logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XVIII/04

8 lipca 2004 roku

PROTOK脫艁 NR XVIII/04

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 8 lipca 2004 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz

1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny p. Marian O艣ko), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy;
2. Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2004.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XV/87/04 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Strachomin, Oleksianka”.
6. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr XV/88/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: D臋be Ma艂e, Go艂e艂膮ki, Budziska, Genera艂owo, Redzy艅skie”.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XV/89/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy II etapu Stacji Uzdatniania Wody Chy偶yny”.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz na lata 2004 – 2006 oraz na lata 2007 – 2013.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia sieci oddzia艂贸w przedszkolnych na terenie Gminy Latowicz.
11. Podjecie uchwa艂y w sprawie ustalenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli szk贸艂 niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) pedagog贸w, psycholog贸w oraz nauczycieli przedmiot贸w w r贸偶nym wymiarze godzin, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest gmina Latowicz.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zasad udzielania pomocy w formie do偶ywiania uczni贸w w szko艂ach.
13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy, w tym o przebiegu komunalizacji.
14. Informacja na temat realizacji inwestycji budowy wodoci膮g贸w na terenie Gminy Latowicz.
15. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
16. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
17. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy r贸偶ne.
19. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
20. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 do przedstawionego porz膮dku obrad nie zg艂oszono uwag, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w ustalonego porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 wp艂yn臋艂y do niego trzy wnioski radnych. Pod wnioskami podpisa艂o si臋 czworo radnych: p. Jadwiga 艢luzek, p. Stanis艂aw Parol, p. Jaros艂aw P艂atek oraz p. Kazimierz Seku艂a. Nast臋pnie Przewodnicz膮cy odczyta艂 tre艣膰 obu wniosk贸w. W pierwszym z wniosk贸w radni zaproponowali wykre艣lenie z planu inwestycyjnego na rok 2004 zadania pod nazw膮 termo-modernizacja budynku szko艂y w Wielgolesie. Dwa pozosta艂e wnioski zawiera艂y propozycj臋 umieszczenia w planie inwestycyjnym na rok 2004 wymiany okien w budynku szko艂y w Transborze oraz wymiany okien w budynku szko艂y w D臋bem Ma艂ym. Jako 艣rodki na realizacj臋 przedmiotowych zada艅 wskazano we wniosku 艣rodki bud偶etowe gminy oraz po偶yczk臋 z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej (WFO艢iGW). (przedmiotowe wnioski stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek, a nast臋pnie p. radny Stanis艂aw Parol (oboje podpisani pod wnioskami). Pa艅stwo radni pokr贸tce uzasadnili zg艂oszenie przedmiotowych wniosk贸w. Wskazali na ci膮g艂e niedoinwestowanie szk贸艂 w Transborze oraz w D臋bem Ma艂ym. Zwr贸cili uwag臋 na z艂e warunki panuj膮ce w obu szko艂ach (m.in. nisk膮 temperatur臋 w pomieszczeniach lekcyjnych szko艂y w Transborze, co spowodowane jest w du偶ej mierze nieszczelnymi oknami).
Pani 艢luzek odczyta艂a nast臋puj膮ce wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli szk贸艂 przeprowadzonej na posiedzeniu w dniu 23 czerwca br.:
Zesp贸艂 Szk贸艂 w Wielgolesie:
- nie wyczyszczone rynny (wida膰 rosn膮c膮 w nich traw臋),
- poodrywane p艂ytki pod艂ogowe na korytarzu,
- stwierdzono, i偶 pod艂ogi drewniane nie wymagaj膮 wymiany, lecz renowacji poprzez cyklinowanie i polakierowanie,
- zaciek w sali na poddaszu jest niewielki i mo偶liwy do usuni臋cia przez zatrudnionego w Zespole konserwatora, co powinno by膰 ju偶 dawno zrobione.
Ponadto, podczas pobytu w Wielgolesie Komisja zapozna艂a si臋 z miejscem w terenie, na kt贸rym budowane jest boisko. Komisja zapyta艂a, gdzie zosta艂 wywieziony materia艂 ziemny pochodz膮cy z wykopu wykonanego pod potrzeby budowy boiska?
Publiczna Szko艂a Podstawowa w Transborze:
- stwierdzono obszerne zacieki na sufitach w 艂azienkach, (nie zauwa偶one podczas kontroli przeprowadzonej przez SANEPID),
- stwierdzono bardzo z艂y stan okien, kt贸re kwalifikuj膮 si臋 do natychmiastowej wymiany,
- wok贸艂 szko艂y stwierdzono og贸lny porz膮dek i 艂ad.
Pani Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy powiedzia艂a, i偶 termo-modernizacja Zespo艂u Szk贸艂 i budowa wodoci膮g贸w nie maj膮 ze sob膮 nic wsp贸lnego, poniewa偶 wyst臋puj膮 tu inne 藕r贸d艂a finansowania. Pani Skarbnik powiedzia艂a, i偶 zosta艂 z艂o偶ony wniosek o dotacj臋 na przeprowadzenie termo-modernizacji Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie. Je艣li radni w dniu dzisiejszym nie wyra偶膮 zgody na umieszczenie w bud偶ecie po stronie dochod贸w 65000 z艂 z dotacji oraz po stronie wydatk贸w tak偶e tej samej kwoty 65000 z艂 to trzeba b臋dzie wycofa膰 wniosek. Pani Skarbnik poinformowa艂a, i偶 umieszczaj膮c przedmiotow膮 kwot臋 65000 z艂 w bud偶ecie, w spos贸b jw. gmina „nic nie traci”.
Nast臋pnie, p. Skarbnik, odnosz膮c si臋 do kwestii ewentualnej wymiany okien w szko艂ach podstawowych w Transborze oraz w D臋bem Ma艂ym stwierdzi艂a, i偶 jej zdaniem by艂aby mo偶liwa realizacja tych zada艅 z udzia艂em 10% 艣rodk贸w w艂asnych gminy i przy zaci膮gni臋ciu cz臋艣ciowo umarzalnej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska na pokrycie pozosta艂ych 90% koszt贸w. Pani skarbnik powiedzia艂a, 偶e jednocze艣nie mo偶na wykona膰 tak偶e, zgodnie z planem termo-modernizacj臋 Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie. Wobec powy偶szego p. Skarbnik zaproponowa艂a, aby radni nie rezygnowali z termo-modernizacji Zespo艂u.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, i偶 w przypadku, gdyby przetarg na termo-modernizacj臋 ju偶 si臋 odby艂 i znana by艂a oferta zwyci臋zcy przetargu, to w贸wczas, wiedz膮c, i偶 zawarta w ofercie kwota nie jest zbyt wysoka, popar艂by wykonanie termo-modernizacji. Pan radny powiedzia艂, i偶 obecnie nie poprze tego zadania, bowiem obawia si臋, i偶 w/w kwota b臋dzie du偶o wy偶sza od zak艂adanej i W贸jt znowu b臋dzie wyst臋powa艂 do Rady o zwi臋kszenie 艣rodk贸w przeznaczonych na wykonanie zadania np. o 50000 z艂. Pan P艂atek doda艂, i偶 jego zdaniem najwa偶niejsze jest obecnie doprowadzenie wszystkim mieszka艅com gminy wody i na to przede wszystkim nale偶y przeznacza膰 艣rodki.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e w takim przypadku radni b臋d膮 decydowa膰 o tym czy zwi臋kszy膰 艣rodki. Mog膮 da膰 na to przyzwolenie albo si臋 nie zgodzi膰. Je艣li nie b臋dzie zgody Rady to zadanie nie b臋dzie wykonane.

