logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XX/04

15 pa藕dziernika 2004 roku

PROTOK脫艁 NR XX/04

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 15 pa藕dziernika 2004 roku
w sali Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Na wst臋pie, Rada Gminy uczci艂a chwil膮 ciszy pami臋膰 zmar艂ego, d艂ugoletniego radnego Rady Gminy Latowicz z m. D臋be Ma艂e – p. Mariana O艣ko.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy;
2. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjecie uchwa艂y w sprawie wyga艣ni臋cia mandatu radnego Rady Gminy Latowicz w okr臋gu wyborczym Nr 7 obejmuj膮cym m. D臋be Ma艂e oraz Budziska.
5. Wr臋czenie nagr贸d przyznanych w ramach konkursu „Pi臋kna Zagroda Wiejska 2004”.
6. Wyst膮pienia Komendanta Powiatowego Policji z Mi艅ska Mazowieckiego oraz Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach.
7. Podj臋cie decyzji w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Mrozach.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2004 r.
9. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Latowicz za I p贸艂rocze 2004 r.
10. Przedstawienie informacji na temat zad艂u偶enia oraz prognozy d艂ugu Gminy Latowicz na rok 2004 i lata nast臋pne.
11. Rozpatrzenie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie:
a. wielko艣ci kwot wyodr臋bnionych w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2004 r. na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych dla nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w,
b. waloryzacji wynagrodze艅 pracownik贸w nie b臋d膮cych nauczycielami.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyboru banku dla obs艂ugi bud偶etu Gminy Latowicz.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomo艣ci w m. D臋be Ma艂e stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomo艣ci w m. Transb贸r stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie kryteri贸w i trybu przyznawania nagr贸d dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
16. Informacja na temat przebiegu prac projektowych dotycz膮cych nowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Latowicz.
17. Informacja na temat realizacji inwestycji budowy wodoci膮g贸w na terenie Gminy Latowicz za pierwsze 3 kwarta艂y 2004 r.
18. Informacja na temat wykonania elewacji zewn臋trznej na budynku Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie.
19. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
20. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
21. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
22. Sprawy r贸偶ne.
23. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
24. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 do przedstawionego porz膮dku obrad nie zg艂oszono uwag, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w ustalonego porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.


4
PODJECIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYGA艢NI臉CIA MANDATU RADNEGO RADY GMINY LATOWICZ W OKR臉GU WYBORCZYM NR 7 OBEJMUJ膭CYM M. D臉BE MA艁E ORAZ BUDZISKA

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 w zwi膮zku ze 艣mierci膮 radnego Rady Gminy Latowicz – p. Mariana O艣ko, ze wzgl臋d贸w formalnych konieczne jest podj臋cie przez Rad臋 proponowanej uchwa艂y.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wyga艣ni臋cia mandatu radnego Rady Gminy Latowicz w okr臋gu wyborczym Nr 7 obejmuj膮cym m. D臋be Ma艂e oraz Budziska – uchwa艂a Nr XX/117/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


5
WR臉CZENIE NAGR脫D PRZYZNANYCH W RAMACH KONKURSU „PI臉KNA ZAGRODA WIEJSKA 2004”

Wr臋czenia nagr贸d dokonali Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os oraz Przewodnicz膮cy Komisji Rolnictwa – p. Jaros艂aw P艂atek.
Nagrody otrzyma艂y nast臋puj膮ce osoby:
1. Ma艂gorzata Prus z Transboru.
2. Grzegorz P艂atek z Oleksianki.
3. Dariusz G贸rski z Genera艂owa.
Nagrodami by艂y bony pieni臋偶ne o warto艣ci odpowiednio 500 z艂, 300 z艂, 200 z艂 przeznaczone do realizacji w sklepie z artyku艂ami ogrodniczymi.

6
WYST膭PIENIA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI Z MI艃SKA MAZOWIECKIEGO ORAZ KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W MROZACH

