logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XXII/04

30 grudnia 2004 roku

PROTOK脫艁 NR XXII/04

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 30 grudnia 2004 roku
w sali Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 940 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy;
2. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,
3. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy.


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi i z innymi uprawnionymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w 2005 r.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2004.
6. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr XXI/129/04 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2005 r.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skiem.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli przedmiot贸w o r贸偶nym wymiarze godzin.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu.
10. Podjecie uchwa艂y w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze oraz szczeg贸艂owe warunki cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 tryb ich pobierania.
11. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2005.
12. Uchwalenie plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2005.
13. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
14. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
15. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy r贸偶ne.
17. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
18. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski. Zaproponowa艂 w艂膮czenie do porz膮dku obrad trzech dodatkowych punkt贸w jn.
„5a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie gminy Latowicz, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2004 r.
5b. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie”.
5c. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Chy偶yny (II etap), Transb贸r (I etap), Bor贸wek”.”.
Pan W贸jt poinformowa艂, i偶 pierwsza z proponowanych uchwa艂 nie znalaz艂a si臋 wprawdzie w porz膮dku obrad, jaki otrzymali radni, ale by艂a przedstawiana na posiedzeniach Komisji. Dwie kolejne, proponowane do wprowadzenia uchwa艂y dotycz膮 po偶yczek na realizacj臋 inwestycji prowadzonych z udzia艂em 艣rodk贸w z funduszu SAPARD. Inwestycje, kt贸rych dotycz膮 po偶yczki nie zostan膮 rozliczone w bie偶膮cym roku. Pieni膮dze z SAPARDU gmina otrzyma dopiero w roku 2005. Z tego powodu konieczne jest przekszta艂cenie przedmiotowych po偶yczek z kr贸tkoterminowych na d艂ugoterminowe.
Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 czy kto艣 jeszcze, opr贸cz p. W贸jta chcia艂by wnie艣膰 jaki艣 punkt do porz膮dku obrad?
G艂os zabra艂a p. Jadwiga 艢luzek – Cz艂onek Komisji Rewizyjnej. Poinformowa艂a, i偶 Komisja Rewizyjna podczas swojego ostatniego posiedzenia sformu艂owa艂a wniosek, kt贸ry chcia艂aby w艂膮czy膰 do porz膮dku obrad dzisiejszej sesji. Nast臋pnie p. radna poprosi艂a o przedstawienie wniosku. Przemys艂aw Wr贸bel – insp. ds. organizacyjnych i obs艂ugi Rady Gminy odczyta艂 tre艣膰 wniosku jn.:
„Komisja Rewizyjna Rady Gminy Latowicz wnioskuje, aby dyrektorzy szk贸艂 z terenu gminy Latowicz sporz膮dzili harmonogram zaj臋膰 dla nauczycieli w ich miejscu pracy, w wymiarze 40 godzin pracy tygodniowo i przedstawili powy偶szy harmonogram do zaopiniowania Radzie Gminy” (wniosek w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku obrad dodatkowego punktu 7a w nast臋puj膮cym brzmieniu:
„7a. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej.”
Poniewa偶 do przedstawionego porz膮dku obrad nie zg艂oszono wi臋cej uwag, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie zg艂oszone propozycje zmian w porz膮dku obrad.
Jako pierwsze zosta艂y poddane pod g艂osowanie zmiany w porz膮dku obrad zaproponowane przez W贸jta Gminy.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie zaakceptowa艂a propozycje zmian w porz膮dku obrad zaproponowane przez p. W贸jta tzn. wyrazi艂a zgod臋 na umieszczenie w porz膮dku obrad nast臋puj膮cych punkt贸w:
„5a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie gminy Latowicz, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2004 r.
5b. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie”.
5c. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Chy偶yny (II etap), Transb贸r (I etap), Bor贸wek”.”.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie wprowadzenie do porz膮dku obrad zaproponowanego przez Komisj臋 Rewizyjn膮 punktu 7a. w brzmieniu:
„7a. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej.”
