logo
logo
Og艂oszenia
艢wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnymNa podstawie ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z p贸偶n. zm.)

Pomoc materialna przys艂uguje:
1. Uczniom szk贸艂 publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych dla m艂odzie偶y i dla doros艂ych oraz s艂uchaczom publicznych kolegi贸w nauczycielskich, nauczycielskich kolegi贸w j臋zyk贸w obcych (...) - do czasu uko艅czenia kszta艂cenia, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do uko艅czenia 24 roku 偶ycia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych o艣rodk贸w umo偶liwiaj膮cych dzieciom i m艂odzie偶y upo艣ledzonym w stopniu g艂臋bokim, a tak偶e dzieciom i m艂odzie偶y upo艣ledzonym umys艂owo ze sprz臋偶onymi niepe艂nosprawno艣ciami realizacj臋 odpowiednio obowi膮zku szkolnego i obowi膮zku nauki - do czasu uko艅czenia realizacji obowi膮zku nauki.
3. Uczniom szk贸艂 niepublicznych nieposiadaj膮cych uprawnie艅 szk贸艂 publicznych dla m艂odzie偶y i dla doros艂ych - do czasu uko艅czenia realizacji obowi膮zku nauki.
4. S艂uchaczom niepublicznych kolegi贸w nauczycielskich i nauczycielskich kolegi贸w j臋zyk贸w obcych - do czasu uko艅czenia kszta艂cenia, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do uko艅czenia 24 roku 偶ycia.

Charakter pomocy materialnej:
1) stypendium szkolne - mo偶e je otrzyma膰 ucze艅, znajduj膮cy si臋 w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj膮cej z niskich dochod贸w na osob臋 w rodzinie, w szczeg贸lno艣ci gdy w rodzinie tej wyst臋puje: bezrobocie, niepe艂nosprawno艣膰, ci臋偶ka lub d艂ugotrwa艂a choroba, wielodzietno艣膰, brak umiej臋tno艣ci wype艂niania funkcji opieku艅czo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak偶e gdy rodzina jest niepe艂na lub wyst膮pi艂o zdarzenie losowe.
Miesi臋czna wysoko艣膰 dochodu na osob臋 w rodzinie ucznia uprawniaj膮ca do ubiegania si臋 o stypendium szkolne nie mo偶e by膰 wi臋ksza ni偶 351 z艂/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
Rodzin膮 w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) s膮 osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostaj膮ce w faktycznym zwi膮zku, wsp贸lnie zamieszkuj膮ce i gospodaruj膮ce.
Przyjmuje si臋, 偶e z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje si臋 doch贸d miesi臋czny w wysoko艣ci 207 z艂.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Latowicz.
Stypendium to mo偶e by膰 udzielane uczniom w formie: ca艂kowitego lub cz臋艣ciowego pokrycia koszt贸w udzia艂u w zaj臋ciach edukacyjnych, w tym wyr贸wnawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczeg贸lno艣ci zakupu podr臋cznik贸w, a w uzasadnionych przypadkach tak偶e w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie d艂u偶szy ni偶 od wrze艣nia do czerwca w danym roku szkolnym. Wniosek ten sk艂ada si臋 do 15 wrze艣nia danego roku szkolnego do W贸jta Gminy Latowicz.

Stypendium nie przys艂uguje:
. uczniom klas zerowych,
. uczniom, kt贸rzy nie mieszkaj膮 na terenie gminy Latowicz

Stypendium szkolne nie przys艂uguje uczniowi:
1. kt贸ry otrzymuje inne stypendium ze 艣rodk贸w publicznych z wyj膮tkiem sytuacji, kiedy 艂膮czna kwota otrzymywanych stypendi贸w nie przekracza 1820 z艂 (rocznie).
2. kt贸ry zosta艂 umieszczony w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie albo w rodzinie zast臋pczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych z p贸藕niejszymi zmianami)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodzic贸w, opiekun贸w prawnych niepe艂noletniego ucznia
2. pe艂noletniego ucznia
3. dyrektora szko艂y

