logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XIV/03

29 grudnia 2003 roku

PROTOK脫艁 NR XIV/03

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 29 grudnia 2003 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny p. Marian O艣ko), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy;
2. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,
4. Alina Saracka – radca prawny.
Obradom przys艂uchiwali si臋 przedstawiciele lokalnej prasy.

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjecie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2003.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2004.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2004.
7. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
8. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
9. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy r贸偶ne.
11. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
12. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Wniosk贸w do proponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w przedstawionego porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a W贸jta Gminy, kiedy otrzyma dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z budow膮 SUW Chy偶yny, o kt贸rej udost臋pnienie z艂o偶y艂a wniosek w dniu 30 wrze艣nia 2003 r. Pani radna powiedzia艂a, i偶 do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi w tej sprawie.
Nast臋pnie p. Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e chcia艂aby poprosi膰 Przewodnicz膮cego oraz Rad臋, aby na najbli偶sz膮 sesj臋 lub na kt贸r膮艣 z kolejnych zosta艂 poproszony Kurator O艣wiaty, gdy偶 nazbiera艂o si臋 bardzo du偶o spraw, o kt贸re radni chcieliby p. Kuratora zapyta膰.
G艂os zabra艂 p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy. Powiedzia艂, co nast臋puje:
,„Je艣li chodzi o Stacj臋 Uzdatniania Wody Chy偶yny, to oczywi艣cie dokumentacja jest jawna i p. radna 艢luzek mo偶e zapozna膰 si臋 z t膮 dokumentacj膮 w spos贸b nast臋puj膮cy:, je偶eli pracuje Pani w Komisji Rewizyjnej i Komisja Rewizyjna w planie b臋dzie mia艂a badanie tej dokumentacji b膮d藕 w Komisji Bezpiecze艅stwa, to owszem, jest taka mo偶liwo艣膰. Natomiast uwa偶am, 偶e nie powinno by膰 tak, 偶e ka偶dy z pa艅stwa radnych poszczeg贸lnie powinien wchodzi膰 powiedzmy do referatu inwestycji i tam prosi膰 o dokumentacj臋, gdy偶 to parali偶uje prac臋 pracownika np. inwestycji. Je偶eli Komisja Rewizyjna b膮d藕 Komisja Bezpiecze艅stwa, w kt贸rej Pani pracuje b臋dzie mia艂a, b臋dzie chcia艂a przeanalizowa膰 tak膮 dokumentacj臋 to ja nie widz臋 偶adnych przeszk贸d, nie ma 偶adnych przeszk贸d”.
G艂os zabra艂a p. Jadwiga 艢luzek. Powiedzia艂a, co nast臋puje:
„Tak, ale to by艂o przerabiane na Komisji Rewizyjnej, tylko ja napisa艂am wniosek. Komisja Rewizyjna domaga艂a si臋 tego. By艂a w komplecie”
W贸jt Gminy: „To, jaki macie problem pa艅stwo, 偶eby t膮 dokumentacj臋 przeanalizowa膰?”
Pani Jadwiga 艢luzek: „No mamy, poniewa偶 ca艂y czas s膮 ukryte dokumenty”.
W贸jt Gminy:, „Jakie s膮 dokumenty ukryte?. O czym Pani m贸wi?”.
Pani Jadwiga 艢luzek: „Nie wolno nam, to piszecie gdzie艣, pytacie o zezwolenie”.
W贸jt Gminy: „Zapytali艣my Agencj臋, przecie偶 wszyscy o tym wiedz膮, 偶e zapytali艣my wprost”.
Pani Jadwiga 艢luzek; „Nie wszyscy, ja o tym nie wiem”.
W贸jt Gminy: „B臋dzie Komisja Rewizyjna, nie widz臋 przeszk贸d 偶eby si臋 zapozna膰 z t膮 dokumentacj膮”.
G艂os zabra艂 p. radny Tadeusz Szczepa艅czyk – Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej. Poinformowa艂, i偶 w proponowanym do zatwierdzenia planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004 jest wpisane posiedzenie styczniowe, kt贸rego tematyk膮 ma by膰 kontrola oraz rozliczenie budowy SUW Chy偶yny. Pan Szczepa艅czyk powiedzia艂, i偶 jego zdaniem podczas przedmiotowego posiedzenia Komisja b臋dzie mog艂a zaj膮膰 si臋 dokumentacj膮, o kt贸rej m贸wi艂a p. 艢luzek.
G艂os zabra艂 p. Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady. Nawi膮za艂 do odpowiedzi W贸jta Gminy udzielonej na interpelacj臋 Komisji Rolnictwa z dnia 25 sierpnia 2003 r. dotycz膮cej nieprawid艂owo艣ci w pracy Komisji Bud偶etowej w roku 2000. Powiedzia艂, i偶 w przedmiotowej odpowiedzi znalaz艂a si臋 informacja, 偶e na li艣cie obecno艣ci z posiedzenia Komisji Bud偶etowej b臋d膮cego przedmiotem interpelacji, przy nazwisku Witold K艂os jest postawiony znaczek „V”. Przewodnicz膮cy stwierdzi艂, 偶e chcia艂by, aby w tre艣ci zosta艂o wyja艣nione, i偶 znaczek „V” jest postawiony na korektorze, a pod korektorem jest widoczny napis: „nieobecny”