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 8 g艂osami „za” przy 6 g艂osach „wstrzymuj膮cych” wyrazi艂a zgod臋 na wprowadzenie do porz膮dku obrad powy偶szego punktu.
Po wprowadzonych zmianach porz膮dek obrad przedstawia艂 si臋 nast臋puj膮co:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi i z innymi uprawnionymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w 2005 r.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2004.
5a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie gminy Latowicz, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2004 r.
5b. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie”.
5c. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Chy偶yny (II etap), Transb贸r (I etap), Bor贸wek”.
6. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr XXI/129/04 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2005 r.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skiem.
7a. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli przedmiot贸w o r贸偶nym wymiarze godzin.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu.
10. Podjecie uchwa艂y w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze oraz szczeg贸艂owe warunki cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 tryb ich pobierania.
11. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2005.
12. Uchwalenie plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2005.
13. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
14. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
15. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy r贸偶ne.
17. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
18. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Poniewa偶 do przedstawionego porz膮dku obrad nie zg艂oszono wi臋cej uwag ani wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w ustalonego porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pan radny Stanis艂aw Parol zg艂osi艂 pisemn膮 interpelacj臋 (odczyta艂 tak偶e jej tre艣膰) dotycz膮c膮 oznakowania dr贸g na terenie gminy. W interpelacji p. radny zwr贸ci艂 si臋 do W贸jta Gminy o spowodowanie oznakowania dr贸g na terenie gminy znakami informacyjnymi w spos贸b wskazany w tre艣ci interpelacji, bowiem aktualne braki w oznakowaniu utrudniaj膮 sprawne niesienie pomocy ofiarom wypadk贸w samochodowych (zw艂aszcza w nocy). Jako przyk艂ad p. radny poda艂 zdarzenie, do jakiego dosz艂o niedawno w Transborze, kiedy to karetka pogotowia nie mog艂a trafi膰 do poszkodowanej w wypadku osoby (interpelacja w za艂膮czeniu do protoko艂u).


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU WSP脫艁PRACY GMINY LATOWICZ Z ORGANIZACJAMI POZARZ膭DOWYMI I Z INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZ膭CYMI DZIA艁ALNO艢膯
PO呕YTKU PUBLICZNEGO W 2005 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy. Poinformowa艂a, i偶 proponowana uchwa艂a dotyczy wsp贸艂pracy z takimi organizacjami jak np. stowarzyszenia, fundacje itp. maj膮cymi w swoich statutach wpisan膮 okre艣lon膮 dzia艂alno艣膰. Tym organizacjom gmina b臋dzie mog艂a zleca膰 realizacj臋 zada艅 publicznych na podstawie og艂oszonego konkursu ofert – wtedy np. zamiast jednostek gminnych b臋d膮 dane zadanie wykonywa艂y organizacje spo艂eczne. Organizacjami spo艂ecznymi dzia艂aj膮cymi typowo na terenie gmin s膮 np. Ochotnicze Stra偶e Po偶arne a tak偶e kluby sportowe. Do og艂oszonego konkursu ofert b臋d膮 mog艂y przyst膮pi膰 wszystkie organizacje maj膮ce w statucie wpisan膮 dzia艂alno艣膰, jakiej dotyczy膰 b臋dzie konkurs. Dzia艂alno艣膰 ta mo偶e dotyczy膰 pomocy spo艂ecznej, ochrony 艣rodowiska, pomocy publicznej, bezpiecze艅stwa, ochrony przeciwpo偶arowej itd.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi i z innymi uprawnionymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w 2005 r.- uchwa艂a Nr XXII/135/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2004

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik poinformowa艂a m.in., 偶e zachodzi konieczno艣膰 przeznaczenia dodatkowej kwoty 4950z艂 na roboty dodatkowe wykonane w Urz臋dzie Gminy w ramach remontu, a nieuj臋te w przedmiarze rob贸t.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 na jednym z posiedze艅 komisji radni prosili o specyfikacj臋 odno艣nie remontu Urz臋du Gminy i do dzisiaj tej specyfikacji do wgl膮du nie otrzymali. Pani radna doda艂a, i偶 radni nie mieli tak偶e mo偶liwo艣ci zapozna膰 si臋 ze specyfikacj膮 odno艣nie termomodernizacji szko艂y w Wielgolesie, mimo, 偶e prosili p. Tadeusza Nowickiego o jej udost臋pnienie.
