logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XIII/03

9 grudnia 2003 roku

PROTOK脫艁 NR XIII/03

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 9 grudnia 2003 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny p. Marian O艣ko), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy;
2. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,
4. Alina Saracka – radca prawny.
Obradom przys艂uchiwali si臋 przedstawiciele lokalnej prasy: p. S艂awomir Stosio z tygodnika „Nowy Dzwon”, p. Eugeniusz Karpi艅ski z „呕ycia Mi艅ska oraz p. Franciszek Zwierzy艅ski z „Co S艂ycha膰?”.

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja na temat zamierze艅 inwestycyjno – remontowych, w tym w zakresie dr贸g, na podstawie za艂o偶e艅 do projektu bud偶etu Powiatu na rok 2004.
5. Informacja o dzia艂alno艣ci Powiatowego Zespo艂u Doradc贸w Rolnych w Mi艅sku Mazowieckim.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie nadania imienia Zespo艂owi Szk贸艂 w Wielgolesie.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie obni偶enia na terenie gminy Latowicz 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2003 roku ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2004 rok.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek, zasad poboru oraz zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2004 rok.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zasad ustalania i wysoko艣ci, poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w na 2004 rok.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2004 r. na terenie gminy Latowicz.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2003.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomo艣ci gruntowej w miejscowo艣ci Oleksianka stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
15. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
16. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
17. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy r贸偶ne.
19. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
20. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Wniosk贸w do proponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w przedstawionego porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a (w formie ustnej) W贸jta Gminy czy zwr贸ci艂 ju偶 na konto Urz臋du Gminy diety nies艂usznie wyp艂acone p. Gra偶ynie Jedynak oraz p. Jerzemu Papi艅skiemu?
Pan radny Stanis艂aw Parol odczyta艂 a nast臋pnie z艂o偶y艂 na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady wniosek, w kt贸rym zwr贸ci艂 si臋 do w艂adz gminnych z pro艣b膮 o wyst膮pienie do w艂adz powiatowych oraz wojew贸dzkich w sprawie udzielenia pozwolenia na usytuowanie w pasie drogowym, w miejscach wymienionych we wniosku, dw贸ch przystank贸w autobusowych (wniosek na stanowisku ds. Obs艂ugi Rady).
4
INFORMACJA NA TEMAT ZAMIERZE艃 INWESTYCYJNO – REMONTOWYCH, W TYM W ZAKRESIE DR脫G, NA PODSTAWIE ZA艁O呕E艃 DO PROJEKTU BUD呕ETU POWIATU NA ROK 2004

