logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XI/03

15 wrze艣nia 2003 roku

PROTOK脫艁 NR XI/03

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 15 wrze艣nia 2003 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy – Zbigniew Pi艂atkowski, o godzinie 14 30 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
Wiceprzewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 dzisiejsza sesja zwo艂ana zosta艂a na wniosek z艂o偶ony dnia 8 wrze艣nia br. przez czworo radnych Rady Gminy Latowicz (wniosek w za艂膮czeniu do protoko艂u) a porz膮dek obrad sesji, kt贸ry za chwil臋 zostanie przedstawiony jest porz膮dkiem jaki wspomniani radni zaproponowali w tre艣ci swojego wniosku.
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy;
2. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,
4. Alina Saracka – radca prawny.
Obradom przys艂uchiwa艂 si臋 p. S艂awomir Stosio z tygodnika „Nowy Dzwon”.

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wyb贸r Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz.
5. Podj臋cie wniosku o podj臋cie zmian w Statucie Gminy Latowicz.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wprowadzenia przedstawicieli z Rady do komisji przetargowej.
7. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
8. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy r贸偶ne.
10. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
11. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Wiceprzewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie proponowanego porz膮dku obrad.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski. Powiedzia艂, i偶 chcia艂by zaproponowa膰 wprowadzenie do porz膮dku obrad dw贸ch dodatkowych punkt贸w:
6a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Wielgolas – zabudowa rozproszona”.
6b. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok.
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e zaproponowane przez niego punkty maj膮 zwi膮zek z tym, i偶 w dniu dzisiejszym odby艂 si臋 przetarg na zadanie „Budowa sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Wielgolas – zabudowa rozproszona”. Zako艅czy艂a si臋 ju偶 cz臋艣膰 jawna przetargu. Obecnie trwa cz臋艣膰 tajna. Z cz臋艣ci jawnej wynika, i偶 przetarg b臋dzie mo偶na rozstrzygn膮膰 (z艂o偶ono wystarczaj膮c膮 liczb臋 ofert). W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e nie jest jeszcze znana cena zadania, ale s膮dzi, i偶 podj臋cie proponowanej uchwa艂y o zaci膮gni臋ciu po偶yczki do wysoko艣ci 220.000,00 z艂 b臋dzie wystarczaj膮ce.
G艂os zabra艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Przedstawi艂a radnym projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie. Poinformowa艂a, i偶 pierwsza z proponowanych zmian dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Wielgolas – zabudowa rozproszona”. To zadanie by艂o ju偶 wprowadzone do bud偶etu. By艂a wprowadzona kwota 450 ty艣. z艂. Z obecnej wiedzy wynika, 偶e warto艣膰 zadania powinna wynie艣膰 ok. 280 ty艣. z艂. , czyli w bud偶ecie jest aktualnie zaplanowana za du偶a kwota na to zadanie. Ponadto w pierwszej wersji na zadanie mia艂a by膰 zaci膮gni臋ta po偶yczka w wysoko艣ci 108 ty艣. z艂. Obecnie jest propozycja, aby zaci膮gn膮膰 maksymaln膮 mo偶liw膮 kwot臋 tzn. do 220 ty艣. z艂. Proponowana uchwa艂a ma na celu uporz膮dkowanie powy偶szych spraw.
Druga proponowana zmiana zwi膮zana jest z aktualnie prowadzon膮 inwestycj膮 pn. „Budowa sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Wielgolas”. Na ostatniej sesji Rada zmniejszy艂a 艣rodki przeznaczone na realizacj臋 zadania. Obecnie wynik艂y dodatkowe koszta – zwi臋kszy艂a si臋 warto艣膰 zadania. Wobec powy偶szego zachodzi konieczno艣膰 zwi臋kszenia zaplanowanej na realizacj臋 zadania kwoty.
Trzecia z proponowanych zmian ma zwi膮zek z termomodernizacj膮 budynku Gimnazjum w Latowiczu. W zwi膮zku z dodatkowymi, nie planowanymi pracami potrzebna jest suma 4 ty艣. z艂. Chodzi o udro偶nienie przewod贸w wentylacyjnych, zakup dw贸ch okien oraz zako艅czenie przewod贸w kanalizacyjnych.
G艂os zabra艂a p. Alina Saracka – radca prawny. Poinformowa艂a, i偶 zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorz膮dzie gminnym Rada Gminy mo偶e wprowadzi膰 zmiany w porz膮dku obrad bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 ustawowego sk艂adu Rady. Zgodnie z art. 20 ust 4. w przypadku sesji zwo艂anej na wniosek wymagana jest dodatkowo zgoda wnioskodawc贸w.
Wiceprzewodnicz膮cy zapyta艂 radnych, na kt贸rych wniosek zwo艂ano aktualnie trwaj膮c膮 sesj臋, czy wyra偶aj膮 zgod臋 na wprowadzenie do porz膮dku obrad punkt贸w zaproponowanych przez W贸jta Gminy. Wnioskodawcy jednog艂o艣nie wyrazili zgod臋.
Wobec powy偶szego Wiceprzewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie wprowadzenie do porz膮dku obrad punkt贸w zaproponowanych przez W贸jta Gminy.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie zdecydowa艂a o wprowadzeniu do porz膮dku obrad punkt贸w zaproponowanych przez W贸jta Gminy.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Zaproponowa艂a wprowadzenie do porz膮dku obrad punktu „6c. Sprawa rozpatrzenia wniosku dotycz膮cego p. Jerzego Papi艅skiego”.
Pani Jadwiga 艢luzek poinformowa艂a, i偶 otrzyma艂a z Kuratorium O艣wiaty kopi臋 wniosku Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej z dnia 23 maja 2003 r. dot. odwo艂ania z funkcji dyrektora Zespo艂u Szkolno Przedszkolnego w Latowiczu p. Bo偶eny Kani. Pod wnioskiem jest podpis p. Jerzego Papi艅skiego – 贸wczesnego Przewodnicz膮cego Rady Gminy.
Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e „na sesji Rady w dniu 16 lipca br. pytali艣my, kto wys艂a艂 i kto podpisa艂 wniosek i nie znalaz艂a si臋 osoba, kt贸ra by si臋 nie ba艂a i przyzna艂a do tego”.
Wiceprzewodnicz膮cy zapyta艂 radnych, na kt贸rych wniosek zwo艂ano aktualnie trwaj膮c膮 sesj臋, czy wyra偶aj膮 zgod臋 na wprowadzenie do porz膮dku obrad punktu zaproponowanego przez p. radn膮 Jadwig臋 艢luzek. Wnioskodawcy jednog艂o艣nie wyrazili zgod臋.
Wobec powy偶szego Wiceprzewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie wprowadzenie do porz膮dku obrad punktu zaproponowanego przez p. Jadwig臋 艢luzek.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 9 g艂osami „za” przy 3 g艂osach „przeciw” i 3 g艂osach „wstrzymuj膮cych” zdecydowa艂a o wprowadzeniu do porz膮dku obrad punktu zaproponowanego przez p. radn膮 Jadwig臋 艢luzek.
Poniewa偶 wi臋cej wniosk贸w do zaproponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono, Wiceprzewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 porz膮dek obrad w formie, jak膮 uzyska艂 on po wprowadzeniu zmian.
Porz膮dek obrad przedstawia艂 si臋 nast臋puj膮co:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wyb贸r Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz.
5. Podj臋cie wniosku o podj臋cie zmian w Statucie Gminy Latowicz.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wprowadzenia przedstawicieli z Rady do komisji przetargowej.
6a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Wielgolas – zabudowa rozproszona”.
6b. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok.
6c. Sprawa rozpatrzenia wniosku dotycz膮cego p. Jerzego Papi艅skiego.
7. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
8. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy r贸偶ne.
10. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
11. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w ustalonego porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pa艅stwo radni: Jadwiga 艢luzek, Jaros艂aw P艂atek oraz Stanis艂aw Parol wnie艣li 艂膮cznie 14 wniosk贸w na r臋ce Wiceprzewodnicz膮cego Rady, kt贸re w/w przekaza艂 W贸jtowi Gminy.

