logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
30 sesja Rady Gminy Latowicz

29 stycznia 2010 r.

PROTOK脫艁 NR XXX/10
Z SESJI RADY GMINY LATOWICZ
Z DNIA 29 STYCZNIA 2010 ROKU

1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - p. Jan Doma艅ski, o godzinie 10.00 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych /nieobecny p. radny S艂awomir Odziemczyk/, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy
Przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja na temat dzia艂alno艣ci Samodzielnego Publicznego Zespo艂u Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Mi艅sku Mazowieckim oraz Niepublicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej (NZOZ) "Centrum".
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na najem lokalu po艂o偶onego w miejscowo艣ci Latowicz przy ul. Rynek 1 stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz na rzecz Wojew贸dztwa Mazowieckiego.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Programu Usuwania Azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na lata 2009 - 2032 dla Gminy Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2010.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Szko艂y Podstawowej im. W艂adys艂awa Broniewskiego w Transborze.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2010.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2010.
12. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych za rok 2009 oraz sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii za rok 2009.
13. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Rady Gminy Latowicz za rok 2009 oraz sprawozdania z dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz za rok 2009.
14. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
15. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
16. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy r贸偶ne.
18. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
19. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.

Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 czy s膮 jakie艣 uwagi lub wnioski co do zaproponowanego porz膮dku obrad.

Poniewa偶 uwag ani wniosk贸w nie zg艂oszono przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.


4
INFORMACJA NA TEMAT DZIA艁ALNO艢CI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPO艁U OPIEKI ZDROWOTNEJ (SP ZOZ) W MI艃SKU MAZOWIECKIM ORAZ NIEPUBLICZNEGO ZAK艁ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ (NZOZ) "CENTRUM".

Informacje przedstawili: p. Mieczys艂aw Romejko - Dyrektor SP ZOZ w Mi艅sku Mazowieckim oraz p. Pawe艂 呕uk - Prezes NZOZ "Centrum".
Obszernie om贸wili bie偶膮c膮 dzia艂alno艣膰. Pan Romejko poruszy艂 m.in. spraw臋, kt贸ra niedawno wywo艂a艂a poruszenie w艣r贸d lokalnej opinii publicznej - dosz艂o do 艣mierci pacjenta, kt贸remu odm贸wiono przyj臋cia do szpitala gdy zg艂osi艂 si臋 na Szpitalny Oddzia艂 Ratowniczy skar偶膮c si臋 na dolegliwo艣ci kardiologiczne. Pan Dyrektor powiedzia艂, 偶e lekarz dy偶uruj膮cy wtedy na SOR ju偶 w szpitalu nie pracuje i prowadzone jest w jego sprawie post臋powanie, natomiast zaistnia艂膮 sytuacj臋 uwa偶a za niedopuszczaln膮. Pan Romejko powiedzia艂, 偶e w celu pomocy pacjentom w takich i innych sprawach powo艂a艂 w szpitalu Rzecznika Praw Pacjenta. R贸偶nego rodzaju problemy mo偶na zg艂asza膰 tak偶e bezpo艣rednio do Dyrektora.
Obaj prelegenci wys艂uchali i ustosunkowali si臋 do uwag dotycz膮cych funkcjonowania nocnej pomocy medycznej ("Centrum") i pogotowia ratunkowego (SP ZOZ) oraz wsp贸艂pracy pomi臋dzy NZOZ "Centrum" a SP ZOZ. Zapewnili, 偶e postaraj膮 si臋, aby sytuacja w tej kwestii uleg艂a poprawie oraz poprosili, aby wszelkie problemy zwi膮zane z w/w sprawami (a tak偶e innymi dot. korzystania z us艂ug "Centrum" i SP ZOZ) zg艂asza膰 na bie偶膮co, bowiem wtedy jest wi臋ksza mo偶liwo艣膰 prawid艂owej reakcji i wyci膮gni臋cia konsekwencji wobec winnych.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYRA呕ENIA ZGODY NA NAJEM LOKALU PO艁O呕ONEGO W MIEJSCOWO艢CI LATOWICZ PRZY UL. RYNEK 1 STANOWI膭CEGO W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy. Poinformowa艂a, 偶e chodzi o wynaj臋cie w drodze przetargu, na prowadzenie apteki, cz臋艣ci nieruchomo艣ci, kt贸ra dotychczas tak偶e by艂a u偶ytkowana jako apteka. W贸jt Gminy proponuje, aby wynajem nast膮pi艂 na okres 8 lat ale zapis w uchwale b臋dzie brzmia艂: "na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata", bowiem tak wynika z przepis贸w.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e ze strony "Centrum" rozwa偶ane by艂o postawienie w wersji "kontenerowej" budynku spe艂niaj膮cego wymagane normy na prowadzenie apteki, na dzia艂ce gminnej obok O艣rodka Zdrowia ale wydaje si臋, 偶e korzystniej b臋dzie je艣li apteka pozostanie w tym obiekcie, w kt贸rym by艂a dotychczas, dlatego lepiej jest chyba nie wyrazi膰 zgody na postawienie tego kontenera lecz poczeka膰 na otwarcie apteki w dotychczasowym miejscu, co nie oznacza oczywi艣cie, 偶e "Centrum" nie b臋dzie mog艂o przyst膮pi膰 do przetargu na prowadzenie apteki w dotychczasowym "aptecznym" budynku.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYRA呕ENIA ZGODY NA DOKONANIE DAROWIZNY NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ NA RZECZ WOJEW脫DZTWA MAZOWIECKIEGO

