logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR X/03

24 sierpnia 2003 roku

PROTOK脫艁 NR X/03

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 24 sierpnia 2003 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jerzy Papi艅ski, o godzinie 14 30 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek – W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy
4. Alina Saracka – radca prawny,
Obradom przys艂uchiwali si臋 przedstawiciele lokalnej prasy: p. Eugeniusz Karpi艅ski z „呕ycia Mi艅ska”, p. S艂awomir Stosio z „Nowego Dzwonu”oraz p. Franciszek Zwierzy艅ski z tygodnika „Co s艂ycha膰?”.
Na sesj臋 Rady przyby艂 kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Mi艅sku Mazowieckim – p. Pawe艂 Jastrz臋bski. Na wst臋pie p. Jastrz臋bski rozda艂 obecnym na sesji so艂tysom harmonogram szkole艅 dotycz膮cych sposobu wype艂niania wniosk贸w o dop艂aty bezpo艣rednie ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej. Pan Jastrz臋bski powiedzia艂, i偶 w przypadku, je艣li kt贸ry艣 z radnych lub so艂tys贸w stwierdzi potrzeb臋 zorganizowania dodatkowego szkolenia w swojej miejscowo艣ci to mo偶e skontaktowa膰 si臋 telefonicznie z Biurem Powiatowym i po uzgodnieniu terminu szkolenie takie zostanie przeprowadzone. Pan kierownik poinformowa艂 zebranych, i偶 wnioski o dop艂aty bezpo艣rednie b臋dzie mo偶na sk艂ada膰 od 1 stycznia 2004 r. do (prawdopodobnie) ko艅ca marca 2004 r., ale termin ten nie jest jeszcze ostatecznie ustalony. Pan Jastrz臋bski poprosi艂 so艂tys贸w, aby rozpowszechniali informacj臋 o maj膮cych si臋 odby膰 szkoleniach.
Nast臋pnie p. kierownik rozda艂 so艂tysom ulotki informacyjne dotycz膮ce rejestracji zwierz膮t hodowlanych i poprosi艂 o ich wywieszenie na tablicach og艂osze艅. Poinformowa艂, i偶 zwierz臋ta, o kt贸rych traktuj膮 przedmiotowe ulotki to trzoda chlewna, owce oraz kozy. Posiadacze tych zwierz膮t powinni przede wszystkim je oznakowa膰. W celu oznakowania zwierz臋cia nale偶y zg艂osi膰 si臋 do Biura Powiatowego ARiMR. Biuro dokona rejestracji gospodarstwa i nada numery zwierz臋tom. Obecnie hodowcy trzody, owiec oraz k贸z maj膮 ju偶 podobne obowi膮zki jak hodowcy byd艂a tzn. trzeba prowadzi膰 ksi臋g臋 rejestracji stada a tak偶e zg艂asza膰 do Biura Powiatowego wszelkie zdarzenia powoduj膮ce zmian臋 ilo艣ci sztuk w stadzie (sprzeda偶, zakup, padni臋cie, itp.). Trzoda, owce oraz kozy podobnie jak byd艂o podlegaj膮 obowi膮zkowi rejestracji i znakowania, ale nie b臋dzie przeprowadzanej masowej akcji kolczykowania jak to mia艂o miejsce w przypadku byd艂a, lecz ka偶dy z gospodarzy b臋dzie musia艂 oznakowa膰 zwierz臋ta we w艂asnym zakresie. Koszty zwi膮zane z rejestracja uj臋te zosta艂y w tre艣ci rozdanych ulotek. Obecnie istnieje jeszcze mo偶liwo艣膰 oznakowania zwierz臋cia poprzez wytatuowanie numeru, kt贸ry zostanie nadany przez Biuro, natomiast docelowo przewidziane jest znakowanie poprzez zak艂adanie kolczyk贸w. Niestety Biuro Powiatowe nie dysponuje tatuownicami w zwi膮zku z czym ka偶dy musi postara膰 si臋 o takie urz膮dzenie na w艂asna r臋k臋. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce koszt贸w znakowania zawiera rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko艣ci op艂at za czynno艣ci zwi膮zane z oznakowaniem zwierz膮t.
G艂os zabra艂 p. radny Wtold K艂os. Stwierdzi艂, i偶 jego zdaniem w Waliskach istnieje potrzeba zorganizowania szkolenia dotycz膮cego dop艂at bezpo艣rednich a nie zosta艂o to uj臋te w zaprezentowanym harmonogramie szkole艅.
Pan Jastrz臋bski odpowiedzia艂, i偶 je艣li jest takie zapotrzebowanie to szkolenie w Waliskach zostanie przeprowadzone.
Pan so艂tys Ryszard Podobas poruszy艂 kwesti臋 rejestracji koni.
Ustosunkowuj膮c si臋 do powy偶szego, p. Jastrz臋bski powiedzia艂, 偶e rejestracj膮 koni b臋dzie si臋 zajmowa艂 Zwi膮zek Hodowc贸w Koni.
Poniewa偶 nie by艂o wi臋cej pyta艅, p. Pawe艂 Jastrz臋bski podzi臋kowa艂 za umo偶liwienie mu wyst膮pienia podczas sesji Rady a nast臋pnie opu艣ci艂 sal臋 posiedze艅.