Informacje na temat zamierze艅 inwestycyjnych Powiatu przedstawi艂 przyby艂y na sesj臋 Rady p. Krzysztof Michalik – Wicestarosta Powiatu Mi艅skiego.
Na wst臋pie p. Starosta powiedzia艂, i偶 Przewodnicz膮cy Rady postawi艂 go w nieco trudnej sytuacji, bowiem przedstawienie przedmiotowych informacji nie jest na dzie艅 dzisiejszy mo偶liwe. Aby projekt bud偶etu na 2004 r. m贸g艂 by膰 oficjalnie prezentowany, musi zosta膰 przyj臋ty przez Zarz膮d Powiatu. Zarz膮d jeszcze nie przyj膮艂 projektu. Wobec powy偶szego trudno by艂oby m贸wi膰 o zadaniach inwestycyjnych, kt贸re zosta艂y wprowadzone do bud偶etu, je艣li nie jest jeszcze wiadomo czy zyskaj膮 one akceptacj臋 Zarz膮du. Z tych wzgl臋d贸w mo偶na na dzie艅 dzisiejszy poda膰 jedynie informacje o charakterze og贸lnym.
W pierwszej cz臋艣ci swojego wyst膮pienia p. Starosta przedstawi艂 informacje dotycz膮ce roku 2003. Poinformowa艂, i偶 w roku 2003 w艂adzom powiatowym uda艂o si臋 na realizacje inwestycji pozyska膰 ok. 1 mln. 200 ty艣. z艂 艣rodk贸w z zewn膮trz. By艂y to m.in. 艣rodki pochodz膮ce z funduszu SAPARD (na wykonanie modernizacji drogi .Ml臋cin – Rudzienko) a tak偶e 艣rodki przyznane w ramach Programu Aktywizacji Obszar贸w Wiejskich (na budow臋 drogi Brzeziny – Halin贸w).
W roku 2003 zrealizowano tak偶e szereg zada艅 (inwestycji) o艣wiatowych – g艂贸wnie by艂y to termomodernizacje obiekt贸w - Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 w Mi艅sku Mazowieckim (Technikum Mechaniczne), Zesp贸艂 Szk贸艂 przy ul. 1 PLM w Mi艅sku Mazowieckim. Inwestycje wykonano dzi臋ki preferencyjnym po偶yczkom (30% umorzenia). Wykonano tak偶e remont kapitalny w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Mieni (wymieniono pokrycie dachowe). W kwestii pomocy Policji nadmieni膰 nale偶y, i偶 w roku 2003 zakupiono 3 samochody policyjne – cz臋艣ciowo ze 艣rodk贸w samorz膮dowych gmin. Na rok 2004 planowany jest zakup samochodu po偶arniczego dla Stra偶y.
Nast臋pnie p. Wicestarosta przeszed艂 do omawiania spraw zwi膮zanych z bud偶etem na rok 2004. Poinformowa艂, i偶 zmianie uleg艂a ustawa o dochodach jednostek samorz膮du terytorialnego – du偶a cz臋艣膰 dotacji i subwencji zosta艂a zlikwidowana na poczet zwi臋kszonego udzia艂u w podatku od os贸b fizycznych. W przypadku powiat贸w dotychczasowy udzia艂 wynosi艂 1% teraz b臋dzie to 8%. Ponadto wprowadzono udzia艂 w podatku od os贸b prawnych – na poziomie 1,4%. Po dokonanym przez Skarbnika Powiatu zestawieniu dochod贸w i wydatk贸w okazuje si臋, i偶 mo偶e zabrakn膮膰 pieni臋dzy na inwestycje. Na szcz臋艣cie odno艣nie kilku zada艅 jest ju偶 opracowana dokumentacja techniczna. Je艣li zadania te zostan膮 przyj臋te do realizacji w ramach programu SAPARD to zostan膮 wykonane. Je艣li powy偶szy zamiar si臋 nie uda, wtedy trzeba b臋dzie zmieni膰 plany – by膰 mo偶e zamiast dw贸ch zada艅 z udzia艂em SAPARD-u zrealizowa膰 tylko jedno, ale samodzielnie. Zadania inwestycyjne, o kt贸rych mowa to modernizacje odcink贸w dr贸g powiatowych J臋drzej贸w – Jakub贸w – Dobre oraz Stara Wie艣 – Kuflew.
Wicestarosta poinformowa艂, i偶 艂膮czna d艂ugo艣膰 dr贸g b臋d膮cych pod zarz膮dem Powiatu wynosi 512 km w tym 80 km stanowi膮 drogi nieutwardzone. Kwota subwencji drogowej to ok. 4 mln. 650 ty艣. z艂. Istnieje wieloletni plan modernizacji dr贸g powiatowych, kt贸ry jest sukcesywnie realizowany. Wg. powy偶szego planu za najwa偶niejsze uznano nast臋puj膮ce drogi:
1) Mi艅sk Mazowiecki – Ceg艂贸w – Mrozy.
2) Jakub贸w – Dobre.
3) Stara Wie艣 – Kuflew (z planowanym rondem w Kuflewie).
4) Halin贸w – Okuniew.
5) Stanis艂aw贸w – Kamionka.