4
WYB脫R PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY LATOWICZ

Pan Zbigniew Pi艂atkowski – Wiceprzewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 wyb贸r Przewodnicz膮cego Rady dokonany zostanie poprzez g艂osowanie tajne, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w. Wobec powy偶szego zachodzi konieczno艣膰 powo艂ania Komisji Skrutacyjnej, kt贸ra zajmie si臋 przeprowadzeniem g艂osowania. Osoby, kt贸re wejd膮 w sk艂ad Komisji nie b臋d膮 mog艂y kandydowa膰 na Przewodnicz膮cego Rady.
Przyst膮piono do zg艂aszania kandydat贸w na cz艂onk贸w Komisji Skrutacyjnej.
Zg艂oszono nast臋puj膮cych radnych:
Jadwiga 艢luzek,
S艂awomir 艢wi膮tek,
Jaros艂aw P艂atek.
Zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie.
Przyst膮piono do g艂osowania nad zaproponowanym sk艂adem Komisji.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 12 g艂osami „za” przy 3 g艂osach „wstrzymuj膮cych” opowiedzia艂a si臋 za powo艂aniem Komisji Skrutacyjnej w proponowanym sk艂adzie.
Wiceprzewodnicz膮cy Rady poprosi艂 o zg艂aszanie kandydat贸w na Przewodnicz膮cego Rady Gminy.
Pani Jadwiga 艢luzek Zg艂osi艂a kandydatur臋 p. Witolda K艂osa.
Pan Jan Doma艅ski zg艂osi艂 kandydatur臋 p. Roberta Skwary.
Zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie.
Nast臋pnie Komisja Skrutacyjna wybra艂a spo艣r贸d siebie Przewodnicz膮cego, kt贸rym zosta艂 p. S艂awomir 艢wi膮tek.
Komisja Skrutacyjna zaj臋艂a si臋 przygotowaniem kart do g艂osowania. Przewodnicz膮cy Komisji – p. S艂awomir 艢wi膮tek przedstawi艂 radnym kr贸tk膮 informacj臋 o sposobie g艂osowania.
Wiceprzewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony spos贸b g艂osowania pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie opowiedzia艂a si臋 za proponowanym sposobem g艂osowania.
Nast臋pnie rozdano radnym karty i nast膮pi艂 akt g艂osowania.
Po zako艅czeniu g艂osowania Wiceprzewodnicz膮cy Rady zarz膮dzi艂 przerw臋 na ustalenie wynik贸w g艂osowania.
Po zako艅czeniu przerwy Przewodnicz膮cy Komisji Skrutacyjnej odczyta艂 protok贸艂 z g艂osowania (protok贸艂 Komisji skrutacyjnej w za艂膮czeniu).
W wyniku przeprowadzonego tajnego g艂osowania, w kt贸rym uczestniczy艂o 15 obecnych na sali obrad radnych, poszczeg贸lni kandydaci na Przewodnicz膮cego Rady Gminy otrzymali nast臋puj膮c膮 ilo艣膰 g艂os贸w:
Witold K艂os – 8,
Robert Skwara – 7.
Na Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz, w wyniku tajnego g艂osowania, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w obecno艣ci co najmniej po艂owy ustawowego sk艂adu Rady wybrany zosta艂 p. Witold K艂os (uchwa艂a Nr XI/60/03 w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).
Wiceprzewodnicz膮cy Rady z艂o偶y艂 wybranemu Przewodnicz膮cemu Rady gratulacje i poprosi艂 o dalsze prowadzenie obrad.
Gratulacje nowemu Przewodnicz膮cemu Rady z艂o偶y艂 tak偶e W贸jt Gminy, 偶ycz膮c mu jednocze艣nie sukces贸w w pracy oraz dobrej wsp贸艂pracy z W贸jtem
Pan Witold K艂os podzi臋kowa艂 radnym za uznanie i zaufanie, jakim go obdarzyli wybieraj膮c Przewodnicz膮cym Rady. Nast臋pnie stwierdzi艂, i偶 w pe艂nieniu tej funkcji b臋dzie si臋 stara艂 post臋powa膰 uczciwie.


5
PODJ臉CIE WNIOSKU O PODJ臉CIE ZMIAN W STATUCIE GMINY LATOWICZ

Spraw臋 przedstawi艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Poinformowa艂, i偶 proponuje wprowadzenie zmiany w 搂 19 Statutu Gminy polegaj膮cej na okre艣leniu, 偶e Rada po odwo艂aniu Przewodnicz膮cego wybiera nowego Przewodnicz膮cego w ci膮gu jednego miesi膮ca od dnia odwo艂ania. Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 proponuje przeg艂osowanie kwestii przekazania tej sprawy do pracy w Komisjach Rady. Je艣li radni podczas pracy w Komisjach uznaj膮, i偶 proponowana zmiana w Statucie jest zasadna to na nast臋pnej sesji b臋dzie mo偶na podj膮膰 stosown膮 uchwa艂臋 w sprawie zmiany Statutu.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie kwesti臋 ewentualnego skierowania sprawy zmiany w Statucie proponowanej przez p. Stanis艂awa Parola do pracy w Komisjach.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 9 g艂osami „za” przy 3 g艂osach „przeciw” i 3 g艂osach „wstrzymuj膮cych” zdecydowa艂a o przekazaniu do pracy w Komisjach sprawy zmiany Statutu zaproponowanej przez p. radnego Stanis艂awa Parola.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WPROWADZENIA PRZEDSTAWICIELI Z RADY DO KOMISJI PRZETARGOWEJ

