logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR IX/03

16 lipca 2003 roku

PROTOK脫艁 NR IX/03

z sesji Rady Gminy w Latowiczu
odbytej dnia 16 lipca 2003 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy w Latowiczu


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jerzy Papi艅ski, o godzinie 9 35 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, (nieobecny p. S艂awomir 艢wi膮tek) co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek – W贸jt Gminy;
2. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
3. Alina Saracka – radca prawny.
Obradom przys艂uchiwali si臋 przedstawiciele lokalnej prasy: p. Eugeniusz Karpi艅ski z „呕ycia Mi艅ska”, p. S艂awomir Stosio z „Nowego Dzwonu”, p. Franciszek Zwierzy艅ski z tygodnika „Co s艂ycha膰?”oraz p. Miros艂aw Buczek z „Tygodnika Siedleckiego”.


2
UCHWALENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym proponowany porz膮dek obrad.
Przewodnicz膮cy poinformowa艂, i偶 w dniu 14 lipca br. wp艂yn臋艂o do Rady Gminy rozstrzygni臋cie nadzorcze dotycz膮ce uchwa艂y Nr VIII/41/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Latowicz.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek. Zaproponowa艂, w zwi膮zku z wp艂yni臋ciem rozstrzygni臋cia nadzorczego, w艂膮czenie do porz膮dku obrad dodatkowego punktu 3a w brzmieniu:
„3a. Informacja dotycz膮ca rozstrzygni臋cia nadzorczego Wojewody dotycz膮cego Statutu Gminy Latowicz i ewentualnie podj臋cie uchwa艂y.”
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie w艂膮czenie do porz膮dku obrad punktu zaproponowanego przez W贸jta Gminy.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie zdecydowa艂a o wprowadzeniu do porz膮dku obrad dodatkowego punktu 3a w brzmieniu proponowanym przez W贸jta Gminy.
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e z powodu zbli偶aj膮cych si臋 wybor贸w 艂awnik贸w s膮dowych zasadne by艂oby powo艂anie na dzisiejszej sesji Zespo艂u opiniuj膮cego kandydat贸w na 艂awnik贸w. W zwi膮zku z powy偶szym Przewodnicz膮cy zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku punktu 3b w brzmieniu: „3b. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie powo艂ania Zespo艂u do zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych na okres kadencji 2004 – 2007.”
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie w艂膮czenie do porz膮dku obrad proponowanego punktu 3b.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie zdecydowa艂a o wprowadzeniu do porz膮dku obrad dodatkowego punktu 3b w zaproponowanym powy偶ej brzmieniu.
Wi臋cej wniosk贸w do przedstawionego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego Przewodnicz膮cy podda艂 zaproponowany porz膮dek obrad pod g艂osowanie. Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie uchwali艂a porz膮dek obrad.
Uchwalony porz膮dek obrad przedstawia艂 si臋 nast臋puj膮co:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Uchwalenie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
3a. Informacja dotycz膮ca rozstrzygni臋cia nadzorczego Wojewody dotycz膮cego Statutu Gminy Latowicz i ewentualnie podj臋cie uchwa艂y.
3b. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie powo艂ania Zespo艂u do zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych na okres kadencji 2004 – 2007.
4. Analiza wniosku Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej dotycz膮cego odwo艂ania dyrektor Zespo艂u Szkolno Przedszkolnego w Latowiczu, zapoznanie si臋 ze stanowiskiem i uwagami W贸jta oraz innych Komisji Rady – podj臋cie ewentualnych decyzji w przedmiotowej sprawie.
5. Informacja z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
6. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy r贸偶ne.
8. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
9. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Radni nie wnie艣li 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


3a
INFORMACJA DOTYCZ膭CA ROZSTRZYGNI臉CIA NADZORCZEGO WOJEWODY DOTYCZ膭CEGO STATUTU GMINY LATOWICZ I EWENTUALNIE PODJ臉CIE UCHWA艁Y