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przed przedstawieniem proponowanego do realizacji porz膮dku obrad p. Jerzy Papi艅ski - Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 na nast臋pnej sesji zamierza zrezygnowa膰 z funkcji Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz. Pan Jerzy Papi艅ski powiedzia艂, 偶e przyczyn臋 swojej rezygnacji poda na nast臋pnej sesji.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Zespo艂owi Szk贸艂 w Latowiczu.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Zespo艂owi Szk贸艂 w Wielgolesie.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowej w miejscowo艣ci Budy Wielgoleskie stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok.
10. Rozpatrzenie wniosk贸w dotycz膮cych zalesie艅 grunt贸w rolnych na terenie gminy Latowicz.
11. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy r贸偶ne.
- wyra偶enie stanowiska w sprawie wykonania prawa pierwokupu dzia艂ki w miejscowo艣ci Wielgolas.
15. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 radnych oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie przedstawionego porz膮dku obrad.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek. Zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku obrad dodatkowego punktu 7a. w nast臋puj膮cym brzmieniu:
„7a. Podjecie uchwa艂y o wprowadzeniu zmian w uchwale Nr VIII/47/2003 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarki 艢ciekowej Gminy Latowicz’.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 na ostatniej sesji Rady zosta艂a podj臋ta uchwa艂a, w kt贸rej okre艣lono, kiedy gospodarka 艣ciekowa b臋dzie uregulowana odno艣nie wsi Chy偶yny. Wi膮za艂o si臋 to z wnioskiem o pomoc finansow膮 z programu SAPARD na budow臋 Stacji Uzdatniania Wody Chy偶yny. W trakcie przygotowywania si臋 do kolejnej edycji SAPARD-u i sk艂adania wniosk贸w do Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska, niezb臋dne sta艂o si臋 okre艣lenie termin贸w rozwi膮zania gospodarki 艣ciekowej w pozosta艂ych miejscowo艣ciach, w kt贸rych b臋d膮 budowane wodoci膮gi. Z powy偶szych wzgl臋d贸w wyp艂ywa konieczno艣膰 podj臋cia proponowanej uchwa艂y, okre艣laj膮cej termin realizacji Programu Gospodarki 艢ciekowej w przedmiotowych miejscowo艣ciach.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie wprowadzenie do porz膮dku obrad punktu zaproponowanego przez W贸jta Gminy.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 11 g艂osami „za” przy 4 g艂osach „wstrzymuj膮cych” zdecydowa艂a o wprowadzeniu do porz膮dku obrad dodatkowego punktu 7a w brzmieniu proponowanym przez W贸jta Gminy.
G艂os zabra艂 Przewodnicz膮cy Rady. Zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku obrad dodatkowego punktu 10a. w nast臋puj膮cym brzmieniu:
„10a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyboru 艂awnik贸w s膮dowych do S膮du Okr臋gowego w Siedlcach oraz do S膮du Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim”.
Przewodnicz膮cy powiedzia艂, i偶 o szczeg贸艂ach dotycz膮cych przedmiotowej uchwa艂y poinformuje radnych p. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy.
Pani Sekretarz stwierdzi艂a, i偶 na posiedzeniach Komisji sygnalizowa艂a, 偶e na sesji by膰 mo偶e wprowadzony zostanie punkt dotycz膮cy wyboru 艂awnik贸w. Wi膮za艂o si臋 to bezpo艣rednio z uzyskaniem materia艂贸w z Krajowego Rejestru Karnego tzn. informacji o kandydatach zg艂oszonych na 艂awnik贸w. Informacje te by艂y niezb臋dne, aby kandydaci mogli zosta膰 zaopiniowani przez powo艂any na poprzedniej sesji Zesp贸艂 Opiniuj膮cy. Materia艂y przysz艂y dopiero w dniu sesji. Zesp贸艂 opiniuj膮cy zebra艂 si臋 przed sesj膮, odby艂 posiedzenie i zaopiniowa艂 kandydat贸w. Je艣li Rada zgodzi si臋 na wprowadzenie do porz膮dku obrad zaproponowanego punktu to we wprowadzonym punkcie porz膮dku obrad Zesp贸艂 przedstawi swoj膮 opini臋 o kandydatach a nast臋pnie przeprowadzone zostan膮 tajne wybory.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie wprowadzenie do porz膮dku obrad punktu zaproponowanego przez Przewodnicz膮cego Rady.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie zdecydowa艂a o wprowadzeniu do porz膮dku obrad dodatkowego punktu 10a. w brzmieniu proponowanym przez Przewodnicz膮cego Rady.
G艂os zabra艂 p. radny Witold K艂os. Powiedzia艂, i偶 w imieniu Komisji Rewizyjnej chcia艂by z艂o偶y膰 wniosek pisemny do Przewodnicz膮cego Rady. Nast臋pnie p. radny K艂os wr臋czy艂 przedmiotowy wniosek Przewodnicz膮cemu.
Przewodnicz膮cy Rady odczyta艂 tre艣膰 wniosku, z kt贸rej wynika艂o, i偶 podpisani pod wnioskiem radni (w liczbie o艣miu) wnioskuj膮 o odwo艂anie p. Jerzego Papi艅skiego z funkcji Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz. (wniosek stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u).
Wnioskodawcy zaproponowali wprowadzenie do porz膮dku obrad g艂osowania nad odwo艂aniem Przewodnicz膮cego jako punktu 2a.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie wprowadzenie do porz膮dku obrad punktu 2a w nast臋puj膮cym brzmieniu:
„2a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie odwo艂ania Jerzego Papi艅skiego z funkcji Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz”.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 8 g艂osami „za” przy 6 g艂osach „przeciw” oraz 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” zdecydowa艂a o wprowadzeniu do porz膮dku obrad dodatkowego punktu 2a. w zaproponowanym powy偶ej brzmieniu.
G艂os zabra艂 p. radny Tadeusz Szczepa艅czyk. Zauwa偶y艂, i偶 wniosek o odwo艂anie Przewodnicz膮cego nazwany zosta艂 wnioskiem Komisji Rewizyjnej tymczasem on jest przewodnicz膮cym Komisji Rewizyjnej i nic o wniosku nie wiedzia艂.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol (jeden z wnioskodawc贸w). Stwierdzi艂, i偶 zosta艂 pope艂niony b艂膮d techniczny tzn. oczywi艣cie nie jest to wniosek Komisji Rewizyjnej tylko wniosek radnych.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 ani wniosk贸w, Przewodnicz膮cy przedstawi艂 porz膮dek obrad w formie, jak膮 uzyska艂 on po wprowadzeniu trzech dodatkowych punkt贸w.
Porz膮dek obrad przedstawia艂 si臋 nast臋puj膮co:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Uchwalenie porz膮dku obrad.
2a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie odwo艂ania Jerzego Papi艅skiego z funkcji Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Zespo艂owi Szk贸艂 w Latowiczu.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Zespo艂owi Szk贸艂 w Wielgolesie.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
7a. Podjecie uchwa艂y o wprowadzeniu zmian w uchwale Nr VIII/47/2003 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarki 艢ciekowej Gminy Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowej w miejscowo艣ci Budy Wielgoleskie stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok.
10. Rozpatrzenie wniosk贸w dotycz膮cych zalesie艅 grunt贸w rolnych na terenie gminy Latowicz.
10a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyboru 艂awnik贸w s膮dowych do S膮du Okr臋gowego w Siedlcach oraz do S膮du Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim”.
11. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy r贸偶ne.
- wyra偶enie stanowiska w sprawie wykonania prawa pierwokupu dzia艂ki w miejscowo艣ci Wielgolas.
15. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