4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2004

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a czy jest prawd膮, 偶e w Zespole Szk贸艂 w Wielgolesie, pomimo, i偶 nie uzyskano jeszcze 艣rodk贸w rozpocz臋艂y si臋 ju偶 remonty pod艂贸g?
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e rozpocz臋艂y si臋 remonty pod艂贸g realizowane systemem gospodarczym.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a, dlaczego W贸jt nie zabiega艂 z r贸wn膮 trosk膮 o termo-modernizacj臋 budynku gimnazjum w Latowiczu, z jak膮 obecnie zabiega o termo-modernizacj臋 w Wielgolesie?
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, i偶 na budynku szkolnym w Latowiczu by艂a ju偶 elewacja, kt贸rej nie ma na szkole w Wielgolesie.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 w Wielgolesie jest r贸wnie偶 elewacja – wykonana z ogniotrwa艂ej ceg艂y.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, i偶 chcia艂by si臋 dowiedzie膰 czy by艂 zrobiony kosztorys na remont pod艂贸g w Wielgolesie i kto wykonuje ten remont, a tak偶e, jakie s膮 koszty remontu i kto podj膮艂 decyzj臋 o remoncie?
Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂, dlaczego i na jakiej podstawie remont pod艂贸g w szkole w Wielgolesie ju偶 si臋 rozpocz膮艂, je艣li jeszcze nikt nie wygra艂 przetargu na te prace?
W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e to oczywi艣cie on podj膮艂 decyzj臋 o wykonaniu remontu. W贸jt powiedzia艂, i偶 remont jest robiony sposobem gospodarczym przez konserwatora. Przetarg na roboty nie zosta艂 rozstrzygni臋ty. Je艣li dojdzie do drugiego przetargu to remont pod艂贸g zostanie usuni臋ty ze specyfikacji. Prace wykonane sposobem gospodarczym na pewno b臋d膮 ta艅sze. Gmina zap艂aci tylko za materia艂y a prace zostan膮 wykonane przez konserwatora w ramach jego obowi膮zk贸w.
Pan Tadeusz Szczepa艅czyk powiedzia艂, i偶 Komisja Rewizyjna, kt贸rej jest Przewodnicz膮cym proponowa艂a, aby 17000 z艂 uzyskanych w wyniku rezygnacji z przeprojektowania konstrukcji sali sportowej w Latowiczu (ze stalowej na drewnian膮) przeznaczy膰 na wymian臋 okien w budynku szko艂y w Transborze.
Pani Skarbnik powiedzia艂a, i偶 w przypadku decyzji o realizacji zadania w/w 17000 z艂 mo偶na b臋dzie przyj膮膰 jako 艣rodki bud偶etowe (10% koszt贸w) i wtedy, dysponuj膮c 艣rodkami z bud偶etu mo偶na ubiega膰 si臋 o po偶yczk臋. Pani Skarbnik doda艂a, i偶 nie wie, jakie by艂yby koszty wymiany okien w szko艂ach, dlatego trudno jest jej m贸wi膰 o szczeg贸艂ach.
Pani radna Jadwiga 艢luzek poinformowa艂a, 偶e z jej wiedzy wynika, i偶 koszt wymiany okien w jednej szkole by艂by r贸wny ok. 50000 z艂.
Pani Skarbnik stwierdzi艂a, i偶 w takim wypadku wystarczy艂oby po 5000 z艂 na jedn膮 szko艂臋 traktowane jako wymagane 10% wk艂adu w艂asnego przy ubieganiu si臋 o po偶yczk臋 z WFO艢iGW. Pani Skarbnik powiedzia艂a, i偶 w przypadku zaci膮gni臋cia po偶yczek na wymian臋 okien w Transborze oraz w D臋bem Ma艂ym nale偶y pami臋ta膰 o tym, i偶 automatycznie zwi臋kszy si臋 zad艂u偶enie gminy, jednak nie przekroczy ono dopuszczalnej granicy 60%.
Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta przedstawi艂 spodziewane koszty wymiany okien w Transborze i D臋bem Ma艂ym, z czego wynika艂o, i偶 na realizacj臋 obu zada艅 艂膮cznie potrzeba b臋dzie ok. 120000 z艂.
Skarbnik Gminy powiedzia艂a, 偶e wobec powy偶szego konieczny by艂by wk艂ad w艂asny w wysoko艣ci 12000 z艂 oraz po偶yczka w wysoko艣ci 108000 z艂. Pani Skarbnik zaproponowa艂a, aby na dzisiejszej sesji zabezpieczy膰 w uchwale wprowadzaj膮cej zmiany do bud偶etu 17000 z艂 ze 艣rodk贸w bud偶etowych jako wk艂ad w艂asny na wymian臋 okien w Transborze oraz w D臋bem Ma艂ym, a na nast臋pnej sesji podj膮膰 uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczek na te zadania.
Pani Alina Saracka – radca prawny, powiedzia艂a, i偶 wobec faktu, 偶e w dniu dzisiejszym nie jest znana konkretna warto艣膰 zadania (wymiany okien) proponuje zapisa膰 w uchwale zmieniaj膮cej bud偶et proponowane 17000 z艂 oraz umie艣ci膰 w protokole zapis, i偶 wola radnych jest taka, 偶e na nast臋pnej sesji, po okre艣leniu kwoty zadania zostanie podj臋ta uchwa艂a w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki na realizacje wymiany okien.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 jej zdaniem w podobny spos贸b powinna by膰 rozpatrzona sprawa termo-modernizacji Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie tzn. radni powinni podj膮膰 decyzj臋 w przedmiotowej sprawie wtedy, gdy b臋dzie znana warto艣膰 zadania po przetargu.
Skarbnik Gminy powiedzia艂a, i偶 w przypadku realizacji wymiany okien konieczne b臋dzie podj臋cie dw贸ch uchwa艂 o zaci膮gni臋ciu po偶yczek – dla ka偶dej ze szk贸艂 odr臋bnie.
Nast臋pnie, odpowiadaj膮c na pytania zg艂aszane przez radnych Skarbnik Gminy wyja艣ni艂a, i偶 jest mo偶liwe jednoczesne zrealizowanie zar贸wno wymiany okien w Transborze i D臋bem Ma艂ym jak te偶 termo-modernizacji Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie.
Ostatecznie ustalono, i偶 uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczek na wymian臋 okien w Transborze i D臋bem Ma艂ym nale偶y podj膮膰 podczas aktualnie trwaj膮cej sesji.
Wobec dokonanych uzgodnie艅 troje radnych (p. 艢luzek, p. Parol i p. Seku艂a) kt贸rzy podpisali si臋 pod zg艂oszonymi do Przewodnicz膮cego Rady wnioskami dotycz膮cymi wymiany okien w Transborze i D臋bem Ma艂ym oraz termo-modernizacji Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie zdecydowali jednog艂o艣nie, i偶 s膮 sk艂onni wycofa膰 wnioski. Czwarty z wnioskodawc贸w – p. Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, i偶 nie zgadza si臋 na wycofanie pierwszego z wniosk贸w, kt贸ry dotyczy termo-modernizacji Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie pierwszy ze zg艂oszonych wniosk贸w – zawieraj膮cy propozycj臋 wykre艣lenia z planu inwestycyjnego na 2004 r. termo-modernizacji Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, 2 g艂osami „za” przy 9 g艂osach „przeciw” i 1 „wstrzymuj膮cym” zdecydowa艂a o odrzuceniu poddanego pod g艂osowanie wniosku.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, i偶 nie ma chyba potrzeby g艂osowania pozosta艂ych wniosk贸w, bo wszyscy wnioskodawcy s膮 zgodni, co do ich wycofania.
Wszyscy wnioskodawcy jednog艂o艣nie o艣wiadczyli, i偶 wycofuj膮 swoje dwa wnioski zawieraj膮ce propozycje umieszczenia w planie inwestycyjnym, na 2004 r. wymiany okien w szko艂ach w Transborze oraz w D臋bem Ma艂ym. Jednocze艣nie wnioskodawcy o艣wiadczyli, 偶e powodem wycofania wniosk贸w jest uzgodnienie kwestii zabezpieczenia 艣rodk贸w na przedmiotowe zadania oraz ustalenie terminu ich realizacji w roku 2004 – zgodnie z propozycja zawart膮 we wnioskach.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie w ustalonej ostatecznie formie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2004 - uchwa艂a Nr XVIII/105/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y NR XV/87/04 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 23 MARCA 2004 R. W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI W M.: STRACHOMIN, OLEKSIANKA”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy. Poinformowa艂, i偶 oferent, kt贸ry mia艂 najta艅sz膮 ofert臋 na realizacj臋 budowy wodoci膮gu w Oleksiance i Strachominie, po przetargu odm贸wi艂 podpisania umowy na realizacj臋 zadania. Zgodnie z przepisami ustawy o zam贸wieniach publicznych zamawiaj膮cy mo偶e w takiej sytuacji wybra膰 drug膮 w kolejno艣ci najta艅sz膮 ofert臋 ze zg艂oszonych do przetargu. R贸偶nica cenowa pomi臋dzy pierwsz膮 i druga ofert膮 to w omawianym przypadku 48000 z艂. W przypadku wybrania drugiego w kolejno艣ci wykonawcy zwi臋ksz膮 si臋 koszty zadania i automatycznie zachodzi konieczno艣膰 zwi臋kszenia o 52000 z艂 po偶yczki na wykonanie zadania. St膮d wynika propozycja podj臋cia przedmiotowej uchwa艂y.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XV/87/04 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Strachomin, Oleksianka”- uchwa艂a Nr XVIII/106/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y ZMIENIAJ膭CEJ UCHWA艁臉 NR XV/88/2004 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 23 MARCA 2004 R. W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI W M.: D臉BE MA艁E, GO艁E艁膭KI, BUDZISKA, GENERA艁OWO, REDZY艃SKIE”.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wiatek-G贸rski.
Poinformowa艂, i偶 zmiany w uchwale polegaj膮 na zwi臋kszeniu po偶yczki, co jest spowodowane tym, 偶e oferta, kt贸ra wygra艂a przetarg opiewa na kwot臋 wi臋ksz膮 jak zaplanowana. Opr贸cz tego nale偶y zwi臋kszy膰 kwot臋 na zadanie w zwi膮zku z kosztami inspektora nadzoru oraz spodziewanymi zmianami w przebiegu sieci wodoci膮gowej, kt贸rych konsekwencj膮 s膮 zmiany w projekcie. Na inspektora nadzoru i ewentualne zmiany w projekcie przewidziano 50000 z艂. Kwota ta nie musi by膰 wydana w ca艂o艣ci. B臋dzie to zale偶a艂o od rozwoju sytuacji tzn. g艂贸wnie od ilo艣ci niezb臋dnych zmian w projekcie.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 50000 z艂 to za du偶a suma. Jej zdaniem w uchwale powinna by膰 mowa tylko o kosztach wykonawczych oraz inspektora nadzoru natomiast 艣rodki na ewentualne zmiany w projekcie mo偶na b臋dzie przeznaczy膰 z chwil膮, kiedy p. Tadeusz Nowicki – insp. ds. inwestycji przedstawi np. na kolejnej sesji konkrety tzn. konkretne potrzeby dokonania zmian i wyliczone koszty tych zmian. Pani 艢luzek powiedzia艂a, i偶 cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej poprosz膮 o dodatkowe posiedzenie, na kt贸rym podpisz膮 projekt sieci wodoci膮gowej na przedmiotowa tras臋 i wtedy W贸jt b臋dzie musia艂 ka偶d膮 zmian臋 zg艂osi膰 radnym na sesji.
W贸jt powiedzia艂, i偶 zezwala na zmiany w projekcie tylko w uzasadnionych przypadkach. Je艣liby przyj膮膰 metod臋, o kt贸rej m贸wi p. 艢luzek to nie mo偶na by dokona膰 偶adnej zmiany w projekcie bez zwo艂ywania sesji Rady. Jest robiona inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, kt贸ra pokazuje gdzie by艂y dokonane zmiany w projekcie i jakie by艂y ich koszty i z t膮 inwentaryzacj膮 radni b臋d膮 mogli si臋 zapozna膰.
Pani Alina Saracka – radca prawny, powiedzia艂a, i偶 Komisja Rewizyjna nie ma uprawnie艅, aby podejmowa膰 dzia艂ania, o kt贸rych m贸wi p. Jadwiga 艢luzek. Komisja zgodnie ze Statutem dzia艂a zgodnie z planem pracy, ewentualnie w zakresie zada艅 zleconych przez Rad臋 Gminy natomiast generalnie ustalanie trasy przebiegu wodoci膮gu nie nale偶y do zada艅 Komisji.
Pani 艢luzek powiedzia艂a, i偶 cz艂onkowie Komisji mog膮 parafowa膰 dokumenty.