Pan Stanis艂aw Parol stwierdzi艂, i偶 chodzi o to, 偶e radni maj膮 obecnie zdecydowa膰 o zwi臋kszeniu wydatk贸w na remont UG, a nie wiedz膮, co wchodzi艂o w zakres rob贸t uj臋tych w specyfikacji przygotowanej do przetargu. Pan radny powiedzia艂, i偶 zwi臋kszenie zakresu rob贸t by艂o zapewne zasadne, ale gdyby radni byli zapoznani ze specyfikacj膮, to teraz mieliby por贸wnanie.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e, je艣li radni b臋d膮 mieli 偶yczenie zapozna膰 si臋 ze specyfikacjami na remont UG czy te偶 na termomodernizacj臋 szko艂y w Wielgolesie to mog膮 to zrobi膰 na najbli偶szym posiedzeniu komisji.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2004 - uchwa艂a Nr XXII/136/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


5a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYKAZU WYDATK脫W W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2004, KT脫RE NIE WYGASAJ膭 Z KO艃CEM 2004 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Wyja艣ni艂a, i偶 w projekcie uchwa艂y chodzi o wydatki zwi膮zane z prowadzeniem dw贸ch nast臋puj膮cych inwestycji, kt贸re nie zosta艂y do dnia dzisiejszego ostatecznie zrealizowane a co za tym idzie tak偶e rozliczone pod wzgl臋dem finansowym:
1) Budowa sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w miejscowo艣ciach: Strachomin, Oleksianka.
2) Budowa sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w miejscowo艣ciach: D臋be Ma艂e, Budziska, Genera艂owo, Go艂e艂膮ki, Redzy艅skie.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie gminy Latowicz na 2004 r., kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2004 r. - uchwa艂a Nr XXII/137/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

5b
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI W M. TRANSB脫R (II ETAP), BUDY WIELGOLESKIE”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a m.in., 偶e uchwa艂a dotyczy zaci膮gni臋cia po偶yczki w wysoko艣ci 247.886,83 z艂.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y zosta艂 scharakteryzowany na pocz膮tku sesji, przed wprowadzeniem go do porz膮dku obrad, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie - uchwa艂a Nr XXII/138/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


5c
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI W M. CHY呕YNY (II ETAP), TRANSB脫R (I ETAP), BOR脫WEK”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Omawiaj膮c projekt poinformowa艂a m.in., 偶e uchwa艂a dotyczy zaci膮gni臋cia po偶yczki w wysoko艣ci 307.838,99 z艂.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y zosta艂 ju偶 cz臋艣ciowo scharakteryzowany przed wprowadzeniem go do porz膮dku obrad, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Chy偶yny (II etap), Transb贸r (I etap), Bor贸wek”- uchwa艂a Nr XXII/139/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y ZMIENIAJ膭CEJ UCHWA艁臉 NR XXI/129/04 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 R. W SPRAWIE OKRE艢LENIA STAWEK I ZWOLNIE艃 W PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI PO艁O呕ONYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ NA 2005 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy.
Pani Sekretarz wyja艣ni艂a, 偶e w projekcie uchwa艂y chodzi o doprecyzowanie poj臋cia „stanowisko pracy” w uchwale podj臋tej na poprzedniej sesji. Proponowana zmiana polega na dodaniu w 搂 1 uchwa艂y XXI/129/04 ust. 4 w nast臋puj膮cym brzmieniu:
„4. „ Stanowisko pracy, o kt贸rym mowa w 搂 1 ust.1 pk.1 lit. c) i 搂 1 ust.1 pkt. 3 lit. b) jest to stanowisko pracy, na kt贸rym zatrudniony jest pracownik w pe艂nym wymiarze godzin pracy na podstawie umowy o prac臋, stale zamieszkuj膮cy na terenie gminy Latowicz. Warunkiem uznania danego stanowiska za nowe stanowisko pracy jest jego utworzenie w 2005 r. przy jednoczesnym spe艂nieniu warunku, 偶e w drugim p贸艂roczu 2004 r. nie nast膮pi艂o zmniejszenie zatrudnienia.”