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. El偶bieta Ca艂ka - insp. ds. gospodarki nieruchomo艣ciami. Poinformowa艂a, 偶e chodzi o fragmenty dzia艂ek, kt贸re zosta艂y przekazane na poszerzenie chodnika podczas modernizacji odcinka drogi 802 w Latowiczu.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROB脫W ZAWIERAJ膭CYCH AZBEST NA LATA 2009 - 2032 DLA GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Sekretarz Gminy - p. Barbara Zg贸dka. Poinformowa艂a, 偶e podj臋cie uchwa艂y umo偶liwi mieszka艅com gminy stopniowe, bezp艂atne zdejmowanie i pozbywanie si臋 eternitowych pokry膰 dachowych - w pierwszej kolejno艣ci planowany jest odbi贸r pokry膰 ju偶 zdj臋tych.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ NA ROK 2010

Projekt uchwa艂y przedstawili: W贸jt Gminy oraz Skarbnik Gminy. W贸jt Gminy poinformowa艂 偶e zak艂adane w bud偶ecie dochody to kwota ponad 13mln.z艂 natomiast wydatki ponad 20mln.z艂. R贸偶nica mi臋dzy dochodami a wydatkami czyli tzw. deficyt to kwota ponad 7,5mln.z艂. - jest to du偶a kwota, wynikaj膮ca z tego, i偶 Gmina Latowicz b臋dzie w 2010 r. realizowa膰 bardzo du偶e przedsi臋wzi臋cie na skal臋 ponad 7mln.z艂. Chodzi tu o inwestycj臋 kanalizacyjn膮 czyli budow臋 pierwszych 100 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w oraz zako艅czenie budowy sieci kanalizacyjnej w Latowiczu. Jest to zadanie bardzo du偶e, skalkulowane na ponad 7mln.z艂 z czego z Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich (PROW) Unii Europejskiej pochodzi膰 b臋dzie kwota ponad 3,5mln.z艂. Aby to ogromne zadanie zrealizowa膰 trzeba b臋dzie w Banku Gospodarstwa Krajowej (BGK) zaci膮gn膮膰 kr贸tkoterminowy kredyt na czas realizacji zadania a p贸藕niej ubiega膰 si臋 o refundacj臋 z PROW. W momencie uchwalania bud偶etu d艂ug jest znaczny ale w momencie gdy inwestycja zostanie uko艅czona a 艣rodki zrefundowane zmniejszy si臋 on o po艂ow臋. Wydatki przeznaczone w bud偶ecie na inwestycje to kwota ponad 9mln.z艂. Trudno powiedzie膰, czy wszystkie te zamiary uda si臋 zrealizowa膰 - to poka偶e czas. Do艣wiadczenie m贸wi, i偶 r贸偶nie bywa - w przypadku oczyszczalni przydomowych sprawa ci膮gnie si臋 ju偶 kilka lat, chodzi oczywi艣cie o pieni膮dze, trzeba by艂o czeka膰 a偶 uruchomiony zostanie PROW, kt贸ry jest idealnym programem na taki cel. Na takie sprawy jak przed艂u偶anie si臋 naboru wniosk贸w do PROW, co mia艂o miejsce, niestety nie mamy wp艂ywu. Wydaje si臋 jednak, 偶e w 2010 r. powinno uda膰 si臋 zrealizowa膰 w ko艅cu te planowane inwestycje kanalizacyjne.
W贸jt Gminy przedstawi艂 z kolei inne, mniejsze, planowane do realizacji w 2010 r. inwestycje. Na wst臋pnie poinformowa艂 o planowanym na 2010 r. wykonaniu chodnika i o艣wietlenia ulicznego wzd艂u偶 drogi 802 na odcinku 艂膮cz膮cym centrum Latowicza z Rozstankami - w tym celu b臋dzie zawarte stosowne porozumienie z Zarz膮dem Dr贸g Wojew贸dzkich. Inne planowane zadania to m.in. budowy i przebudowy dr贸g w takich miejscowo艣ciach jak: Stawek (nak艂adka bitumiczna na odcinkach drogi przez wie艣, na kt贸rych jest ju偶 wykonana podbudowa), Latowicz (ul. Grundowa - podbudowa na ca艂ej