Pani Alina Saracka powt贸rzy艂a, i偶 Komisja Rewizyjna powinna pracowa膰 zgodnie z planem pracy oraz ewentualnie bada膰 sprawy, kt贸re zleci jej Rada. Nie jest tak, 偶e Komisja Rewizyjna sama ustala dla siebie zadania. Komisja Rewizyjna nie bada trasy przebiegu wodoci膮gu. Nie mo偶e zast膮pi膰 W贸jta w dzia艂aniach wykonawczych.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 Komisja Rewizyjna zawsze mo偶e skontrolowa膰. Komisja ma w planie pracy dodatkowe punkty pn. „sprawy r贸偶ne” i w ramach tego punktu mo偶e podj膮膰 wszelkie dzia艂ania.
Pani Alina Saracka wyja艣ni艂a, i偶 w przypadku, gdy w opinii Komisji Rewizyjnej co艣 dzieje si臋 nieprawid艂owo, mo偶e ona zwr贸ci膰 si臋 do Rady o podj臋cie stosownej uchwa艂y w sprawie przekazania jej do skontrolowania jakiego艣 odcinka.
Pani Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, i偶 Komisja zwr贸ci si臋 o to do Rady.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 Nr XV/88/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: D臋be Ma艂e, Go艂e艂膮ki, Budziska, Genera艂owo, Redzy艅skie”- uchwa艂a Nr XVIII/107/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWA艁Y NR XV/89/2004 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 23 MARCA 2004 R. W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY II ETAPU STACJI UZDATNIANIA WODY CHY呕YNY”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, 11 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XV/89/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy II etapu Stacji Uzdatniania Wody Chy偶yny” ”- uchwa艂a Nr XVIII/108/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

