logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR VIII/03

24 czerwca 2003 roku

PROTOK脫艁 NR VIII/03

z sesji Rady Gminy w Latowiczu
odbytej dnia 24 czerwca 2003 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy w Latowiczu


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Na wniosek Przewodnicz膮cego Rady otwarcie sesji poprzedzono minut膮 ciszy dla uczczenia pami臋ci zmar艂ego niedawno Przewodnicz膮cego Rady Gminy poprzedniej kadencji – 艢w. P. Stanis艂awa Brauli艅skiego.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jerzy Papi艅ski, o godzinie 9 35 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, (nieobecny p. Andrzej Gizi艅ski) co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek – W贸jt Gminy;
2. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,
Obradom przys艂uchiwali si臋 przedstawiciele lokalnej prasy: p. Eugeniusz Tarpi艅ski z „呕ycia Mi艅ska”, p. S艂awomir Stosio z „Nowego Dzwonu”oraz p. Franciszek Zwierzy艅ski z tygodnika „Co s艂ycha膰?”.


2
UCHWALENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym proponowany porz膮dek obrad. Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie proponowanego porz膮dku obrad.
Wniosk贸w do przedstawionego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego
Przewodnicz膮cy podda艂 zaproponowany porz膮dek obrad pod g艂osowanie. Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie uchwali艂a porz膮dek obrad.
Uchwalony porz膮dek obrad przedstawia艂 si臋 nast臋puj膮co:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Uchwalenie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Latowicz.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru zni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dla dyrektor贸w i wicedyrektor贸w szk贸艂 na terenie gminy Latowicz.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego gminy.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowych w miejscowo艣ci D臋be Ma艂e stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr III/12/02 Rady gminy w Latowiczu z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek, zasad poboru oraz zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2003 r.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do opracowania strategii rozwoju gminy Latowicz.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Programu Gospodarki 艢ciekowej Gminy Latowicz.
12. Informacje na temat realizacji inwestycji:
a. budowy stacji uzdatniania wody Chy偶yny oraz pierwszego etapu sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Chy偶yny.
b) budowy sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami dla m. Wielgolas.
13. Rozpatrzenie sprawy dot. powstania Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra i ewentualnego przyst膮pienia do tego zwi膮zku gminy Latowicz.
14. Informacja z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
15. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy r贸偶ne.
17. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
18. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Radni nie wnie艣li 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy.