Pan radny Stanis艂aw Parol zwr贸ci艂 si臋 do W贸jta Gminy, aby „zechcia艂 okre艣li膰 co to jest, w tej uchwale, nowe stanowisko pracy”. Pan Parol powiedzia艂, 偶e wed艂ug niego nowe stanowisko pracy jest czym艣 innym ni偶 zatrudnienie na tym nowym stanowisku pracy pracownika.
Pani Sekretarz poinformowa艂a, i偶 w艂a艣nie definicja nowego stanowiska pracy jest proponowana do wprowadzenia w 搂 1 uchwa艂y Nr XXI/129/04 ust. 4, w brzmieniu przedstawionym Radzie. Pani Sekretarz wyja艣ni艂a, i偶 okre艣lenie „pe艂ny wymiar czasu pracy” u偶yte w projekcie uchwa艂y oznacza, i偶 pracownik nie mo偶e by膰 zatrudniony na ½ czy te偶 ¼ etatu. Okre艣lenie „na podstawie umowy o prac臋” oznacza natomiast, 偶e stosunek pracy na nowym stanowisku mo偶e by膰 nawi膮zany tylko na podstawie umowy o prac臋, a nie na podstawie 偶adnej innej umowy cywilno-prawnej np. umowy o dzie艂o, umowy zlecenia itp. Zapis „stale zamieszkuj膮cy na terenie gminy Latowicz” oznacza, 偶e osoby zatrudnione na przedmiotowym stanowisku maj膮 pochodzi膰 z gminy Latowicz.
Pan Stanis艂aw Parol stwierdzi艂, i偶 po wyja艣nieniach p. Sekretarz nadal nie jest dla niego jasne, co oznacza w tym konkretnym przypadku termin „nowe stanowisko pracy”. Pan radny powiedzia艂, 偶e to, co m贸wi艂a p. Sekretarz dotyczy obsadzenia nowego stanowiska pracy, czyli zatrudnienia na nowym stanowisku pracy, ale nie zosta艂o wyja艣nione, co oznacza „nowe stanowisko pracy” w proponowanej uchwale.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, i偶 zasada jest taka, i偶 je艣li ma to by膰 nowe stanowisko pracy to ma to by膰 stanowisko pracy, kt贸rego nie by艂o.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 nale偶y interpretowa膰 to w ten spos贸b, i偶 je艣li przyk艂adowy przedsi臋biorca zatrudniaj膮cy np. 3 osoby stwierdzi, 偶e zachodzi potrzeba zatrudnienia nowych 3 os贸b i zatrudni te osoby to nast膮pi zwi臋kszenie zatrudnienia, czyli powstan膮 3 nowe stanowiska pracy.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jako nowe stanowiska pracy wyobra偶a艂by sobie stanowiska powsta艂e po pierwsze w zwi膮zku z now膮 technologi膮 produkcji, po drugie w zwi膮zku z nowym miejscem produkcyjnym lub nowym budynkiem, natomiast uchwa艂a sprecyzowana tak jak obecnie wprowadza nier贸wne traktowanie podmiot贸w nowo powsta艂ych na samym starcie. Te podmioty, kt贸re s膮 ma艂e nie b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 z tych zwolnie艅, natomiast wszystkie te, kt贸re ju偶 prowadz膮 dzia艂alno艣膰 i s膮 du偶ymi podmiotami z 艂atwo艣ci膮 zwi臋ksz膮 zatrudnienie o te 3 osoby i skorzystaj膮 z 50% zwolnienia w podatku. Mo偶na si臋 spodziewa膰, i偶 b臋d膮 do Rady mia艂y pretensje podmioty nowe lub ma艂e, kt贸re nie b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 z proponowanej uchwa艂y umo偶liwiaj膮cej uzyskanie zwolnienia od podatku. Pan radny powiedzia艂, i偶 w zwi膮zku z powy偶szym proponuje tak sprecyzowa膰 uchwa艂臋, aby mog艂o z niej skorzysta膰 wi臋cej podmiot贸w gospodarczych.