G艂os zabra艂a p. Alina Saracka – radca prawny. Wyja艣ni艂a, i偶 w zwi膮zku z ustaleniami radnych odno艣nie podj臋cia na dzisiejszej sesji uchwa艂 w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczek na wymian臋 okien w szko艂ach, konieczna jest zmiana w porz膮dku obrad.
Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os stwierdzi艂, 偶e wobec powy偶szego zg艂asza wniosek o zmiany w porz膮dku obrad polegaj膮ce na wprowadzeniu do porz膮dku obrad punkt贸w 7a oraz 7b w nast臋puj膮cym brzmieniu:
„7a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Wymiany okien w budynku Publicznej Szko艂y Podstawowej w Transborze”.
„7b. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Wymiany okien w budynku Publicznej Szko艂y Podstawowej w D臋bem Ma艂ym”.
Wobec tego, i偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 zg艂oszony wniosek pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie opowiedzia艂a si臋 za zmianami w porz膮dku obrad zaproponowanymi przez Przewodnicz膮cego Rady.
Nast臋pnie przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w ustalonego porz膮dku obrad.
7a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „WYMIANY OKIEN W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKO艁Y PODSTAWOWEJ W TRANSBORZE”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Wymiany okien w budynku Publicznej Szko艂y Podstawowej w Transborze” - uchwa艂a Nr XVIII/109/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


7b
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „WYMIANY OKIEN W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKO艁Y PODSTAWOWEJ W D臉BEM MA艁YM”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Wymiany okien w budynku Publicznej Szko艂y Podstawowej w D臋bem Ma艂ym” - uchwa艂a Nr XVIII/110/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LATOWICZ NA LATA 2004 – 2006 ORAZ NA LATA 2007 – 2013

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Wyja艣ni艂, i偶 wed艂ug najnowszych wytycznych gminy chc膮ce ubiega膰 si臋 o 艣rodki z funduszy UE musz膮 mie膰 opracowany dokument pn. „Plan Rozwoju Lokalnego”. Jaki艣 czas temu twierdzono, 偶e niezb臋dnym dokumentem b臋dzie „Strategia Rozwoju”. Rada Gminy Latowicz podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie opracowania strategii. Obecnie ustalono, 偶e to nie „Strategia”, a w艂a艣nie „Plan Rozwoju” jest dokumentem niezb臋dnym przy ubieganiu si臋 o 艣rodki unijne. Gmina b臋dzie mog艂a stara膰 si臋 o dofinansowanie tych inwestycji, kt贸re ma uj臋te w „Planie Rozwoju”. W miar臋 potrzeb, w przysz艂o艣ci, Rada Gminy b臋dzie mog艂a wprowadza膰 zmiany do uchwalonego Planu Rozwoju Lokalnego.
W贸jt Gminy przedstawi艂 w skr贸cie zadania inwestycyjne, jakie proponuje umie艣ci膰 w Planie Rozwoju Lokalnego i poda艂 ich kr贸tk膮 charakterystyk臋.
Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a W贸jta Gminy, czym wyt艂umaczy fakt, i偶 nie zosta艂a jeszcze w ca艂o艣ci wykonana dokumentacja na sie膰 kanalizacyjn膮 w Latowiczu i w Wielgolesie?
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 z projektowaniem sieci kanalizacyjnej jest wi臋cej problem贸w jak w przypadku sieci wodoci膮gowej. By膰 mo偶e nale偶a艂oby stwierdzi膰, 偶e biuro projektowe niezbyt przyk艂ada si臋 do powierzonego mu zadania. Prawdopodobnie by艂oby mo偶liwe uko艅czenie ju偶 projektowania w centrum Latowicza. Istnieje natomiast dosy膰 du偶a przeszkoda w wykonaniu projektu na odcinku drogi nr 802 od mostu na ul. Ko艣ciuszki w Latowiczu w kierunku Oleksianki. Wyst臋puj膮 tam do艣膰 powa偶ne kolizje. Nie ma jeszcze uzgodnie艅 z energetyk膮, wodoci膮gami, telekomunikacj膮. Stanowisko Zarz膮du Dr贸g Wojew贸dzkich jest takie, 偶e dop贸ki nie sko艅cz膮 koncepcji modernizacji tej drogi, dot膮d nie uzgodni膮 propozycji lokalizacji sieci kanalizacyjnej. To jest g艂贸wna przeszkoda, aby zako艅czy膰 proces projektowania.
Pani 艢luzek zapyta艂a, kiedy zosta艂y przez p. Nowickiego z艂o偶one wnioski o uzgodnienie trasy kanalizacji z drog膮 nr 802 i z drogami powiatowymi?
Pan Tadeusz Nowicki – insp. ds. inwestycji poinformowa艂, i偶 wnioski takie sk艂ada projektant. Zosta艂a podpisana umowa z biurem projektowym, kt贸re odpowiada za ca艂okszta艂t tzn. uzgodnienie przebiegu sieci kanalizacyjnej z w艂a艣cicielami dzia艂ek oraz ze wszystkimi niezb臋dnymi instytucjami. Gmina ze swojej strony pomaga w tych zadaniach na tyle, na ile jest w stanie natomiast nie ma sensu, aby gmina wyr臋cza艂a w pewnych sprawach firm臋, kt贸rej p艂aci si臋 za wykonanie tych rzeczy. Gmina stoi na stanowisku, i偶 je艣li jest projekt uzgodniony, kompletny, wtedy si臋 za to p艂aci. Tak by艂o z oczyszczalni膮 i pierwszym etapem kanalizacji i tak b臋dzie z pozosta艂膮 cz臋艣ci膮 kanalizacji. Przeszkody w projektowaniu wi膮偶膮 si臋 g艂贸wnie z du偶膮 ilo艣ci膮 dzia艂ek, przez kt贸re przechodzi projektowana sie膰.
Pani Jadwiga 艢luzek poprosi艂a o podanie daty podpisania umowy z projektantem i dat臋 uko艅czenia projektu i przekazania na ZUD.
Pan Nowicki poinformowa艂, 偶e umow臋 podpisano 27 listopada 2000 r. P贸藕niej by艂o wiele perturbacji, spotka艅, na kt贸rych firm臋 pytano, dlaczego projektowanie trwa tak d艂ugo. Przed艂u偶ono czas trwania umowy na okres maksymalny – dopuszczalny prawnie, czyli do trzech lat. Po tym terminie, w momencie z艂o偶enia kompletnego wniosku, gmina potr膮ci wynagrodzenie o ka偶dy dzie艅 op贸藕nienia.
Pani 艢luzek zapyta艂a ponownie, kiedy „mia艂o by膰 wszystko uzgodnione i przedstawione dokumenty na ZUD-zie?”
Pan Nowicki powiedzia艂, 偶e po ostatecznych aneksach. Nast臋pnie p. Nowicki stwierdzi艂, co nast臋puje: „Pani 艢luzek, uczestniczy艂a Pani w procesie projektowania i wie Pani bardzo dobrze (…), je偶eli projektant bierze komplet to ma nam ten komplet uzgodniony przynie艣膰 偶eby艣my mogli z艂o偶y膰 wniosek do pozwolenia na budow臋. My w mi臋dzyczasie staramy si臋 monitorowa膰, co si臋 dzieje z tym, natomiast nie wyr臋czamy projektanta, my pomagamy i wspieramy, natomiast trudno od nas oczekiwa膰 偶eby艣my robili co艣 za kogo艣, kto bierze za to pieni膮dze”.
Pani Jadwiga 艢luzek poprosi艂a, aby p. Tadeusz Nowicki przedstawi艂 na pi艣mie, chocia偶 jedn膮 rzecz, jak膮 monitorowa艂.
Pan Nowicki powiedzia艂, i偶 by艂y kilkakrotnie organizowane spotkania z firm膮 EKOLAND wykonuj膮c膮 projekt sieci.
Pani 艢luzek stwierdzi艂a, 偶e w takim razie s膮 chyba jakie艣 protoko艂y z tych spotka艅.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 nie ma czasu na to i nie jest to potrzebne, nie jest konieczne, aby spisywa膰 protok贸艂 za ka偶dym razem, gdy przyje偶d偶a projektant, jedzie si臋 z nim do w艂a艣ciciela dzia艂ki i ten w艂a艣ciciel np. nie wyra偶a zgody na projektowane przej艣cie sieci. W贸jt zapyta艂 p. 艢luzek, czy chcia艂aby, aby sporz膮dzane by艂y protoko艂y z takich spotka艅?
Pani 艢luzek odpowiedzia艂a, 偶e tak. Nast臋pnie stwierdzi艂a, i偶 przede wszystkim chcia艂aby, aby w Latowiczu zrobiona zosta艂a wreszcie kanalizacja. Pani radna doda艂a, i偶 projektowanie sieci kanalizacyjnej trwa strasznie d艂ugo. Do niej samej projektantka przychodzi艂a ju偶 kilka razy. Rok po roku s膮 w bud偶ecie zabezpieczane 艣rodki na kanalizacj臋 i rok po roku s膮 one przesuwane na inne cele.
W贸jt Gminy przyzna艂, 偶e rzeczywi艣cie proces projektowania sieci przed艂u偶a si臋. Ale co艣 ju偶 jednak zrobiono.
Pani 艢luzek stwierdzi艂a, 偶e to, co zrobiono, to tylko ma艂y wycinek z ca艂o艣ci. Do chwili obecnej powinno by膰 zrobione znacznie wi臋cej.
W贸jt powiedzia艂, i偶 ustalona zosta艂a kolejno艣膰 realizacji inwestycji tzn. najpierw wodoci膮gi p贸藕niej sala gimnastyczna w Latowiczu a nast臋pnie pierwszy etap kanalizacji. Realizowanie dw贸ch pierwszych inwestycji nie blokuje wykonywania projektu sieci kanalizacyjnej. W czasie budowy wodoci膮g贸w i sali mo偶na wykonywa膰 projekt sieci kanalizacyjnej i w tym okresie b臋dzie on uko艅czony.
Nast臋pnie g艂os zabra艂a p. 艢luzek. Powiedzia艂a, co nast臋puje:
„Chc臋 publicznie o艣wiadczy膰, 偶e w zwi膮zku, 偶e tak to jest zrobione, a nie inaczej, wi臋c powiadomi臋 wszystkie w艂adze, jakie tylko s膮, 偶e dali艣my przyzwolenie na zbudowanie wodoci膮g贸w, a nie mamy przyzwolenia w pe艂ni na to, 偶eby nam by艂a zrobiona kanalizacja wszystkim. I dam wsz臋dzie informacj臋 tak膮, jaka powinna by膰.”
Nast臋pnie, w zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 ani uwag, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, 11 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz na lata 2004 – 2006 oraz na lata 2007 – 2013 - uchwa艂a Nr XVIII/111/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