Modernizacje w/w dr贸g Powiat ma zamiar przeprowadza膰 z udzia艂em funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Aby z przedmiotowych funduszy skorzysta膰 konieczne jest posiadanie strategii rozwoju Powiatu oraz uregulowany stan prawny dr贸g – obecnie prowadzone s膮 dzia艂ania, aby powy偶sze warunki by艂y z chwil膮 sk艂adania wniosk贸w spe艂nione. W roku 2004 Powiat ma tak偶e zamiar wyst膮pi膰 z wnioskiem o 艣rodki z Terenowego Funduszu Ochrony Grunt贸w Rolnych. Planowany bud偶et Powiatu na rok 2004 jest zbli偶ony do tego, jaki zosta艂 uchwalony na rok 2003. 艢rodki na remonty i modernizacje dr贸g zosta艂y w projekcie bud偶etu na 2004 zwi臋kszone w stosunku do roku 2003 ale nie wiadomo czy wzrost ten zostanie zaakceptowany i utrzymany.
G艂os zabra艂 p. Ryszard Podobas – so艂tys ze wsi Stawek. Poruszy艂 spraw臋 braku zatoczki dla autobus贸w przy drodze powiatowej w miejscowo艣ci Stawek. Pan so艂tys powiedzia艂, i偶 brak przedmiotowej zatoczki stwarza niebezpiecze艅stwo zar贸wno dla pieszych jak te偶 dla poruszaj膮cych si臋 pojazdami. Autobusy zatrzymuj膮 si臋 obecnie na przystanku, kt贸ry usytuowany jest w pobli偶u skrzy偶owania, na zakr臋cie, w miejscu gdzie obowi膮zuje zakaz wyprzedzania.
Pan Wicestarosta powiedzia艂, i偶 istotnie podczas opracowywania dokumentacji przedmiotowej drogi kto艣 przeoczy艂 zajazd dla autobus贸w w miejscowo艣ci Stawek. Wicestarosta stwierdzi艂, 偶e zobowi膮偶e dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych, aby zatoczka dla autobus贸w w Stawku zosta艂a w 2004 r. wykonana.
G艂os zabra艂a p. radna Mariola Kluska. Zapyta艂a, jakie szanse istniej膮 na remont odcinka drogi powiatowej od Latowicza do Strachomina. Pani radna stwierdzi艂a, i偶 przedmiotowy odcinek jest wprawdzie corocznie remontowany, ale efekty tych remont贸w nie s膮 satysfakcjonuj膮ce.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 chcia艂by w imieniu mieszka艅c贸w Bor贸wka i Bud Wielgoleskich podzi臋kowa膰 Panu Staro艣cie za wykonanie nawierzchni na odcinku drogi powiatowej od Bud Wielgoleskich do Bor贸wka. Pan radny stwierdzi艂, i偶 dla mieszka艅c贸w w/w miejscowo艣ci jest to wa偶ny odcinek drogi i s膮 z jego wykonania bardzo zadowoleni. Pan Stanis艂aw Parol zauwa偶y艂, i偶 bardzo wskazane by艂oby przeprowadzenie remontu odcinka drogi powiatowej z Bor贸wka do Starogrodu. Pan radny stwierdzi艂, i偶 przedmiotowa droga jest dosy膰 intensywnie ucz臋szczana przez mieszka艅c贸w gminy Latowicz m.in. z powodu dojazd贸w do pracy do Stodzewa, w kt贸rym znajduje si臋 dosy膰 du偶y zak艂ad produkcyjny. W dalszej cz臋艣ci swojej wypowiedzi p. Stanis艂aw Parol poprosi艂 Wicestarost臋, aby spraw臋 remontu przedmiotowej drogi mie膰 na uwadze w momencie gdyby pojawi艂y si臋 mo偶liwo艣ci pozyskania na ten cel jaki艣 艣rodk贸w z zewn膮trz.
G艂os zabra艂a p. Krystyna D膮browska – so艂tys wsi Bor贸wek. Powiedzia艂a, 偶e droga, o kt贸rej m贸wi艂 p. Stanis艂aw Parol by艂a r贸wnana przed 1 listopada 2003 r. i obecnie jest ju偶 ca艂a w do艂kach. Samochody zmuszone s膮 do poruszania si臋 po niej z pr臋dko艣ci膮 10 km/h. Pani so艂tys potwierdzi艂a, i偶 w/w drog膮 porusza si臋 du偶a ilo艣膰 pojazd贸w, g艂贸wnie ze wzgl臋du na dojazdy do pracy do Stodzewa.
G艂os zabra艂 p. radny Jaros艂aw P艂atek. Zapyta艂 p. Wicestarost臋 czy s膮 jakie艣 szanse na remont odcinka drogi od Oleksianki do granicy z gmin膮 Borowie. Jest to odcinek o d艂ugo艣ci ok. 1,5 km. Kiedy艣 zosta艂a tam po艂o偶ona nawierzchnia na podk艂adzie, kt贸rym by艂 bruk. Obecnie nawierzchnia ta jest ju偶 pokruszona a ruch na przedmiotowym odcinku staje si臋 coraz wi臋kszy.