d艂ugo艣ci ulicy lub podbudowa na ca艂ej ulicy i nak艂adka bitumiczna na cz臋艣ci ulicy), D膮br贸wka (droga w kierunku 艁uk贸wca), Wielgolas (droga przy szkole - nak艂adka bitumiczna na istniej膮cej podbudowie), droga Oleksianka - Strachomin (nak艂adka bitumiczna na istniej膮cej podbudowie), droga Latowicz - Chy偶yny (podbudowa i nak艂adka bitumiczna). Realizacja w/w inwestycji drogowych uzale偶niona jest od tego czy uda si臋 uzyska膰 w 2010 r. dofinansowanie na te zadania.. Ponadto jest planowany m.in. zakup samochodu s艂u偶bowego dla Urz臋du Gminy za kwot臋 ok. 35ty艣.z艂. Inne planowane inwestycje to m.in. :
- utworzenie w Latowiczu i w Wielgolesie szkolnych plac贸w zabaw dla dzieci w ramach programu rz膮dowego "Radosna Szko艂a"
- zakup kuchni gazowej i taboretu elektrycznego dla Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu
- wykonanie projekt贸w zamiennych sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz i Wielgolas
- budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w
- wykonanie monitoringu przepompowni 艣ciek贸w w Latowiczu
- dobudowa punkt贸w o艣wietleniowych we wsiach Budy Wielgolesie oraz Latowicz - Wymy艣le
- przebudowa chodnik贸w i stanowisk postojowych przy ul. Rynek w Latowiczu (od strony by艂ego przedszkola)
- zagospodarowanie parku w centrum Latowicza
- wykonanie zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Latowiczu
- zakup i monta偶 szaletu publicznego w Latowiczu - g艂贸wnie z powodu tego, i偶 planowana jest rozbi贸rka budynku starej remizy OSP, w kt贸rej obecnie mie艣ci si臋 szalet
W planie jest jeszcze termomodernizacja by艂ego budynku posterunku Policji w Latowiczu ale nie wiadomo czy b臋dzie to robione bowiem pojawi艂a si臋 koncepcja, aby korzystaj膮c z tego, i偶 lokal mieszkalny w budynku apteki opu艣ci niebawem jego lokatorka - pomy艣le膰 o docelowym umieszczeniu tam w艂a艣nie Posterunku Policji, poniewa偶 by艂aby to chyba lepsza lokalizacja. Opr贸cz dw贸ch pomieszcze艅 zajmowanych przez aktualn膮 w艂a艣cicielk臋 apteki by艂yby do dyspozycji Policji jeszcze dwa pomieszczenia zajmowane obecnie przez "centrum" komputerowe - razem daje to 4 pomieszczenia dla ew. posterunku. Nie wiadomo jednak, czy takie rozwi膮zanie b臋dzie mo偶liwe poniewa偶 budynek by艂ego posterunku Policji zosta艂 przekazany gminie przez Skarb Pa艅stwa poprzez Wojewod臋 Mazowieckiego nieodp艂atnie w celu wykorzystania go w艂a艣nie na posterunek Policji - sprawa ta b臋dzie wyja艣niana.
(pe艂ny, szczeg贸艂owy wykaz inwestycji planowanych na rok 2010 wraz z ich prognozowanymi kosztami w za艂膮czeniu do protoko艂u - jako za艂膮cznik Nr 3 do uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2010).
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e nie wiadomo oczywi艣cie ile z tych w/w zada艅 uda si臋 zrealizowa膰 bowiem na wiele z nich gmina b臋dzie stara艂a si臋 o uzyskanie dotacji i od powodzenia tych stara艅 wiele zale偶y - na to, czy dotacje zostan膮 przyznane ma si臋 niestety niewielki wp艂yw.