Spraw臋 przedstawi艂 p. radny Jaros艂aw P艂atek. Poinformowa艂, i偶 propozycja podj臋cia przedmiotowej uchwa艂y pochodzi od niego. Powiedzia艂, 偶e sugerowa艂 si臋 tym, i偶 „gmina wchodzi w du偶e zad艂u偶enie oraz w budow臋 du偶ej infrastruktury i czynnik spo艂eczny dlatego jest konieczny”. Nast臋pnie p. Jaros艂aw P艂atek zaproponowa艂 wprowadzenie do Komisji Przetargowej, jako czynnika spo艂ecznego dw贸ch przedstawicieli z Rady.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Stwierdzi艂, i偶 wniosek o wprowadzenie przedstawicieli z Rady do Komisji Przetargowej jest bezprzedmiotowy, poniewa偶 ustawa o zam贸wieniach publicznych jednoznacznie stanowi, kto mo偶e wej艣膰 w sk艂ad Komisji Przetargowej. Pan W贸jt powiedzia艂, i偶 nie dla tego ustala taki a nie inny sk艂ad Komisji 偶eby wykluczy膰 z niej czynnik spo艂eczny. W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e wola艂by, aby przedstawiciele Rady byli w Komisji bowiem uwa偶a, i偶 jest to o wiele bardziej w艂a艣ciwe ale obecnie obowi膮zuj膮ce prawo tego zabrania. W przesz艂o艣ci przepisy prawa stanowi艂y inaczej i Zarz膮d Gminy z艂o偶ony z radnych stanowi艂 Komisj臋 Przetargow膮. Obecnie wej艣cie radnych w sk艂ad Komisji Przetargowej nie jest mo偶liwe.
Pani mecenas Alina Saracka odczyta艂a art. 20a ust. 2 ustawy o zam贸wieniach publicznych, kt贸ry okre艣la, i偶 „cz艂onkami Komisji Przetargowej mog膮 by膰 wy艂膮cznie pracownicy zamawiaj膮cego” a inne osoby mog膮 uczestniczy膰 w pracach Komisji jedynie w charakterze bieg艂ych rzeczoznawc贸w. Pani mecenas poinformowa艂a, i偶 tam gdzie jest mowa o bieg艂ych rzeczoznawcach, chodzi o osoby z konkretnymi, stosownymi uprawnieniami posiadaj膮cymi wiedz臋 specjalistyczn膮 w danej dziedzinie.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Poinformowa艂a, i偶 w dniu dzisiejszym by艂a obserwatorem na przetargu i ma na ten temat swoje zdanie, kt贸re przedstawi na przysz艂ej sesji. Nast臋pnie poprosi艂a Rad臋 o przeg艂osowanie wniosku o wprowadzenie radnych do Komisji Przetargowej i powiedzia艂a, 偶e je艣li wniosek oka偶e si臋 bezzasadny to zostanie odrzucony przez Wojewod臋.
G艂os zabra艂a p. Alina Saracka – radca prawny. Poinformowa艂a, i偶 Rada Gminy ma prawo dzia艂a膰 tylko w granicach swoich kompetencji, okre艣lonych przez przepisy prawa. Odczytany przepis ustawy o zam贸wieniach publicznych stanowi wyra藕nie, kto wchodzi w sk艂ad Komisji Przetargowej. W zwi膮zku z tym rozstrzygni臋cie nadzorcze w tej kwestii mo偶na napisa膰 „z zamkni臋tymi oczami”, bo jest to ra偶膮ce naruszenie prawa. Tam gdzie przepis wyra藕nie stanowi, kto wchodzi w sk艂ad Komisji tam Rada Gminy nie ma kompetencji do okre艣lenia tego, co okre艣li艂 Sejm, Senat i Prezydent. Rada Gminy mo偶e dzia艂a膰 tam gdzie mo偶na podejmowa膰 uchwa艂y okre艣lone przepisami, tam gdzie jest tzw. prawo lokalne, prawo miejscowe, ale wtedy tak偶e ustawodawca wyra藕nie pisze, co nale偶y do kompetencji Rady i to te偶 nie zale偶y od Rady tylko od tego co ustawodawca okre艣li艂 normami przepis贸w. Tam gdzie przepis m贸wi wyra藕nie, kto powo艂uje Komisj臋 i kto wchodzi w sk艂ad Komisji nie ma podstawy prawnej do proponowanej uchwa艂y w sprawie wprowadzenia przedstawicieli z Rady do Komisji Przetargowej i jest to ra偶膮ce naruszenie prawa, kt贸re skutkuje niewa偶no艣ci膮 uchwa艂y.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Stwierdzi艂a, co nast臋puje:
„My zwr贸cimy si臋 z pismem i zapytamy czy wolno nam, je偶eli na takie miliardowe sumy id膮 przetargi, czy wolno nam uczestniczy膰”.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Stwierdzi艂, i偶 wobec powy偶szego wniosek zostanie zapewne wycofany, ale powiedzie膰 nale偶y, 偶e je艣li chodzi o obowi膮zuj膮cy obecnie system prowadzenia przetarg贸w to chyli si臋 on ku upadkowi i z informacji w mediach wynika, i偶 nied艂ugo zostanie zmieniony, poniewa偶 jest korupcjogenny.
G艂os zabra艂a p. Alina Saracka – radca prawny. Stwierdzi艂a, i偶 by膰 mo偶e mo偶na by si臋 zgodzi膰 z p. Parolem, (co do og贸lnych za艂o偶e艅), ale dop贸ki przepisy nie ulegn膮 zmianie Rada ma obowi膮zek je respektowa膰 i nie mo偶e mimo w艂asnej, odmiennej oceny podejmowa膰 innych postanowie艅 jak te, kt贸re s膮 dozwolone przez obowi膮zuj膮ce aktualnie prawo.
Wobec powy偶szego wnioskodawcy jednog艂o艣nie stwierdzili, i偶 wycofuj膮 sw贸j wniosek dotycz膮cy wprowadzenia przedstawicieli z Rady do Komisji Przetargowej.