Jako pierwszy g艂os zabra艂 p. Dariusz Pergo艂 – Komendant Powiatowy Policji w Mi艅sku Mazowieckim. Powiedzia艂, i偶 funkcj臋, kt贸r膮 obecnie pe艂ni obj膮艂 z dniem 2 sierpnia 2004 r. Poinformowa艂, 偶e Komenda Powiatowa w Mi艅sku Mazowieckim liczy obecnie 234 etaty. Nast臋pnie powiedzia艂, 偶e z chwil膮 obj臋cia stanowiska Komendanta Powiatowego powo艂a艂 zesp贸艂 ds. zmian strukturalnych Komendy Powiatowej. Zmiany te podyktowane s膮 danymi statystycznymi m贸wi膮cymi o liczbie przest臋pstw i zdarze艅 w poszczeg贸lnych rejonach Powiatu. Najwi臋ksza liczba przest臋pstw notowana jest w Mi艅sku Mazowieckim oraz na terenach przyleg艂ych do Warszawy, czyli w Sulej贸wku i Halinowie.
Nast臋pnie p. Komendant Pergo艂 poprosi艂 o zadawanie pyta艅 i odda艂 g艂os p. Markowi Waleckiemu – Komendantowi Komisariatu w Mrozach (tre艣膰 wyst膮pienia Komendanta Waleckiego stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).
W uzupe艂nieniu wyst膮pienia p. Waleckiego, p. Komendant Pergo艂 poinformowa艂, i偶, Starosta Mi艅ski podpisa艂 porozumienie z Komendantem Sto艂ecznym dotycz膮ce przed艂u偶enia do grudnia 2005 r. s艂u偶by na terenie Powiatu kompanii prewencji, kt贸ra obecnie pe艂ni tam s艂u偶b臋. Niestety, Policjant贸w z oddzia艂贸w prewencji b臋dzie ju偶 nieco mniej, tzn. nie tak jak obecnie 110 a tylko 70.
Pani Joanna Papi艅ska – Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu podzi臋kowa艂a p. Komendantowi Waleckiemu za dobr膮 wsp贸艂prac臋 w zakresie zapewnienia bezpiecze艅stwa na imprezach szkolnych.
Pan Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady, zwracaj膮c si臋 do p. Komendanta Powiatowego, stwierdzi艂, i偶 radni podczas posiedze艅 komisji wyra偶ali zdanie, 偶e 1 dzielnicowy pracuj膮cy na terenie gminy Latowicz to stanowczo za ma艂o. Gmina jest znacznie oddalona od Komisariatu w Mrozach (najbardziej z podleg艂ych mu gmin), co uniemo偶liwia wystarczaj膮ce zabezpieczenie terenu gminy przez patrole policyjne, pochodz膮ce z Komisariatu. Radni twierdz膮 tak偶e, i偶 kr贸tkie dy偶ury dzielnicowego nie zapewniaj膮 mieszka艅com gminy dostatecznego dost臋pu do Policji. Nale偶y r贸wnie偶 doda膰, 偶e gmina Latowicz jest po艂o偶ona na skraju Powiatu Mi艅skiego, czyli w znacznej odleg艂o艣ci od Komendy Powiatowej Policji. W/w okoliczno艣ci decyduj膮, i偶 mieszka艅cy gminy, jak te偶 radni uwa偶aj膮, i偶 konieczne s膮 dzia艂ania Policji polegaj膮ce na zwi臋kszeniu ilo艣ci funkcjonariuszy na Posterunku w Latowiczu.
Komendant Powiatowy powiedzia艂, i偶 wie, jakie s膮 oczekiwania mieszka艅c贸w gminy Latowicz jak te偶 innych gmin znajduj膮cych si臋 w podobnej sytuacji. Problem posterunk贸w poruszany jest cz臋sto, w wielu gminach. Na terenie podleg艂ym Komendzie Powiatowej jest 13 gmin. Komendy nie sta膰 na tworzenie posterunk贸w w ka偶dej gminie. Wyst臋puje problem polegaj膮cy na zbyt ma艂ej liczbie etat贸w. Problem ten zosta艂 zg艂oszony do Komendanta Sto艂ecznego. By膰 mo偶e nast膮pi zwi臋kszenie etat贸w. Policja tworz膮c struktury organizacyjne na terenie Powiatu kieruje si臋 g艂贸wnie danymi dotycz膮cymi przest臋pczo艣ci na poszczeg贸lnych obszarach. Tam gdzie ta przest臋pczo艣膰 jest wi臋ksza (statystycznie) tam kieruje si臋 wi臋ksz膮 liczb臋 funkcjonariuszy. Dane te m贸wi膮 m.in., i偶 np. Komisariat w Halinowie wszcz膮艂 w okresie 9 miesi臋cy br. ok. 1000 post臋powa艅, podczas gdy w tym samym okresie Komisariat w Mrozach wszcz膮艂 ok. 300 post臋powa艅.
Pan Komendant Pergo艂 powiedzia艂, i偶 ma nadziej臋, 偶e dojdzie do zwi臋kszenia etat贸w i wtedy by膰 mo偶e stanie si臋 realne, aby w Latowiczu by艂o wi臋cej funkcjonariuszy. Obecnie nie jest to mo偶liwe.
Przewodnicz膮cy Rady zauwa偶y艂, i偶 w s膮siednich powiatach istniej膮 na poziomie gmin posterunki z obsad膮 kilku policjant贸w i to co wzbudza niezadowolenie u mieszka艅c贸w gminy Latowicz, to sytuacja, 偶e w gminie Latowicz nie ma takiego posterunku.
Komendant Powiatowy odpowiedzia艂, 偶e je艣li m贸wimy o Powiecie Siedleckim, to nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 organizacja jest tam nieco inna, bowiem w Siedlcach by艂a Komenda Wojew贸dzka i obecnie liczba etat贸w w Komendzie Siedleckiej jest du偶o wi臋ksza jak w Mi艅sku Mazowieckim.