4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2003

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
W zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li pyta艅 ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 7 g艂osami „za” przy 3 g艂osach „przeciw” i 4 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2003 - uchwa艂a Nr XIV/76/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU PRACY RADY GMINY LATOWICZ NA 2004 ROK

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 Przewodnicz膮cy Rady – Witold K艂os. Powiedzia艂, i偶 w proponowanym planie pracy zosta艂o uj臋tych 7 posiedze艅 Rady Gminy w nast臋puj膮cych terminach:
1. Luty.
2. Kwiecie艅.
3. Czerwiec.
4. Sierpie艅 – Wrzesie艅.
5. Pa藕dziernik.
6. Grudzie艅 – pierwsza po艂owa.
7. Grudzie艅 – druga po艂owa.
W zwi膮zku z tym, 偶e radni mieli mo偶liwo艣膰 wcze艣niejszego zapoznania si臋 z proponowanym planem pracy Rady, nie wniesiono pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2004 - uchwa艂a Nr XIV/77/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PLAN脫W PRACY STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY LATOWICZ NA 2004 ROK

Proponowane plany pracy sta艂ych komisji Rady Gminy przedstawili Przewodnicz膮cy poszczeg贸lnych Komisji.
Komisje zaplanowa艂y nast臋puj膮c膮 liczb臋 posiedze艅 w roku 2004:
1) Komisja Rewizyjna – 10.
2) Komisja Planowania Bud偶etu i Finans贸w – 10.
3) Komisja Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony Przeciwpo偶arowej i Ochrony 艢rodowiska – 10.
4) Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej – 10.
5) Komisja Rolnictwa – 10.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Powiedzia艂a, i偶 zaproponowany plan pracy Komisji Rewizyjnej nie by艂 ustalany z cz艂onkami Komisji. Pani radna stwierdzi艂a, 偶e 10 posiedze艅 to stanowczo za ma艂o, aby poruszy膰 jakikolwiek problem. Nast臋pnie p. Jadwiga 艢luzek zaproponowa艂a zmian臋 projektu planu pracy na 12 posiedze艅.
G艂os zabra艂 Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej. Powiedzia艂, i偶 wobec powy偶szego dokonuje zmiany w projekcie planu pracy uzupe艂nia go o 2 posiedzenia.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2004 – uchwa艂a Nr XIV/78/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


7
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os poinformowa艂 o swojej dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami tj. od dnia 9 grudnia 2003 r. do dnia 30 grudnia 2003r. – informacja stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

16
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami tj. od dnia 9 grudnia 2003 r. do dnia 30 grudnia 2003 r. (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).