Pani mecenas Alina Saracka stwierdzi艂a, i偶 jej zdaniem dyskusja nad projektem uchwa艂y posz艂a w niew艂a艣ciwym kierunku, bowiem uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci Rada ju偶 podj臋艂a, a teraz chodzi tylko o sprecyzowanie, co oznacza pojecie „nowe stanowisko pracy” w tej uchwale, aby unikn膮膰 problem贸w przy kontroli.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, ze obawia si臋, aby Rada nie da艂a znowu ulg, tak jak ju偶 raz da艂a w 2004 r., kiedy to skorzystali z niej ludzie, kt贸rym si臋 one nie nale偶a艂y, bo zatrudnili „tych samych ludzi” tzn. nale偶y si臋 obawia膰 sytuacji, gdy pracodawca np. likwiduje stanowisko pracy rozwi膮zuje umow臋 pracy a nast臋pnie tworzy nowe stanowisko pracy i nawi膮zuje umow臋, korzystaj膮c z ulgi w podatku.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e przy proponowanych zapisach w uchwale nie nale偶y si臋 obawia膰 sytuacji, o kt贸rej m贸wi p. radny, bowiem jest mowa o utworzeniu, co najmniej 3 nowych stanowisk, czyli przedsi臋biorca nie mo偶e powiedzie膰, 偶e mia艂 np. 5 stanowisk, zlikwidowa艂 3, a nast臋pnie utworzy艂 3 nowe.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nie jest to mo偶liwe do skontrolowania.
Pani Sekretarz stwierdzi艂a, i偶 ulga b臋dzie udzielana w oparciu o dokumenty, na podstawie kt贸rych przedmiotowe niejasno艣ci mo偶na b臋dzie wyja艣ni膰 tzn. przedsi臋biorca b臋dzie musia艂 wykaza膰 ile os贸b zatrudnia艂 przed z艂o偶eniem wniosku o ulg臋 a ile b臋dzie zatrudnia艂 po zwi臋kszeniu zatrudnienia.
Pan P艂atek powiedzia艂, ze mo偶e doj艣膰 do sytuacji, w kt贸rej Rada wprowadza od pocz膮tku roku 2005 proponowan膮 uchwa艂臋, a przedsi臋biorca z dniem 31 grudnia 2004 r. rozwi膮zuje umow臋 o prac臋 z pracownikami i zatrudnia ich z dniem np. 2 stycznia 2005.
Pani Jadwiga 艢luzek zaproponowa艂a przesun膮膰 podj臋cie proponowanej uchwa艂y do czasu nast臋pnej sesji, aby da膰 radnym czas na powt贸rne, dok艂adne przeanalizowanie powy偶szej sprawy.