6a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI W M. WIELGOLAS – ZABUDOWA ROZPROSZONA

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, i偶 podj臋cie uchwa艂y umo偶liwi zrealizowanie zadania jeszcze w bie偶膮cym roku. Odpowiadaj膮c na pytanie p. Jaros艂awa P艂atka, kt贸ry zapyta艂, dlaczego wybrano w艂a艣nie takie 藕r贸d艂o finansowania inwestycji, W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e jest to za ma艂a inwestycja, aby ubiega膰 si臋 na ni膮 o 艣rodki z funduszu SAPARD.
Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂 jak podj臋cie proponowanej uchwa艂y wp艂ynie na zad艂u偶enie gminy?
Pani Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy poinformowa艂a, i偶 bez zaci膮gania po偶yczki zad艂u偶enie wynosi艂oby 26,2% a po zaci膮gni臋ciu wyniesie 29,3%.
G艂os zabra艂 p. radny Jaros艂aw P艂atek. Stwierdzi艂, i偶 stawia wniosek o przeanalizowanie projektu uchwa艂y na posiedzeniach Komisji. Powiedzia艂, i偶 propozycje zaci膮gania kredyt贸w i po偶yczek przedstawiane s膮 radnym zawsze „pi臋膰 minut przed dzwonkiem”.
G艂os zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski. Powiedzia艂, i偶 jego zdaniem przedmiotowa uchwa艂a to bardzo wa偶na sprawa, dlatego, 偶e „powiedzieli艣my „a” i musimy powiedzie膰 „b” czyli musimy doko艅czy膰 inwestycj臋, kt贸ra jest ju偶 zacz臋ta”. Podj臋cie przedmiotowej uchwa艂y jest niezb臋dne 偶eby ta inwestycja zosta艂a zako艅czona.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, 偶e przedmiotowa sprawa jest tak偶e bardzo wa偶na z punktu widzenia rozliczenia si臋 z Kontraktem Wojew贸dzkim (staramy si臋 o 200 ty艣. z艂). Rozszerzenie zadania w Wielgolesie na zabudow臋 rozproszon膮 umo偶liwi rozliczenie si臋 z Kontraktem.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Zapyta艂a W贸jta Gminy, dlaczego sesja odby艂a si臋 dopiero na wniosek radnych skoro by艂y wa偶ne sprawy. Pani radna doda艂a, 偶e je艣li sesja zwo艂ana by艂aby w normalnym trybie to mo偶na by pracowa膰 nad projektami uchwa艂 na posiedzeniach Komisji.
W贸jt Gminy przyzna艂, i偶 przedmiotowa uchwa艂a powinna by膰 podj臋ta na poprzedniej sesji i przepracowana na komisjach. Natomiast, je艣li obecnie dosz艂o do sesji zwo艂anej na wniosek radnych to zaproponowa艂 jej podj臋cie.
Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os zapyta艂 W贸jta Gminy, co by si臋 sta艂o gdyby od艂o偶y膰 temat po偶yczki i skierowa膰 go do pracy w Komisjach?
W贸jt Gminy poinformowa艂, i偶 wtedy dosz艂oby do zablokowania wniosku do Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska na realizacj臋 zadania i zablokowa艂oby tym samym mo偶liwo艣膰 realizacji zadania.
G艂os zabra艂 p. radny Kazimierz Seku艂a. Stwierdzi艂, i偶 chcia艂by zauwa偶y膰, 偶e projekty uchwa艂 dot. zaci膮gania po偶yczek radni dostaj膮 zawsze w ostatniej chwili bez mo偶liwo艣ci przedyskutowania danej sprawy.
G艂os zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski. Powiedzia艂, i偶 W贸jt proponowa艂 przesuni臋cie terminu sesji o kilka dni, co da艂o by czas na om贸wienie tematyki sesyjnej na Komisjach ale wnioskodawcy nie wyrazili zgody. Pan radny doda艂 tak偶e, i偶 uwa偶a, 偶e obecna Rada realizuje „pewne rzeczy, kt贸re zosta艂y zacz臋te za poprzedniej kadencji” i teraz nale偶y je doko艅czy膰.
G艂os zabra艂 p. radny Jaros艂aw P艂atek. Powiedzia艂, i偶 wycofuje sw贸j wniosek o przedyskutowanie projektu uchwa艂y na posiedzeniach Komisji, ale robi to po raz ostatni. Pan radny stwierdzi艂, 偶e je艣li w przysz艂o艣ci nadal projekty dot. zaci膮gania zobowi膮za艅 b臋d膮 przedstawiane radnym w ostatniej chwili to „nie mamy o czym rozmawia膰”.
W zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 12 g艂osami „za” przy 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Wielgolas – zabudowa rozproszona” - uchwa艂a Nr XI/61/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

6b
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA 2003 ROK

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y zosta艂 przedstawiony przed jego wprowadzeniem do porz膮dku obrad, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami „za” przy 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok - uchwa艂a Nr XI/62/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