Przewodnicz膮cy Rady stwierdzi艂, i偶 je艣li w ramach komendy Powiatowej w Mi艅sku pracuje 234 policjant贸w to statystycznie wypada ok. 18 policjant贸w, na ka偶d膮 gmin臋. W 艣wietle tego wydaje si臋, 偶e 1 policjant w Latowiczu to za ma艂o.
Komendant Powiatowy powiedzia艂, 偶e w ka偶dej gminie, nie tylko w Latowiczu b臋dzie pracowa艂 tylko 1 policjant. Komendant doda艂 tak偶e, i偶 nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e tych 234 policjant贸w wykonuje bardzo r贸偶norodn膮 prac臋 – nie s膮 to tylko funkcjonariusze do s艂u偶by w terenie.
Przewodnicz膮cy Rady poruszy艂 spraw臋 organizacji pracy dzielnicowego w Latowiczu. Powiedzia艂, i偶 mieszka艅cy skar偶膮 si臋, 偶e trudno jest zasta膰 policjanta w Latowiczu.
Komendant Komisariatu w Mrozach – p. Walecki powiedzia艂, i偶 dzielnicowy pracuje w systemie dwuzmianowym i w ramach zmiany ma wyznaczone 2 godziny dla przyj臋膰 interesant贸w. Pozosta艂y czas jest przeznaczony na obch贸d terenu, czynno艣ci administracyjne itp.
Pan Wiceprzewodnicz膮cy Rady – Andrzej Gizi艅ski, powiedzia艂, i偶 w odczuciu mieszka艅c贸w gminy rzecz膮 niekorzystna jest to, 偶e nie wida膰 policjant贸w fizycznie na terenie gminy – w poszczeg贸lnych miejscowo艣ciach. Powoduje to r贸偶ne wykroczenia – mo偶e drobne z punktu widzenia Policji, ale bardzo dokuczliwe z punktu widzenia mieszka艅c贸w. Pan Gizi艅ski zapyta艂 czy jest szansa, aby zwi臋kszy膰 fizyczn膮 obecno艣膰 Policji na terenie gminy. Chodzi tu np. o patrole, kt贸re pojawia艂yby si臋 nie raz na dzie艅, lecz kilka razy w ci膮gu dnia. Ponadto nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋, i偶 czas oczekiwania na przybycie Policji do zdarzenia jest zbyt d艂ugi – budzi to niepok贸j spo艂ecze艅stwa. Trzeba tak偶e wspomnie膰, i偶 bardzo cz臋sto tzw. wybryki chuliga艅skie, jakie zdarzaj膮 si臋 notorycznie w wielu miejscowo艣ciach s膮 „puszczane p艂azem” z uwagi na to, 偶e znaczna odleg艂o艣膰 od Komisariatu powoduje, i偶 od zg艂oszenia do przyjazdu Policji up艂ywa tak du偶o czasu, i偶 sprawcy mog膮 si臋 bezpiecznie oddali膰 – w odczuciu mieszka艅c贸w i radnych jest to widziane jako brak dzia艂a艅 i bezradno艣膰 Policji.
Komendant Powiatowy stwierdzi艂, i偶 nawet gdyby dosz艂o do utworzenia posterunku w Latowiczu to nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e nie mia艂oby to wp艂ywu na zwi臋kszenie s艂u偶b patrolowych tzn. posterunek ma swoje zadania a s艂u偶by patrolowe to co艣 innego. Pan Komendant stwierdzi艂, i偶 nie mo偶na m贸wi膰 o bezkarno艣ci przest臋pc贸w ani te偶 o bezradno艣ci Policji. Nale偶y stwierdzi膰, i偶 wiele spraw upada dlatego, bo ludzie zawiadamiaj膮 o czym艣 Policj臋, a p贸藕niej nie chc膮 zeznawa膰, nie ma 艣wiadk贸w, i p贸藕niej jest narzekanie na dzia艂ania Policji. Je艣li chodzi o patrole to trzeba mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e si艂y w dyspozycji Komisariatu w Mrozach s膮 ograniczone, ale je艣li dojdzie do zdarzenia, kt贸re wymaga interwencji Policji, a patrol nie mo偶e akurat dojecha膰 szybko do miejsca zdarzenia to nale偶y wiedzie膰, i偶 w takim przypadku dy偶urny w Mrozach mo偶e zg艂osi膰 zdarzenie do Komendy Powiatowej i na interwencj臋 mo偶e jecha膰 radiow贸z z Mi艅ska Mazowieckiego.
Przewodnicz膮cy Rady zauwa偶y艂, i偶 cz臋sto jest tak, 偶e mieszka艅cy wiedz膮, np. kto dokonuje akt贸w wandalizmu, ale boj膮 si臋 to zg艂asza膰 – m贸wi膮, 偶e zg艂osiliby takie wypadki swoim zaufanym dzielnicowym. Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e w dniu 20 wrze艣nia br. uczestnicz膮c w posiedzeniu Komisji Bezpiecze艅stwa Rady Powiatu zg艂osi艂 problem wybryk贸w chuliga艅skich w Latowiczu. Po tym zg艂oszeniu obserwowano kilkakrotny przyjazd do Latowicza si艂 prewencji, co wywo艂a艂o zadowolenie mieszka艅c贸w, trzeba mie膰 przecie偶 jednak 艣wiadomo艣膰, i偶 nie jest to mo偶liwe zbyt cz臋sto. W tydzie艅 po w/w zdarzeniach by艂o ju偶 wybite okno w O艣rodku Zdrowia i by艂y widoczne 艣lady krwi na przystanku autobusowym. Przewodnicz膮cy stwierdzi艂, i偶 takim zdarzeniom mog艂aby zapobiec ci膮g艂a obecno艣膰 policjant贸w na posterunku.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 samorz膮d gminy Latowicz zawsze stara艂 si臋 pomaga膰 Policji. Obecnie nale偶y stwierdzi膰, i偶 wi臋kszo艣膰 radnych oraz mieszka艅cy oczekuj膮 偶eby powsta艂 posterunek. Je艣li nadal dobrze ma si臋 uk艂ada膰 wsp贸艂praca samorz膮du Gminy Latowicz z Policj膮 zar贸wno w sensie merytorycznym jak te偶 finansowym to konieczna jest jakiego艣 rodzaju deklaracja ze strony Komendanta Powiatowego odno艣nie zwi臋kszenia ilo艣ci policjant贸w w Latowiczu.