Pani radna Hanna Zawadka powiedzia艂a, 偶e w planie jest wykonanie odcinka drogi przy szkole w Wielgolesie w zwi膮zku z czym chcia艂aby zapyta膰 czy gmina nie mog艂aby wykona膰 od razu chodnika przy tym odcinku - to niewielki odcinek. Wszyscy s膮 nastawieni, 偶e razem z nawierzchni膮 drogi b臋dzie wykonany tak偶e chodnik, tym bardziej, 偶e maj膮 by膰 zrobione kraw臋偶niki. Pani radna zauwa偶y艂a, 偶e nie planuje si臋 wykonania tego chodnika a jednocze艣nie planuje si臋 przeznaczy膰 50ty艣.z艂 na szalet do Latowicza.
Pan W贸jt poprosi艂, aby nie traktowa膰 tego planowanego szaletu jako "szaletu dla Latowicza" bowiem ma on by膰 dost臋pny dla wszystkich, np. dla os贸b przyje偶d偶aj膮cych na targ.
Pani radna Hanna Zawadka powiedzia艂a, 偶e w ostatnim okresie 偶adne inwestycje opr贸cz tego fragmentu drogi nie s膮 w Wielgolesie robione.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e nie da si臋 niestety przy takim bud偶ecie jak Gminy Latowicz budowa膰 jednocze艣nie kanalizacji w Latowiczu i w Wielgolesie - gminy na to nie sta膰. Zostanie uko艅czona sie膰 kanalizacyjna w Latowiczu i prace przenios膮 si臋 do Wielgolasu. Dokumentacja techniczna na drog臋 przy szkole jest wykonana na ca艂o艣膰 tzn. i na podbudow臋 i na nak艂adk臋 bitumiczn膮 i na chodnik tylko zadanie to jest etapowane - w 2009 wykonano podbudow臋, na 2010 planowana jest nak艂adka i kraw臋偶niki a na 2011 r. chodnik (ok. 200m).
Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂, czy s膮 zrobione projekty sieci kanalizacyjnej w Wielgolesie tzn. czy przypadkiem w miejscu gdzie ma by膰 chodnik nie jest przypadkiem planowana kanalizacja ?
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e w tym miejscu nie jest planowana sie膰 kanalizacyjna.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e ten odcinek drogi przy szkole nie jest robiony tylko dla potrzeb Wielgolasu, poniewa偶 do szko艂y chodz膮 dzieci z wielu miejscowo艣ci gminy - jego zdaniem nale偶y od razu, wykonuj膮c nak艂adk臋 bitumiczn膮 zrobi膰 tak偶e chodnik. Pan radny zapyta艂 jaki mo偶e by膰 koszt wykonania tego chodnika ?
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e by艂by to koszt ok. 30ty艣.z艂.
Pan Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady, powiedzia艂, 偶eby radni nie przesadzali - w 2010 r. b臋dzie wykonana nak艂adka bitumiczna, na drodze tej nie ma du偶ego ruchu i rok na wykonanie chodnika mo偶na jeszcze poczeka膰.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e jego zdaniem ten odcinek drogi powinien by膰 wykonany jako "deptak", aby nie by艂o tam w艂a艣nie du偶ego ruchu - po wykonaniu nak艂adki bitumicznej na pewno ruch si臋 zwi臋kszy a z tego co wie Wielgolas planuje w przysz艂o艣ci przed艂u偶enie wykonania nak艂adki na dalsz膮 cz臋艣膰 drogi a wtedy ruch zwi臋kszy si臋 jeszcze bardziej. W ka偶dym razie chodnik przy drodze nale偶y wykona膰 jednocze艣nie z nak艂adk膮 i kraw臋偶nikami.
Pani radna Cecylia Pielasa powiedzia艂a, 偶e "by艂a mowa o drodze a nie by艂o mowy o chodniku".