6c
SPRAWA ROZPATRZENIA WNIOSKU DOTYCZ膭CEGO P. JERZEGO PAPI艃SKIEGO

Wniosek odczyta艂a p. radna Jadwiga 艢luzek.
„W zwi膮zku z odbyt膮 si臋 Komisj膮 Rewizyjn膮 po艂膮czon膮 z innymi Komisjami w dniu 30 czerwca 2003 r. oraz odbyt膮 sesj膮 w dniu 16 lipca 2003 r. po艣wi臋conym podstawowemu pytaniu: kto podpisa艂 wniosek Komisji O艣wiatowej , by艂y Przewodnicz膮cy Jerzy Papi艅ski utajni艂 sw贸j podpis pod tym dokumentem i nie przyzna艂 si臋 do ko艅ca przez co poniesiono koszty tych posiedze艅 na wyp艂aty diet radnym i so艂tysom w sumie ok. 3800 z艂 oraz poniesiono straty moralne. Wobec powy偶szego zobowi膮zujemy W贸jta, aby z urz臋du wszcz膮艂 zawiadomienie o podejrzeniu przest臋pstwa w sprawie oszustwa i utajnienia dokument贸w w celu osi膮gni臋cia w艂asnych korzy艣ci. W za艂膮czeniu przekazujemy kserokopi臋 wniosku Komisji O艣wiatowej podpisan膮 przez by艂ego Przewodnicz膮cego Jerzego Papi艅skiego wys艂an膮 23 maja 2003 r., kt贸ra wp艂yn臋艂a 29 maja 2003 r. Nr DMWO/2589/03 do Kuratorium O艣wiaty w Warszawie z piecz臋ci膮 Rady Gminy w Latowiczu”. (wniosek na stanowisku ds. obs艂ugi Rady).
G艂os zabra艂 p. radny Jerzy Papi艅ski. Stwierdzi艂, co nast臋puje:
„Pani radna 艢luzek sama sobie zaprzecza. Na sesji 16 lipca br., kt贸ra ca艂y czas dotyczy艂a spraw o艣wiatowych pad艂o pytanie:, kto podpisa艂 wniosek?. Wniosek podpisa艂em ja. Rada zobowi膮za艂a mnie do wycofania z Kuratorium tego wniosku i ja wys艂a艂em pismo do Kuratorium i wniosek zosta艂 wycofany”.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 wielokrotnie i na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 30 czerwca 2003 r. i na sesji Rady w dniu 16 lipca 2003 r. zadawa艂 pytanie, kto podpisa艂 i kto wys艂a艂 wniosek. Pytanie pozosta艂o bez odpowiedzi.
W dalszej cz臋艣ci swojej wypowiedzi p. radny Stanis艂aw Parol stwierdzi艂, co nast臋puje:
„Nieprawd膮 jest, 偶e kolega Papi艅ski przyzna艂 si臋 i powiedzia艂, bo gdyby przyzna艂 si臋 to tej sprawy by nie by艂o. Dlatego uwa偶am, 偶e po prostu nale偶y do ko艅ca jak gdyby wyja艣ni膰 ten temat, dlatego, 偶e ci radni, kt贸rzy jak gdyby zaj臋li si臋 t膮 spraw膮, bezpo艣rednio wyja艣nieniem tej sprawy s膮 藕le odczytywani przez drugich radnych, bo s膮 tzw. dwie grupy i jak gdyby ta druga grupa radnych m.in. kolega Gizi艅ski powiedzia艂 wprost, 偶e „rozrabiacie”. Chcia艂bym 偶eby po prostu zosta艂a wyja艣niona ta sprawa do ko艅ca (...). Oczywist膮 jest spraw膮, 偶e ja b臋d膮c na tej Komisji Rewizyjnej po艂膮czonej z innymi Komisjami jak i na sesji nie otrzyma艂em odpowiedzi od nikogo, 偶e kto艣 po prostu ten wniosek podpisa艂 i wys艂a艂. Pytali艣my przez d艂ugi czas i nikt nie przyzna艂 si臋”.
G艂os zabra艂 p. radny Jerzy Papi艅ski. Powiedzia艂, co nast臋puje:
„Ja mam pytanie: to, kto mnie zobowi膮za艂 do tego 偶eby ten wniosek zosta艂 z Kuratorium wycofany?”
Pan radny Stanis艂aw Parol odpowiedzia艂, i偶 o tym zdecydowa艂a Rada. By艂 wniosek, aby wycofa膰 wniosek Komisji O艣wiatowej z Kuratorium i wniosek zosta艂 przeg艂osowany przez Rad臋 a tym samym Przewodnicz膮cy zosta艂 zobowi膮zany do wype艂nienia decyzji Rady.
G艂os zabra艂a p. radna Mariola Kluska. Powiedzia艂a, 偶e chcia艂a z艂o偶y膰 sprostowanie. Ot贸偶 w jednym z numer贸w „呕ycia Mi艅ska” ukaza艂a si臋 informacja, 偶e to ona zredagowa艂a i wys艂a艂a wniosek Komisji O艣wiatowej, podczas gdy jest to nieprawd膮. Pani Mariola Kluska powiedzia艂a tak偶e, i偶 jako Przewodnicz膮ca Komisji Konkursowej chcia艂a zaprzeczy膰 pog艂oskom jakoby podczas konkurs贸w na dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu oraz na dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie nie by艂 przedstawiany regulamin konkursu. Regulamin by艂 przedstawiany a ponadto otrzyma艂 go ka偶dy Cz艂onek Komisji.
G艂os zabra艂 Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os. Powiedzia艂, i偶 chcia艂by poinformowa膰, i偶 na dostarczonej mu przez p. radn膮 Jadwig臋 艢luzek kopii wniosku Komisji O艣wiatowej, nie ma 偶adnego podpisu opr贸cz podpisu by艂ego Przewodnicz膮cego Rady – p. Jerzego Papi艅skiego i piecz臋ci Rady Gminy.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, co nast臋puje:
„Ten kto pracuje ten si臋 myli i to jest oczywiste i jest to ludzk膮 rzecz膮 i by艂oby oczywiste gdyby po prostu Papi艅ski (...) powiedzia艂: s艂uchajcie, r贸bcie co chcecie zrobi艂em to ja. Ludzk膮 by艂oby rzecz膮 gdyby (...) przedstawi艂 ten wniosek (...), nie by艂oby dzi艣 tej sprawy, sprawa by dalej si臋 toczy艂a jak si臋 potoczy艂a (...) ale utworzenie jakiej艣 tajemnicy otoczki, jakiego艣 podej艣cia, pomini臋cia innych, nie przyznania si臋 do ko艅ca budzi jednak podejrzenie, rzuca jaki艣 cie艅 na prac臋 Rady, na prac臋 Urz臋du te偶. Dlatego ja podpisa艂em si臋 pod tym wnioskiem 偶eby to doko艅czy膰 i wyja艣ni膰”.
G艂os zabra艂 p. radny Jerzy Papi艅ski. Powiedzia艂, co nast臋puje:
„Zarzucano mi, 偶e nie poinformowa艂em. O wszystkich sprawach do tej pory informowa艂 W贸jt Gminy. W Statucie dopiero teraz, w tym nowym Statucie si臋 zmieni艂o, 偶e Przewodnicz膮cy zdaje sprawozdanie, do tej pory tego nie by艂o”.
G艂os zabra艂 p. radny Jan Doma艅ski. Stwierdzi艂, i偶 przedmiotowy wniosek by艂 adresowany do W贸jta Gminy a nie do Przewodnicz膮cego Rady i W贸jt jak chcia艂 m贸g艂 go udost臋pni膰.