2a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ODWO艁ANIA JERZEGO PAPI艃SKIEGO Z FUNKCJI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY LATOWICZ

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 odwo艂anie Przewodnicz膮cego Rady dokonywane jest poprzez g艂osowanie tajne, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w. Wobec powy偶szego zachodzi konieczno艣膰 powo艂ania Komisji Skrutacyjnej, kt贸ra zajmie si臋 przeprowadzeniem g艂osowania.
Przyst膮piono do zg艂aszania kandydat贸w na cz艂onk贸w Komisji Skrutacyjnej.
Zg艂oszono nast臋puj膮cych radnych:
1. S艂awomir 艢wi膮tek,
2. Jadwiga 艢luzek,
3. Robert Skwara.
Zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie.
Przyst膮piono do g艂osowania nad zaproponowanym sk艂adem Komisji.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych 10 g艂osami „za” przy 5 g艂osach „wstrzymuj膮cych” opowiedzia艂a si臋 za powo艂aniem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym sk艂adzie.
Przewodnicz膮cy Rady zarz膮dzi艂 przerw臋 w obradach na przygotowanie kart do g艂osowania.
Po zako艅czeniu przerwy Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 w przypadku jego odwo艂ania wyznacza do wype艂niania zada艅 Przewodnicz膮cego p. Zbigniewa Pi艂atkowskiego – jednego z Wiceprzewodnicz膮cych.
Komisja Skrutacyjna poinformowa艂a, i偶 na jej przewodnicz膮cego wybrany zosta艂 podczas przerwy p. Robert Skwara. Przewodnicz膮cy Komisji przedstawi艂 radnym kr贸tk膮 informacj臋 o sposobie g艂osowania (informacja taka zosta艂a r贸wnie偶 umieszczona na ka偶dej karcie).
Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony spos贸b g艂osowania pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” zaakceptowa艂a zasady g艂osowania przedstawione przez Komisj臋 Skrutacyjn膮.
Nast臋pnie rozdano radnym karty i nast膮pi艂 akt g艂osowania.
Po zako艅czeniu g艂osowania Przewodnicz膮cy Rady zarz膮dzi艂 przerw臋 na ustalenie wynik贸w g艂osowania.
Po zako艅czeniu przerwy Przewodnicz膮cy Komisji Skrutacyjnej odczyta艂 protok贸艂 z g艂osowania (protok贸艂 w za艂膮czeniu).
Komisja Skrutacyjna stwierdzi艂a, i偶 w wyniku przeprowadzonego tajnego g艂osowania, w kt贸rym uczestniczy艂o 15 obecnych na sali obrad radnych, 8 g艂osami „za” przy 6 g艂osach „przeciw” oraz 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” p. Jerzy Papi艅ski zosta艂 odwo艂any z funkcji Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz – uchwa艂a Nr X/51/2003 w sprawie odwo艂ania Jerzego Papi艅skiego z funkcji Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.
Pan Zbigniew Pi艂atkowski – Wiceprzewodnicz膮cy Rady odczyta艂 tre艣膰 uchwa艂y w sprawie odwo艂ania Jerzego Papi艅skiego z funkcji Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz i podda艂 jej przyj臋cie pod g艂osowanie. Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 8 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „przeciw” i 6 g艂osach „wstrzymuj膮cych” przeg艂osowa艂a przyj臋cie uchwa艂y.