Pani Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy przedstawi艂a g艂贸wn膮 tre艣膰 rozstrzygni臋cia nadzorczego Wojewody, jak ni偶ej:
„…1. 搂 15 Statutu Gminy Latowicz – zwanego dalej „Statutem” – uzna艂, 偶e Przewodnicz膮cy Rady oraz I i II Wiceprzewodnicz膮cy, a tak偶e Komisje Rady s膮 organami wewn臋trznymi Rady.
Stanowisko takie nie znajduje uzasadnienia w ustawie o samorz膮dzie gminnym, kt贸ra to ustawa nie daje mo偶liwo艣ci tworzenia ani uznawania wewn臋trznych jednostek organizacyjnych rady (komisji), czy stanowisk (przewodnicz膮cy, wiceprzewodnicz膮cy) za organy rady.
Organem w tym przypadku jest wy艂膮cznie Rada Gminy.
2. Regulacje 搂 搂 63 i 64 statutu, zawieraj膮ce okre艣lenie zwyk艂ej i bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci g艂os贸w, nie maj膮 podstawy prawnej. 呕aden przepis (rangi ustawy) nie da艂 kompetencji organom gminy, aby w ramach przepis贸w prawa miejscowego ustala艂y takie definicje.
3. 搂 74 i 搂 75 Statutu reguluj膮 zagadnienie odbywania wsp贸lnych sesji z radnymi innych jst. Tymczasem z 偶adnego przepisu prawa nie wynika mo偶liwo艣膰 stanowienia przez Rad臋 Gminy takich regulacji. Ustawodawca nie przewidzia艂 odbywania wsp贸lnych obrad organ贸w r贸偶nych jst. ani te偶 nie podda艂 tej materii rozstrzygni臋ciu Rady Gminy na drodze ustawowej…”
W odniesieniu do przedstawionej tre艣ci rozstrzygni臋cia g艂os zabra艂a p. mecenas Alina Saracka.
Pani mecenas stwierdzi艂a, i偶 nie zgadza si臋 z przedmiotowym rozstrzygni臋ciem nadzorczym. Powiedzia艂a, 偶e w obecnej chwili jest ju偶 wiele opublikowanych statut贸w zawieraj膮cych zapisy takie jak w Statucie Gminy Latowicz. Statuty te nie zosta艂y uchylone przez Wojewod臋 Mazowieckiego. W odniesieniu do punktu pierwszego rozstrzygni臋cia p. mecenas powiedzia艂a, 偶e nie rozumie stanowiska nadzoru, poniewa偶 搂 22 ust. 1 ustawy o samorz膮dzie gminnym okre艣la, i偶 „Organizacj臋 wewn臋trzn膮 oraz tryb pracy organ贸w gminy okre艣la Statut Gminy.” Ustosunkowuj膮c si臋 do punktu drugiego rozstrzygni臋cia, p. Saracka stwierdzi艂a, 偶e ma 艣wiadomo艣膰, i偶 okre艣lanie poj臋cia zwyk艂ej i bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci g艂os贸w nie nale偶y do kompetencji Rady Gminy ale w tym przypadku zastosowano powt贸rzenie zapisu ustawowego w celu wyeliminowania ewentualnych niejasno艣ci i unikni臋cia problem贸w mog膮cych pojawi膰 si臋 podczas g艂osowania. Pani mecenas doda艂a, 偶e podobny zapis zamie艣ci艂y w swoich statutach tak偶e inne gminy. Odnosz膮c si臋 do trzeciego punktu rozstrzygni臋cia p. Saracka poinformowa艂a, i偶 pracuje w gminie, w kt贸rej statucie umieszczono taki sam zapis i nadz贸r nie mia艂 偶adnych zastrze偶e艅.
Sekretarz Gminy stwierdzi艂a, i偶 na przedmiotowe rozstrzygni臋cie Radzie Gminy przys艂uguje prawo skargi do Naczelnego S膮du Administracyjnego w Warszawie. W zwi膮zku z powy偶szym Rada musi zdecydowa膰 czy chce skorzysta膰 z powy偶szego prawa i wnie艣膰 skarg臋 na rozstrzygni臋cie nadzorcze.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie kwesti臋 ewentualnego wniesienia skargi na rozstrzygni臋cie Wojewody.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie zdecydowa艂a o nie wnoszeniu skargi na przedmiotowe rozstrzygni臋cie nadzorcze.
3b
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE POWO艁ANIA ZESPO艁U DO ZAOPINIOWANIA KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W DO S膭D脫W POWSZECHNYCH NA OKRES KADENCJI 2004 – 2007