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 wniosek jest skierowany do W贸jta Gminy, ale na wniosku znajduje si臋 informacja, i偶 jest on przekazany do wiadomo艣ci m.in. Przewodnicz膮cego Rady. Nast臋pnie p. Witold K艂os stwierdzi艂: „Chcia艂em przytoczy膰 fakt, 偶e w podpisie jest: „Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Jerzy Papi艅ski” a jest napisane: do wiadomo艣ci: „Przewodnicz膮cy Rady Gminy Latowicz”. Pan Przewodnicz膮cy pisze osobi艣cie sam do siebie”.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady poprosi艂 p. mecenas Alin臋 Sarack膮 o pomoc w sformu艂owaniu uchwa艂y.
Pani Alina Saracka stwierdzi艂a, i偶 tak jak ju偶 dzisiaj wyja艣nia艂a Rada Gminy dzia艂a wg. obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. Zgodnie z przepisami Rada ma prawo powo艂a膰 Przewodnicz膮cego Rady a je偶eli Przewodnicz膮cy wykonuje swoje obowi膮zki wg. oceny Rady niew艂a艣ciwie to Rada mo偶e go odwo艂a膰. Tak w艂a艣nie sta艂o si臋 na poprzedniej sesji tzn. Rada Gminy Latowicz odwo艂a艂a p. Jerzego Papi艅skiego z funkcji Przewodnicz膮cego i by艂a do tego kompetentna. Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e nie widzi natomiast podstawy do podj臋cia uchwa艂y w celu zobowi膮zania W贸jta do zawiadomienia w艂a艣ciwych organ贸w o podejrzeniu pope艂nienia przest臋pstwa w sprawie pope艂nienia oszustwa i utajnienia dokument贸w w celu osi膮gni臋cia w艂asnych korzy艣ci przez p. Jerzego Papi艅skiego.
Pani mecenas stwierdzi艂a, i偶 niezale偶nie od tego ka偶dy, w czyjego odczuciu dosz艂o do pope艂nienia przest臋pstwa ma prawo zawiadomi膰 w艂a艣ciwe organy celem wszcz臋cia post臋powania.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek zapyta艂, kto powinien podpisa膰 wniosek przy zatytu艂owaniu go „Komisja O艣wiaty”?
Pani mecenas odpowiedzia艂a, i偶 w jej ocenie, przy zapisie na g贸rze wniosku: „Komisja O艣wiaty w Gminie Latowicz” wniosek powinien podpisa膰 Przewodnicz膮cy Komisji O艣wiaty w Gminie Latowicz.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek zapyta艂 czy przez podpisanie wniosku p. Jerzy Papi艅ski naruszy艂 prawo?
Pani mecenas odpowiedzia艂a, i偶 w jej ocenie dosz艂o do naruszenia prawa.
Nast臋pnie stwierdzi艂a, 偶e uwa偶a tak, bowiem zgodnie z zapisami w Statucie Przewodnicz膮cy Rady ma prawo podpisa膰 pismo, kt贸re by艂oby opatrzone piecz膮tk膮 nag艂贸wkow膮 Rady Gminy natomiast, je艣li jest w nag艂贸wku Komisja O艣wiaty w Gminie Latowicz to pismo podpisuje Przewodnicz膮cy Komisji O艣wiaty w Gminie Latowicz.
G艂os zabra艂 p. radny Jan Doma艅ski. Powiedzia艂, i偶 przedmiotowy wniosek by艂 pierwszym wnioskiem, jaki redagowa艂a Komisja O艣wiaty. Cz艂onkowie Komisji nie wiedzieli jak nale偶y zrobi膰, aby by艂o to w艂a艣ciwe. Nie wiedzieli, jak powinien by膰 podpisany wniosek. Nikt im tego nie podpowiedzia艂.
Nast臋pnie p. Jan Doma艅ski stwierdzi艂, co nast臋puje:
„Dzisiaj si臋 robi wielk膮 afer臋, 偶e ten wniosek poszed艂 i si臋 uznaje, 偶e ten wniosek zaszkodzi艂 komu艣 moralnie a wed艂ug mnie to nie jest to, 偶e to chodzi o to moralne zaszkodzenie tej osobie tylko tu trzeba by艂o zaistnie膰 p. radnej 艢luzek, p. radnemu Parolowi i p. radnemu K艂osowi, bo oni musz膮 w mediach by膰. Tu nie chodzi艂o o spraw臋, tu jest sprawa pomini臋ta”.
G艂os zabra艂 p. radny Kazimierz Seku艂a. Zapyta艂, dlaczego Komisja O艣wiaty u偶y艂a piecz膮tki Rady Gminy? Przecie偶 pod wnioskiem nie podpisali si臋 wszyscy radni. Teraz wniosek na zewn膮trz odbierany jest jako wniosek Rady i radni s膮 oczerniani.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, i偶 p. Papi艅ski zosta艂 ju偶 raz ukarany tzn. pozbawiony stanowiska Przewodnicz膮cego. W贸jt zaproponowa艂, aby zaj膮膰 si臋 teraz prac膮, sprawami merytorycznymi.
Pani Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, i偶 jest to niemo偶liwe. Nast臋pnie powiedzia艂a, co nast臋puje:
„Ja nie my艣la艂am, 偶e ten dokument zdob臋d臋, ale s膮 jeszcze ludzie tak porz膮dni, tak uczciwi, 偶e przes艂ali nam ten dokument i udowodnili, 偶e jest sprawca tego podpisu”.
Pan radny Jerzy Papi艅ski powiedzia艂: „Ja nie jestem prawnikiem, ja mog臋 pope艂ni膰 b艂臋dy”.
Pani Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a: „Ale trzeba by艂o si臋 przyzna膰”.
Pan Jerzy Papi艅ski powiedzia艂: „Ja powiedzia艂em,”.
Pani Jadwiga Sluzek: „Nie dzi艣, dzi艣 to jest za p贸藕no”.
Pan Jerzy Papi艅ski: „Nie dzi艣, ja 16 lipca powiedzia艂em”.
Pan Kazimierz Seku艂a: „Przepraszam, ale o czym Pan powiedzia艂?”
Pan Jerzy Papi艅ski: „Powiedzia艂em, 偶e podpisa艂em ten wniosek”.
Przewodnicz膮cy Rady: „Nie ma tego nigdzie w protoko艂ach, bo nie mo偶e by膰, 偶e Pan si臋 przyzna艂”.
Pani mecenas Alina Saracka stwierdzi艂a, i偶 w膮tpi, aby prokurator doszuka艂 si臋 w post臋powaniu p. Papi艅skiego osi膮gni臋cia w艂asnych korzy艣ci, je艣li m贸wimy o wyp艂acie diet dla radnych w wysoko艣ci ok. 3800 z艂.
Pani radna Jadwiga 艢luzek poinformowa艂a, i偶 m贸wi膮c o osi膮gni臋ciu w艂asnych korzy艣ci przez p. Papi艅skiego radni – wnioskodawcy mieli na my艣li fakt, i偶 na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu zosta艂a powo艂ana 偶ona p. Jerzego Papi艅skiego.
Nast臋pnie wnioskodawcy w osobach p. Jadwigi 艢luzek oraz p. Stanis艂awa Parola o艣wiadczyli, i偶 wycofuj膮 sw贸j wniosek do W贸jta Gminy o zawiadomienie o podejrzeniu pope艂nienia przest臋pstwa przez p. Jerzego Papi艅skiego.
G艂os zabra艂 p. Jerzy Papi艅ski. Stwierdzi艂, co nast臋puje:
„Je偶eli pa艅stwo radni uwa偶acie, 偶e jeste艣cie pokrzywdzeni, to ja w zasadzie nie jestem 偶adnym prawnikiem i nie musz臋 si臋 na wszystkich przepisach zna膰 i nieraz mo偶e pope艂ni艂em jakie艣 b艂臋dy podpisuj膮c niew艂a艣ciwie dlatego przepraszam wszystkich i chcia艂bym raz na zawsze zako艅czy膰”.