Pani mecenas poinformowa艂a, i偶 m贸wimy o uchwale, kt贸ra ma obowi膮zywa膰 ca艂y rok, 2005 dlatego nale偶y j膮 podj膮膰 do ko艅ca roku 2004.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 sk艂ada do Przewodnicz膮cego wniosek formalny o zarz膮dzenie przerwy z uwagi na to, i偶 proponowana uchwa艂a jak wida膰 budzi zastrze偶enia i radni chcieliby zastanowi膰 si臋 nad ni膮.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e wydaje si臋 jej, i偶 radni zmierzaj膮 do odrzucenia uchwa艂y do czego oczywi艣cie maj膮 prawo. Pani radca poinformowa艂a, 偶e wobec powy偶szego chcia艂a jednak wyja艣ni膰, 偶e w przypadku odrzucenia uchwa艂y pozostaje tre艣膰 uchwa艂y podj臋tej na poprzedniej sesji bez doprecyzowania okre艣lenia „stanowisko pracy”, co pozwoli na dowolna interpretacje tego zapisu przez przedsi臋biorc贸w ubiegaj膮cych si臋 o ulg臋.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 na poprzedniej sesji proponowa艂 z uchwa艂y w sprawie stawek i zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci, wyodr臋bnienie kwestii dotycz膮cej ulg dla przedsi臋biorc贸w z tytu艂u tworzenia nowych stanowisk pracy i stworzenie w tej sprawie nowej uchwa艂y, ale jego propozycja nie zosta艂a uwzgl臋dniona. Gdyby wyodr臋bniono powy偶szy zapis i g艂osowano nad nim jako nad osobn膮 uchwa艂膮 wtedy sytuacja by艂aby dla radnych jasna.
Pan radny Robert Skwara powiedzia艂, i偶 w dniu 30 listopada odby艂o si臋 g艂osowanie nad uchwa艂膮 w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2005 r. Radni pracowali nad projektem uchwa艂y najpierw na posiedzeniach Komisji, nast臋pnie na sesji, czytali tekst uchwa艂y i chyba byli 艣wiadomi, nad czym g艂osuj膮. Pan radny zapyta艂 ile razy mo偶na wraca膰 do tego tematu?. Nast臋pnie stwierdzi艂, i偶 przecie偶 proponowana uchwa艂a ma na celu tylko sprecyzowanie okre艣lenia u偶ytego w podj臋tej ju偶 uchwale.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady zarz膮dzi艂 15 minut przerwy.
Po przerwie poproszono p. radc臋 o wyja艣nienie mo偶liwo艣ci anulowania zapisu dotycz膮cego ulg z tytu艂u tworzenia nowych stanowisk pracy, w uchwale podj臋tej 30 listopada w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na rok 2005.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e jej zdaniem jest mo偶liwe doprecyzowanie zapis贸w w podj臋tej ju偶 uchwale natomiast cofni臋cie ulg, kt贸re zosta艂y ju偶 og艂oszone, musia艂oby by膰 og艂oszone w 2004 r. i musia艂oby wej艣膰 w 偶ycie w, 2004 r., co jest obecnie niemo偶liwe z uwagi na to, i偶 dzisiejsza sesja odbywa si臋 30 grudnia 2004 r. Je艣li te warunki nie zostan膮 zachowane tzn. uchwa艂a anuluj膮ca ulgi nie wejdzie w 偶ycie w tym samym roku co uchwa艂a podatkowa to b臋dzie to pogorszenie sytuacji podatnika i bardzo prawdopodobne jest wtedy rozstrzygni臋cie nadzorcze.
Pani Jadwiga 艢luzek zaproponowa艂a przeg艂osowanie wniosku o odrzucenie w ca艂o艣ci zapisu o ulgach z tytu艂u nowych stanowisk pracy zawartego w uchwale z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci na rok 2005.
Pani mecenas ponownie powiedzia艂a, i偶 grozi to rozstrzygni臋ciem nadzorczym, bo przez tak膮 zmian臋 stwarza si臋 zmian臋 w trakcie roku podatkowego na niekorzy艣膰 podatnika, co jest niedozwolone.
W贸jt Gminy zaapelowa艂 do radnych, aby podj臋li proponowan膮 przez niego uchwa艂臋 i nie kierowali si臋 np. tym, 偶e mo偶e to by膰 decyzja niepopularna. Pan W贸jt doda艂, i偶 temat uchwa艂y w sprawie stawek i zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci zosta艂 ju偶 przecie偶 formalnie zako艅czony na poprzedniej sesji i radni zdecydowali o jej podj臋ciu, a na dzisiejszej sesji chodzi tylko o doprecyzowanie zapisu.