Pani Sekretarz poinformowa艂a, 偶e obowi膮zuj膮cy obecnie Statut zawiera liczne zapisy b臋d膮ce powieleniem zapis贸w ustawowych. Jest to spowodowane wytycznymi jakie obowi膮zywa艂y w okresie jego tworzenia. Zalecano w贸wczas aby Statut zawiera艂 przepisy ustawowe co wyeliminowa膰 mia艂o konieczno艣膰 ci膮g艂ego korzystania z ustawy o samorz膮dzie. W praktyce zamys艂 ten nie sprawdzi艂 si臋. Cz臋ste zmiany ustawy poci膮ga艂y za sob膮 konieczno艣膰 dokonywania cz臋stych zmian w Statucie w celu jego uaktualnienia. Obecnie zalecenia id膮 w tym kierunku aby tworz膮c Statut nie powiela膰 zapis贸w ustawowych lecz stara膰 si臋 aby Statut zawiera艂 to czego nie okre艣la ustawa lub doprecyzowywa艂 przepisy ustawy.
Nast臋pnie p. Sekretarz om贸wi艂a ca艂o艣膰 projektu Statutu Gminy Latowicz k艂ad膮c nacisk na zapisy b臋d膮ce nowo艣ci膮 w stosunku do starego Statutu oraz wyja艣niaj膮c dok艂adnie te fragmenty, kt贸re stwarza艂y niejasno艣ci lub budzi艂y kontrowersje na posiedzeniach Komisji Rady.
Poniewa偶 projekt Statutu by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr VIII/41/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA ZASAD UDZIELANIA I ROZMIARU ZNI呕EK TYGODNIOWEGO OBOWI膭ZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJ臉膯 DLA DYREKTOR脫W I WICEDYREKTOR脫W SZK脫艁 NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka – insp. ds. o艣wiaty.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru zni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dla dyrektor贸w i wicedyrektor贸w szk贸艂 na terenie gminy Latowicz – uchwa艂a Nr VIII/42/03 w za艂膮czeniu do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y W SPRAWIE POWO艁ANIA KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 Wojciech Osi艅ski – insp. ds. gospodarki nieruchomo艣ciami. Poinformowa艂, 偶e projekt uchwa艂y zak艂ada wykre艣lenie ze sk艂adu Komisji dw贸ch os贸b - radnych poprzedniej kadencji i zast膮pienie ich pracownikami Urz臋du Gminy. Obecnie Komisja Inwentaryzacyjna zbiera si臋 bardzo rzadko. Prace polegaj膮 g艂贸wnie na redagowaniu wniosk贸w do Wojewody o komunalizacj臋. Za uczestnictwo w posiedzeniach nie ma diet. Zast膮pienie by艂ych radnych pracownikami UG u艂atwi prac臋 Komisji. Pan Wojciech Osi艅ski poinformowa艂, 偶e Komisja Rewizyjna wysun臋艂a wniosek aby w sk艂adzie Komisji Inwentaryzacyjnej znajdowa艂 si臋 jeden radny (jako tzw. czynnik spo艂eczny). Nie podano jednak nazwiska ewentualnego kandydata do sk艂adu Komisji.
W zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 11 g艂osami „za” przy 3 g艂osach „przeciw” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego gminy – uchwa艂a Nr VIII/43/03 w za艂膮czeniu do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZBYCIA NIERUCHOMO艢CI GRUNTOWYCH W MIEJSCOWO艢CI D臉BE MA艁E STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 Wojciech Osi艅ski – insp. ds. gospodarki nieruchomo艣ciami.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, przy 11 g艂osach „za” oraz 3 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowych w miejscowo艣ci D臋be Ma艂e stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz - uchwa艂a Nr VIII/44/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y ZMIENIAJ膭CEJ UCHWA艁臉 NR III/12/02 RADY GMINY W LATOWICZU Z DNIA 9 GRUDNIA 2002 R. W SPRAWIE UCHWALENIA WYSOKO艢CI STAWEK, ZASAD POBORU ORAZ ZWOLNIE艃 Z PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI PO艁O呕ONYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ NA 2003 R