G艂os zabra艂 W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski. Stwierdzi艂, i偶 chcia艂by, aby p. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋 na nast臋puj膮cy, istotny dla gminy Latowicz element: pod zarz膮dem Powiatu jest 512 km dr贸g, z czego 80 km to drogi nieutwardzone; w艣r贸d nich 56 km znajduje si臋 na terenie gminy Latowicz (tylko w gminie Mrozy jest wi臋cej kilometr贸w dr贸g powiatowych), z czego 20 km to drogi nieutwardzone. W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 na terenie gminy Latowicz jest kilka istotnych ci膮g贸w dr贸g powiatowych. Ka偶dy z nich jest wa偶ny dla danej spo艂eczno艣ci lokalnej. Gdyby chcie膰 podj膮膰 pr贸b臋 ich hierarchizacji to na pierwszym planie wypada艂oby umie艣ci膰 drog臋 Bor贸wek – Starogr贸d. Nale偶y d膮偶y膰 do wykonania tej drogi z udzia艂em 艣rodk贸w z Powiatu oraz z gmin Latowicz i Siennica.5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO NACZELNEGO S膭DU ADMINISTRACYJNEGO NA ROZSTRZYGNI臉CIE NADZORCZE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO LEX. I. 0911/73/03 Z DNIA 29 WRZE艢NIA 2003 R. STWIERDZAJ膭CE NIEWA呕NO艢膯 UCHWA艁Y NR X/55/2003 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 25 SIERPNIA 2003 R. W SPRAWIE USTALENIA CENY WODY POBIERANEJ Z URZ膭DZE艃 ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD臉 STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Spraw臋 om贸wi艂a p. Alina Saracka – radca prawny Urz臋du Gminy.
Powiedzia艂a, i偶 Rada Gminy nie musi podejmowa膰 uchwa艂y w sprawie wniesienia skargi do NSA, ale nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, i偶 w przypadku nie wniesienia skargi Rada Gminy ma do wyboru utworzenie jednostki gminnej, kt贸ra zajmie si臋 spraw膮 zaopatrzenia w wod臋 lub oddanie w zarz膮d tych spraw jakiemu艣 istniej膮cemu ju偶 przedsi臋biorstwu wodoci膮gowemu.
Pani mecenas stwierdzi艂a, i偶 w jej ocenie nale偶y kierowa膰 si臋 tropem wskazanym przez Urz膮d Mieszkalnictwa, i偶 ma艂ych gmin nie sta膰 na tworzenie w艂asnych jednostek organizacyjnych do spraw wodoci膮g贸w, ich w tej kwestii nie dotyczy ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋 i one mog膮 podejmowa膰 samodzielnie uchwa艂y o ustaleniu op艂at za wod臋.
Je艣li Rada Gminy uznaje w/w punkt widzenia to nie pozostaje nic innego jak z艂o偶y膰 skarg臋 na rozstrzygni臋cie Wojewody do NSA i liczy膰 na pozytywne jej rozpatrzenie.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego S膮du Administracyjnego na rozstrzygni臋cie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego LEX. I. 0911/73/03 z dnia 29 wrze艣nia 2003 r. stwierdzaj膮ce niewa偶no艣膰 uchwa艂y Nr X/55/2003 Rady Gminy Latowicz z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz - uchwa艂a Nr XII/64/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA 2003 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.