Komendant Powiatowy powiedzia艂, i偶 liczba Policjant贸w w por贸wnaniu z np. z rokiem 1990 uleg艂a du偶emu obni偶eniu w skali kraju. Wyst臋puje brak etat贸w, a co za tym idzie nie jest mo偶liwe tworzenie posterunk贸w wsz臋dzie tam, gdzie by si臋 chcia艂o. Natomiast w bud偶ecie pa艅stwowym jest przeznaczana zbyt ma艂a suma pieni臋dzy na funkcjonowanie Policji, aby etat贸w mog艂o przybywa膰. Z roku na rok bud偶et Policji staje si臋 o 20% do 30 % mniejszy. W tej sytuacji nie jest mo偶liwe zwi臋kszanie ilo艣ci etat贸w – 偶eby sta艂o si臋 to realne mo偶na spr贸bowa膰 wp艂ywa膰 na pos艂贸w, aby zwi臋kszali bud偶et Policji. Mo偶liwe jest natomiast, aby samorz膮dy postara艂y si臋 o ludzi z oddzia艂贸w prewencji tak jak to robi Starosta Mi艅ski tzn. samorz膮d ponosi koszty wy偶ywienia i zakwaterowania a pozosta艂e wydatki przejmuje Policja.
Pan Wiceprzewodnicz膮cy Rady Zbigniew Pi艂atkowski, powiedzia艂, i偶 radni nie chc膮 globalnie za艂atwia膰 sprawy etat贸w dla Policji tylko pytaj膮, co p. Komendant maj膮c to, co ma, mo偶e zaoferowa膰 gminie Latowicz opr贸cz jednego Policjanta? Nast臋pnie p. Zbigniew Pi艂atkowski zwr贸ci艂 uwag臋 na koszty, jakie Policja ponosi na dojazdy na trasie Latowicz – Mrozy i zapyta艂 czy nie by艂oby wskazane zaoszcz臋dzenie na kosztach tych dojazd贸w i ewentualnie przy jakim艣 do艂o偶eniu 艣rodk贸w zatrudnienie kogo艣 na miejscu, w Latowiczu? Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, aby p. Komendant nie s膮dzi艂, i偶 praca Policji nie jest przez radnych zauwa偶ana, bo tak nie jest. Dzia艂alno艣膰 Policji jest widoczna, ale radni chcieliby, aby by艂a widoczna w wi臋kszym stopniu.
Pan Komendant Powiatowy odpowiedzia艂, i偶 z powod贸w, o kt贸rych m贸wi艂, w chwili obecnej nie jest mo偶liwe zwi臋kszenie liczby policjant贸w obs艂uguj膮cych gmin臋 Latowicz.
Przewodnicz膮cy Rady zauwa偶y艂, 偶e w chwili likwidacji posterunku w Latowiczu obiecywano, i偶 na teren gminy b臋dzie przydzielonych 2 a w perspektywie 3 policjant贸w. Obecnie jest tylko 1 i dlatego radni czuj膮 si臋 w jakim艣 sensie oszukani. Podobnie jak radni widz膮 t膮 kwesti臋 tak偶e inni mieszka艅cy gminy.
Pan radny Jan Doma艅ski zapyta艂 czy na wyposa偶eniu Policji jest urz膮dzenie do badania obecno艣ci narkotyk贸w w organizmie?
Komendant odpowiedzia艂, i偶 taki przyrz膮d jest na wyposa偶eniu.
Pan Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e pytanie zadaje w zwi膮zku z tym, i偶 w statystykach, kt贸re zosta艂y dzisiaj przedstawione w og贸le nie wida膰 problemu narkomanii, ani na terenie gminy Latowicz ani te偶 na terenie Powiatu.
Komendant Powiatowy stwierdzi艂, i偶 problem narkomanii istnieje na terenie Powiatu Mi艅skiego, lecz nie jest zbyt dobrze rozpoznany. Z uwagi na to planowane jest powo艂anie w Komendzie sekcji zajmuj膮cej si臋 problematyk膮 nieletnich, kt贸ra b臋dzie mia艂a za zadanie m.in. monitorowanie zagro偶enia narkomani膮 w szko艂ach.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 chcia艂by, aby by艂o jasne, 偶e samorz膮d Gminy Latowicz ma dobre nastawienie do Policji, ale musi dba膰 o w艂asne interesy i dlatego s膮 naciski w sprawie zwi臋kszenia liczby policjant贸w w Latowiczu.
Pan Komendant Powiatowy powiedzia艂, i偶 na dzie艅 dzisiejszy mo偶e obieca膰, 偶e na terenie gminy na pewno b臋d膮 cz臋艣ciej jak dotychczas widoczni funkcjonariusze z oddzia艂贸w prewencji.
Poniewa偶 radni nie zg艂osili wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady Podzi臋kowa艂 Panom Komendantom za udzia艂 w sesji i przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