Po zako艅czeniu g艂osowania g艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Powiedzia艂a, i偶 jako ta, kt贸ra wstrzyma艂a si臋 podczas g艂osowania, chcia艂a zauwa偶y膰, 偶e Plan Rozwoju Lokalnego, kt贸ry radni mieli zatwierdzi膰 zosta艂 dostarczony radnym dopiero podczas sesji.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, i偶 je艣li radni maj膮 podobne uwagi jak ta zg艂oszona przed chwil膮 przez p. Jadwig臋 艢luzek, to lepiej, aby nie g艂osowali. Nast臋pnie W贸jt stwierdzi艂, i偶, mimo, 偶e radni rzeczywi艣cie otrzymali kompletny materia艂 dopiero podczas sesji to jednak uwa偶a, 偶e ze wszystkimi najwa偶niejszymi, kluczowymi sprawami zawartymi w Planie Rozwoju Lokalnego radni zostali zapoznani podczas odbywaj膮cych si臋 przed sesj膮 posiedze艅 komisji.

9
PODJECIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZYJ臉CIA STATUTU ZWI膭ZKU GMIN DOLINY 艢WIDRA

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta. Przypomnia艂, i偶 Rada podejmowa艂a ju偶 raz uchwa艂臋 podobn膮 do dzisiejszej. Statut b臋d膮cy za艂膮cznikiem do tamtej uchwa艂y by艂 jednak bardzo niedoskona艂y. By艂 to Statut przygotowany przez Urz膮d Gminy Ko艂biel i przys艂any do akceptacji potencjalnym cz艂onkom Zwi膮zku. Zawiera艂 on liczne nie艣cis艂o艣ci, o kt贸rych szerzej by艂a mowa na posiedzeniach komisji. Obecny Statut zosta艂 ju偶 dopracowany. Pan Osi艅ski przedstawi艂 w skr贸cie planowane korzy艣ci, jakie mo偶e przynie艣膰 przyst膮pienie do Zwi膮zku. G艂贸wn膮 kwesti膮 jest tu mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o 艣rodki z zewn膮trz np. z EKOFUNDUSZU, kt贸re nie s膮 dost臋pne dla gmin wyst臋puj膮cych samodzielnie.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra - uchwa艂a Nr XVIII/112/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA SIECI ODDZIA艁脫W PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka – insp. ds. o艣wiaty.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia sieci oddzia艂贸w przedszkolnych na terenie Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr XVIII/113/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

11
PODJECIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA TYGODNIOWEGO OBOWI膭ZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJ臉膯 NAUCZYCIELI SZK脫艁 NIEWYMIENIONYCH W ART. 42 UST. 3 USTAWY Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. – KARTA NAUCZYCIELA (DZ. U. Z 1997 R. NR 56, POZ. 357 ZE ZM.) PEDAGOG脫W, PSYCHOLOG脫W ORAZ NAUCZYCIELI PRZEDMIOT脫W W R脫呕NYM WYMIARZE GODZIN, DLA KT脫RYCH ORGANEM PROWADZ膭CYM JEST GMINA LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka – insp. ds. o艣wiaty.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 10 radnych, 9 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymujacym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli szk贸艂 niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) pedagog贸w, psycholog贸w oraz nauczycieli przedmiot贸w w r贸偶nym wymiarze godzin, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest gmina Latowicz- uchwa艂a Nr XVIII/114/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

12
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA POMOCY W FORMIE DO呕YWIANIA UCZNI脫W W SZKO艁ACH

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Aksamitowska – Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej (GOPS). Poinformowa艂a, i偶 zgodnie z nowa ustawa o pomocy spo艂ecznej, kt贸ra wesz艂a w 偶ycie z dniem 1 maja 2004 r. zmieni艂y si臋 zasady wyliczania kryterium dochodowego. Kryterium to nie mo偶e obecnie przekroczy膰 316 z艂 na osob臋 w rodzinie. Je艣li w/w doch贸d nie jest przekroczony to rodzina ma prawo otrzyma膰 pomoc w formie do偶ywiania dziecka w szkole. Po przeanalizowaniu okaza艂o si臋, i偶 na terenie gminy wszystkie osoby, kt贸re dotychczas korzysta艂y z do偶ywiania b臋d膮 mog艂y z niego korzysta膰 tak偶e po wspomnianej zmianie kryterium dochodowego.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 11 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zasad udzielania pomocy w formie do偶ywiania uczni贸w w szko艂ach.