G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Powiedzia艂a, i偶 zg艂asza wniosek „偶eby przeg艂osowana zosta艂a cz臋艣膰 oddzielnie „Transport i 艂膮czno艣膰” a w tym 14000 z艂 na budow臋 drogi w W臋偶yczynie i pozosta艂a cz臋艣膰 na drugi raz”.

G艂os zabra艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski. Poinformowa艂, i偶 zwi臋kszenie dochod贸w o 14000 z艂. a tak偶e zwi臋kszenie wydatk贸w o 30000 z艂. w dziale „Transport” zwi膮zane jest z tym, 偶e gmina Latowicz otrzyma艂a z Urz臋du Marsza艂kowskiego propozycj臋 przyznania dotacji z Funduszu Ochrony Grunt贸w Rolnych na wykonanie drogi dojazdowej do p贸l i 艂膮k Stawek – W臋偶yczyn. Aby skorzysta膰 z dotacji konieczny jest wk艂ad w艂asny gminy Latowicz. Wniosek o dotacj臋 zosta艂 z艂o偶ony ju偶 w roku 2000 i czeka艂 na rozpatrzenie a偶 do dzisiaj. Przedmiotowa droga jest remontowana praktycznie corocznie (je藕dzi tam ci臋偶ki sprz臋t – m.in. mleczarki) albo poprzez 艣rodki samorz膮dowe albo bezpo艣rednio przez 艣rodki z bud偶etu gminy.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 dobrze by艂oby zastanowi膰 si臋 czy nie warto skorzysta膰 z dotacji 14000 z艂 i przy udziale w艂asnym w wysoko艣ci 16000 z艂 przeprowadzi膰 porz膮dny remont przedmiotowej drogi zabezpieczaj膮cy j膮 na kilka lat. W贸jt Gminy poinformowa艂, i偶 sprawa remontu w/w drogi przedstawiana by艂a na posiedzeniach Komisji i zdanie cz臋艣ci radnych jest takie, 偶e remont drogi powinien by膰 realizowany przy udziale 艣rodk贸w samorz膮dowych so艂ectwa W臋偶yczyn. W贸jt powiedzia艂, i偶 w zwi膮zku z tym proponuje, aby p. so艂tys z W臋偶yczyna z艂o偶y艂a deklaracj臋, aby w momencie podzia艂u 艣rodk贸w samorz膮dowych zosta艂y one przeznaczone na remont drogi do Stawku.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Powiedzia艂a, i偶 nie jest przeciwna realizacji remontu przedmiotowej drogi tylko jest przeciwna dofinansowaniu z bud偶etu gminy. Nast臋pnie poprosi艂a W贸jta Gminy, aby przybli偶y艂 zw艂aszcza nowym radnym kwesti臋 zwi膮zan膮 z tym, i偶 wie艣 W臋偶yczyn dosta艂a od Rady Gminy dzia艂k臋 jako darowizn臋.
W贸jt Gminy poinformowa艂, i偶 Rada Gminy poprzedniej kadencji przekaza艂a na zasadzie darowizny dzia艂k臋, na kt贸rej pobudowana jest stra偶nica OSP i na kt贸rej postawiony zosta艂 maszt antenowy telefonii kom贸rkowej. Z dzier偶awy masztu zysk czerpie jednostka OSP.
G艂os zabra艂 p. Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 sprawa remontu drogi poruszana by艂a na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Komisji nie chodzi艂o o to 偶eby nie budowa膰 tej drogi tylko chodzi艂o o to, i偶 przez kilka lat 艣rodki samorz膮dowe so艂ectwa W臋偶yczyn by艂y przeznaczane na remiz臋 stra偶ack膮, czyli wie艣 nie bra艂a udzia艂u w polepszaniu drogi, nie traktowa艂a tego jako spraw臋 pierwszej kolejno艣ci, nie widzia艂a potrzeby remontu. Nast臋pnie p. Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 proponuje, aby wpisa膰 do protoko艂u deklaracj臋, 偶e wie艣 W臋偶yczyn przeznaczy na rzecz remontu przedmiotowej drogi 艣rodki samorz膮dowe z jednego lub kilku lat. Nie b臋dzie to oczywi艣cie wi膮偶膮ce, bo wie艣 mo偶e tak膮 deklaracj臋 odwo艂a膰 na zebraniu, ale taka deklaracja da艂aby tyle, 偶e przy podejmowaniu decyzji Rada robi艂aby to ze 艣wiadomo艣ci膮, 偶e pieni膮dze zostan膮 w najbli偶szych latach przez wie艣 refundowane.
G艂os zabra艂a p. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy. Powiedzia艂a, i偶 nie mo偶na wymaga膰 od p. so艂tys, aby sk艂ada艂a deklaracj臋 za ca艂e zebranie wiejskie.