Wnioskodawcy zobowi膮zani s膮 przedstawi膰 informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesi膮cu poprzedzaj膮cym termin z艂o偶enia wniosku tj:
1. za艣wiadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymog贸w okre艣lonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)*
2. o艣wiadczenie/ za艣wiadczenie z Powiatowego Urz臋du Pracy o pozostawaniu bez pracy o艣wiadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosi膮ganiu dochodu
3. za艣wiadczenie lub decyzja z Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej o otrzymywanych 艣wiadczeniach (zasi艂ek sta艂y, zasi艂ek okresowy, zasi艂ek rodzinny, zasi艂ek piel臋gnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasi艂k贸w celowych (jednorazowego pieni臋偶nego 艣wiadczenia socjalnego, obiad贸w) wyp艂acanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
4. za艣wiadczenie z gminy o wielko艣ci posiadanych hektar贸w przeliczeniowych,
5. wyroki s膮dowe m贸wi膮ce o wysoko艣ci zas膮dzonych aliment贸w lub za艣wiadczenia komornika o nie艣ci膮galno艣ci aliment贸w lub decyzja z GOPS - fundusz alimentacyjny
6. odcinek renty/emerytury
7. o艣wiadczenia rodzic贸w o wysoko艣ci dochod贸w uzyskiwanych z prac dorywczych
Osoby prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 s膮 zobowi膮zane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2009 r., np. w formie za艣wiadczenia z Urz臋du Skarbowego, a w przypadku dzia艂alno艣ci gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanych formach opodatkowania nale偶y przyj膮膰 kwot臋 zadeklarowan膮 przez wnioskodawc臋 na o艣wiadczeniu.
Za doch贸d uwa偶a si臋 sum臋 miesi臋cznych przychod贸w z miesi膮ca poprzedzaj膮cego z艂o偶enie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesi膮ca, w kt贸rym wniosek zosta艂 z艂o偶ony, bez wzgl臋du na tytu艂 i 藕r贸d艂o ich uzyskania, je偶eli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszon膮 o :
. Miesi臋czne obci膮偶enie podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych
. Sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne okre艣lone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia spo艂eczne okre艣lone w odr臋bnych przepisach
. Kwot臋 aliment贸w 艣wiadczonych na rzecz innych os贸b.

Pouczenie:
1. Wnioskodawca zobowi膮zany jest niezw艂ocznie powiadomi膰 organ, kt贸ry przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, kt贸re stanowi艂y podstaw臋 przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie o艣wiaty z dn. 07.09.1991 r.)
2. Stypendium szkolne wstrzymuje si臋 lub cofa w przypadku ustania przyczyn, kt贸re stanowi膮 podstaw臋 przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie o艣wiaty z dn. 07.09.1991 r.)
3. Nale偶no艣ci z tytu艂u nienale偶nie pobranego stypendium szkolnego podlegaj膮 艣ci膮gni臋ciu w trybie przepis贸w o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie o艣wiaty z dn. 07.09.1991 r.)
4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto sk艂adaj膮c zeznanie maj膮ce s艂u偶y膰 za dow贸d w post臋powaniu s膮dowym lub w innym post臋powaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd臋 lub zataja prawd臋, podlega karze pozbawienia wolno艣ci do lat 3.

2) zasi艂ek szkolny - mo偶e by膰 przyznany uczniowi znajduj膮cemu si臋 przej艣ciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego na pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezale偶nie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O t臋 form臋 pomocy mo偶na ubiega膰 si臋 w terminie nie d艂u偶szym ni偶 dwa miesi膮ce od wyst膮pienia zdarzenia uzasadniaj膮cego przyznanie tego zasi艂ku.
zasi艂ek szkolny mo偶e by膰 przyznany w przypadku:
. 艣mierci rodzica lub prawnego opiekuna
. kl臋ski 偶ywio艂owej
. wydatk贸w zwi膮zanych z d艂ugotrwa艂膮 chorob膮 (ucznia, czy w rodzinie)
. innych, szczeg贸lnych okoliczno艣ci

do ubiegania si臋 o zasi艂ek szkolny uprawnieni s膮 wszyscy uczniowie, kt贸rzy spe艂niaj膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce kryteria:
. maj膮 miejsce zamieszkania na terenie Gminy Latowicz
. w rodzinie zaistnia艂o w/w zdarzenie
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF101.3 KB POBIERZ30.08.2010 13:10163

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Anna Strzelec
Data wprowadzenia : 2010-08-30 13:09:11
Data ostatniej modyfikacji : 15.09.2010 14:20
Liczba wy艣wietle艅 : 1107

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Strzelec  30.08.2010 13:13poka偶 t膮 wersj臋
Anna Strzelec  30.08.2010 13:09poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2203421