13
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY, W TYM O PRZEBIEGU KOMUNALIZACJI

Informacj臋 przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta (informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u).
14
INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY WODOCI膭G脫W NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Informacj臋 w zast臋pstwie p. Tadeusza Nowickiego – insp. ds. inwestycji, przedstawi艂 W贸jt Gminy (informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u).

15
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 informacj臋 z dzia艂alno艣ci mi臋dzy sesjami. Poinformowa艂, i偶 w dniu 30 maja br. uczestniczy艂 w powiatowym 艣wi臋cie OSP w Transborze. 艢wi臋to by艂o po艂膮czone z obchodami 90 – lecia OSP Transb贸r. 20 czerwca br. Przewodnicz膮cy bra艂 udzia艂 w zorganizowanym przez Zesp贸艂 Szk贸艂 w Latowiczu „艢wi臋cie Rodziny”. 29 czerwca by艂 obecny na zebraniu Gminnego zwi膮zku OSP w Latowiczu. Ponadto Przewodnicz膮cy Rady bra艂 udzia艂 w wi臋kszo艣ci posiedze艅 Komisji, jakie odby艂y si臋 w okresie mi臋dzy sesjami oraz pe艂ni艂 cotygodniowe dy偶ury w Urz臋dzie Gminy.

16
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).

G艂os zabra艂a p. Alina Saracka – radca prawny. Poinformowa艂a, i偶 po przeanalizowaniu sprawy okaza艂o si臋, 偶e niew艂a艣ciwie zosta艂a sformu艂owana uchwa艂a podj臋ta w punkcie nr. 12. Zgodnie przepisami kompetencj膮 Rady Gminy jest w drodze uchwa艂y okre艣lenie zasad zwrotu wydatk贸w za 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej b臋d膮cych w zakresie zada艅 w艂asnych, czyli Rada ma okre艣li膰 zasady zwrotu wtedy, gdy udzieli si臋 pomocy osobom, kt贸re przekroczy艂y kryterium dochodowe. Dlatego te偶 uchwa艂a powinna by膰 w sprawie zasad zwrotu wydatk贸w za 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej w formie do偶ywiania uczni贸w w szko艂ach. Wobec powy偶szego p. radca zaproponowa艂a powt贸rne g艂osowanie (reasumpcj臋 g艂osowania) nad prawid艂owo sformu艂owan膮 ju偶 uchwa艂膮.
Radni nie wnie艣li uwag, wobec czego Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie uchylenie uchwa艂y w sprawie zasad udzielania pomocy w formie do偶ywiania uczni贸w w szko艂ach.
Rada Gminy w obecno艣ci 11 radnych, jednog艂o艣nie zdecydowa艂a o uchyleniu przedmiotowej uchwa艂y.

Radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag, wobec czego Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie uchwa艂臋 w sprawie zasad zwrotu wydatk贸w za 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej w formie do偶ywiania uczni贸w w szko艂ach.
Rada Gminy w obecno艣ci 11 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zasad zwrotu wydatk贸w za 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej w formie do偶ywiania uczni贸w w szko艂ach – uchwa艂a Nr XVIII/115/04 w za艂膮czeniu do protoko艂u.
17
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.

18
SPRAWY R脫呕NE

Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a, ile pieni臋dzy otrzyma艂a Gmina na zadania zwi膮zane z przeprowadzeniem wybor贸w do Parlamentu Europejskiego, czy wszystkie zosta艂y wydane oraz jak si臋 kszta艂tuj膮 wydatki w poszczeg贸lnych obwodach g艂osowania?
Informacje na powy偶szy temat przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy, zaznaczaj膮c, i偶 nie s膮 to jeszcze dane ostateczne. Pani Sekretarz poinformowa艂a, i偶 na wybory otrzymano kwot臋 8010 z艂. w tym kwota 4760 z艂 to by艂a kwota na diety. Pozosta艂e wydatki kszta艂towa艂y si臋 w przybli偶eniu nast臋puj膮co:
249 z艂 – za sporz膮dzenie spisu wyborc贸w, 149 z艂 – na doposa偶enie lokalu w Wielgolesie (chyba zakup firanek), 139 z艂 – doposa偶enie lokalu w Latowiczu (zakup tkaniny). Pewna suma ma by膰 przeznaczona na zakup karnisza w lokalu w Waliskach tzn. OSP jako w艂a艣ciciel sali ma dokona膰 tego zakupu i przedstawi膰 gminie rachunek. By艂y jeszcze wydatki kancelaryjne na kwot臋 ok. 60 z艂 na lokal. Pozosta艂e 艣rodki wydano na energi臋 elektryczn膮, delegacje Cz艂onk贸w Komisji Obwodowych, telefony, op艂at臋 za gaz do samochodu s艂u偶bowego (dow贸z dokument贸w z wynikami wybor贸w do Siedlec), cz臋艣膰 zostanie przekwalifikowana jako przesy艂ki listowe zwi膮zane z wyborami itp.
Pani 艢luzek zapyta艂a, czy jakie艣 pieni膮dze na wybory zostan膮 niewykorzystane?
Pani sekretarz powiedzia艂a, 偶e wszystkie pieni膮dze zostan膮 wykorzystane. Nie b臋dzie zwrot贸w. Cz臋艣膰 艣rodk贸w zostanie przekwalifikowana.
Pan Jadwiga 艢luzek zada艂a p. mecenas Alinie Sarackiej nast臋puj膮ce pytanie:
„Poniewa偶 Komisja obradowa艂a niedawno, chcia艂am p. mecenas zapyta膰 czy naruszone zosta艂o prawo i czy taki przetarg na 偶wir powinien by膰 uniewa偶niony skoro w dniu przetargu p. Niedek [kt贸ry wygra艂 przetarg] nie spe艂nia艂 wszystkich kryteri贸w?”
Pani 艢luzek wyja艣ni艂a, i偶 Komisja sprawdzi艂a dokumentacj臋 przetargow膮. Wp艂yn臋艂y 3 oferty. Dwie by艂y niewa偶ne. Wa偶n膮 ofert膮 by艂a oferta p. Niedka. Podstawow膮 rzecz膮 by艂o uzyskanie (posiadanie) na dzie艅 przetargu licencji. Pan Niedek uzyska艂 j膮 14 maja br. a przetarg wygra艂 7 maja br.
Pani Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy powiedzia艂a, i偶 na dzie艅 przetargu by艂y wymagane dokumenty okre艣lone w specyfikacji. W艣r贸d tych dokument贸w nie by艂o licencji. Przedmiotowa licencja (certyfikat) jest potrzebna do poruszania si臋 po drogach i wystawiania faktur. By膰 mo偶e, i偶 p. Niedek na dzie艅 przetargu nie mia艂 licencji, ale na dzie艅 przetargu nie by艂a ona wymagana zar贸wno od niego jak te偶 od innych oferent贸w. Oferty uznane za niewa偶ne nie posiada艂y 偶adnych wymaganych dokument贸w opr贸cz oferty cenowej i dlatego je odrzucono, a nie ze wzgl臋du na brak licencji. Licencja b臋dzie wymagana od p. Niedka w chwili, gdy po raz pierwszy z艂o偶y faktur臋.
Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zosta艂a przes艂uchana ta艣ma z nagraniem z poprzedniej sesji i jest tam wyra藕nie powiedziane, i偶 od stycznia br. obowi膮zuje razem z innymi dokumentami dostarczenie tak偶e licencji.
Pani Sekretarz stwierdzi艂a, 偶e zosta艂o to powiedziane w tym kontek艣cie, i偶 nale偶y dostarczy膰 licencj臋, aby mo偶na by艂o wystawi膰 faktur臋.
Pani 艢luzek nie zgodzi艂a si臋 ze zdaniem p. Sekretarz.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e po to, aby udzieli膰 informacji w przedmiotowej sprawie musia艂aby zapozna膰 si臋 z dokumentacj膮 dotycz膮c膮 tego konkretnego przetargu. Niemniej jednak mo偶e powiedzie膰, i偶 z ustawy o zam贸wieniach publicznych wynika, 偶e zamawiaj膮cy ma poda膰 w specyfikacji, jakich dokument贸w b臋dzie wymaga膰 od oferent贸w. Je偶eli jakiego艣 dokumentu nie wskaza艂, to niedostarczenie tego dokumentu nie mo偶e powodowa膰 niewa偶no艣ci oferty.

Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a W贸jta Gminy, zaznaczaj膮c, i偶 robi to po raz kolejny, kiedy zostanie wykonane przy艂膮cze wodoci膮gowe z budynku gminnego przy ul. 艢w. Ducha w Latowiczu (GS) do budynku s膮siedniego, tak偶e gminnego, w kt贸rym mieszkaj膮 osoby prywatne niedysponuj膮ce w艂asnym uj臋ciem wody?
Pani radna zwr贸ci艂a tak偶e uwag臋, i偶 ze szczytu przedmiotowego, wynajmowanego przez Gmin臋 budynku odpadaj膮 aktualnie deski, co zagra偶a bezpiecze艅stwu przechodz膮cych.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 zamierza wykona膰 przy艂膮cze, o kt贸rym m贸wi p. 艢luzek, ale nie wska偶e terminu, aby nie by膰 p贸藕niej „艂apanym za s艂owo”, poniewa偶 jest wiele wa偶niejszych zada艅. Natomiast to tak偶e trzeba wykona膰. W tym celu trzeba b臋dzie wykona膰 map臋 zasadnicz膮 i wrysowa膰 to przy艂膮cze. Je艣li chodzi o remont budynku, to wykonany zostanie remont 艣ciany szczytowej.

Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 w styczniu i p贸藕niej by艂a zg艂oszona interpelacja przez ni膮 oraz p. P艂atka odno艣nie rozliczenia budowy dachu na szkole w Wielgolesie, kt贸ry to zosta艂 wykonany bez przetargu oraz bez kosztorysu przed i po wykonawczego. Radni prosili o u偶yczenie im kserokopii dokument贸w celem zapoznania si臋 ze spraw膮, ale ich nie otrzymali. Pani radna zapyta艂a czy wobec powy偶szego Rada mog艂aby zezwoli膰 na odbycie dodatkowego posiedzenia przez Komisj臋 Rewizyjn膮 w celu przeanalizowania dokumentacji.
Pani Sekretarz Gminy powiedzia艂a, i偶 na posiedzeniu Komisji wyja艣nia艂a, 偶e podczas posiedzenia radni maj膮 mo偶liwo艣膰 wgl膮du do oryginalnych dokument贸w. Natomiast poza posiedzeniami Rady i Komisji jest mo偶liwo艣膰 dost臋pu do informacji w trybie przepis贸w ustawy o dost臋pie do informacji publicznej. Pa艅stwo z艂o偶yli wniosek jako radni. Otrzymali odpowied藕 wyja艣niaj膮c膮, zawieraj膮c膮 m.in. informacj臋, i偶 dok艂adne materia艂y s膮 do wgl膮du na stanowisku insp. ds. inwestycji. Pani Sekretarz powiedzia艂a, i偶 m贸wi膮c w skr贸cie radni maja do dyspozycji dwie mo偶liwo艣ci. Albo b臋d膮 zapoznawa膰 si臋 z przedmiotowymi oryginalnymi materia艂ami na posiedzeniach Komisji albo zostanie im udzielona informacja (kopie dokument贸w) w trybie dost臋pu do informacji publicznej, za ustalon膮 odp艂atno艣ci膮. Je艣li wniosek sk艂ada kilku radnych to ka偶dy otrzyma komplet materia艂贸w, chyba, 偶e wskazana zostanie osoba, kt贸rej maj膮 by膰 przekazane materia艂y.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 wystarczy jeden komplet materia艂贸w. Nast臋pnie p radna powiedzia艂a, i偶 chcia艂aby wyja艣ni膰 jeszcze pewn膮 kwesti臋. Ot贸偶 otrzyma艂a kiedy艣 od p. Sekretarz rachunek na 12 z艂 za kserowanie. Wtedy nie by艂o pracownika w kasie i nie mia艂 kto przyj膮膰 pieni臋dzy. Pani radna powiedzia艂a, i偶 zapomnia艂a p贸藕niej o tej op艂acie i za to przeprasza. Pani 艢luzek powiedzia艂a, i偶 chcia艂a to wyja艣ni膰 m. in. dlatego, poniewa偶 to niezap艂acenie wypomnia艂 jej p. Nowicki w takim kontek艣cie jakby zrobi艂a to specjalnie.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, i偶 radni generalnie pe艂ni膮 swoj膮 funkcj臋 w Radzie i radni pracuj膮 na posiedzeniach Komisji. Ka偶da Komisja ma sw贸j plan pracy. Radni pracuj膮 na swoich Komisjach nad poszczeg贸lnym rodzajem spraw. W ramach tych spraw, kt贸re maj膮 do om贸wienia, w trakcie posiedzenia Komisji pracownicy Urz臋du przedk艂adaj膮 im oryginalne dokumenty. Je艣li jest ma艂o czasu to mo偶na posiedzenie przed艂u偶y膰 na dzie艅 nast臋pny (odroczy膰). Natomiast ustawa o dost臋pie do informacji publicznej jest napisana g艂贸wnie dla obywateli nie b臋d膮cych radnymi, chocia偶 radny oczywi艣cie te偶 jest obywatelem. Je艣li radny poza tematyk膮 posiedze艅 Komisji jest zainteresowany jak膮艣 konkretn膮 spraw膮 publiczn膮 to jest on zainteresowany t膮 spraw膮 nie jako Komisja czy te偶 radny, ale jako obywatel. I wtedy ta osoba nie podpisuje si臋 pod wnioskiem jako radny lub w imieniu Komisji tylko jako osoba prywatna, obywatel, mieszkaniec danej gminy.
Wtedy wydaje si臋 zarz膮dzenie i okre艣la konkretne op艂aty. Natomiast, je艣li Komisja Rady jest zainteresowana dana spraw膮 to „偶adne odpisy, 偶adne kserokopie, jest posiedzenie Komisji, jest tematyka i je偶eli problem, kt贸rym Komisja jest zainteresowana mie艣ci si臋 w planie pracy jest posiedzenie na ten temat” to radny ma prawo oczekiwa膰 kompletu oryginalnych dokument贸w. Natomiast, je艣li sprawa nie mie艣ci si臋 w planie pracy Komisji, ale radny widzi potrzeb臋 przeanalizowania tej sprawy, wtedy radny mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do Rady m贸wi膮c np., i偶 na posiedzeniu Komisji zosta艂o przeg艂osowane, 偶e istnieje konieczno艣膰 zaj臋cia si臋 dan膮 spraw膮 w zwi膮zku z tym jest pro艣ba, aby rada przekaza艂a dan膮 spraw臋 do kontroli komisji. Je艣li Rada t膮 pro艣b臋 spe艂ni, to wtedy maj膮c uchwa艂臋 Rady, zwo艂ywane jest posiedzenie Komisji i analizowane s膮 oryginalne dokumenty w przedmiotowej sprawie.