G艂os zabra艂a p. Celina Jurkowska – so艂tys wsi W臋偶yczyn. Powiedzia艂a, 偶e przedmiotowa droga jest obecnie w bardzo z艂ym stanie. Pani so艂tys doda艂a, i偶 droga by艂a wielokrotnie remontowana m.in. czynem spo艂ecznym a tak偶e z u偶yciem 艣rodk贸w samorz膮dowych so艂ectwa. Pani so艂tys zaznaczy艂a, i偶 „teraz pieni膮dze b臋d膮 ju偶 sz艂y tylko na drogi”.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 chodzi o to, i偶 „zar贸wno zebranie wiejskie jak i zebranie stra偶ackie jest prawomocne podj膮膰 uchwa艂臋 co do przekazania 艣rodk贸w na nast臋pny rok i na jakie cele (...) i chodzi o to 偶eby po prostu zrobi膰 takie zebranie i 偶eby艣my wiedzieli, (...) 偶e wie艣 bierze w jaki艣 spos贸b udzia艂 w budowie tej drogi”.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Wyja艣ni艂, i偶 W臋偶yczyn nie podj膮艂 decyzji o przeznaczeniu 艣rodk贸w samorz膮dowych w roku 2003 na remont drogi, poniewa偶 pojawi艂a si臋 okazja uzyskania dotacji w wysoko艣ci 15000 z艂 na remont kapitalny remizy. Aby skorzysta膰 z tej dotacji konieczny by艂 wk艂ad w艂asny i st膮d przeznaczenie 艣rodk贸w w roku 2003 na potrzeby remizy OSP. W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 obecnie nale偶y doprowadzi膰 do tego, aby 艣rodki z dw贸ch kolejnych lat zosta艂y przeznaczone na remont drogi.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 stawia wniosek, aby temat remontu drogi pozosta艂 w zawieszeniu do chwili uzyskania stosownej uchwa艂y o przeznaczeniu 艣rodk贸w na remont drogi od so艂ectwa W臋偶yczyn.
G艂os zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski. Zapyta艂 czy w przypadku przesuni臋cia w czasie decyzji o podj臋ciu uchwa艂y i skorzystaniu z dotacji z Urz臋du Marsza艂kowskiego, Rada Gminy nie straci tej dotacji?
Pani Zofia 艁odyga odpowiedzia艂a, i偶 w przypadku prze艂o偶enia decyzji na nast臋pn膮 sesj臋 (w grudniu) gmina Latowicz straci dotacj臋.
G艂os zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski. Powiedzia艂, i偶 chcia艂by „zauwa偶y膰 i wskaza膰 wszystkim r贸wnie偶 p. Stanis艂awowi te偶, 偶e je偶eli nie podejmiemy dzisiaj uchwa艂y to te 14000 z艂 mo偶emy straci膰, czyli patrz膮c na gmin臋 to po prostu do gminy nie wp艂ynie 14000 z艂.”
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 ma 艣wiadomo艣膰 potrzeby wykonania remontu drogi, ale „艣wiadomo艣膰 powinna by膰 wsi, kt贸ra powinna po dzie艅 dzisiejszy z艂o偶y膰 albo uchwa艂臋 albo deklaracj臋 i zaprezentowa膰 w艂a艣nie przez p. so艂tys”.
G艂os zabra艂 p. radny Jaros艂aw P艂atek. Zauwa偶y艂, i偶 w momencie, gdy dzia艂ka, z dzier偶awy kt贸rej czerpie zysk OSP W臋偶yczyn by艂a przekazywana przez gmin臋 Latowicz, pad艂a deklaracja ze strony stra偶ak贸w, i偶 nie b臋d膮 oni ubiega膰 si臋 ju偶 o pomoc z bud偶etu gminy tymczasem nadal s膮 z bud偶etu dofinansowywani.
G艂os zabra艂a p. Alina Saracka. Zaproponowa艂a, aby p. so艂tys z艂o偶y艂a stosown膮 deklaracj臋, kt贸ra zostanie wpisana do protoko艂u.
Pani Celina Jurkowska – so艂tys wsi W臋偶yczyn zadeklarowa艂a, i偶 w terminie 1 tygodnia od dnia dzisiejszej sesji zwo艂a zebranie wiejskie celem om贸wienia kwestii finansowania budowy drogi gminnej W臋偶yczyn – Stawek, na kt贸rym zostanie podj臋ta uchwa艂a o przeznaczeniu 艣rodk贸w bud偶etowych samorz膮du mieszka艅c贸w wsi W臋偶yczyn w roku 2004 - kwoty ok. 4.370,00 z艂, a w latach nast臋pnych tj. 2005 i dalszych kolejnych kwot do 艂膮cznej wysoko艣ci 16.000,00 z艂 na cele budowy tej drogi.
G艂os zabra艂 p. Kot – so艂tys wsi Budziska. Powiedzia艂, i偶 Budziska przez trzy lata sk艂ada艂y wnioski o budow臋 drogi i p. W贸jt powiedzia艂, i偶 po zrobieniu drogi Oleksianka – Strachomin Budziska b臋d膮 realizowane w pierwszej kolejno艣ci. Pan so艂tys doda艂 tak偶e, i偶 „u nas w Budziskach 偶adnej remizy si臋 nie budowa艂o, z 偶adnych pieni臋dzy z gminy nie korzystali艣my, a wszystkie pieni膮dze wioskowe s膮 przeznaczane na remont dr贸g. Obecnie s膮 bardzo z艂e stany dr贸g a samochody odbieraj膮 mleko od ka偶dego prawie rolnika (...). Ludzie sami zawo偶膮 do艂ki bo m贸wi膮, 偶e nie b臋d膮 od nich odbiera膰 mleka”.
G艂os zabra艂 w贸jt Gminy. Powiedzia艂, 偶e w 2000 r. z艂o偶ono do Urz臋du Marsza艂kowskiego trzy wnioski. Dotyczy艂y one Oleksianki, W臋偶yczyna oraz Budzisk. Dwa pierwsze zosta艂y ju偶 rozpatrzone teraz jest kolej na ten dotycz膮cy Budzisk.
G艂os zabra艂 p. Stanis艂aw Parol. powiedzia艂, i偶 wycofuje sw贸j wniosek o to, aby temat remontu drogi pozosta艂 w zawieszeniu do chwili uzyskania stosownej uchwa艂y o przeznaczeniu 艣rodk贸w na remont drogi od so艂ectwa W臋偶yczyn.
W zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok - uchwa艂a Nr XII/65/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY LATOWICZ

Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy przedstawi艂a projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz. Powiedzia艂a, i偶 propozycj臋 podj臋cia przedmiotowej uchwa艂y zg艂osi艂 na ostatniej sesji Rady Gminy p. radny Stanis艂aw Parol.
Projekt uchwa艂y przewiduje wprowadzenie zmiany okre艣laj膮cej czas, w jakim w przypadku odwo艂ania Przewodnicz膮cego Rady nale偶y przeprowadzi膰 wybory nowego Przewodnicz膮cego jn:
"W 搂 19 ust. 1 Statutu Gminy Latowicz stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr VIII/41/2003 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Latowicz (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 198, poz. 5056) zmienionego uchwa艂膮 Nr X/52/2003 Rady Gminy Latowicz z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 238, poz. 6230) po wyrazach „najbli偶szej sesji” stawia si臋 przecinek i dodaje wyrazy „zwo艂anej nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 30 dni od daty odwo艂ania b膮d藕 wyga艣ni臋cia mandatu”.”
W zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr XII/66/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

Przed przyst膮pieniem do realizacji kolejnego punktu porz膮dku obrad na sesj臋 Rady Gminy przyby艂 p. Ryszard Przedlacki. Po udzieleniu mu g艂osu przez Przewodnicz膮cego poinformowa艂, 偶e w Latowiczu powsta艂a dru偶yna m艂odzie偶owa pi艂ki no偶nej (na razie nieformalnie). Klub sportowy ma nosi膰 nazw臋 „Olimpia Latowicz” trwaj膮 procedury zwi膮zane z jego formalnym zarejestrowaniem. Organizowane s膮 mecze pi艂karskie. Przeprowadzony zosta艂 remont boiska tzn. zosta艂y wykonane linie boczne, bramkowe itd. W贸jt Gminy przydzieli艂 dwa samochody posp贸艂ki – nawierzchnia boiska zosta艂a wyr贸wnana. Pan Przedlacki powiedzia艂, i偶 chcia艂by prosi膰, aby Rada Gminy w przysz艂ym roku dofinansowa艂a zesp贸艂. G艂贸wnie chodzi o zakup wyposa偶enia oraz pokrycie koszt贸w wyjazd贸w na mecze towarzyskie.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, i偶 uwa偶a, 偶e pomoc finansowa dla zespo艂u pi艂karskiego mo偶e zosta膰 udzielona przez Rad臋 Gminy wtedy, gdy klub sportowy zostanie formalnie zarejestrowany. Wtedy b臋dzie mo偶na rozpatrywa膰 kwesti臋 dofinansowania. Na razie wypada cieszy膰 si臋 z tego, i偶 zosta艂y poczynione starania odno艣nie stworzenia dru偶yny. W贸jt Gminy zwr贸ci艂 si臋 tak偶e do p. Przedlackiego aby w miar臋 mo偶liwo艣ci stara艂 si臋 szuka膰 sponsor贸w. dla dru偶yny

8
INFORMACJA Z WYKONANIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ ZA PIERWSZE P脫艁ROCZE 2003 R.

Informacje z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za pierwsze p贸艂rocze 2003 r. przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy (informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u). Rada przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.9
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os poinformowa艂 o swojej dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami tj. od dnia 15 wrze艣nia 2003r. do dnia 29 pa藕dziernika 2003r.
W przedmiotowym okresie Przewodnicz膮cy Rady zajmowa艂 si臋 m.in. nast臋puj膮cymi sprawami:
1) W dniu 21 wrze艣nia br. uczestniczy艂 wraz z jednostkami OSP w akcji „Sprz膮tanie 艢wiata”.
2) Interweniowa艂 w Urz臋dzie Gminy w sprawie nie odbierania przez firm臋 „By艣” 艣mieci od mieszka艅c贸w kolonii we wsi Waliska.
3) W dniu 24 wrze艣nia b.r. uczestniczy艂 w seminarium diagnostyczno – projektowym maj膮cym na celu przekazanie wiedzy o aktualnej sytuacji gminy Latowicz, nakre艣lenie kierunk贸w jej rozwoju i opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Latowicz do roku 2020. Seminarium mia艂o zwi膮zek z faktem, i偶 w lipcu b.r. gmina Latowicz podpisa艂a umow臋 w sprawie opracowania strategii rozwoju z Oddzia艂em Fundacji i Promocji Gmin Polskich w Gda艅sku o nazwie „Ba艂tycki Instytut Gmin”.
4) Interweniowa艂 w Powiatowym Biurze ARiMR w sprawie ustalenia termin贸w szkole艅 dot. dop艂at bezpo艣rednich dla rolnik贸w, dla miejscowo艣ci Waliska oraz Stawek – w/w szkolenia odb臋d膮 si臋 odpowiednio 18 i 19 marca br.
5) W dniu 8 pa藕dziernika br. uczestniczy艂 w 艣lubowaniu na ucznia klas pierwszych w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu. Przy tej okazji zwiedzi艂 pomieszczenie, odno艣nie kt贸rego istnieje projekt umieszczenia tam Gminnej Biblioteki Publicznej.
6) Pr贸bowa艂 wyja艣ni膰 spraw臋 sprzedawania rolnikom paliwa w Latowiczu na bony po zawy偶onej cenie. Na podstawie rozmowy z pracownikiem stacji mo偶na odnie艣膰 wra偶enie, i偶 w艂a艣ciciel stacji czuje si臋 na tym terenie monopolist膮, poniewa偶 sprzeda偶y na podstawie bon贸w nie prowadz膮 stacje w Seroczynie, Siennicy ani te偶 w Parysowie. W艂a艣ciciel t艂umaczy艂 si臋, i偶 prowadzi ma艂膮 firm臋, ma ma艂e obroty, odbiera VAT z du偶ym po艣lizgiem i na zwroty za bony musi d艂ugo czeka膰. Powiedzia艂, 偶e postara si臋 aby w przysz艂ym roku kwestia sprzeda偶y paliwa na bony przedstawia艂a si臋 lepiej.
7) Odby艂 rozmow臋 telefoniczn膮 z p. W贸jtem Gminy w Siennicy w sprawie dokonanych przez niego zmian um贸w z kierowcami samochod贸w stra偶ackich – na bardziej korzystne z punktu widzenia finans贸w gminnych. W贸jt stwierdzi艂, i偶 na zmianie um贸w zaoszcz臋dzi艂 ok. 6 – 7 ty艣. z艂.
8) Uczestniczy艂 w wi臋kszo艣ci posiedze艅 Komisji Rady, jakie odby艂y si臋 w okresie mi臋dzysesyjnym.