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy.
Pani Sekretarz poinformowa艂a, i偶 zgodnie z ustaw膮 z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s膮d贸w powszechnych, do kompetencji Rad Gmin nale偶y dokonanie wyboru 艂awnik贸w do s膮d贸w rejonowych oraz okr臋gowych. Przed przyst膮pieniem do wybor贸w Rada Gminy musi powo艂a膰 zesp贸艂, kt贸ry przedstawia Radzie Gminy na sesji swoj膮 opini臋 o zg艂oszonych kandydatach na 艂awnik贸w.
Przewodnicz膮cy Rady poprosi艂 o zg艂aszanie kandydat贸w do zespo艂u opiniuj膮cego.
Zg艂oszono nast臋puj膮cych kandydat贸w:
1. Ryszard Podobas – so艂tys,
2. Robert Skwara – radny,
3. Halina Rosochacka – so艂tys,
4. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy.
W zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania Zespo艂u do zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych na okres kadencji 2004 – 2007 – uchwa艂a Nr IX/50/03 w za艂膮czeniu do protoko艂u.

4
ANALIZA WNIOSKU KOMISJI ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, O艢WIATY I KULTURY FIZYCZNEJ DOTYCZ膭CEGO ODWO艁ANIA DYREKTOR ZESPO艁U SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LATOWICZU, ZAPOZNANIE SI臉 ZE STANOWISKIEM I UWAGAMI W脫JTA ORAZ INNYCH KOMISJI RADY – PODJ臉CIE EWENTUALNYCH DECYZJI W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE

G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Poprosi艂 o sprecyzowanie zawartego w pkt. 4 porz膮dku obrad sformu艂owania „podj臋cie ewentualnych decyzji”.
Pani Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy wyja艣ni艂a, 偶e przedmiotowy zapis umieszczono poniewa偶 w momencie sporz膮dzania porz膮dku obrad nie by艂o wiadomo czy Rada Gminy postanowi na dzisiejszej sesji podj膮膰 w przedmiotowej sprawie jakie艣 decyzje i nie wiadomo by艂o jakie to mog膮 by膰 decyzje.
Pan Stanis艂aw Parol poprosi艂 o odczytanie protoko艂u z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego dnia 30 czerwca 2003 r. i po艣wi臋conego wyja艣nieniu sprawy z艂o偶enia przez dyrektor Zespo艂u Szkolno Przedszkolnego w Latowiczu – p. Bo偶en臋 Kania o艣wiadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w konkursie na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu.
Przemys艂aw Wr贸bel – insp. ds. obs艂ugi Rady przedstawi艂 projekt protoko艂u z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego dnia 30 czerwca 2003 r. (protok贸艂 w teczce z protoko艂ami z posiedze艅 Komisji Rewizyjnej).
Nast臋pnie W贸jt Gminy odczyta艂 pismo b臋d膮ce jego odpowiedzi膮 na wniosek Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej z dnia 23 maja 2003 r. o odwo艂anie p. Bo偶eny Kania ze stanowiska dyrektora Zespo艂u Szkolno Przedszkolnego w Latowiczu. (pismo W贸jta oraz wniosek Komisji O艣wiaty w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e jego zdaniem przedmiotowy wniosek powinien zosta膰 przedstawiony radnym na czerwcowej sesji. Pan Witold K艂os doda艂, i偶 zapozna艂 si臋 z protoko艂ami z posiedze艅 Komisji O艣wiatowej i stwierdzi艂, 偶e „na kilku posiedzeniach by艂 temat tylko p. Kania”.
Nast臋pnie W贸jt Gminy odczyta艂 pismo od Rady Pedagogicznej Zespo艂u Szkolno Przedszkolnego w Latowiczu. (pismo w za艂膮czeniu do protoko艂u).
G艂os zabra艂 p. radny Andrzej Gizi艅ski. Stwierdzi艂, 偶e posiedzenie Rady Pedagogicznej, o kt贸rym jest mowa w pi艣mie, zwo艂ane zosta艂o nieprawid艂owo tzn. posiedzenie zwo艂a艂 pracownik a powinien to zrobi膰 dyrektor. Pan Gizi艅ski stwierdzi艂 ponadto, i偶 sprzeczny z regulaminem by艂 spos贸b powiadamiania o posiedzeniu. Jako inne uchybienie formalne p. Gizi艅ski poda艂 fakt, i偶 nie by艂o podanego celu posiedzenia. Pan radny stwierdzi艂 tak偶e, i偶 pod przedstawionym pismem okre艣lanym jako stanowisko Rady Pedagogicznej, zbierano podpisy od os贸b, kt贸rych nie by艂o na posiedzeniu.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Stwierdzi艂, 偶e „w tej sytuacji p. Gizi艅ski si臋 okre艣li艂. Jako czynnik spo艂eczny p. Gizi艅ski nie powinien zabiera膰 istotnego g艂osu w (tych) sprawach”.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Zapyta艂a p. Gizi艅skiego czy przyszed艂 do pracy z w艂a艣ciwym przygotowaniem a tak偶e czy si臋 dokszta艂ca艂 oraz czy by艂 dofinansowany?
Pan Andrzej Gizi艅ski powiedzia艂, 偶e 偶aden inny nauczyciel nie ma uko艅czonych tylu studi贸w podyplomowych, co on. Pan Gizi艅ski poinformowa艂, i偶 uko艅czy艂 5 kierunk贸w studi贸w, przy czym w jednym przypadku korzysta艂 z dofinansowania.
Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a czy by艂y przypadki pomocy ze strony W贸jta odno艣nie zatrudniania nauczycieli?
Pani dyrektor Bo偶ena Kania powiedzia艂a: „nie zgodz臋 si臋, 偶e zawsze moich nauczycieli zatrudniano”. Nast臋pnie p. dyrektor stwierdzi艂a, 偶e dzi臋ki pomocy p. W贸jta i p. dyrektor Szko艂y Podstawowej w Wielgolesie uda艂o si臋 rozwi膮za膰 problem zatrudnienia nauczycielki ze Szko艂y Filialnej w Redzy艅skiem.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek. Powiedzia艂, 偶e jego zdaniem polityka kadrowa w zespole Szkolno Przedszkolnym nie jest dobrze realizowana. Stwierdzi艂, i偶 w przypadku innych szk贸艂 nie by艂o problem贸w odno艣nie arkuszy organizacyjnych.
G艂os zabra艂a p. Jadwiga 艢luzek. Powiedzia艂a, i偶 odno艣nie uwag o nadmiarze nauczycieli kszta艂c膮cych si臋 w kierunku wychowania przedszkolnego, stwierdzi膰 nale偶y, i偶 osoby te podwy偶szaj膮 swoje kwalifikacje tzn. robi膮 magisterium.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e chcia艂by si臋 dowiedzie膰, kto wysy艂a艂 wnioski o odwo艂anie p. Bo偶eny Kania i kto je firmowa艂, podpisywa艂.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e wnioski wysy艂a艂a Komisja O艣wiaty.