7
PODJ臉CIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA KOMISARIATU POLICJI W MROZACH

Spraw臋 przedstawi艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski. Poinformowa艂, i偶 w dniu 4 pa藕dziernika br. wp艂yn臋艂o do niego pismo z Komendy Powiatowej z pro艣b膮 o dofinansowanie zakupu samochodu marki Peugeot 307 w ramach tzw. akcji „sponsoring”. Koszt dofinansowania ze strony samorz膮du Gminy Latowicz wyni贸s艂by 8200 z艂. Opr贸cz Latowicza w dofinansowaniu maj膮 uczestniczy膰 tak偶e Mrozy, Ka艂uszyn oraz Ceg艂贸w (tak偶e po 8200 z艂.). W贸jt powiedzia艂, i偶 jego zdaniem mimo aktualnej sytuacji Policji na terenie gminy, mimo wielu zasadnych uwag do Policji, jednak nale偶y udzieli膰 tego dofinansowania i przez to pom贸c Policji z nadziej膮, 偶e sytuacja w kwestii etat贸w ulegnie z czasem poprawie i zostanie utworzony posterunek. W贸jt zaznaczy艂 jednocze艣nie, i偶 wed艂ug niego najlepszym rozwi膮zaniem by艂by posterunek w Latowiczu, jednak rozumie argumenty przedstawione przez Komendanta Powiatowego. W贸jt zauwa偶y艂, i偶 planowany do zakupu samoch贸d ma by膰 zakupiony w ramach odnowy taboru, tak偶e w sytuacji, je艣liby nie dosz艂o do zakupu nale偶y spodziewa膰 si臋 pogorszenia bezpiecze艅stwa przez zmniejszenie patroli na terenie gminy. Na koniec wyst膮pienia, p. W贸jt zaapelowa艂 do Rady o zgod臋 na udzielenie dofinansowania, a do Komendanta Powiatowego o wi臋ksz膮 obecno艣膰 policjant贸w na terenie gminy.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, i偶 po wys艂uchaniu wypowiedzi p. Komendanta Powiatowego jest pewien, 偶e policjanci b臋d膮 bardziej widoczni na terenie gminy, bo Komendant z艂o偶y艂 tak膮 deklaracj臋. Nast臋pnie p. Pi艂atkowski stwierdzi艂, 偶e jego zdaniem na bezpiecze艅stwo nie powinno si臋 nigdy 偶a艂owa膰 pieni臋dzy w zwi膮zku z czym nale偶y udzieli膰 dofinansowania do zakupu samochodu.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie spraw臋 udzielenia dofinansowania na zakup samochodu dla Komisariatu Policji Mrozach.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 10 g艂osami „za” przy 3 g艂osach „przeciw” i 1 „wstrzymuj膮cym” udzieli艂a zgody na dofinansowanie zakupu samochodu zgodnie z przedstawion膮 propozycj膮.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2004

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2004 - uchwa艂a Nr XX/118/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


9
PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ ZA I P脫艁ROCZE 2004 R.

Informacj臋 z wykonania bud偶etu przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy (informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u). Pani Skarbnik przedstawi艂a tak偶e opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej odno艣nie przebiegu wykonania bud偶etu (w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Rada przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.10
PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI NA TEMAT ZAD艁U呕ENIA ORAZ PROGNOZY D艁UGU GMINY LATOWICZ NA ROK 2004 I LATA NAST臉PNE

Informacj臋 przedstawi艂a p. Skarbnik Gminy - Zofia 艁odyga (informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u). Rada przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.


11
ROZPATRZENIE PISMA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 SIERPNIA 2004 R. W SPRAWIE:
A. WIELKO艢CI KWOT WYODR臉BNIONYCH W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA 2004 R. NA ZAK艁ADOWY FUNDUSZ 艢WIADCZE艃 SOCJALNYCH DLA NAUCZYCIELI EMERYT脫W I RENCIST脫W,
B. WALORYZACJI WYNAGRODZE艃 PRACOWNIK脫W NIEB臉D膭CYCH NAUCZYCIELAMI.