G艂os zabra艂 p. Jerzy Papi艅ski. Powiedzia艂, i偶 chcia艂by podzi臋kowa膰 tym wszystkim, kt贸rzy go wspierali w jego dzia艂alno艣ci. Nast臋pnie podzi臋kowa艂 za wsp贸艂prac臋 W贸jtowi Gminy, p. mecenas Alinie Sarackiej, p. Sekretarz oraz pozosta艂ym pracownikom Urz臋du Gminy a tak偶e obu Wiceprzewodnicz膮cym Rady Gminy.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek. Podzi臋kowa艂 p. Jerzemu Papi艅skiemu za wsp贸艂prac臋 i stwierdzi艂, 偶e wsp贸艂praca ta uk艂ada艂a si臋 w spos贸b w艂a艣ciwy.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pan radny Witold K艂os wr臋czy艂 Wiceprzewodnicz膮cemu Rady pisemn膮 interpelacj臋 i poprosi艂 o jej odczytanie.
Przedmiotowa interpelacja dotyczy艂a pracy Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w kadencji 1998 – 2002 w dniu 27 listopada 2000 r. Interpeluj膮cy zarzucili p. Jerzemu Papi艅skiemu (贸wczesnemu Przewodnicz膮cemu Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w), oraz p. Gra偶ynie Jedynak (b臋d膮cej 贸wcze艣nie cz艂onkiem Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w), i偶 w przedmiotowym dniu, mimo braku wymaganego quorum odbyli posiedzenie Komisji i pobrali za uczestnictwo w nim diety (interpelacja znajduje si臋 na stanowisku ds. obs艂ugi Rady, w teczce „Interpelacje i wnioski radnych”).
W trakcie odczytywania interpelacji przez Wiceprzewodnicz膮cego g艂os zabra艂 p. Jerzy Papi艅ski. Powiedzia艂, i偶 w okresie, kiedy by艂 Przewodnicz膮cym Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w nigdy nie dosz艂o do sytuacji, w kt贸rej przy obecno艣ci tylko dw贸ch os贸b (tzn. przy braku quorum) odby艂o si臋 posiedzenie Komisji. Pan Jerzy Papi艅ski zarzuty zawarte w interpelacji nazwa艂 pom贸wieniem i poprosi艂, aby Wiceprzewodnicz膮cy nie odczytywa艂 jej w dniu dzisiejszym do ko艅ca. Nast臋pnie poprosi艂 aby sprawa zosta艂a zbadana, wyja艣niona a odpowied藕 na interpelacj臋 sporz膮dzona na pi艣mie i przedstawiona na nast臋pnej sesji Rady.
Pani mecenas Alina Saracka poinformowa艂a, i偶 zgodnie ze Statutem odpowied藕 na interpelacj臋 udzielana jest przez W贸jta, w formie pisemnej, w terminie 21 dni, na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady i radnego sk艂adaj膮cego interpelacj臋.
Nast臋pnie Wiceprzewodnicz膮cy przekaza艂 interpelacj臋 W贸jtowi Gminy.
G艂os zabra艂 p. Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 w zwi膮zku z oddaniem do u偶ytku SUW Chy偶yny chcia艂by skierowa膰 do W贸jta Gminy zapytanie o nast臋puj膮cej tre艣ci: „Kiedy i w jaki spos贸b zostanie zorganizowany punkt poboru wody dla odbiorc贸w tych, kt贸rzy nie maja uj臋膰 a brak jest wody w ich studniach?” Pan radny doda艂, i偶 zapytanie to zrodzi艂o si臋 ze spotkania z mieszka艅cami, g艂贸wnie Chy偶yn, kt贸rzy zwr贸cili si臋 do niego z przedmiotowym problemem i poprosili o przekazanie sprawy. Pan Stanis艂aw Parol stwierdzi艂, 偶e nie wymaga odpowiedzi w dniu dzisiejszym, lecz mo偶e ona by膰 udzielona na nast臋pnej sesji.
G艂os zabra艂 p. radny Jaros艂aw P艂atek. Zapyta艂 czy b臋d膮c jednocze艣nie radnym i so艂tysem powinien podpisywa膰 na sesji jedn膮 czy te偶 dwie listy obecno艣ci?
Pani Alina Saracka – radca prawny wyja艣ni艂a, i偶 p. P艂atek mo偶e podpisywa膰 si臋 tylko na li艣cie radnych i wtedy na li艣cie so艂tys贸w nale偶y da膰 adnotacj臋: „podpisany na li艣cie radnych poz. ……, lub mo偶e podpisywa膰 si臋 na obu listach i te偶 b臋dzie to prawid艂owe.