7
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami tj. od dnia 24 sierpnia 2003 r. do dnia 15 wrze艣nia 2003r. (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).

8
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

W贸jt Gminy przedstawi艂 odpowied藕 na zapytanie z艂o偶one na poprzedniej sesji przez p. radnego Stanis艂awa Parola i dotycz膮ce zorganizowania og贸lnodost臋pnego punktu poboru wody. W贸jt Gminy poinformowa艂 w g艂贸wnej tre艣ci odpowiedzi, i偶 punkt poboru wody, o kt贸rego powstanie wnioskowa艂 p. Stanis艂aw Parol zostanie utworzony (odpowied藕 na stanowisku ds. obs艂ugi Rady).
Nast臋pnie W贸jt Gminy odczyta艂 odpowied藕 na interpelacj臋 z艂o偶on膮 przez Komisj臋 Rolnictwa i dotycz膮c膮 nieprawid艂owo艣ci w pracy Komisji Bud偶etowej w roku 2000.
Przedmiotowa interpelacja dotyczy艂a pracy Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w kadencji 1998 – 2002 w dniu 27 listopada 2000 r. Interpeluj膮cy zarzucili p. Jerzemu Papi艅skiemu (贸wczesnemu Przewodnicz膮cemu Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w), oraz p. Gra偶ynie Jedynak (b臋d膮cej 贸wcze艣nie cz艂onkiem Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w), i偶 w przedmiotowym dniu, mimo braku wymaganego quorum odbyli posiedzenie Komisji i pobrali za uczestnictwo w nim diety (interpelacja oraz odpowied藕 na ni膮 znajduj膮 si臋 na stanowisku ds. obs艂ugi Rady).
W贸jt powiedzia艂, i偶 bierze na siebie ca艂膮 odpowiedzialno艣膰 za zaistnia艂e fakty – jako kierownik Urz臋du jest za to odpowiedzialny. Pan W贸jt powiedzia艂, i偶 diety zosta艂y wyp艂acone bez podstawy – nie by艂o podpis贸w na li艣cie obecno艣ci, i on te diety zwr贸ci.
Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os powiedzia艂, i偶 nie zgadza si臋 z cytowanym w odpowiedzi W贸jta o艣wiadczeniem p. Papi艅skiego, kt贸ry twierdzi, i偶 na przedmiotowym posiedzeniu obecny by艂 p. Witold K艂os. Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e posiada o艣wiadczenie p. Jurkowskiej i p. Seku艂y, kt贸rzy potwierdzaj膮, i偶 nie by艂o go na posiedzeniu. Pan K艂os powiedzia艂, i偶 przedstawionej odpowiedzi nie uznaje i chcia艂by ca艂膮 spraw臋 przekaza膰 Komisji Rewizyjnej.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 w odpowiedzi wskazuje pewne nieprawid艂owo艣ci tzn. wskazuje swoj膮 nieprawid艂owo艣膰, ale wskazuje te偶 nieprawid艂owo艣ci Komisji Rolnictwa, kt贸ra nie jest uprawniona do kontroli innych Komisji. Tak膮 kontrol臋 mo偶e przeprowadzi膰 Komisja Rewizyjna, ale tylko wtedy, gdy otrzyma zlecenie od Rady.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e po otrzymaniu informacji o nieprawid艂owo艣ciach Komisja Rolnictwa bez przeprowadzania wyrywkowej kontroli powinna poinformowa膰 o sprawie Rad臋 Gminy, kt贸ra mog艂aby zdecydowa膰 o przekazaniu sprawy Komisji Rewizyjnej.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 jego zdaniem nie by艂a to kontrola. Po prostu Przewodnicz膮cy Komisji Rolnictwa – p. Witold K艂os chcia艂 sprawdzi膰 w oparciu o protoko艂y z posiedze艅 Komisji cen臋 zbo偶a w danym roku i natkn膮艂 si臋 przypadkowo na wspomnian膮 nieprawid艂owo艣膰.
Pan Jerzy Papi艅ski powiedzia艂, i偶 radni potwierdzaj膮cy, 偶e p. K艂os nie by艂 na posiedzeniu nie mog膮 tego robi膰, bo sami nie byli na posiedzeniu a wi臋c nie wiedz膮, kto na nim by艂. Natomiast p. K艂os by艂 na posiedzeniu. Nigdy nie zdarzy艂o si臋, aby posiedzenie odby艂o si臋 przy niepe艂nym sk艂adzie (braku quorum).
Pan Witold K艂os stwierdzi艂, i偶 on w ka偶dym razie ma trzech 艣wiadk贸w, 偶e nie uczestniczy艂 w posiedzeniu.
Pani mecenas wyja艣ni艂a, i偶 nie jest 艣wiadkiem osoba, kt贸ra nie bra艂a udzia艂u w zdarzeniu, bo ona nie ma wiedzy na temat tego zdarzenia.
Pan Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, i偶 przyszed艂 razem z p. Witoldem K艂osem na posiedzenie Komisji Rolnictwa, kt贸re mia艂o si臋 odby膰 tego samego dnia co posiedzenie Komisji Bud偶etu tylko w p贸藕niejszej porze. Gdy wchodzili do Urz臋du Gminy to posiedzenie Komisji Bud偶etu w艂a艣nie si臋 ko艅czy艂o.
Pan Jerzy Papi艅ski poprosi艂 p. mecenas o odczytanie pocz膮tku protoko艂u z przedmiotowego posiedzenia Komisji Bud偶etu. Pani mecenas odczyta艂a pocz膮tkowy fragment, z kt贸rego wynika艂o, i偶 p. Witold K艂os uczestniczy艂 w posiedzeniu Komisji Bud偶etu.
Pan Jerzy Papi艅ski powiedzia艂, i偶 wnosi o uzyskanie w przedmiotowej sprawie o艣wiadczenia tak偶e od p. Stanis艂awy Cegie艂ka, kt贸ra pisa艂a protok贸艂 z przedmiotowego posiedzenia.
Pan Witold K艂os powiedzia艂, i偶 chcia艂by z艂o偶y膰 wniosek o przeg艂osowanie 偶eby interpelacja Komisji Rolnictwa trafi艂a do pracy Komisji Rewizyjnej.
Pani Alina Saracka – radca prawny, poinformowa艂a, i偶 w takim przypadku nale偶y uzyska膰 zgod臋 wnioskodawc贸w dzisiejszej sesji na zmian臋 w porz膮dku obrad a nast臋pnie Rada musi przeg艂osowa膰 wprowadzenie do porz膮dku obrad rozpatrzenie wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli dora藕nej.
Pani mecenas przypomnia艂a, i偶 zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorz膮dzie gminnym Rada Gminy mo偶e wprowadzi膰 zmiany w porz膮dku obrad bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 ustawowego sk艂adu Rady.
Wnioskodawcy jednog艂o艣nie wyrazili zgod臋 na proponowan膮 zmian臋 w porz膮dku obrad.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie wprowadzenie do porz膮dku obrad punktu „8a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zlecenia dora藕nej kontroli przez Komisj臋 Rewizyjn膮”.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 7 g艂osami „za” przy 5 g艂osach „przeciw” i 2 „wstrzymuj膮cych” opowiedzia艂a si臋 przeciw wprowadzeniu do porz膮dku obrad punktu proponowanego przez p. Witolda K艂osa.
Pan W贸jt poprosi艂 o prze艂o偶enie odpowiedzi na z艂o偶one w dniu dzisiejszym wnioski, poniewa偶 nie jest obecnie do udzielenia przedmiotowych odpowiedzi przygotowany. Odpowiedzi zosta艂yby udzielone pisemnie, w okre艣lonym przepisami terminie.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 zgadza si臋 na to, ale z wyj膮tkiem wniosku dot. powo艂ania Zast臋pcy W贸jta.
Pozostali, sk艂adaj膮cy wnioski radni tak偶e wyrazili zgod臋 na udzielenie im odpowiedzi w terminie p贸藕niejszym.
Pani Jadwiga 艢luzek poprosi艂a do wgl膮du Zarz膮dzenie W贸jta w sprawie powo艂ania Zast臋pcy. Stwierdzi艂a, i偶 Rada powinna by膰 informowana o Zarz膮dzeniach W贸jta. Ponadto doda艂a, 偶e gminy Latowicz nie sta膰 na powo艂anie Zast臋pcy W贸jta. W贸jt mo偶e, ale nie musi powo艂ywa膰 Zast臋pcy.
Pani mecenas odpowiedzia艂a, i偶 zgodnie z przepisami (art. 26a ustawy o samorz膮dzie gminnym) Zast臋pca W贸jta musia艂 zosta膰 powo艂any, jest to obligatoryjne.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 o powo艂aniu Zast臋pcy informowa艂 ju偶 podczas sesji Rady. Ponadto, je艣li m贸wi si臋 o kosztach to nale偶y bra膰 pod uwag臋, i偶 zast臋pc膮 nie zosta艂a osoba przyj臋ta na to stanowisko z zewn膮trz (tzn. nie powsta艂 nowy etat), przez co koszty zosta艂y zminimalizowane (doszed艂 tylko dodatek funkcyjny). Pan Wojciech Osi艅ski, kt贸ry zosta艂 Zast臋pc膮 W贸jta nadal realizuje swoje obowi膮zki, jakie mia艂 jako inspektor a dodatkowo otrzyma艂 pewien zakres czynno艣ci jako Zast臋pca W贸jta.9
SPRAWY R脫呕NE