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e projekt bud偶etu mo偶na oczywi艣cie zmienia膰 w trakcie roku bud偶etowego w miar臋 mo偶liwo艣ci w zale偶no艣ci od dochod贸w ale brutalna prawda jest taka, 偶e z regu艂y aby u siebie co艣 zrobi膰, co艣 pobudowa膰 to trzeba komu艣 wzi膮膰. Pan Parol powiedzia艂, 偶e on np. jest w takiej sytuacji, 偶e projektowana jest linia o艣wietleniowa na jego terenie, ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa, bo potrzebne jest do艣wietlenie przy przystanku, przy drodze wojew贸dzkiej. I gdzie zabra膰 ? Pan radny zaproponowa艂, aby zostawi膰 t膮 spraw臋 chodnika tak jak jest planowana - tam nie ma szybkiego ruchu - chocia偶 nie znaczy to, 偶e chodnik ten nie jest potrzebny.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e jest to b艂臋dne poj臋cie poniewa偶 偶aden z radnych nie jest radnym danej wsi tylko ka偶dy jest radnym ca艂ej gminy, dla og贸艂u - uchwalany jest bud偶et gminy a nie bud偶et danej miejscowo艣ci.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e m贸wi艂 to w tym kontek艣cie, aby wskaza膰 "komu zabra膰" ?, komu jest racjonalne zabra膰 ?, bo bud偶et ma t膮 zasad臋, 偶e "aby jednemu da膰 to trzeba innemu zabra膰".
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e wobec powy偶szego, jest got贸w zrezygnowa膰 z zakupu samochodu s艂u偶bowego dla Urz臋du Gminy i przeznaczy膰 te 艣rodki na wykonanie tego odcinka chodnika, o kt贸rym toczy si臋 dyskusja tylko prosi艂by radnych o to, aby w trakcie roku bud偶etowego, je艣li pojawi膮 si臋 jakie艣 dodatkowe 艣rodki pozwolili na wprowadzenie zakupu samochodu z powrotem do bud偶etu. Wad膮 takiego rozwi膮zania jest to, i偶 obecnie mo偶na kupi膰 samoch贸d taniej w ramach wyprzeda偶y z rocznika 2009 oraz jest jeszcze ryzyko zwi膮zane z tym, i偶 obecny samoch贸d (FIAT "Panda") jest ju偶 bardzo wyeksploatowany i nie wiadomo ile jeszcze wytrzyma.
Pan Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady, zauwa偶y艂, 偶e p. radny Wies艂aw 艢wi膮tek by艂 przeciwko likwidacji szko艂y w Transborze, na kt贸rej to operacji mo偶na by艂oby uzyska膰 160ty艣.z艂 oszcz臋dno艣ci a teraz jest za wykonaniem chodnika w Wielgolesie - czyli "i tamto zostawi膰 i to zrobi膰" - tak si臋 nie da, trzeba si臋 na co艣 zdecydowa膰.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e tak jak ju偶 wspomnia艂 zg艂asza wniosek o wykre艣lenie z bud偶etu kwoty 35ty艣.z艂 na zakup samochodu s艂u偶bowego i przeznaczenie jej na wykonanie chodnika wzd艂u偶 odcinka drogi przy szkole w Wielgolesie.
Pani radna Cecylia Pielasa powiedzia艂a, 偶e jest to "stawianie radnych pod 艣cian膮" - "jaki to ma sens ? - albo uchwalamy bud偶et tak jak jest albo ka偶dy rwie do siebie" - powiedzia艂a p. radna.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e W贸jt zg艂osi艂 wniosek i trzeba go przeg艂osowa膰 - nast臋pnie podda艂 wniosek pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 3 g艂osami "za" przy 3 g艂osach "przeciw" oraz 8 g艂osach "wstrzymuj膮cych" odrzuci艂a wniosek zg艂oszony przez W贸jta Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y w sprawie bud偶etu na rok 2010 by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 12 g艂osami "za" przy 2 g艂osach "wstrzymuj膮cych" podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI SZKO艁Y PODSTAWOWEJ IM. W艁ADYS艁AWA BRONIEWSKIEGO W TRANSBORZE