4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy. Wyja艣ni艂a, i偶 podj臋cie uchwa艂y zwi膮zane jest z rozstrzygni臋ciem nadzorczym wojewody Mazowieckiego uchylaj膮cym 搂 15 Statutu Gminy Latowicz, kt贸ry m贸wi艂 o organach wewn臋trznych Rady Gminy a g艂贸wnie o liczbie Wiceprzewodnicz膮cych. W zwi膮zku z przedmiotowym uchyleniem formalnie w Statucie nie ma zapisu, 偶e Rada wybiera dw贸ch Wiceprzewodnicz膮cych i st膮d dzisiejsza propozycja zmiany Statutu, kt贸ra polega艂aby na wprowadzeniu 搂 15 w brzmieniu:
„搂 15. Rada Gminy wybiera ze swojego grona dw贸ch Wiceprzewodnicz膮cych”.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Wiceprzewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz – uchwa艂a Nr X/52/03 w za艂膮czeniu do protoko艂u.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE NADANIA STATUTU ZESPO艁OWI SZK脫艁 W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy.
Pani Sekretarz poinformowa艂a, i偶 projekty uchwa艂 w sprawie nadania Statutu Zespo艂owi Szk贸艂 w Latowiczu oraz w sprawie nadania Statutu Zespo艂owi Szk贸艂 w Wielgolesie s膮 prawie identyczne tzn. r贸偶ni膮 si臋 g艂贸wnie tym, 偶e w Statucie dla Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu znalaz艂 si臋 zapis m贸wi膮cy o przedszkolu.
Pani Sekretarz stwierdzi艂a, 偶e przedmiotowe Statuty nale偶y traktowa膰 jako materia艂 wyj艣ciowy, bowiem b臋d膮 one podlega艂y obr贸bce przez Rady Pedagogiczne obu Zespo艂贸w tzn. b臋d膮 dostosowywane do indywidualnych potrzeb ka偶dego z Zespo艂贸w.
Pani sekretarz om贸wi艂a kr贸tko g艂贸wn膮 tre艣膰 Statutu informuj膮c radnych o poprawkach naniesionych na skutek dyskusji nad projektami na posiedzeniach Komisji oraz wprowadzonych pod wp艂ywem sugestii dyrektor贸w.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Zaproponowa艂 usuni臋cie ze Statutu zapisu m贸wi膮cego o tym, i偶 szko艂a musi zapewni膰 uczniom opiek臋 na 15 minut przed rozpocz臋ciem zaj臋膰, poniewa偶 dzieci mog膮 zjawi膰 si臋 w szkole wcze艣niej i wtedy tak偶e nale偶y zapewni膰 im opiek臋.
G艂os zabra艂a p. Roma Pi艂atkowska – Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie. Stwierdzi艂a, i偶 wa偶ne jest, aby okre艣li膰 konkretnie, od kiedy szko艂a ma obowi膮zek zapewnienia opieki, bowiem dziecko mo偶e zjawi膰 si臋 w szkole np. o godz. 715 kiedy szko艂a jest ju偶 otwarta ale nie ma jeszcze nauczycieli i wtedy nie ma komu zaopiekowa膰 si臋 dzie膰mi. Dyrektor nie mo偶e zmusi膰 nauczycieli aby przychodzili do pracy np. o godz. 700.
G艂os zabra艂a p. Alina Saracka – radca prawny. Stwierdzi艂a, i偶 jej zdaniem nie sprecyzowanie, od kiedy szko艂a ma obowi膮zek zapewnienia opieki doprowadzi do sytuacji, w kt贸rej zapis „przed rozpocz臋ciem zaj臋膰” b臋dzie r贸偶nie interpretowany.
G艂os zabra艂 p. Stanis艂aw Parol. Stwierdzi艂, i偶 w tej sytuacji modernizuje sw贸j wniosek i zgadza si臋, aby w Statucie znalaz艂 si臋 zapis m贸wi膮cy, i偶 szko艂a ma zapewni膰 opiek臋 od godz. 730.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i wiceprzewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, 6 g艂osami „za” przy 2 g艂osach „przeciw” oraz 5 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie nadania Statutu Zespo艂owi Szk贸艂 w Latowiczu – uchwa艂a Nr X/53/03 w za艂膮czeniu do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE NADANIA STATUTU ZESPO艁OWI SZK脫艁 W WIELGOLESIE