Pani radna Mariola Kluska – Przewodnicz膮ca Komisji O艣wiaty stwierdzi艂a, 偶e „cz臋艣膰 cz艂onk贸w Komisji s膮dzi艂a, i偶 trzeba wys艂a膰 wnioski. W贸jt uwa偶a艂, i偶 nie. Ja nie wysy艂a艂am”.
G艂os zabra艂a p. Bo偶ena Kania – dyrektor Zespo艂u Szkolno Przedszkolnego w Latowiczu. Stwierdzi艂a, 偶e zanim ustosunkuje si臋 do pisma W贸jta oraz wniosku Komisji chcia艂aby powiedzie膰 kilka zda艅 na temat swojej pracy i swojej szko艂y.
Pani dyrektor powiedzia艂a, 偶e w ci膮gu 12 lat pe艂nienia funkcji dyrektora ca艂y sw贸j czas po艣wi臋ca艂a szkole, by艂a w pe艂ni dyspozycyjna i systematycznie doskonali艂a sw贸j warsztat pracy. Uko艅czy艂a studia podyplomowe z zakresu zarz膮dzania i studia podyplomowe z wychowania fizycznego a tak偶e wiele kurs贸w. Ponadto posiada tytu艂 nauczyciela dyplomowanego a w ubieg艂ym roku otrzyma艂a wyr贸偶niaj膮c膮 ocen臋 pracy od Kuratorium.
W dalszej cz臋艣ci swojej wypowiedzi, p. Bo偶ena Kania stwierdzi艂a, i偶 uwa偶a, 偶e po 12 latach rzetelnej i oddanej pracy nie zas艂u偶y艂a sobie na wysuni臋te wobec niej, bezpodstawne zarzuty. Stwierdzi艂a, 偶e na przestrzeni lat 1991 – 2003 szko艂a, kt贸r膮 kierowa艂a sta艂a si臋 plac贸wk膮 nowoczesn膮, dobrze wyposa偶on膮, skomputeryzowan膮, z bardzo dobr膮 kadr膮 pedagogiczn膮 i z nauczanym j臋z. angielskim.
Nast臋pnie p. Bo偶ena Kania wymieni艂a najwa偶niejsze osi膮gni臋cia szko艂y, jakie mia艂y miejsce podczas 12 – letniego okresu pe艂nienia przez ni膮 funkcji dyrektora jn:
- 21 grudnia 1999 r. na posiedzeniu Sejmu RP pose艂 Gra偶yna Staniszewska wymieni艂a Szko艂臋 Podstawow膮 w Latowiczu jako przyk艂ad szko艂y wiejskiej wyposa偶onej w pracowni臋 komputerowa,
- w maju 2002 r. redaktorzy z Telewizji Regionalnej TVP 3 przeprowadzili wywiad z p. dyrektor oraz zwiedzili szko艂臋. Szko艂臋 pokazano w telewizji w czerwcu 2002 r. ,
- o Szkole Podstawowej w Latowiczu m贸wiono w radio oraz pisano w prasie. Przeprowadzano r贸wnie偶 wywiady z nauczycielkami,
- w 1994 r. otworzono w szkole galeri臋 rze藕by W. Lorentowicza, kt贸ry przekaza艂 swoje rze藕by szkole nieodp艂atnie,
- utworzono w szkole pracowni臋 komputerow膮, kt贸r膮 systematycznie doposa偶a si臋 w nowe komputery,
- zanim powsta艂a pracownia, Szko艂a Podstawowa w Latowiczu jako pierwsza w gminie zakupi艂a komputery dla szko艂y a nast臋pnie p. dyrektor pozyska艂a dodatkowe komputery od sponsor贸w,
- nauczyciel informatyki opracowa艂 stron臋 internetow膮 szko艂y,
- wprowadzono do nauczania j臋zyk angielski,
- uczniowie zdobywaj膮 nagrody w konkursach na szczeblu gminy, powiatu, wojew贸dztwa i kraju (konkursy geograficzne, polonistyczne, ortograficzne, recytatorskie, plastyczne, ekologiczne, fotograficzne, piosenki przedszkolnej, informatyczne, j臋z. angielskiego, sportowe)”.
Pani Bo偶ena Kania stwierdzi艂a, 偶e opr贸cz sukces贸w wypracowanych przez nauczycieli i uczni贸w tak偶e ona sama ma osobiste osi膮gni臋cia. Nast臋pnie p. dyrektor wymieni艂a przedmiotowe osi膮gni臋cia jn.
- w 2002 r. szkolna gazetka „Rozumek”, kt贸r膮 za艂o偶y艂a razem z nauczycielk膮 j臋z. polskiego zaj臋艂a pierwsze miejsce w konkursie „Tygodnika Siedleckiego”,
- od dw贸ch lat prowadzi wychowanie fizyczne i mo偶e pochwali膰 si臋 sukcesami swoich dziewcz膮t m.in. I miejsce w turnieju tenisa sto艂owego w Siedlcach, IV miejsce w biegu „Mazowiecka Pi臋tnastka”, III miejsce w biegu na 60 m w Woj. Zawodach Lekkoatletycznych, IV miejsce w skokach w dal, 6 pierwszych miejsc w poszczeg贸lnych dyscyplinach w organizowanych w 2003 r. „Dniach Sportu”,
- organizowa艂a imprezy 艣rodowiskowe: otwarcie szko艂y w 1993 r. , otwarcie galerii rze藕by W. Lorentowicza, obchody rocznicy nadania praw miejskich Latowiczowi, 90 – lecie OSP w Latowiczu, Dzie艅 Matki, ods艂oni臋cie tablicy upami臋tniaj膮cej wi臋zienie w budynku szkolnym Polak贸w podczas II wojny 艣wiatowej,
- wsp贸艂pracowa艂a z Rad膮 Rodzic贸w – wsp贸lnie organizowano imprezy dochodowe takie jak loteria, bal sylwestrowy, bal karnawa艂owy, dyskoteka, wsp贸lnie z Rad膮 Rodzic贸w doposa偶a艂a szko艂臋 w nowe meble,