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, 偶e jedynym powodem zamiaru likwidacji szko艂y w Transborze jest demografia. Je艣li szko艂a zostanie zlikwidowana to ucz膮ce si臋 tam dzieci zostan膮 przeniesione do szko艂y w Wielgolesie. Problemem jest wykorzystanie budynku po likwidacji szko艂y. Nie mo偶na pozwoli膰 na to, aby obiekt ten zosta艂 zdewastowany i sprzedany. Istnieje du偶e prawdopodobie艅stwo, 偶e je艣li gmina og艂osi przetarg na d艂ugoterminow膮 dzier偶aw臋, to znajdzie si臋 kto艣 ch臋tny do zainwestowanie tam i do wykorzystania obiektu na cele zwi膮zane ze s艂u偶b膮 zdrowia lub z pomoc膮 spo艂eczn膮. Jest w tej sprawie zainteresowanie m.in. ze strony NZOZ Ka艣min" prowadz膮cego o艣rodek rehabilitacyjny w Dro偶d偶贸wce ale o tym kto b臋dzie ewentualnie prowadzi艂 tam dzia艂alno艣膰 zadecyduje w przypadku likwidacji szko艂y przetarg. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e nie jest zwolennikiem utworzenia w tym obiekcie przedszkola poniewa偶 przeprowadzony sonda偶 wskaza艂, i偶 chodzi艂oby do niego 艣rednio 15 dzieci rocznie i by艂yby to g艂贸wnie dzieci z Transboru i najbli偶szych okolic - z Wielgolasu by艂aby to szcz膮tkowa liczba dzieci. Przy tak ma艂ej liczbie dzieci trzeba by艂oby utrzymywa膰 ca艂y, du偶y obiekt co nie jest dobrym rozwi膮zaniem.
Pan radny Tadeusz Szczepa艅czyk powiedzia艂, 偶e w momencie gdy szko艂a by艂a redukowana z 6 klasowej do 3 klasowej by艂a mowa, 偶eby zostawi膰 jednak te 3 klasy i teraz jest troch臋 nie w porz膮dku wobec tamtych ustale艅. Je艣li chodzi o ma艂a ilo艣膰 dzieci w szkole to jest to m.in. spowodowane niepewno艣ci膮 rodzic贸w co do przysz艂o艣ci tej szko艂y - dlatego niekt贸rzy posy艂aj膮 dzieci do innej szko艂y. Pod wzgl臋dem "gospodarczym" lepiej by艂oby zostawi膰 szko艂臋 1-3 i zobaczy膰 co uda si臋 zrobi膰 w kwestii zorganizowania tam dodatkowo przedszkola, bo tak naprawd臋 to na poprzedniej sesji by艂a dyskusja na ten temat i zako艅czy艂a si臋 ona tym, 偶e trzeba w celu por贸wnania sporz膮dzi膰 kalkulacj臋 koszt贸w utworzenia przedszkola w Wielgolesie oraz w Transborze - na tym stan臋艂o. Co do ew. inwestora odno艣nie obiektu po ew. likwidacji szko艂y to na dzie艅 dzisiejszy wcale nie jest powiedziane, 偶e on b臋dzie, nie ma takiej pewno艣ci. Dlatego te偶 w chwili obecnej nale偶a艂oby nie likwidowa膰 szko艂y. Je艣li chodzi o liczb臋 deklarowanych os贸b zainteresowanych przedszkolem w Transborze to na pewno liczba ta je艣li chodzi o osoby z Wielgolasu uleg艂aby zwi臋kszeniu w sytuacji gdyby przedszkole ju偶 dzia艂a艂o. Co do koniecznego przystosowania obiektu dla potrzeb przedszkola to nie jest to a偶 takie du偶e zadanie i 艣mia艂o mo偶na spr贸bowa膰 to wykona膰.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek zapyta艂 ile obecnie jest uczni贸w w szkole w Transborze ?
Pani Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty poinformowa艂a, 偶e obecnie w szkole tej jest 13 uczni贸w w klasach 2-3 (po艂膮czonych w jeden oddzia艂) oraz 6 uczni贸w w klasie "0". Klasy "1" nie ma z powodu braku dzieci. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli w pe艂nym wymiarze oraz 2 w niepe艂nym wymiarze. Z obwodu szko艂y w Transborze obecnie 18 dzieci ucz臋szcza do szko艂y podstawowej w Wielgolesie (z przedzia艂u wiekowego klas 0-3).
Nast臋pnie p. Wies艂awa Proczka odczyta艂a uzasadnienie do proponowanej uchwa艂y (w za艂膮czeniu do protoko艂u - jako za艂膮cznik do uchwa艂y).