Ostatecznie p. mecenas Alina Saracka zaproponowa艂a nast臋puj膮ce doprecyzowanie zapisu uchwa艂y:
„ Stanowisko pracy, o kt贸rym mowa w 搂 1 ust.1 pk.1 lit. c) i 搂 1 ust.1 pkt.3 lit. b) jest to stanowisko pracy, na kt贸rym zatrudniony jest pracownik w pe艂nym wymiarze godzin pracy na podstawie umowy o prac臋, stale zamieszkuj膮cy na terenie gminy Latowicz. Warunkiem uznania danego stanowiska za nowe stanowisko pracy jest jego utworzenie w 2005 r. przy jednoczesnym spe艂nieniu warunku, 偶e w poprzednim p贸艂roczu nie nast膮pi艂o zmniejszenie zatrudnienia.”
Poniewa偶 nie wniesiono wi臋cej pyta艅 ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 6 g艂osami „za” przy 4 „przeciw” i 4 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 Nr XXI/129/04 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2005 r.- uchwa艂a Nr XXII/140/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI SZKO艁Y FILIALNEJ W REDZY艃SKIEM

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, i偶 powodem przedstawienia propozycji likwidacji szko艂y filialnej jest fatalna sytuacja demograficzna oraz du偶e koszty utrzymania plac贸wki. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e przy okazji spotka艅 z mieszka艅cami stara艂 si臋 zawsze t艂umaczy膰 konieczno艣膰 likwidacji szko艂y. W贸jt zaznaczy艂, i偶 podj臋cie proponowanej uchwa艂y nie oznacza likwidacji szko艂y, lecz rozpocz臋cie procedury zmierzaj膮cej do jej zlikwidowania. Do likwidacji szko艂y konieczna jest zgoda Kuratora O艣wiaty, kt贸ry bardzo cz臋sto ma na ten temat inne zdanie jak samorz膮dy.
Pani Wies艂awa Proczka – insp. ds. o艣wiaty przedstawi艂a dane demograficzne dotycz膮ce Szko艂y Filialnej w Redzy艅skiem w latach 2004 do 2011(w za艂膮czeniu do protoko艂u). W roku szkolnym 2004/2005 w szkole jest 11 dzieci. W roku 2005/2006 spodziewanych jest 12 dzieci. Podobna ilo艣膰 dzieci prognozowana jest tak偶e na lata nast臋pne. Pani Wies艂awa Proczka powiedzia艂a, 偶e w przypadku gdyby dzieci z Redzy艅skiego przesz艂y do Latowicza nie trzeba by艂oby tworzy膰 nowych oddzia艂贸w tylko dzieci zosta艂yby do艂膮czone do istniej膮cych ju偶 oddzia艂贸w. Nast臋pnie p. Proczka poinformowa艂a o kosztach funkcjonowania szko艂y (w za艂膮czeniu do protoko艂u). W roku 2005 koszty te wynosi艂yby ok. 92000 z艂. Z tej sumy ok. 24000 z艂 pochodzi艂oby z subwencji o艣wiatowej a ok. 68000 z艂 nale偶a艂oby do艂o偶y膰 z bud偶etu gminy.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e jest za utrzymaniem szko艂y w Redzy艅skiem. Stwierdzi艂, i偶 „daje si臋 ulgi na lewo i prawo, a chce si臋 dzieci pozbawi膰 szko艂y i kaza膰 im chodzi膰 6 czy 7 km dalej”.
W贸jt Gminy powiedzia艂, co nast臋puje:
„Je艣li boicie si臋 pa艅stwo decyzji niepopularnych, boicie si臋 swojego elektoratu to odpowiadajcie, 偶e to W贸jt zlikwidowa艂 szko艂臋”.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e b臋dzie g艂osowa艂 przeciwko likwidacji szko艂y w Redzy艅skiem. Powiedzia艂, 偶e dwie proponowane dzisiaj uchwa艂y s膮 „nieszcz臋艣liwie z艂o偶one” tzn. w jednym wypadku cz臋艣膰 radnych walczy o zwolnienia dla przedsi臋biorc贸w a za chwil臋 zapewne ci sami radni b臋d膮 za likwidacj膮 szko艂y w Redzy艅skiem. Pan Parol powiedzia艂, 偶e on podniesie r臋k臋 za likwidacj膮 szko艂y wtedy, gdy na sesj臋 Rady Gminy przyjd膮 mieszka艅cy z Redzy艅skiego i powiedz膮, 偶e chc膮, aby ich dzieci ucz臋szcza艂y do innej szko艂y np. do Latowicza. Pan radny powiedzia艂, i偶 obecnie b臋dzie si臋 sugerowa艂 opini膮 p. Kazimierza Seku艂y, kt贸ry jest radnym z okr臋gu obejmuj膮cego Redzy艅skie i ma najlepsz膮 orientacj臋 w tej sprawie.