Spraw臋 przedstawi艂 p. Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady Gminy. Poinformowa艂, i偶 w dniu 30 sierpnia 2004 r. wp艂yn臋艂o pismo z RIO w Warszawie skierowane do Rady i dotycz膮ce domniemanych nieprawid艂owo艣ci w sprawie wielko艣ci kwot wyodr臋bnionych w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2004 r. na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych dla nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w oraz waloryzacji wynagrodze艅 pracownik贸w nieb臋d膮cych nauczycielami. Przewodnicz膮cy odczyta艂 tre艣膰 przedmiotowego pisma (pismo w za艂膮czeniu do protoko艂u). Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e w zwi膮zku z powy偶szym otrzyma艂 od W贸jta Gminy pismo z wyja艣nieniem powy偶szej sprawy. Nast臋pnie Przewodnicz膮cy przedstawi艂 przedmiotowe pismo W贸jta (pismo w za艂膮czeniu do protoko艂u). Przewodnicz膮cy powiedzia艂, i偶 wystosowa艂 pismo do RIO, do kt贸rego za艂膮czy艂 pismo wyja艣niaj膮ce W贸jta Gminy. Pismo zosta艂o tak偶e skierowane do wiadomo艣ci Oddzia艂u ZNP w Mi艅sku Mazowieckim. W pi艣mie Przewodnicz膮cy zadeklarowa艂, i偶 sprawa poruszona przez RIO b臋dzie rozpatrzona na najbli偶szej sesji a o wynikach rozpatrzenia sprawy RIO zostanie poinformowana pismem.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 chcia艂by zapyta膰 obecn膮 na sesji p. mecenas, czy Karta Nauczyciela obowi膮zuje tak偶e pracownik贸w szk贸艂 nieb臋d膮cych nauczycielami?
Pani radca Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e Karta Nauczyciela nie obowi膮zuje tych pracownik贸w.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e wszyscy, tzn. i on i radni maj膮 艣wiadomo艣膰, 偶e pracownicy szk贸艂 zarabiaj膮 bardzo ma艂o, ale gmina jest nastawiona pro inwestycyjnie, W贸jt i radni musz膮 dba膰 o ca艂okszta艂t. Prowadzone s膮 du偶e inwestycje. W zwi膮zku z tym trzeba stara膰 si臋 jak najmniej wydawa膰 na zadania bie偶膮ce. Takimi wydatkami s膮 np. wynagrodzenia pracownik贸w i dlatego nie dokonano waloryzacji tych wynagrodze艅. Zreszt膮 nie dokonano tak偶e waloryzacji wynagrodze艅 pracownik贸w Urz臋du Gminy. W贸jt zaapelowa艂 do radnych, aby obecnie, podczas rozpatrywania pisma RIO nie szli w kierunku waloryzacji tych wynagrodze艅, bo w ten spos贸b generuje si臋 d艂ug publiczny. Nast臋pnie W贸jt stwierdzi艂, i偶 odnosi si臋 z szacunkiem do pracy obs艂ugi w szko艂ach, ale ma nadziej臋, i偶 zrozumiej膮 oni, i偶 sytuacja jest trudna. Zarabiaj膮 wprawdzie ma艂o, ale maj膮 jednak zatrudnienie.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, i偶 z wypowiedzi p. W贸jta rozumie, 偶e wie on, i偶 sta艂o si臋 niedobrze, 偶e nie dokonano waloryzacji p艂ac. Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, i偶 jest dla niego „troch臋 艣mieszne”, gdy s艂yszy jak p. W贸jt m贸wi o znaczeniu tych zaoszcz臋dzonych pieni臋dzy dla inwestycji gminnych. Przecie偶 sam p. W贸jt wie najlepiej jak du偶e 艣rodki uda艂o mu si臋 pozyska膰 z zewn膮trz. Te zaoszcz臋dzone na skutek braku waloryzacji wynagrodze艅 艣rodki to niewielka suma, kt贸ra nie wp艂ynie na inwestycje na terenie gminy. Pan Pi艂atkowski stwierdzi艂, 偶e uwa偶a, i偶 藕le si臋 sta艂o, 偶e Rada nie dokona艂a waloryzacji wynagrodze艅 pracownik贸w, ale przyjmuje do wiadomo艣ci w demokratyczny spos贸b podj臋t膮 przez Rad臋 decyzj臋. Jednocze艣nie p. radny powiedzia艂, i偶 jego zdaniem p. W贸jt m贸wi膮c, 偶e inwestycje w gminie by przepad艂y czy gmina straci艂aby przez waloryzacj臋 jakie艣 du偶e pieni膮dze chyba myli tu skal臋 zjawiska, a je偶eli p. W贸jt sam m贸wi, 偶e wie o ma艂ych zarobkach tych os贸b to tym bardziej waloryzacja powinna by膰 przeprowadzona. Nie mo偶na robi膰 inwestycji kosztem tak ma艂o zarabiaj膮cych os贸b.
Pani El偶bieta Wieczorek – Dyrektor Szko艂y Podstawowej w D臋bem Ma艂ym zapyta艂a czy pracownicy mog膮 liczy膰 na waloryzacj臋 wynagrodze艅 w roku 2005?. Pani Dyrektor powiedzia艂a, i偶 w sytuacji nie dokonania waloryzacji reakcja pracownik贸w jest taka: wy (tzn. nauczyciele), dostali艣cie waloryzacj臋 a my nie, bo naszym kosztem robi si臋 inwestycje. Pani Dyrektor stwierdzi艂a, 偶e te inwestycje b臋d膮 prowadzone jeszcze d艂ugo i zapyta艂a, czy to oznacza, 偶e w tym czasie nie b臋dzie waloryzacji?
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e on patrzy na te sprawy inaczej. Stara si臋 wskazywa膰 pewn膮 drog臋 tzn. pokazywa膰 jak te sprawy powinny by膰 robione. Szkoda, 偶e polityka Pa艅stwa Polskiego nie jest tutaj sp贸jna z polityk膮 samorz膮d贸w. Na co W贸jt i Rada maj膮 wp艂yw tam decyduj膮. Radni podj臋li decyzj臋, i偶 w 2004 nie b臋dzie 偶adnych podwy偶ek tzn. ani u pracownik贸w obs艂ugi w szko艂ach ani u pracownik贸w Urz臋du Gminy i tak te偶 si臋 sta艂o, taka zosta艂a podj臋ta uchwa艂a. Pan W贸jt powiedzia艂, i偶 jego zdaniem jest dobrze, 偶e tak w艂a艣nie si臋 sta艂o. Chodzi tu o zaoszcz臋dzenie ok. 20000 z艂, co mo偶e nie jest du偶膮 sum膮, ale chodzi tu tak偶e o pewn膮 zasad臋. W za艂o偶eniach do projektu bud偶etu na 2005 r. przygotowywanych przez W贸jta jest zawarta propozycja dokonania waloryzacji wynagrodze艅 zar贸wno pracownikom w szko艂ach jak te偶 pracownikom w Urz臋dzie Gminy.
Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a czy pracownicy obs艂ugi w szko艂ach mieli waloryzacj臋 wynagrodze艅 w roku 2003?
Pani Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy powiedzia艂a, 偶e taka waloryzacja zosta艂a dokonana.
Pan Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady zauwa偶y艂, i偶 nale偶y pami臋ta膰, 偶e tak偶e z pensji pracownik贸w Urz臋du Gminy s膮 prowadzone inwestycje. Nast臋pnie p. Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e dziwi si臋 troch臋, i偶 p. Pi艂atkowski jako pracownik o艣wiaty upomina si臋 tylko o waloryzacj臋 dla obs艂ugi w szko艂ach a chyba b臋d膮c radnym powinien tak偶e upomina膰 si臋 o waloryzacj臋 dla pracownik贸w Urz臋du Gminy. Pan Witold K艂os stwierdzi艂, i偶 nale偶y obie te grupy traktowa膰 jednakowo.
Pan Wiceprzewodnicz膮cy Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, i偶 chyba zosta艂 藕le zrozumiany, bowiem chodzi艂o mu o waloryzacj臋 p艂ac dla pracownik贸w o艣wiaty i administracji – jest to jedna grupa. Nast臋pnie p. Pi艂atkowski powiedzia艂, i偶 s艂yszy „niedobr膮 nut臋” w wypowiedzi, p. W贸jta tzn.
pogl膮d, 偶e: pracuj膮 to niech pracuj膮 i niech si臋 ciesz膮, 偶e pracuj膮. Pan Pi艂atkowski stwierdzi艂, 偶e zna wszystkich pracownik贸w obs艂ugi w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu oraz w Zespole Szk贸艂 w Wielgolesie i wie, 偶e ludzie ci pracuj膮 ci臋偶ko i solidnie za niewielkie pieni膮dze. Zapewne podobnie jest w szko艂ach w D臋bem i Transborze. Pan radny powiedzia艂, i偶 na pewno osoby te s膮 zadowolone z tego, 偶e pracuj膮, ale pogl膮d wyra偶ony przez W贸jta wydaje si臋 niew艂a艣ciwy i on si臋 z nim absolutnie nie zgadza.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, i偶 nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e w innych gminach np. w Gminie Siedlce sprz膮taczkom w szko艂ach przydzielono konkretny metra偶 do sprz膮tania i jest on o wiele wi臋kszy jak w gminie Latowicz. Mimo to Rada Gminy Latowicz nie zamierza艂a i nie zamierza dokonywa膰 redukcji w zatrudnieniu.
Pan Pi艂atkowski zapyta艂, czy nale偶y przez to rozumie膰, 偶e p. K艂os uwa偶a, i偶 pracownicy obs艂ugi w szko艂ach 藕le pracuj膮 lub te偶, 偶e nale偶y im do艂o偶y膰 metra偶 do sprz膮tania?
Pan Witold K艂os stwierdzi艂, i偶 niczego takiego nie powiedzia艂. Nast臋pnie p. K艂os stwierdzi艂, 偶e proponuje, aby Rada by艂a w tej sprawie konsekwentna tzn. zdecydowano, 偶e waloryzacji w roku 2004 nie b臋dzie i nadal nale偶y si臋 tej decyzji trzyma膰. B臋dzie projekt bud偶etu na 2005 r. to wtedy b臋dzie mo偶na zg艂asza膰 wnioski. Nast臋pnie p. Witold K艂os powiedzia艂, i偶 chcia艂by zauwa偶y膰, 偶e p. Pi艂atkowski na etapie zatwierdzania bud偶etu na rok 2004 nie pracowa艂 tak bardzo na rzecz waloryzacji dla pracownik贸w jak robi to obecnie. Pan K艂os stwierdzi艂, i偶 nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e ka偶de zaoszcz臋dzone 20000 z艂 dla gminy to w rzeczywisto艣ci 40000 z艂 poniewa偶 przy sp艂acie 20000 z艂 jest drugie 20000 z艂 umarzane.
Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, i偶 nie rozumie uwagi Przewodnicz膮cego, 偶e nie pracowa艂 przy ubieg艂ym bud偶ecie na rzecz dokonania waloryzacji. Ka偶dy dysponuje przecie偶 tylko jednym g艂osem. Pan Pi艂atkowski poinformowa艂, i偶 g艂osowa艂 oczywi艣cie za waloryzacj膮. Przewodnicz膮cy by艂 przeciwko waloryzacji i taki by艂 pogl膮d wi臋kszo艣ci radnych – decyzja zapad艂a demokratycznie.
Pan K艂os powiedzia艂, i偶 nie wypomina p. Pi艂atkowskiemu jak g艂osowa艂 przy uchwalaniu podatk贸w.
Poniewa偶 radni nie zg艂osili wi臋cej pyta艅 Przewodnicz膮cy zwr贸ci艂 si臋 do Rady z zapytaniem, czy uwa偶a za wystarczaj膮ce wyja艣nienia odno艣nie powy偶szego zawarte w pi艣mie W贸jta Gminy nr 3014/101/2004 z dnia 6 wrze艣nia 2004 r. skierowanym do Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz i stanowi膮cym za艂膮cznik do pisma Przewodnicz膮cego Rady nr 0902/3/2004 z dnia 6 wrze艣nia 2004 r. wystosowanego do RIO oraz czy Rada decyduje, 偶e nie jest potrzebne przekazanie w/w sprawy do kontroli Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych 13 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” odnios艂a si臋 pozytywnie do powy偶szego.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy zwr贸ci艂 si臋 do Rady Gminy z zapytaniem czy wyra偶a zdanie, i偶 wielko艣ci kwot wyodr臋bnionych w bud偶ecie gminy Latowicz na 2004 r. na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych dla nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w uznaje za prawid艂owe oraz, 偶e nie widzi mo偶liwo艣ci waloryzacji wynagrodze艅 za rok 2004 pracownik贸w nieb臋d膮cych nauczycielami.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych 12 g艂osami „za” przy 2 „przeciw” odnios艂a si臋 pozytywnie do powy偶szego.