Pan Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta przedstawi艂 informacj臋 o szacunkowej liczbie wniosk贸w z艂o偶onych do Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dotycz膮cych przyznania dop艂at bezpo艣rednich dla rolnik贸w (stan na dzie艅 30 czerwca 2004 r.). Poinformowa艂, i偶 na terenie Powiatu Mi艅skiego 77% zarejestrowanych gospodarstw rolnych z艂o偶y艂o wnioski o dop艂aty. Z terenu gminy Latowicz wp艂yn臋艂o 842 wnioski. Nie ma jeszcze informacji ile jest to procent og贸艂u zarejestrowanych na terenie gminy gospodarstw.

Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a ile kosztowa艂a uroczysto艣膰 stra偶acka w Transborze.
W贸jt Gminy wyja艣ni艂, i偶 gmina nie ponios艂a tu 偶adnych koszt贸w. G艂贸wnym organizatorem uroczysto艣ci by艂 Zarz膮d Powiatowy OSP oraz Komenda Powiatowa Stra偶y i jednostka OSP Transb贸r, poniewa偶 by艂o to 艣wi臋to powiatowe oraz OSP w Transborze.
Pan Tadeusz Szczepa艅czyk – radny z Transboru, powiedzia艂, i偶 go艣ci obowi膮zywa艂o „wpisowe”.

Pan radny Jan Doma艅ski zapyta艂 czy gdy so艂ectwo za艂atwi sobie w艂asnego dostawc臋 偶wiru to czy musi on mie膰 certyfikat?
W贸jt powiedzia艂, i偶 jest to konieczne dla wystawienia faktury.
Pani mecenas Alina Saracka doda艂a, 偶e licencja upowa偶nia do przewozu 偶wiru. Je艣li wydobywa 偶wir to musi mie膰 jeszcze koncesj臋 na jego wydobycie. Nale偶y zawsze zapyta膰 czy dana osoba ma licencj臋.

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 coraz wi臋cej mieszka艅c贸w zwraca si臋 ze spraw膮 podj臋cia stara艅 utworzenia w Latowiczu Komisariatu Policji. Niekt贸re gminy podobnej wielko艣ci le偶膮ce w s膮siednich powiatach maj膮 u siebie Komisariaty.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 o strukturach Policji na terenie Powiatu decyduje Komendant Powiatowy. Aktualne decyzje Komendanta s膮 takie, 偶e na terenie Powiatu jest kilka Komisariat贸w, z kt贸rych ka偶dy obs艂uguje kilka gmin. W贸jt stwierdzi艂, i偶 jego zdaniem Latowicz nie ma zbyt du偶ych szans na przekonanie Komendanta, i偶 w艂a艣nie tu powinien by膰 Komisariat.
Przewodnicz膮cy Rady stwierdzi艂, i偶 argumentem za Komisariatem w Latowiczu mo偶e by膰 odleg艂o艣膰 gminy od Komisariatu w Mrozach, pod kt贸ry obecnie podlega teren gminy Latowicz.
W贸jt powiedzia艂, i偶 je艣li jest taka wola radnych to mo偶na zaprosi膰 na sesj臋 Komendanta powiatowego i powiedzie膰 mu o przedmiotowej sprawie.
W贸jt Gminy doda艂, 偶e jego zdaniem, aby Komisariat mia艂 sens powinien mie膰, co najmniej 5 etat贸w.
Pani 艢luzek zauwa偶y艂a, i偶 stan bezpiecze艅stwa w gminie pogorszy艂 si臋. Niedawno dosz艂o np. do w艂amania do warsztatu naprawczego, samochodowego w Latowiczu i nie by艂o 偶adnego Policjanta w pobli偶u. Innym zdarzeniem by艂 napad na przewo偶膮cego 艂adunek papieros贸w kierowc臋.

Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a, gdzie zosta艂a wywieziona ziemia z wykopu wykonanego pod budow臋 boiska w Wielgolesie?
Pan Andrzej Jarz臋bski – insp. ds. gospodarki komunalnej powiedzia艂, i偶 ziemia nie by艂a wywo偶ona lecz zepchni臋ta na teren obok wykopu.

Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 „ma donosy” od mieszka艅c贸w Latowicza, i偶 p. Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta w godzinach od 11.00 do 12.30 jest niemal codziennie w swoim domu na obiedzie. Dlatego pyta艂a o ksi膮偶k臋 wyj艣膰, aby te wyj艣cia by艂y odpowiednio motywowane, na co p. Osi艅ski nie odpowiedzia艂.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e ksi膮偶ka wyj艣膰 zostanie uaktualniona.
Pan Wojciech Osi艅ski stwierdzi艂, i偶 nie je藕dzi do domu na 偶adne obiady.
Pani Alina Saracka – radca prawny powiedzia艂a, i偶 takie sprawy zg艂asza si臋 do W贸jta jako do kierownika urz臋du i on we w艂asnym zakresie te sprawy rozwi膮zuje.
Pani Sekretarz wyja艣ni艂a, i偶 W贸jta w og贸le nie obowi膮zuje 偶adna ksi膮偶ka wyj艣膰.
W贸jt powiedzia艂, i偶 w przypadku skrupulatnego przestrzegania kwestii wej艣膰 i wyj艣膰 nale偶y liczy膰 si臋 z tym, i偶 pracownicy b臋d膮 tak偶e wpisywa膰 te wszystkie godziny, kiedy pracuj膮 po godzinach pracy.
Pani 艢luzek powiedzia艂a, i偶 Komisja dzwoni艂a niedawno po samoch贸d s艂u偶bowy, aby wr贸ci膰 ze szko艂y w Transborze i nikt nie wiedzia艂 ani gdzie jest W贸jt ani gdzie jest ksi膮偶ka wyj艣膰.
Pani mecenas powiedzia艂, i偶 nale偶y rozgraniczy膰 kompetencje Rady i W贸jta. Ksi膮偶k臋 wyj艣膰 sprawdza kierownik zak艂adu pracy. W贸jt jest pracodawc膮 i ma czas nieokre艣lony pracy, w zwiazku, z czym nie wpisuje si臋 do ksi膮偶ki. Nieokre艣lony czas pracy ma tak偶e Z-ca W贸jta.
Pan Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta stwierdzi艂, i偶 w ca艂ej sprawie nie chodzi o wyj艣cia z budynku tylko o to, 偶e Komisja pojecha艂a w teren w艂asnymi samochodami, nie by艂 wcze艣niej uzgadniany wyjazd, bo wtedy mo偶na by zabezpieczy膰 samoch贸d, Komisja powiedzia艂a, i偶 ju偶 nie wraca do Urz臋du, W贸jt pojecha艂 do Mi艅ska podpisywa膰 akt notarialny, i w tym czasie Komisja zadzwoni艂a, bo nie mia艂, kto jej przywie藕膰 z powrotem.
Z-ca W贸jta powiedzia艂, i偶 kwesti臋 skorzystania z samochodu nale偶y wcze艣niej uzgadnia膰.
19
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 11 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
20
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem uchwalonego porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2004-12-09 12:56:11
Data ostatniej modyfikacji : 09.12.2004 13:30
Liczba wy艣wietle艅 : 2498

Redaktor  Data modyfikacji 
 09.12.2004 12:56poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2205400