Pani Lidia Konopacka - p.o. Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Transborze, zapyta艂a czy jest taka mo偶liwo艣膰, aby zachowa膰 szko艂臋 w Transborze przekszta艂caj膮c j膮 w fili臋 szko艂y w Wielgolesie - p. Konopacka zaproponowa艂a, aby na razie zrobi膰 w Transborze przedszkole oraz fili臋 szko艂y i zobaczy膰 jak dalej b臋dzie przedstawia艂a si臋 sytuacja.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nie ma to sensu poniewa偶 w ten spos贸b tylko odci膮gnie si臋 moment likwidacji szko艂y co i tak trzeba b臋dzie zrobi膰.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e tak偶e jest za tym, aby w Transborze utworzy膰 przedszkole oraz pozostawi膰 szko艂臋 1-3.
Pani Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy, powiedzia艂a, 偶e w przypadku za艂o偶enia w Transborze przedszkola trzeba b臋dzie tam zainwestowa膰 m.in. w kwestie socjalne tzn. do偶ywianie.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek zapyta艂 ile jest dzieci zadeklarowanych do przedszkola gdyby powsta艂o ono ew. w Transborze ?
Pani Lidia Konopacka powiedzia艂a, 偶e do niej zg艂oszono 15 dzieci a z tego co wie, to jest jeszcze 5 dzieci zg艂oszonych z Wielgolasu.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e na spraw臋 trzeba niestety patrze膰 przez pryzmat koszt贸w. W tym momencie gminy nie sta膰 na budow臋 nowego przedszkola w Wielgolesie gdzie jest na nie najwi臋ksze zapotrzebowanie ale nie ma te偶 sensu wydawanie pieni臋dzy na adaptacj臋 obiektu w Transborze bowiem zainteresowanie przedszkolem w tej lokalizacji jest bardzo ma艂e - zw艂aszcza w艂a艣nie w Wielgolesie gdzie jest najwi臋cej dzieci. Koszt budowy przedszkola w Wielgolesie to ok. 750ty艣.z艂 natomiast adaptacja budynku w Transborze to ok. 60% tej sumy.
Pan radny Wojciech Olko powiedzia艂, 偶e rozmawia艂 z rodzicami z Wielgolasu, kt贸rzy s膮 zainteresowani przedszkolem i oni m贸wi膮, 偶e przedszkole jest im potrzebne ju偶 a nie za np. 5 lat, dlatego s膮 sk艂onni dowozi膰 dzieci do Transboru.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e je艣li b臋dzie du偶e zainteresowanie to mo偶na stworzy膰 dodatkowy oddzia艂 przedszkolny w Latowiczu, co by艂oby lepszym rozwi膮zaniem ni偶 adaptacja budynku w Transborze. By艂oby to znacznie ta艅sze rozwi膮zanie i szybsze w realizacji.
Pani Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy, powiedzia艂a, 偶e w kwestii ew. przedszkola w Transborze trzeba si臋 tez liczy膰 z tym, i偶 by膰 mo偶e nawet nie wszyscy rodzice, kt贸rzy si臋 zadeklarowali pos艂aliby w rzeczywisto艣ci swoje dzieci do tego przedszkola - taka sytuacja mia艂a miejsce w Latowiczu.
Pani Teodora Jaro艅 - so艂tys z Chy偶yn powiedzia艂a, 偶e jest za tym, aby utworzy膰 w Transborze przedszkole i pozostawi膰 szko艂臋 1-3 - obiekt jest w bardzo dobrym stanie, jest wyremontowany i szkoda by艂oby odda膰 go w obce r臋ce.
Pan radny Robert Skwara powiedzia艂, 偶e na temat szko艂y w Transborze dyskusja trwa ju偶 kilkana艣cie lat. Demografia pokazuje, 偶e ludzi na wsi jest coraz mniej, dzieci jest coraz mniej. Ponadto wida膰, 偶e rodzice inaczej podchodz膮 ju偶 do sprawy i nie zawsze posy艂aj膮 dzieci do szko艂y najbli偶szej ale maj膮c na uwadze dobro dziecka wybieraj膮 szko艂臋 kieruj膮c si臋 tak偶e innymi wzgl臋dami. Na te procesy nie mamy wp艂ywu. Pr贸ba op贸藕nienia likwidacji tej szko艂y o rok czy dwa nie ma sensu, bo wida膰 wyra藕nie, 偶e jest to z w/w powod贸w nieuchronne chocia偶 trzeba oczywi艣cie zrozumie膰 g艂os p. Tadeusza Szczepa艅czyka czy p. Wojciecha Olko - radnych z tamtego terenu, poniewa偶 jest to dla nich trudna decyzja.