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek.
Poinformowa艂, 偶e po poprawkach wniesionych przez Komisje projekt uchwa艂y zak艂ada wprowadzenie zwolnienia od podatku od nieruchomo艣ci dla grunt贸w, budynk贸w oraz budowli zwi膮zanych z „prowadzeniem nowo podj臋tej dzia艂alno艣ci gospodarczej na terenie gminy Latowicz, w ramach kt贸rej nast膮pi utworzenie co najmniej 5 nowych stanowisk pracy i ich utrzymanie przez okres zwolnienia – na 2 lata pocz膮wszy od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym zosta艂 osi膮gni臋ty poziom zatrudnienia”.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e przedmiotowa uchwa艂a b臋dzie stosowana odno艣nie wszystkich podmiot贸w gospodarczych rozpoczynaj膮cych dzia艂alno艣膰. Nast臋pnie stwierdzi艂, 偶e w obecnej chwili chodzi g艂贸wnie o firm臋 „Forp艂yt” p. Grzegorza Zadro偶nego z Wielgolasu.
Nast臋pnie p. Hanna Gajowniczek – insp. ds. zobowi膮za艅 pieni臋偶nych przedstawi艂a wniosek p. Zadro偶nego, skierowany do Rady Gminy. We wniosku p. Zadro偶ny m.in. prosi o udzielenie jego firmie pomocy w formie zwolnienia podatkowego oraz deklaruje stworzenie docelowo miejsc pracy dla 100 mieszka艅c贸w gminy Latowicz (wniosek w za艂膮czeniu do protoko艂u).
P. Hanna Gajowniczek przedstawi艂a konsekwencje finansowe b臋d膮ce efektem podj臋cia przez Rad臋 proponowanej uchwa艂y.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nale偶y sprzyja膰 przedsi臋biorcom tworz膮cym nowe miejsca pracy, dlatego proponuje podj臋cie przedstawionej uchwa艂y.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Stwierdzi艂a, 偶e p. Zadro偶ny otrzyma艂 ju偶 w przesz艂o艣ci pomoc od gminy Latowicz poniewa偶 kupi艂 w roku 1996 dzia艂k臋 gminn膮 za korzystn膮 kwot臋 a nast臋pnie w roku 1997 gmina sfinansowa艂a zmian臋 planu zagospodarowania przestrzennego dzia艂ki b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 p. Zadro偶nego. P. radna powiedzia艂a, 偶e wobec powy偶szego oraz z uwagi na ma艂e dochody bud偶etowe gminy uwa偶a, i偶 w obecnej chwili nie mo偶na pozwoli膰 sobie na podejmowanie uchwa艂 w tak drastyczny spos贸b zmniejszaj膮cych wp艂ywy do bud偶etu i dlatego jest przeciwko podj臋ciu proponowanej uchwa艂y. Pani Jadwiga 艢luzek zauwa偶y艂a, i偶 podobne dzia艂ania (tzn. wspomagaj膮ce lokalnych przedsi臋biorc贸w) nie by艂y podejmowane w przypadku np. RAPIT-u, SKR-u lub firmy p. D膮browskiego.
G艂os zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski. Powiedzia艂, 偶e jest za podj臋ciem proponowanej uchwa艂y. Stwierdzi艂, i偶 jego zdaniem by艂aby to konsekwentna kontynuacja dzia艂a艅 gminy rozpocz臋tych sprzeda偶膮 dzia艂ki na kt贸rej obecnie powstaje firma p. 呕adro偶nego. Ponadto p. radny powiedzia艂, 偶e nale偶a艂oby si臋 cieszy膰, i偶 mamy w tym przypadku do czynienia z firm膮 opieraj膮c膮 si臋 na polskim kapitale.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Stwierdzi艂, 偶e jest za podj臋ciem proponowanej uchwa艂y wprowadzaj膮cej zwolnienia podatkowe. Powiedzia艂, i偶 stworzenie w perspektywie nowych miejsc pracy dla mieszka艅c贸w gminy uwa偶a za warto艣膰 wy偶sz膮 jak wynikaj膮ce z udzielenia zwolnienia dora藕ne straty dochodowe gminy. P. radny doda艂 jednocze艣nie, 偶e rozumie tak偶e argumenty przedstawione przez p. Jadwig臋 艢luzek.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 zaproponowany projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 6 g艂osami „za” przy 8 g艂osach „przeciw” odrzuci艂a projekt uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr III/12/02 Rady gminy w Latowiczu z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek, zasad poboru oraz zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2003 r.