9
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

W贸jt Gminy ustosunkowuj膮c si臋 do zapytania p. Jadwigi 艢luzek poinformowa艂, i偶 w pewnym stopniu udzieli艂 ju偶 odpowiedzi niejako „na gor膮co” tj. bezpo艣rednio po z艂o偶eniu zapytania. Nast臋pnie powiedzia艂, i偶 na najbli偶szym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dokumenty, o kt贸rych udost臋pnieniu m贸wi艂a w zapytaniu p. radna poddane zostan膮 analizie. W贸jt Gminy zaapelowa艂 do radnych, aby starali si臋 pracowa膰 na komisjach oraz na sesji a nie indywidualnie, poniewa偶 dezorganizuje to prac臋 Urz臋du.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 jego zdaniem jest to nadinterpretacja, poniewa偶 „w dokumenty mo偶e wej艣膰 ka偶dy obywatel i nie s膮 tajemnic膮”. Pan Parol powiedzia艂, i偶 zgodzi艂by si臋, 偶e jest s艂uszna intencja, aby pracowa膰 w Komisjach natomiast nie wypowiada艂by si臋 na temat czy radny mo偶e czy te偶 nie mo偶e pracowa膰 w jakim艣 sensie pojedynczo.
G艂os zabra艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy. Powiedzia艂a, i偶 jest to uzale偶nione od tego jak sk艂adane s膮 wnioski. Je艣li wniosek jest o udzielenie informacji publicznej to ka偶dy (nie tylko radny) ma prawo 偶膮da膰 okre艣lonego dokumentu i jest obowi膮zek udost臋pni膰 te dokumenty (je艣li nie s膮 zastrze偶one). Je艣li wnioski s膮 sk艂adane w ramach dzia艂ania w Radzie to s膮 przeznaczone do realizacji na posiedzeniach komisji lub na sesjach Rady.


10
SPRAWY R脫呕NE

Przewodnicz膮cy Rady rozda艂 so艂tysom, otrzymane od Kierownika USC informacje zwi膮zane z wymian膮 dowod贸w osobistych i informowaniem o tej sprawie Urz臋du Skarbowego.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy rozda艂 radnym i so艂tysom egzemplarze publikacji pt. „Europa – Fakty” zawieraj膮ce prezentacje gmin z terenu Powiatu Mi艅skiego, w tym gminy Latowicz.

Pan Krzysztof Bor贸wek – insp. ds. p.po偶. obrony cywilnej i dzia艂alno艣ci gospodarczej poinformowa艂 o sprawach zwi膮zanych z wymian膮 dokument贸w praw jazdy.