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Wiceprzewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, 6 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „przeciw” oraz 6 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie nadania Statutu Zespo艂owi Szk贸艂 w Wielgolesie – uchwa艂a Nr X/54/03 w za艂膮czeniu do protoko艂u.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂 o przebiegu konkurs贸w na dyrektor贸w Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu oraz Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie.
W贸jt Gminy odczyta艂 akt powierzenia stanowiska Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu sporz膮dzony dla p. Joanny Papi艅skiej oraz akt powierzenia stanowiska Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie sporz膮dzony dla p. Romy Alicji Pi艂atkowskiej. Nast臋pnie p. W贸jt wr臋czy艂 przedmiotowe akty obu paniom, 偶ycz膮c im powodzenia w sprawowaniu funkcji dyrektora szko艂y.
W贸jt Gminy podzi臋kowa艂 tak偶e p. Hannie Zawadka – ust臋puj膮cej dyrektor Szko艂y Podstawowej w Wielgolesie; za wszystko, co zrobi艂a dla o艣wiaty w gminie i w samym Wielgolesie.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA CENY WODY POBIERANEJ Z URZ膭DZE艃 ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD臉 STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy.
Poinformowa艂a, i偶 projekt uchwa艂y zak艂ada ustalenie ceny wody dostarczanej mieszka艅com i podmiotom gospodarczym gminy Latowicz z wodoci膮gu grupowego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody Chy偶yny jn:
1) dla odbiorc贸w indywidualnych w kwocie netto 1,50 z艂 + 7% VAT, co stanowi 艂膮czn膮 kwot臋 1,60 z艂 (jeden z艂oty sze艣膰dziesi膮t groszy),
2) na cele przemys艂owe w kwocie netto 1,90 z艂 + 7% VAT, co stanowi 艂膮czn膮 kwot臋 2,03 z艂 (dwa z艂ote trzy grosze).
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Poprosi艂a o wyja艣nienie, z jakiego powodu na rachunkach za wod臋 sporz膮dzanych przez ZGK w Mrozach znajduje si臋 op艂ata sta艂a, kt贸ra nie by艂a zatwierdzana przez Rad臋 Gminy.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, i偶 rzeczywi艣cie na rachunkach za wod臋 znajduje si臋 op艂ata sta艂a, kt贸rej Rada nie zatwierdza艂a. Nie wiadomo, na jakiej podstawie ZGK ustali艂 t臋 op艂at臋. Zostanie wystosowane pismo do ZGK z 偶膮daniem udzielenia wyja艣nie艅 w tej sprawie.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Wiceprzewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, 11 g艂osami „za” przy 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz – uchwa艂a Nr X/55/03 w za艂膮czeniu do protoko艂u.