Pan Zbigniew Pi艂atkowski poinformowa艂 o stwarzaj膮cych zagro偶enie koleinach na odcinku drogi powiatowej Wielgolas – Kamionka.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 w tej sprawie zostanie wystosowane pismo do Zarz膮du dr贸g powiatowych.

Pani Skarbnik Gminy przedstawi艂a opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania bud偶etu gminy Latowicz za pierwsze p贸艂rocze 2003 r.

Pan Andrzej Jarz臋bski – insp. ds. gospodarki komunalnej poinformowa艂 o planowanej akcji „Sprz膮tanie 艢wiata”.

Pan Kazimierz Seku艂a zasygnalizowa艂 potrzeb臋 ustawienia we wsi Redzy艅skie znaku drogowego informuj膮cego o kierunku jazdy w stron臋 Garwolina.

W贸jt Gminy poprosi艂 radnych, aby zastanowili si臋 nad ewentualno艣ci膮 przeniesienia Gminnej Biblioteki Publicznej z budynku Urz臋du Gminy do obiektu szkolnego w Latowiczu. Dzi臋ki temu biblioteka funkcjonowa艂aby w lepszych warunkach a Urz膮d Gminy zyska艂by dwa, bardzo potrzebne pomieszczenia.

Pan Jerzy Papi艅ski stwierdzi艂, i偶 obecnie nie jest ju偶 Przewodnicz膮cym i nie jest te偶 cz艂onkiem 偶adnej z Komisji Rady. Pan radny poprosi艂 o uporz膮dkowanie tej kwestii.
Pani mecenas poinformowa艂a, i偶 w tej sytuacji konieczne jest wprowadzenie do porz膮dku obrad dodatkowego punktu dot. zmian w sk艂adzie Komisji
Pani radna Mariola Kluska powiedzia艂a, i偶 stawia wniosek o wprowadzenie do porz膮dku obrad dodatkowego punktu jako 10a w nast臋puj膮cym brzmieniu:
„9a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany sk艂adu osobowego Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w oraz sk艂adu osobowego Komisji Rolnictwa Rady Gminy Latowicz”.
Przewodnicz膮cy zapyta艂 wnioskodawc贸w sesji o zgod臋 na wprowadzenie dodatkowego punktu do porz膮dku obrad.
Wszyscy wnioskodawcy wyrazili zgod臋.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie wprowadzenie do porz膮dku obrad dodatkowego punktu zaproponowanego przez p. radn膮 Mariol臋 Kluska.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie zdecydowa艂a o wprowadzeniu do porz膮dku obrad punktu zaproponowanego przez p. radn膮 Mariol臋 Kluska.
9a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY SK艁ADU OSOBOWEGO KOMISJI PLANOWANIA BUD呕ETU I FINANS脫W ORAZ SK艁ADU OSOBOWEGO KOMISJI ROLNICTWA RADY GMINY LATOWICZ

Pan Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady, poinformowa艂, 偶e sk艂ada rezygnacj臋 z cz艂onkostwa w Komisji Rolnictwa oraz w Komisji Bud偶etu.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a rezygnacj臋 p. Witolda K艂osa.
Pani radna Mariola Kluska zg艂osi艂a wniosek, aby p. Jerzy Papi艅ski powo艂any zosta艂 w sk艂ad Komisji Rolnictwa oraz Komisji Bud偶etu.
Przewodnicz膮cy podda艂 powy偶sze pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych 13 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” popar艂a powo艂anie p. Jerzego Papi艅skiego w sk艂ad Komisji Rolnictwa i Komisji Bud偶etu.
Poniewa偶 p. K艂os pe艂ni艂 funkcj臋 Przewodnicz膮cego Komisji Rolnictwa, zaistnia艂a konieczno艣膰 wyboru nowego Przewodnicz膮cego Komisji.
Pani radna Jadwiga 艢luzek zg艂osi艂a p. Jaros艂awa P艂atka jako kandydata na Przewodnicz膮cego Komisji Rolnictwa. Pan Jaros艂aw P艂atek wyrazi艂 zgod臋.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie wybra艂a p. Jaros艂awa P艂atka na Przewodnicz膮cego Komisji Rolnictwa.
(Uchwa艂a Nr XI/63/03 w sprawie zmiany sk艂adu osobowego Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w oraz sk艂adu osobowego Komisji Rolnictwa Rady Gminy Latowicz stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).

10
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
11
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem uchwalonego porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:
Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2004-05-12 12:40:54
Data ostatniej modyfikacji : 12.05.2004 12:40
Liczba wy艣wietle艅 : 1971licznik odwiedzin: 2206199