12
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYBORU BANKU DLA OBS艁UGI BUD呕ETU GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e 12 pa藕dziernika br. odby艂 si臋 przetarg na przedmiotowe zadanie, w wyniku kt贸rego wy艂oniono Bank Sp贸艂dzielczy w Mi艅sku Mazowieckim.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wyboru banku dla obs艂ugi bud偶etu Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr XX/119/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


13
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZBYCIA ZABUDOWANEJ NIERUCHOMO艢CI W M. D臉BE MA艁E STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski. Poinformowa艂 m.in., 偶e przedmiotowa nieruchomo艣膰 zajmuje powierzchni臋 0,1053 ha. Nast臋pnie poinformowa艂, i偶 jedna z Komisji zaproponowa艂a ustalenie ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci na 60000 z艂 i on przychyla si臋 do tego. W zwi膮zku z tym Rada g艂osuj膮c nad projektem uchwa艂y wyra偶a tak偶e zgod臋 na ustalenie ceny wywo艂awczej zgodnie z powy偶sz膮 propozycj膮.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, (nieobecna p. 艢luzek) jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomo艣ci w m. D臋be Ma艂e stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr XX/120/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

14
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZBYCIA ZABUDOWANEJ NIERUCHOMO艢CI W M. TRANSB脫R STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski. Poinformowa艂 m.in., 偶e przedmiotowa nieruchomo艣膰 zajmuje powierzchni臋 0, 1200 ha.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, (nieobecna p. 艢luzek) jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomo艣ci w m. Transb贸r stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr XX/121/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

15
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE KRYTERI脫W I TRYBU PRZYZNAWANIA NAGR脫D DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKO艁ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy.
Poinformowa艂a, 偶e proponowana uchwa艂a ustali膰 ma kryteria i tryb przyznawania nagr贸d za osi膮gni臋cia dydaktyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu nagr贸d wyodr臋bnionego w bud偶ecie Gminy Latowicz dla nauczycieli, z przeznaczeniem na wyp艂aty nagrody organu prowadz膮cego i nagrody dyrektora szko艂y. Projekt uchwa艂y zak艂ada podzia艂 funduszu jn:
20% - na nagrody organu prowadz膮cego,
80% - na nagrody dyrektor贸w szko艂y.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, przy 13 g艂osach „za” i 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie kryteri贸w i trybu przyznawania nagr贸d dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz - uchwa艂a Nr XX/122/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

16
INFORMACJA NA TEMAT PRZEBIEGU PRAC PROJEKTOWYCH DOTYCZ膭CYCH NOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LATOWICZ

Informacj臋 przedstawi艂 W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski (informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u). Rada przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.

17
INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY WODOCI膭G脫W NA TERENIE GMINY LATOWICZ ZA PIERWSZE 3 KWARTA艁Y 2004 R.

Informacj臋 przedstawi艂 W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski (informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u). Rada przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.

18
INFORMACJA NA TEMAT WYKONANIA ELEWACJI ZEWN臉TRZNEJ BUDYNKU ZESPOLU SZK脫艁 W WIELGOLESIE

Informacj臋 przedstawi艂 W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski (informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u). Rada przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.

19
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Informacja stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

20
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Sprawozdanie stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

21
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.


22
SPRAWY R脫呕NE

Pan radny Andrzej Gizi艅ski – Wiceprzewodnicz膮cy Rady poruszy艂 kwesti臋 kr贸tkotrwa艂ych przerw w dop艂ywie energii elektrycznej. Pan radny powiedzia艂, i偶 zjawisko to nale偶a艂oby wyja艣ni膰 w Zak艂adzie Energetycznym, bowiem takie przerwy w dostawie energii s膮 bardzo szkodliwe dla urz膮dze艅 elektronicznych.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 b臋dzie monitorowa艂 t膮 spraw臋.

Pan radny Jan Doma艅ski zapyta艂 W贸jta Gminy czy fundacja, kt贸ra przej臋艂a budynek po by艂ej mleczarni w Latowiczu b臋dzie prowadzi艂a tam jak膮艣 dzia艂alno艣膰 czy te偶 ograniczy艂a si臋 do wywiezienia i spieni臋偶enia z艂omu uzyskanego z przedmiotowej nieruchomo艣ci i czy gmina ma jakie艣 zabezpieczenie odno艣nie tej sprawy?
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e nieruchomo艣膰 ta nie by艂a i nie jest w艂asno艣ci膮 gminy. By艂 to obiekt Sp贸艂dzielni Us艂ug Rolniczych i Przemys艂owych (SURiP) tzn. SUPiR by艂a w艂a艣cicielem budynk贸w. Te budynki w pewnym momencie, po zawarciu aktu notarialnego sta艂y si臋 w艂asno艣ci膮 fundacji „Pociechom”. Nieruchomo艣膰 ta by艂a obci膮偶ona zobowi膮zaniami wobec m.in. Urz臋du Gminy, ale tak偶e np. ZUS-u. Pieni膮dze te obecnie s膮 nie do odzyskania. Wszystkie podmioty, wzgl臋dem kt贸rych by艂a obci膮偶ona nieruchomo艣膰 wyrazi艂y zgod臋 na przekazanie jej jako darowizny przez SURiP fundacji „Pociechom”.

23
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

24
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady podzi臋kowa艂 p. Dyrektor Joannie Papi艅skiej za udost臋pnienie lokalu i pomoc w organizacji dzisiejszej sesji Rady.
Nast臋pnie, w zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.
Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2004-12-09 13:39:04
Data ostatniej modyfikacji : 09.12.2004 13:39
Liczba wy艣wietle艅 : 2244licznik odwiedzin: 2203858