G艂os zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski. Powiedzia艂, i偶 na stronie 9 protoko艂u z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy znajduje si臋 cytat z wypowiedzi p. radnej Jadwigi 艢luzek, zawieraj膮cy stwierdzenie p. radnej, 偶e p. Roma Pi艂atkowska – Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie podpisa艂a i z艂o偶y艂a wniosek o przyznanie p艂atnych zast臋pstw.
Pan Zbigniew Pi艂atkowski stwierdzi艂, i偶 p. Jadwiga 艢luzek pomyli艂a si臋 w swojej wypowiedzi, bowiem wniosek, o kt贸rym wspomina zosta艂 z艂o偶ony przez Rad臋 Pedagogiczn膮 a nie przez Dyrektora i podpisany jest nie tylko przez Dyrektora, ale jest tam przynajmniej kilkadziesi膮t podpis贸w nauczycieli – nie tylko z jednej szko艂y, ale ze wszystkich szk贸艂 na terenie gminy. Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, i偶 ma 艣wiadomo艣膰, 偶e zapis w protokole odzwierciedla stan faktyczny przebiegu sesji tzn. p. 艢luzek rzeczywi艣cie wypowiedzia艂a si臋 tak jak to zosta艂o zacytowane, ale czytaj膮c przedmiotowy cytat mo偶na odnie艣膰 mylne wra偶enie, i偶 wniosek o przyznanie p艂atnych zast臋pstw powsta艂 z inicjatywy Dyrektora, dlatego chcia艂by wyja艣ni膰, 偶e prawda jest taka, i偶 wniosek powsta艂 z inicjatywy nauczycieli i oni go sformu艂owali a p. Dyrektor jest tylko jednym z nauczycieli, kt贸rzy wniosek podpisali.
G艂os zabra艂 p. Stanis艂aw Parol. Stwierdzi艂, co nast臋puje:
„Mnie si臋 wydaje, 偶e (...) si艂膮 rzeczy, nie ma si臋 co wymigiwa膰, no reprezentuje jednak p. Dyrektor t膮 Rad臋 Pedagogiczn膮 i z艂o偶y艂a wobec tego w imieniu Rady Pedagogicznej. (...) Nie chodzi chyba o to, kto tylko chodzi o sens, 偶e zosta艂 taki wniosek z艂o偶ony, tu chodzi o wniosek, (...) a dbaj膮c o tzw. bud偶et gminy itd. i maj膮c na uwadze, tutaj w pierwszej kolejno艣ci W贸jt bo musi dba膰 (...) a w drugiej kolejno艣ci radni (...) dbaj膮. I si艂膮 rzeczy, no jedne osoby ponosz膮 konsekwencje, podczas kiedy za p贸艂 roku mamy p贸j艣膰 w tym kierunku, (...) 偶eby te p艂atne zast臋pstwa by艂y. Ale to ja mam oczywi艣cie zdanie przeciwne akurat temu, ale to tylko ja.
G艂os zabra艂 p. Zbigniew Pi艂atkowski. Powiedzia艂, co nast臋puje:
„W zwi膮zku z tym, co p. Stanis艂aw, to oczywi艣cie nie chodzi o to i ja tutaj nie pr贸buje powiedzie膰, 偶e Dyrektor si臋 wycofuje z podpisania wniosku, tylko chcia艂bym, 偶eby艣my wszyscy zauwa偶yli, 偶e to nie by艂 wniosek Dyrektora (...) tylko jest to wniosek podpisany przez przynajmniej kilkadziesi膮t nazwisk”.
Nast臋pnie p. Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e zauwa偶y艂, i偶 p. Jadwiga 艢luzek posiada kopi臋 przedmiotowego wniosku. Pan radny zwr贸ci艂 si臋 z pytaniem do W贸jta, p Sekretarz i p. radcy „czy jest to dobra forma” udost臋pnienia dokumentu.
G艂os zabra艂 p. Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, 偶e w stosunku do radnych, kt贸rzy chc膮 si臋 czego艣 dowiedzie膰 rysuje si臋 niedobre stanowisko ze strony Urz臋du Gminy. Reprezentuje si臋 stanowisko tajno艣ci. Pan radny zapyta艂 W贸jta Gminy czy jest prowadzona kancelaria tajna w Urz臋dzie Gminy. Stwierdzi艂, i偶 je艣li jest, to niech wyszczeg贸lni, jakich dokument贸w nie mo偶na analizowa膰. W dalszej cz臋艣ci swojej wypowiedzi p. Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e s膮dzi, i偶 z tymi wszystkimi dokumentami, kt贸re dotycz膮 samorz膮du, w spos贸b zorganizowany czy te偶 indywidualny mog膮 si臋 radni zapoznawa膰. Nie stanowi膮 one 偶adnej tajemnicy.
Nast臋pnie p. Stanis艂aw Parol stwierdzi艂, co nast臋puje:
„Panie Przewodnicz膮cy, Zbyszku, je偶eli Pan z艂o偶y艂 tutaj (...) przecie偶 o pieni膮dze, przecie偶 Rada b臋dzie zna艂a ten temat, no i Pan si臋 dziwi raptem, 偶e 艢luzkowa si臋 dowiedzia艂a, ja nie widz臋 tu 偶adnego problemu i nie chcia艂bym 偶eby to uros艂o do jakiego艣 problemu: albo tajne albo nie tajne. Wiemy na ten temat, wcze艣niej 偶e艣my si臋 dowiedzieli, poza programem, my b臋dziemy rozmy艣la膰 na ten temat.”
G艂os zabra艂a p. Alina Saracka – radca prawny. Przytoczy艂a fragment Statutu Gminy (rozdzia艂 8: Zasady dost臋pu i korzystania przez obywateli z dokument贸w Rady Gminy, Komisji i W贸jta Gminy). Nast臋pnie stwierdzi艂a, i偶 w Statucie nie zosta艂y zapisane zasady i mo偶liwo艣ci kserowania dokument贸w. Mowa jest o sporz膮dzaniu odpis贸w. Pani radca powiedzia艂a, i偶 z tego wynika, 偶e nie jest tak, i偶 ka偶dy obywatel mo偶e przyj艣膰 i za偶膮da膰 sobie, 偶eby mu ka偶dy dokument skserowa膰.
Nast臋pnie p. radca stwierdzi艂a jn:
„M贸wimy tu o obywatelach nie o radnych, poniewa偶 wiadomo, 偶e je偶eli jest to w ramach pracy radnych to radni jakby otrzymuj膮 dokumenty, ale tylko te, kt贸re s膮 zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 komisji, w kt贸rych bior膮 udzia艂”.
G艂os zabra艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy. Powiedzia艂a, co nast臋puje:
„Niezale偶nie od tego ka偶dy radny jako obywatel ma prawo zwr贸ci膰 si臋 o dokument (...) tylko odr贸偶nijmy form臋: albo jest to forma jako radny albo jako obywatel, mieszkaniec gminy.”
G艂os zabra艂 p. Zbigniew Pi艂atkowski. Stwierdzi艂 jn:
„Wynika z tego bardzo jasno i klarownie – p. mecenas przeczyta艂a; 偶e nie powinni艣my kserowa膰 dokument贸w”.
Pan Stanis艂aw Parol zauwa偶y艂, i偶 w Statucie nie ma zapisu o zakazie kserowania dokument贸w.
Pani radca Alina Saracka wyja艣ni艂a, co nast臋puje:
„S膮 takie zapisy w Statucie, jakie s膮 i w ramach normalnego uzyskiwania informacji z Urz臋du w ramach tego Statutu s膮 takie zapisy i w ramach ich mo偶emy si臋 pos艂ugiwa膰. Nie ma tak, 偶e to, co nie jest zakazane jest dozwolone.”
Pani radca powiedzia艂a, i偶 opr贸cz tego jest oczywi艣cie mo偶liwo艣膰 uzyskania przez obywateli kserokopii, ale za odp艂atno艣ci膮.
Pan Stanis艂aw Parol zapyta艂 czy wobec tego, co powiedzia艂a p. radca nale偶y rozumie膰, 偶e te dokumenty, kt贸re radni otrzymuj膮 na sesj臋 Rady tak偶e nie powinny by膰 kserowane, lecz sporz膮dzane w formie odpis贸w?
Pani radca odpowiedzia艂a jn:
„Te dokumenty, kt贸re Pan dostaje na sesj臋, Pan dostaje w zwi膮zku z wykonywaniem swojego mandatu radnego i ma Pan obowi膮zek i prawo je otrzymywa膰 i gdyby na sesji by艂 poruszany jako punkt problem p艂atnych zast臋pstw i (...) ten dokument by艂by materia艂em na sesj臋, (...) niew膮tpliwie Pan mia艂by obowi膮zek i prawo go otrzyma膰.”
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Stwierdzi艂, i偶 w Urz臋dzie Gminy nie ma czego艣 takiego jak kancelaria tajna. Nast臋pnie powiedzia艂, 偶e p. Jadwiga 艢luzek dobrze wie, i偶 je艣li chce skserowa膰 dokument to idzie i prosi i „generalnie opr贸cz tego incydentu z SAPARDEM”– to, co jest (...) wyja艣niane przez Agencj臋” tzn. specjalne pismo zosta艂o wystosowane, 偶eby przedstawiciele Agencji wyja艣nili zasady udost臋pniania dokument贸w zwi膮zanych z realizacj膮 inwestycji z udzia艂em 艣rodk贸w z SAPARD-u; to generalnie opr贸cz w/w przypadku p. 艢kluzek nie mo偶e narzeka膰 na to, i偶 ma problemy z udost臋pnianiem materia艂贸w i kserowaniem.
Pani Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a jn:
„Troszk臋 mia艂am. Mia艂am zabronione plan pracy jak kandydowa艂a na Dyrektora p. Pi艂atkowska.”