9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZYST膭PIENIA DO OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, 偶e podj臋cie uchwa艂y jest konieczne z uwagi na to, i偶 przy ubieganiu si臋 o 艣rodki z funduszy akcesyjnych Unii Europejskiej niezb臋dnym warunkiem b臋dzie posiadanie przez gmin臋 opracowanej strategii rozwoju. Ponadto opracowanie strategii u艂atwi w pewnym stopniu planowanie dzia艂a艅 gminy. Strategia zawiera膰 b臋dzie m.in. informacje m贸wi膮ce o tym jakie inwestycje, w jakich dzia艂ach i w jakiej kolejno艣ci planowane s膮 do realizacji. W odniesieniu do kwestii zlecenia opracowania strategii odby艂a si臋 niedawno narada w贸jt贸w z powiatu mi艅skiego. Dokonano analizy ofert. Zdecydowano, 偶e najkorzystniejsza jest oferta Instytutu Gmin Ba艂tyckch (3 ty艣. euro). Powy偶sza cena b臋dzie jeszcze negocjowana i istniej膮 szanse na jej obni偶enie.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie przyst膮pienia do opracowania strategii rozwoju gminy Latowicz - uchwa艂a Nr VIII/45/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA 2003 ROK

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok - uchwa艂a Nr VIII/46/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

11
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZYJ臉CIA PROGRAMU GOSPODARKI 艢CIEKOWEJ GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, 偶e przy ubieganiu si臋 o po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej konieczne jest posiadanie przez gmin臋 opracowanego Programu Gospodarki 艢ciekowej. Gmina Latowicz ma taki program stworzony ale Fundusz wymaga uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Programu. Uchwa艂a taka nie zosta艂a dot膮d podj臋ta i st膮d dzisiejsza propozycja podj臋cia uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Programu Gospodarki 艢ciekowej.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Programu Gospodarki 艢ciekowej Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr VIII/47/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


12
INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI:
a) budowy Stacji Uzdatniania Wody Chy偶yny oraz pierwszego etapu sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Chy偶yny
b) budowy sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami dla m. Wielgolas

Informacje przedstawi艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek.
Poinformowa艂, 偶e realizacja budowy Stacji Uzdatniania wody Chy偶yny przebiega prawid艂owo, zgodnie z harmonogramem rob贸t. Budynek SUW wykonany jest obecnie w stanie surowym. We wn臋trzu postawiono 艣cianki dzia艂owe i zosta艂a po艂o偶ona glazura. Zbudowano ju偶 zbiornik wyr贸wnawczy i wykonano po艂膮czenie SUW ze studni膮. W nast臋pnej kolejno艣ci realizowane b臋dzie pokrycie dachu. Ustalone terminy zako艅czenia prac musz膮 zosta膰 bezwzgl臋dnie zachowane z uwagi na udzia艂 w inwestycji 艣rodk贸w z funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej „SAPARD”.
Odno艣nie budowy sieci wodoci膮gowej w Wielgolesie stwierdzi膰 nale偶y, i偶 planowane jest rozszerzenie zadania (zgodnie z przepisami zadanie mo偶na rozszerzy膰 do 20%). Liczba przy艂膮czy wodoci膮gowych na terenie Wielgolasu powi臋kszona zostanie ze spodziewanych 118 do 140. Do ko艅ca lipca 2003 r. planowane jest zako艅czenie prac wodoci膮gowych odno艣nie zwartej zabudowy Wielgolasu. Zabudowa rozproszona ma by膰 zwodoci膮gowana do ko艅ca 2003 r.


13
ROZPATRZENIE SPRAWY DOT. POWSTANIA ZWI膭ZKU GMIN DOLINY 艢WIDRA I EWENTUALNEGO PRZYST膭PIENIA DO TEGO ZWI膭ZKU GMINY LATOWICZ

Spraw臋 przedstawi艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek. Poinformowa艂, 偶e inicjatorem powstania Zwi膮zku jest gmina Ko艂biel oraz wsp贸艂pracuj膮cy z ni膮 prof. Koz艂owski z SGGW w Warszawie. Profesor Koz艂owski stara si臋 przekona膰 gminy do realizacji koncepcji budowy stopni wodnych i k膮pielisk na rzece 艢wider (g艂贸wnie z my艣l膮 o przyci膮gni臋ciu mieszka艅c贸w Warszawy). Istnieje szansa, 偶e gminy po艂膮czone w Zwi膮zek mog艂yby ubiega膰 si臋 o 艣rodki (dotacje) np. z Ekofunduszu, kt贸rego zadaniem jest dba艂o艣膰 o czysto艣膰 Morza Ba艂tyckiego, a wi臋c tym samym o czysto艣膰 zlewiska Ba艂tyku. W贸jt powiedzia艂, 偶e proponuje przyst膮pienie do Zwi膮zku, z za艂o偶eniem ewentualnego wyst膮pienia w przypadku zbyt du偶ych koszt贸w lub s艂abych rokowa艅 co do korzy艣ci p艂yn膮cych z cz艂onkostwa.
W贸jt Gminy poinformowa艂, i偶 w przypadku zgody radnych na przyst膮pienie do Zwi膮zku konieczne b臋dzie podj臋cie dw贸ch uchwa艂:
- w sprawie przyst膮pienia do utworzenia Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra
- w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra
Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂 czy w Statucie Zwi膮zku zawarta jest informacja dotycz膮ca sposobu porozumiewania si臋 pomi臋dzy gminami wewn膮trz Zwi膮zku?
Pani Sekretarz Gminy – Barbara Zg贸dka powiedzia艂a, 偶e ka偶da gmina deleguje do Zwi膮zku swojego przedstawiciela. Ponadto Cz艂onkom sk艂adane b臋d膮 sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku.
Poniewa偶 przedmiotowe kwestie by艂y przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do utworzenia Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie przyst膮pienia do utworzenia Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra - uchwa艂a Nr VIII/48/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra - uchwa艂a Nr VIII/49/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