(p. radna Hanna Zawadka opu艣ci艂a sal臋 posiedze艅 - tym samym stan radnych obecnych na sesji zmniejszy艂 si臋 do 13)

Pani Lidia Konopacka zapyta艂a co stanie si臋 z pracownikami szko艂y w Transborze w przypadku jej likwidacji ?
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e otrzymaj膮 oni pomoc tzn. znajd膮 zatrudnienie w szkole na terenie gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, 8 g艂osami "za" przy "4" przeciw i 1 "wstrzymuj膮cym" podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

(p. radna Hanna Zawadka powr贸ci艂a na sal臋 posiedze艅 - tym samym stan radnych obecnych na sesji zwi臋kszy艂 si臋 do 14)


10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Janina Broda - Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad sta艂ych komisji nie wniesiono pyta艅, uwag ani wniosk贸w i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


11
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA艁ANIA NARKOMANII NA ROK 2010.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Janina Broda - Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad sta艂ych komisji nie wniesiono pyta艅, uwag ani wniosk贸w i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


12
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2009 ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA艁ANIA NARKOMANII ZA ROK 2009

Sprawozdania przedstawi艂a p. Janina Broda - Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych (sprawozdania w za艂膮czeniu do protoko艂u).


13
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI RADY GMINY LATOWICZ ZA ROK 2009 ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIA艁ALNO艢CI STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY LATOWICZ ZA ROK 2009

Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Rady Gminy przedstawi艂 p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady - poinformowa艂 m.in. 偶e w roku 2010 odby艂o si臋 6 sesji Rady Gminy (sprawozdanie w za艂膮czeniu).
Sprawozdania z dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji przedstawili Przewodnicz膮cy poszczeg贸lnych komisji:

Tadeusz Szczepa艅czyk - Komisja Rewizyjna - poinformowa艂 m.in. 偶e w roku 2010 odby艂o si臋 8 posiedze艅.
Witold K艂os - Komisja Rolnictwa, Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony Przeciwpo偶arowej - poinformowa艂 m.in. 偶e w roku 2010 odby艂o si臋 9 posiedze艅.
Robert Skwara - Komisja Planowania, Bud偶etu, Finans贸w O艣wiaty, Spraw Socjalnych i Kultury Fizycznej - poinformowa艂 m.in. 偶e w roku 2010 odby艂o si臋 6 posiedze艅.
(sprawozdania w za艂膮czeniu do protoko艂u)


14
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Sprawozdanie przedstawi艂 p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady - poinformowa艂, 偶e w okresie mi臋dzy sesjami pe艂ni艂 cotygodniowe dy偶ury w Urz臋dzie Gminy. Ponadto, w dniach 20, 25, 26 stycznia Bra艂 udzia艂 w posiedzeniach sta艂ych komisji Rady Gminy obraduj膮cych nad tematyk膮 dzisiejszej sesji. W dniu 6 stycznia Przewodnicz膮cy uczestniczy艂 w zebraniu Zarz膮du Gminnego OSP, na kt贸rym odby艂o si臋 uroczyste po偶egnanie Komendanta Gminnego OSP p. Ryszarda Szajkowskiego, kt贸ry zako艅czy艂 prac臋 na w/w stanowisku. Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e p. Szajkowski prosi艂 o przekazanie wszystkim radnym i so艂tysom serdeczne podzi臋kowania za bardzo dobr膮 wsp贸艂prac臋.


15
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

(Sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).


16
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.


17
SPRAWY R脫呕NE

Pani El偶bieta Belkiewicz - so艂tys z Latowicza poprosi艂a o zakup maszyny do czyszczenia parkietu na sali gimnastycznej w Latowiczu. Pani Belkiewicz powiedzia艂, 偶e obecnie pracuje w szkole i zajmuje si臋 m.in. czyszczeniem parkietu na tej sali - koszt zakupu maszyny czyszcz膮cej to 4,5ty艣.z艂.

Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e zorientuje si臋 jak funkcjonuje taka maszyna i jakie daje efekty.

Pani Lilla Sabak - so艂tys z W臋偶yczyna zapyta艂a gdzie ma zg艂asza膰 takie sprawy jak np. wa艂臋saj膮ce si臋 psy, pad艂e ptaki (bociany), uwagi dotycz膮ce od艣nie偶ania dr贸g itp. sprawy w soboty i niedziele ?
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶eby p. so艂tys takie sprawy w weekendy zg艂asza艂a do niego (telefonicznie). W tygodniu nale偶y zg艂asza膰 to bezpo艣rednio do Urz臋du Gminy.

Pani Anna Strzelec - insp. ds. ksi臋gowo艣ci bud偶etowej przedstawi艂a sprawozdanie z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach prowadzonych przez jednostk臋 samorz膮du terytorialnego (w za艂膮czeniu do protoko艂u).


18
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z sesji Rady Gminy.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji.

19
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XXX sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel


Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2010-04-08 12:53:52
Data ostatniej modyfikacji : 08.04.2010 12:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1401

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  08.04.2010 12:53poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2206129