiczu.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel

Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2004-05-12 12:23:05
Data ostatniej modyfikacji : 12.05.2004 12:23
Liczba wy艣wietle艅 : 1858licznik odwiedzin: 2201218