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 wtedy nie by艂o jeszcze zako艅czone post臋powanie i st膮d wynikn膮艂 problem w dost臋pie.
Pani Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, 偶e by艂o ju偶 po post臋powaniu. Nast臋pnie doda艂a, i偶 chcia艂aby powiedzie膰, i偶 w wielu przypadkach trudno艣ci w dost臋pie do dokument贸w stwarza p. Sekretarz Gminy.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 p. Sekretarz odpowiada za te sprawy. Nast臋pnie doda艂, 偶e je艣li s膮 jakie艣 w膮tpliwo艣ci, co do sposobu udost臋pniania materia艂贸w to trzeba b臋dzie usi膮艣膰 nad Statutem i te rzeczy wyra藕nie zapisa膰, 偶eby nie by艂o 偶adnych niedookre艣le艅.
Pani Sekretarz wyja艣ni艂a, 偶e w Statucie okre艣lamy jak nast臋puje udost臋pnianie informacji publicznej dla mieszka艅c贸w, bo to jest obligatoryjne, natomiast radni pracuj膮 na sesjach i na komisjach.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Zapyta艂, czy wobec powy偶szego wniosek jest taki, 偶e p. Jadwiga 艢luzek nie powinna mie膰 w swoich zasobach kserokopii dokumentu, kt贸ry nazywa si臋 wnioskiem do Komisji O艣wiaty, poniewa偶 p. 艢luzek nie pracuje w Komisji O艣wiaty?
Pani Sekretarz powiedzia艂a, i偶 jest to kwestia sposobu udost臋pnienia dokumentu tzn. jak膮 drog膮 p. radna wesz艂a w posiadanie dokumentu.
Pani Jadwiga 艢luzek poinformowa艂a, i偶 kopia wniosku po prostu „le偶a艂a na stole”. Doda艂a tak偶e, i偶 nie jest ona przecie偶 tajnym materia艂em.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 sprawy te trzeba u艣ci艣li膰 w Statucie. Zapyta艂 p. Sekretarz czy jest to mo偶liwe?
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e w Statucie umieszcza si臋 zapis, i偶 radny otrzymuje taki materia艂, jaki jest zwi膮zany z prac膮 Rady. Natomiast, je艣li radni chc膮 u艣ci艣lenia czy wyja艣nienia to zg艂asza si臋 na sesji wniosek, 偶e czego艣 si臋 nie rozumie lub chce zapozna膰 si臋 z okre艣lonymi materia艂ami. Natomiast nie udost臋pnia si臋 tych materia艂贸w, kt贸re s膮 zabronione ustawowo a tak偶e w okre艣lonej sytuacji gdzie jeszcze trwa tok post臋powania.
Nast臋pnie p. Sekretarz stwierdzi艂a jn:
,„Je偶eli s膮 powo艂ane specjalistyczne komisje, kt贸re maj膮 to okre艣li膰, jest nie zako艅czony tok post臋powania, dlatego odm贸wi艂am w tym momencie p. Jadzi udost臋pnienia koncepcji kierowania szko艂膮, nie tylko p. Pi艂atkowskiej, czy p. Kani tylko wszystkich Dyrektor贸w.”
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 problem natury formalnej polega na tym, czy p. radna Jadwiga 艢luzek jako radna mo偶e mie膰 taki dokument w postaci ksera.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 je艣li nawet okaza艂oby si臋, 偶e nie mo偶e mie膰 tego dokumentu jako radna to przecie偶 mog艂a przyj艣膰 do Urz臋du Gminy jako mieszkaniec i poprosi膰 i Urz膮d Gminy musia艂by udost臋pni膰 dokument.

Nast臋pnie p. Jadwiga 艢luzek skierowa艂a do W贸jta Gminy pytanie o tre艣ci jn:
„Na dzie艅 31 grudnia mia艂y by膰 przygotowane projekty na niekt贸re wsie. Czy s膮 zrobione?
W贸jt Gminy odpowiedzia艂 jn:
„Nie. Przyznaje si臋, 偶e nie natomiast jest to w trakcie (...) realizacji (...) pocz膮wszy od D臋bego a sko艅czywszy na Redzy艅skim. (...) Prawda jest taka, 偶e nie dotrzyma艂em tego terminu.”

11
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

12
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad p. Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Rady zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2004-05-12 12:48:40
Data ostatniej modyfikacji : 12.05.2004 12:48
Liczba wy艣wietle艅 : 1651licznik odwiedzin: 2203977