- wywi膮za艂a si臋 z ustnej umowy odno艣nie wyposa偶enia szko艂y po przeprowadzonym remoncie - od sponsor贸w uzyska艂a na ten cel 6.650 z艂 natomiast razem z rodzicami zgromadzi艂a na zakup mebli 30 ty艣 z艂.,
- skutecznie wnioskowa艂a o wykonanie remontu budynku szkolnego,
- wsp贸艂pracowa艂a z O艣rodkiem Zdrowia, GOPS-em, GKRPA, Poradni膮 Psychologiczn膮 w Mi艅sku Mazowieckim, ARiMR w Warszawie, O艣rodkiem Doradztwa Rolniczego w Mi艅sku Mazowieckim, wsp贸lnie z ODR-em organizowa艂a w szkole kursy dla mieszka艅c贸w gminy (dzi臋ki tej wsp贸艂pracy do szko艂y trafia艂 nowoczesny sprz臋t komputerowy),
- w 2001 r. Rada Pedagogiczna wyst膮pi艂a dla niej z wnioskiem o nagrod臋 Kuratora O艣wiaty.
Pani Bo偶ena Kania powiedzia艂a, 偶e odno艣nie wniosku Komisji O艣wiatowej chcia艂aby ustosunkowa膰 si臋 w formie pisma skierowanego do p. W贸jta oraz p. Przewodnicz膮cego Rady po czym przekaza艂a adresatom przedmiotowe pismo (pismo w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Nast臋pnie p. Bo偶ena Kania stwierdzi艂a co nast臋puje: „nie m贸wi臋, 偶e nie zgadzam si臋 na kontrol臋, ale nie mo偶na tak robi膰 aby wysy艂a膰 wnioski bez mojego ustosunkowania si臋 do zarzut贸w”.
Pani Kania powiedzia艂a, i偶 chcia艂aby odnie艣膰 si臋 do pisma p. W贸jta b臋d膮cego odpowiedzi膮 na wniosek Komisji O艣wiatowej.
Pani dyrektor stwierdzi艂a, 偶e pierwszy zarzut (dotycz膮cy sprawy s膮dowej sprzed 6 lat) nie powinien by膰 rozpatrywany poniewa偶 nie ma swojego odzwierciedlenia w protoko艂ach z posiedze艅 Komisji O艣wiaty tzn. nie ma w tej sprawie 偶adnego zapisu co 艣wiadczy o tym, i偶 nie by艂o 偶adnej kontroli. Pani Kania powiedzia艂a ponadto, 偶e polityka kadrowa dyrektora nie mo偶e by膰 przyczyn膮 do odwo艂ania go ze stanowiska. Odnosz膮c si臋 do poruszanej kwestii braku w Zespole Szkolno Przedszskolnym Rady Rodzic贸w (drugi zarzut) p. dyrektor powiedzia艂a, i偶 na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o systemie o艣wiaty, w szkole mo偶e ale nie musi dzia艂a膰 Rada Rodzic贸w. Odno艣nie trzeciego zarzutu, p. Kania stwierdzi艂a, 偶e w gminie Latowicz nie ma przepis贸w dotycz膮cych nie pobierania przez dyrektora szko艂y wynagrodzenia za okazjonalne zast臋pstwa. Pani dyrektor przyzna艂a, i偶 przyznawa艂a sobie p艂atne zast臋pstwa ale robi艂a to najcz臋艣ciej w sytuacjach, wkt贸rych nie mog艂a przydzieli膰 ich innym nauczycielom. Pani dyrektor powiedzia艂a ponadto, 偶e opr贸cz godzin p艂atnych prowadzi艂a tak偶e zaj臋cia nieodp艂atnie jn:
- w roku szkolnym 2001/02 – 38 godzin p艂atnych i 68 nieodp艂atnych,
- w roku szkolnym 2002/03 – 48 godzin p艂atnych i 86 nieodp艂atnych.
Pani Bo偶ena Kania poinformowa艂a r贸wnie偶, i偶 w roku szkolnym 2001/02 spo艂ecznie prowadzi艂a ko艂o taneczne i tenisa sto艂owego, a od roku 1999 szkoln膮 gazetk臋 „Rozumek”.
Kontynuuj膮c swoj膮 wypowied藕, p. dyrektor powiedzia艂a, 偶e ponadwymiarowe godziny wychowania fizycznego, kt贸re prowadzi艂a by艂y zaakceptowane i zatwierdzone przez p. W贸jta w arkuszu organizacyjnym na rok 2002/2003. Ponadto, zaznaczy膰 nale偶y, i偶 zgodnie z art. 42a ust. 3 Karty Nauczyciela, dyrektor szko艂y mo偶e mie膰 przydzielone godziny ponadwymiarowe. Ustosunkowuj膮c si臋 do uwag o nieprawid艂owo艣ciach w arkuszu organizacyjnym, p. Kania stwierdzi艂a, i偶 nie wie na czym te nieorawid艂owo艣ci polegaj膮 poniewa偶 do zg艂aszania nieprawid艂owo艣ci s膮 uprawnieni wizytatorzy Kuratorium. Pani dyrektor powiedzia艂a, 偶e nie wie czy wizytator wniesie jakie艣 uwagi. Mo偶e by膰 uwaga odno艣nie nauczycielki j臋z. angielskiego (odno艣nie jej kwalifikacji) ale obecna sytuacja jest nieunikniona (nauczycielka dokszta艂ca si臋). Odnosz膮c si臋 do kwestii b臋d膮cych tre艣ci膮 sz贸stego zarzutu, p. dyrektor powiedzia艂a, 偶e zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie o艣wiaty, o tym czy nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje do nauczania przedmiotu decyduje dyrektor szko艂y. Decyzj臋 dyrektora podwa偶y膰 mo偶e tylko Kuratorium O艣wiaty. Komisja nie ma w tym wzgl臋dzie kompetencji.