7a
PODJECIE UCHWA艁Y O WPROWADZENIU ZMIAN W UCHWALE NR VIII/47/2003 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 24 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROGRAMU GOSPODARKI 艢CIEKOWEJ GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y zosta艂 om贸wiony przed jego wprowadzeniem do porz膮dku obrad sesji, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Wiceprzewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 o wprowadzeniu zmian w uchwale Nr VIII/47/2003 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarki 艢ciekowej Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr X/56/03 w za艂膮czeniu do protoko艂u.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZBYCIA NIERUCHOMO艢CI GRUNTOWEJ W MIEJSCOWO艢CI BUDY WIELGOLESKIE STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – insp. ds. gospodarki nieruchomo艣ciami.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Wiceprzewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowej w miejscowo艣ci Budy Wielgoleskie stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz – uchwa艂a Nr X/57/03 w za艂膮czeniu do protoko艂u.
9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA 2003 ROK

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
G艂os zabra艂 p. radny Kazimierz Seku艂a. Zauwa偶y艂, i偶 w punkcie dotycz膮cym zmian w bud偶ecie kryj膮 si臋 tak偶e zmiany w kolejno艣ci budowy wodoci膮g贸w w poszczeg贸lnych miejscowo艣ciach gminy Latowicz.
Pani Skarbnik stwierdzi艂a, i偶 istnieje mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia z g艂osowania budz膮cych kontrowersje punkt贸w 5.3, 5.4 oraz 5.5. z za艂膮cznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne 2003 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez gmin臋 Latowicz”.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 w takiej sytuacji wnosi autokorekt臋 do projektu uchwa艂y i proponuje wy艂膮czenie z g艂osowania nad projektem uchwa艂y punkt贸w 5.3, 5.4 oraz 5.5. z przedmiotowego za艂膮cznika.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Wiceprzewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok – uchwa艂a Nr X/58/03 w za艂膮czeniu do protoko艂u.

10
ROZPATRZENIE WNIOSK脫W DOTYCZ膭CYCH ZALESIE艃 GRUNT脫W ROLNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Spraw臋 przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – insp. ds. gospodarki nieruchomo艣ciami. Poinformowa艂, i偶 po om贸wieniu przedmiotowych kwestii na posiedzeniach Komisji, istnieje propozycja, aby Rada odst膮pi艂a od wyra偶enia opinii na temat wniosk贸w.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Wiceprzewodnicz膮cy podda艂 powy偶sz膮 propozycj臋 pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie zdecydowa艂a o odst膮pieniu od opiniowania wniosk贸w.


10a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYBORU 艁AWNIK脫W S膭DOWYCH DO S膭DU OKR臉GOWEGO W SIEDLCACH ORAZ DO S膭DU REJONOWEGO W MI艃SKU MAZOWIECKIM