15
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Informacje przedstawi艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek.
1) Podpisano umow臋 na wykonanie modernizacji o艣wietlenia ulicznego na terenie gminy Latowicz.
2) Podpisano umow臋 na wykonanie Biuletynu Informacji Publicznej.
3) W贸jt Gminy uczestniczy艂 w szkoleniach dotycz膮cych spraw zwi膮zanych ze wst膮pieniem Polski do Unii Europejskiej (g艂贸wnie funduszy strukturalnych).
4) 20 maja br. odby艂a si臋 uroczysto艣膰 z okazji 50-lecia po偶ycia ma艂偶e艅skiego.
5) Odby艂a si臋 kontrola z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej dotycz膮ca prawid艂owo艣ci rozdysponowania 艣rodk贸w przyznanych gminie Latowicz w ramach nagrody za zorganizowanie wysypiska odpad贸w.
6) Na 13 lipca br. planowane s膮 obchody 30-lecia Zarz膮du Gminnego OSP – zorganizowane zostan膮 zawody stra偶ackie.
7) Na 23 lipca br. ustalono termin przeprowadzenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w w Zespo艂ach Szk贸艂 w Latowiczu oraz w Wielgolesie.
8) Trwaj膮 przygotowania do zaplanowanej na 20 lipca br. uroczysto艣ci „Dni Gminy Latowicz”.16
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Interpelacji i zapyta艅 radnych nie by艂o.

10
SPRAWY R脫呕NE

Pan radny Stanis艂aw Parol poinformowa艂, i偶 pewna osoba, kt贸ra pracowa艂a u niego dorywczo zwr贸ci艂a si臋 z pro艣b膮 o wydanie za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego zatrudnienie, m贸wi膮c, ze wymaga tego pracownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej. Pan radny poprosi艂 o wyja艣nienie powy偶szej sprawy.
Pani Hanna Aksamitowska – kierownik GOPS-u wyja艣ni艂a, 偶e zapewne dosz艂o do nieporozumienia, poniewa偶 w przypadku pracy dorywczej nie jest wymagane za艣wiadczenie od pracodawcy. By膰 mo偶e osoba, o kt贸rej wspomnia艂 p. Parol poda艂a pracownikowi GOPS-u, i偶 ma sta艂e 藕r贸d艂o utrzymania i wtedy pracownik m贸g艂 za偶膮da膰 za艣wiadczenia.

Pan radny Marian O艣ko poinformowa艂, 偶e ze wzgl臋du na obowi膮zuj膮ce go ograniczenia dochodowe nie zawsze pobiera przys艂uguj膮ce mu diety radnego. Pan O艣ko powiedzia艂, i偶 chcia艂by aby diety, kt贸rych nie pobiera przeznaczone by艂y dla jego wsi.
11
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych (na sali nieobecna by艂a p. Jadwiga 艢luzek) jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

12
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem uchwalonego porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy w Latowiczu.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2004-05-12 12:29:37
Data ostatniej modyfikacji : 12.05.2004 12:29
Liczba wy艣wietle艅 : 2023licznik odwiedzin: 2204156