Na zako艅czenie swojego wyst膮pienia, p. dyrektor stwierdzi艂a, 偶e odno艣nie wspomnianych przez p. W贸jta konflikt贸w w Radzie Pedagogicznej i pretensji rodzic贸w chcia艂aby powiedzie膰, i偶 偶adna praca w 偶adnym zak艂adzie „nie jest sielank膮”. Dyrektor szko艂y pracuje „z 偶ywymi lud藕mi”. Ka偶dy ma swoich zwolennik贸w i przeciwnik贸w, ale na tym polega demokracja. Najwa偶niejsze jest porozumienie, a b臋dzie ono wtedy gdy osoby spoza szko艂y nie b臋d膮 wtr膮ca膰 si臋 do 偶ycia wewn臋trznego plac贸wki. Pani Bo偶ena Kania stwierdzi艂a, i偶 przedstawione we wniosku – anonimie zarzuty znies艂awiaj膮 jej osob臋 w 艣rodowisku. Powiedzia艂a, 偶e 偶a艂uje, i偶 jej osoba wzbudza a偶 tak silne emocje ale s膮dzi, 偶e s膮 to emocje os贸b, kt贸re wykorzystuj膮 swoj膮 pozycj臋 w Radzie Gminy do za艂atwiania spraw personalnych. Pani dyrektor wyrazi艂a nadziej臋, i偶 zar贸wno jej jak i nauczycieli, kt贸rzy j膮 popieraj膮 nie spotkaj膮 nieprzyjemno艣ci jakie mia艂y miejsce przed poprzednimi konkursami.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Poprosi艂 p. dyrektor, aby wyt艂umaczy艂a z czego wynika zaistnia艂a sytuacja poniewa偶 jego zdaniem atmosfera w szkole nie jest najlepsza.
Pani dyrektor odpar艂a, i偶 zaistnia艂a sytuacja zosta艂a spowodowana „bespo艣rednio zarzutami”, natomiast je艣li chodzi o atmosfer臋 to o tym m贸wi pismo od Rady Pedagogicznej.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Poprosi艂 o wyt艂umaczenie znajduj膮cych si臋 w pi艣mie W贸jta stwierdze艅, i偶 organ prowadz膮cy „poddawa艂 w w膮tpliwo艣膰 dalsze prowadzenie plac贸wki” przez p. Bo偶en臋 Kania oraz, 偶e organ prowadz膮cy „nie znalaz艂 podstaw” do jej odwo艂ania. Pan radny powiedzia艂, i偶 jego zdaniem s膮 to dwie skrajno艣ci.
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, 偶e nie zgadza si臋 z tym stwierdzeniem. Powiedzia艂, i偶 stwierdzi艂 pewne rzeczy, o kt贸rych napisa艂 natomiast prawo nie pozwala mu post膮pi膰 zbyt daleko w stosunku do dyrektora. Nast臋pnie W贸jt Gminy zauwa偶y艂, i偶 nie pr贸buje ukierunkowywa膰 sk艂adu Komisji Konkursowej w taki spos贸b aby mie膰 jak najwi臋cej do powiedzenia. Pan W贸jt zapyta艂 p. dyrektor „jak widzi fakt, 偶e zosta艂 z Rady Pedagogicznej zg艂oszony do Komisji Konkursowej rodzic – nauczyciel?”
Pani dyrektor odpowiedzia艂a, 偶e nie jest to zabronione.
G艂os zabra艂 p. radny Witold K艂os. Wysun膮艂 wniosek aby jako stanowisko Rady Gminy uzna膰 stwierdzenie, i偶 „Rada Gminy odrzuca wniosek Komisji O艣wiaty poniewa偶 zarzuty przedstawione p. mgr Bo偶enie Kani s膮 bezzasadne”.
Poniewa偶 radni nie zg艂osili inych wniosk贸w ani pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 zg艂oszony wniosek pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 7 g艂osami „za” przy 3 g艂osach „przeciw” i 4 g艂osach „wstrzymuj膮cych” popar艂a wniosek zg艂oszony przez p. Witolda K艂osa.
Nast臋pnie p. Witold K艂os wyst膮pi艂 z wnioskiem, i偶 „nale偶y przeprosi膰 p. dyrektor na 艂amach prasy lokalnej”.
Poniewa偶 radni nie zg艂osili inych wniosk贸w ani pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 zg艂oszony wniosek pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 3 g艂osami „za” przy 5 g艂osach „przeciw” i 6 g艂osach „wstrzymuj膮cych” odrzuci艂a wniosek zg艂oszony przez p. Witolda K艂osa.
Nast臋pnie p. Witold K艂os odczyta艂 tre艣膰 kolejnego wniosku m贸wi膮cego o tym, 偶e „nale偶y wys艂a膰 pisma zawiadamiaj膮ce o stanowisku Rady we wszystkie miejsca, do kt贸rych zosta艂y przes艂ane wnioski Komisji O艣wiaty”.
Poniewa偶 radni nie zg艂osili inych wniosk贸w ani pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 zg艂oszony wniosek pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 7 g艂osami „za” przy 4 g艂osach „przeciw” i 3 g艂osach „wstrzymuj膮cych” popar艂a wniosek zg艂oszony przez p. Witolda K艂osa.
Zdecydowano, i偶 przedmiotowe pisma nale偶y wys艂a膰 w dniu 17 lipca br.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 jego zdaniem Przewodnicz膮cy Rady powinien, szanuj膮c wyniki dzisiejszych g艂osowa艅, przeprosi膰 p. Bo偶en臋 Kania w imieniu Rady.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy przeprosi艂 p. dyrektor w imieniu Rady Gminy.