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy.
Przypomnia艂a, i偶 na ostatniej sesji Rady Gminy zosta艂 powo艂any Zesp贸艂 do zaopiniowania kandydat贸w zg艂aszanych na 艂awnik贸w. Do Rady Gminy w ustawowym terminie tzn. do 31 lipca 2003 r. wp艂yn臋艂o 7 zg艂osze艅:
1 – na 艂awnika do S膮du Okr臋gowego w Siedlcach,
6 – na 艂awnika do S膮du Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim.
Kolegium S膮du Okr臋gowego okre艣li艂 nast臋puj膮c膮 liczb臋 艂awnik贸w wybieranych przez Rad臋 Gminy Latowicz:
2 – do S膮du Okr臋gowego w Siedlcach,
3 – do S膮du Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim.
Pani Sekretarz przedstawi艂a protok贸艂 z posiedzenia Zespo艂u do zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych, kt贸re odby艂o si臋 bezpo艣rednio przed sesj膮. Pani Sekretarz poinformowa艂a, 偶e Zesp贸艂 stwierdzi艂, i偶 wszyscy zg艂oszeni do Rady Gminy kandydaci spe艂niaj膮 wymogi okre艣lone w 搂 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s膮d贸w powszechnych. Zesp贸艂, po przeanalizowaniu dokument贸w postanowi艂 zaopiniowa膰 pozytywnie wszystkich zg艂oszonych kandydat贸w.
Sekretarz Gminy poinformowa艂a, i偶 wyb贸r 艂awnik贸w dokonywany jest poprzez g艂osowanie tajne, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w. Wobec powy偶szego zachodzi konieczno艣膰 powo艂ania Komisji Skrutacyjnej, kt贸ra zajmie si臋 przeprowadzeniem g艂osowania.
Przyst膮piono do zg艂aszania kandydat贸w na cz艂onk贸w Komisji Skrutacyjnej.
Zg艂oszono nast臋puj膮cych radnych:
1. S艂awomir 艢wi膮tek,
2. Mariola Kluska,
3. Robert Skwara.
Zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie.
Przyst膮piono do g艂osowania nad zaproponowanym sk艂adem Komisji.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 jednog艂o艣nie opowiedzia艂a si臋 za powo艂aniem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym sk艂adzie.
Przewodnicz膮cy Rady zarz膮dzi艂 przerw臋 w obradach na przygotowanie kart do g艂osowania.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna poinformowa艂a, i偶 na jej przewodnicz膮cego wybrany zosta艂 podczas przerwy p. Robert Skwara. Przewodnicz膮cy Komisji przedstawi艂 radnym kr贸tk膮 informacj臋 o sposobie g艂osowania (informacja taka zosta艂a r贸wnie偶 umieszczona na ka偶dej karcie).
Wiceprzewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony spos贸b g艂osowania pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie zaakceptowa艂a zasady g艂osowania przedstawione przez Komisj臋 Skrutacyjn膮.
Nast臋pnie rozdano radnym karty i nast膮pi艂 akt g艂osowania.
Po zako艅czeniu g艂osowania Przewodnicz膮cy Rady zarz膮dzi艂 przerw臋 na ustalenie wynik贸w g艂osowania.
Po zako艅czeniu przerwy Przewodnicz膮cy Komisji Skrutacyjnej odczyta艂 protoko艂y z g艂osowania (protoko艂y w za艂膮czeniu).
Komisja Skrutacyjna stwierdzi艂a, i偶 w wyniku przeprowadzonego tajnego g艂osowania, w kt贸rym uczestniczy艂o 15 obecnych na sali obrad radnych 11 g艂osami „za” przy 4 g艂osach „przeciw” p. Marzena Chlibiuk zosta艂a wybrana 艂awnikiem do S膮du Okr臋gowego w Siedlcach natomiast p. Lidia Gaszewska (9 g艂osami „za”), p. Wojciech Osi艅ski ( 11 g艂osami „za”) oraz p. Joanna Anna Piwowarczyk (6 g艂osami „za”) wybrani zostali na 艂awnik贸w do S膮du Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim – uchwa艂a Nr X/59/2003 w sprawie wyboru 艂awnik贸w s膮dowych do S膮du Okr臋gowego w Siedlcach oraz do S膮du Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


11
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

G艂os zabra艂 p. Jerzy Papi艅ski. Poinformowa艂, i偶 w okresie mi臋dzy sesjami zajmowa艂 si臋 spraw膮 p. Jadwigi Pie艣ko – mieszkanki wsi Strachomin. Pani Pie艣ko oskar偶y艂a gmin臋 Latowicz, i偶 wykonuj膮c modernizacje drogi Strachomin – Oleksianka 藕le wykonano odwodnienie na skutek czego dzia艂ka p. Pie艣ko jest zalewana. Przewodnicz膮cy Rady wraz z Komisj膮 Rewizyjn膮 bada艂 spraw臋 w terenie wiosn膮 br. Dosz艂o do pewnych ustale艅 (mia艂 by膰 wykonany przepust oraz oczyszczony r贸w), lecz p. Pie艣ko wycofa艂a si臋 z oczyszczenia rowu i stwierdzi艂a, i偶 wystarczy wykonanie przepustu. Sprawa ta zosta艂a ju偶 za艂atwiona.

12
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za okres od 16 lipca 2003 r. do dnia 25 sierpnia 2003 r. (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).


13
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Odpowiedzi na z艂o偶on膮 interpelacje oraz zapytanie przedstawione zostan膮 zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie trzecim porz膮dku obrad niniejszej sesji.
14
SPRAWY R脫呕NE

- wyra偶enie stanowiska w sprawie wykonania prawa pierwokupu dzia艂ki w miejscowo艣ci Wielgolas.

Spraw臋 przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – insp. ds. gospodarki nieruchomo艣ciami.
Poniewa偶 sprawa by艂a przedmiotem obrad Komisji Rady, radni nie wnie艣li pyta艅 i Wiceprzewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie kwesti臋 ewentualnego skorzystania gminy z prawa pierwokupu.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, 11 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” zdecydowa艂a o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu przedmiotowej dzia艂ki.

15
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

16
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem uchwalonego porz膮dku obrad Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy w Latowiczu.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel

Wiceprzewodnicz膮cy
Rady Gminy
Zbigniew Pi艂atkowski
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2004-05-12 12:37:42
Data ostatniej modyfikacji : 12.05.2004 12:37
Liczba wy艣wietle艅 : 2177licznik odwiedzin: 2203877