10
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami tj. od dnia 15 wrze艣nia 2003r. do dnia 29 pa藕dziernika 2003r. (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).

11
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie z艂o偶ono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.

12
SPRAWY R脫呕NE

Pan radny Andrzej Gizi艅ski poinformowa艂, i偶 w ubieg艂ym roku od miesi膮ca stycznia by艂a udost臋pniona sala gimnastyczna dla m艂odzie偶y. Efektem tych trening贸w jest fakt, i偶 zg艂oszona zosta艂a reprezentacja Latowicza, jako sekcja dzia艂aj膮cego przy Gimnazjum klubu ULKS „Bona Latowicz” do rozgrywek amatorskiej ligi powiatowej pi艂ki siatkowej. Rozgrywki tej ligi rozpocz臋艂y si臋 w ubieg艂y pi膮tek, dru偶yna rozegra艂a pierwszy mecz z zespo艂em z Halinowa. Rozgrywki b臋d膮 trwa艂y do ko艅ca maja. Bierze w nich udzia艂 18 zespo艂贸w z terenu powiatu mi艅skiego. Pan radny powiedzia艂, i偶 w zwi膮zku z powy偶szym ma pro艣b臋 do Rady o pomoc, zw艂aszcza odno艣nie organizacji wyjazd贸w na mecze.

Pan Andrzej Jarz臋bski – insp. ds. gospodarki komunalnej przekaza艂 so艂tysom, z pro艣b膮 o rozprowadzenie w艣r贸d mieszka艅c贸w, ankiety dotycz膮ce ewidencji osadnik贸w 艣ciek贸w.

Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂, co dzieje si臋 w sprawie planowanego do uruchomienia publicznego punktu poboru wody dla rolnik贸w?
W贸jt Gminy przeprosi艂 za zw艂ok臋 w tej sprawie. Stwierdzi艂, i偶 jest to spowodowane nawa艂em innego rodzaju wa偶nych czynno艣ci. Powiedzia艂, i偶 w listopadzie br. postara si臋, aby do mieszka艅c贸w trafi艂y w formie og艂osze艅 informacje dotycz膮ce zasad korzystania z planowanego do utworzenia punktu czerpalnego wody.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Zapyta艂a, co dzieje si臋 w kwestii projektowania wodoci膮gu?
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, 偶e wodoci膮g jest ju偶 zaprojektowany na mapie zasadniczej dla miejscowo艣ci Strachomin oraz Oleksianka natomiast brak jest pozwolenia wodno – prawnego i operatu na przej艣cie przez rzek臋 艢wider w miejscowo艣ci Strachomin, brakuje tak偶e uzgodnie艅 z zarz膮dcami dr贸g i ten projekt dopiero po tych uzgodnieniach trafi na ZUD. Je艣li chodzi o projektowanie w miejscowo艣ciach D臋be Ma艂e, Go艂e艂膮ki, Budziska, Genera艂owo, Redzy艅skie to trzeba by艂o aktualizowa膰 mapy zasadnicze. Zosta艂o to ju偶 zrobione i teraz na tych mapach b臋dzie mo偶na nanosi膰 projekt.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a czy ten sam projektant wykonuje projekt dla wszystkich wsi?
W贸jt poinformowa艂, i偶 jest to ten sam projektant. tzn. ta sama firma.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a, do kiedy planuje p. W贸jt zako艅czy膰 prace projektowe?
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 chcia艂by 偶eby do ko艅ca listopada br. projekty by艂y zamkni臋te, po uzgodnieniach, po ZUD-zie natomiast na pocz膮tku grudnia br. by艂oby dobrze wyst膮pi膰 do Starosty o pozwolenie na budow臋.

Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 niegdy艣 zawsze po uko艅czonej inwestycji przy odbiorze uczestniczyli radni. Pani radna zapyta艂a W贸jta Gminy czy ten zwyczaj zagin膮艂?
W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 je艣li radni zechc膮 by膰 obecni przy odbiorze inwestycji to jest on otwarty na propozycje. Nast臋pnie uzgodniono, 偶e radni jako go艣cie - przedstawiciele lokalnej spo艂eczno艣ci, b臋d膮 zapraszani do udzia艂u w odbiorach inwestycji.
13
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
14
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad p. Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Rady zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2004-05-12 12:45:08
Data ostatniej modyfikacji : 12.05.2004 12:45
Liczba wy艣wietle艅 : 2387licznik odwiedzin: 2203911