5
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Informacje przedstawi艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek.
1) Dnia 31 lipca br. Rozstrzygni臋ty zostanie przetarg na remont Urz臋du Gminy
2) Odby艂 si臋 przetarg na obs艂ug臋 selektywnej zbi贸rki odpad贸w na terenie gminy Latowicz. Przetarg wygra艂a p. Jolanta Glinka z Wilgi.
3) Przyst膮piono do realizacji modernizacji o艣wietlenia ulicznego na terenie gminy.
4) 26 czerwca br. odby艂o si臋 w Starostwie spotkanie W贸jt贸w po艣wi臋cone sprawom opracowywania strategii rozwoju gminy.
5) Powo艂any zosta艂 zast臋pca w贸jta. Zosta艂 nim p. Wojciech Osi艅ski.
6) Powo艂ane zosta艂y Komisje Konkursowe dla przeprowadzenia konkurs贸w na dyrektor贸w Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu oraz w Wielgolesie.
7) 13 lipca br. Odby艂y si臋 zawody stra偶ackie w Latowiczu.


16
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Interpelacji i zapyta艅 radnych nie by艂o.

10
SPRAWY R脫呕NE

Pan Ryszard Podobas – so艂tys ze Stawku zasygnalizowa艂 potrzeb臋 wykonania uzupe艂nienia drogowych znak贸w informacyjnych na terenie gminy.

11
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

12
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem uchwalonego porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy w Latowiczu.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2004-05-12 12:34:13
Data ostatniej modyfikacji : 12.05.2004 12:34
Liczba wy艣wietle艅 : 2086licznik odwiedzin: 2203974