W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski powiedzia艂, 偶e sytuacja, gdy sami mieszka艅cy zwr贸c膮 si臋 z wnioskiem o likwidacj臋 szko艂y jest niemo偶liwa. Ponadto nie mo偶na 艂膮czy膰 dw贸ch spraw tzn. m贸wi膰, 偶e jedn膮 r臋k膮 dajemy a drug膮 zabieramy, nie mo偶na m贸wi膰, i偶 dzisiaj W贸jt i Rada odpuszcza „lekk膮 r臋k膮” pieni膮dze podmiotom gospodarczym, bo kto艣 za chwil臋 mo偶e powiedzie膰, i偶 niedawno tak samo odpuszczono pieni膮dze rolnikom. Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e „nie mo偶na wybiera膰 sobie tego, co nam pasuje i takimi argumentami si臋 pos艂ugiwa膰”.
Pan Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e jest za utrzymaniem szko艂y w Redzy艅skiem. Pan radny stwierdzi艂, i偶 koszty funkcjonowania szko艂y da艂oby si臋 na pewno zmniejszy膰 np. przydzielaj膮c 1/4 a nie 1/2 etatu pani wo藕nej. Innym czynnikiem mo偶e by膰 zatrudnienie zamiast odchodz膮cej na emerytur臋 nauczycielki innej osoby (np. sta偶ystki), kt贸rej pensja by艂aby ni偶sza. Pan radny powiedzia艂, 偶e dla dobra dzieci i rodzic贸w powinno si臋 utrzyma膰 szko艂臋.
Pani Joanna Papi艅ska – Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu powiedzia艂a, i偶 je艣li chodzi o zatrudnianie nauczycieli sta偶yst贸w, to nale偶y stwierdzi膰, 偶e Zesp贸艂 Szk贸艂 w Latowiczu (kt贸rego fili膮 jest szko艂a w Redzy艅skiem) posiada raczej nadmiar nauczycieli. Je艣li chodzi o ½ etatu wo藕nej to by艂y pr贸by zatrudnienia wo藕nej na ¼ i dodatkowo w okresie grzewczym na zasadzie umowy zlecenia do palenia w piecu. Kalkulacja koszt贸w by艂a zbli偶ona do tej gdyby by艂a zatrudniona przez ca艂y rok na ¼ etatu. Pani Joanna Papi艅ska powiedzia艂a, 偶e w przypadku przej艣cia dzieci z Redzy艅skiego do Latowicza nie tworzono by wprawdzie nowych oddzia艂贸w, ale oddzia艂y po do艂膮czeniu dzieci z Redzy艅skiego by艂yby bardzo liczne, a w takich du偶ych grupach pracuje si臋 z dzie膰mi bardzo trudno. Jednocze艣nie p. Dyrektor zaznaczy艂a, 偶e rozumie k艂opoty organu prowadz膮cego polegaj膮ce na kosztach wynikaj膮cych z utrzymywania szko艂y w Redzy艅skiem, ale s膮dzi, i偶 rozpatruj膮c przedmiotow膮 spraw臋 tzn. zastanawiaj膮c si臋 nad ewentualn膮 likwidacj膮 plac贸wki, nie jest w艂a艣ciwe my艣lenie wy艂膮cznie o kosztach, lecz nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 tak偶e dobro dziecka oraz pami臋ta膰 o kulturotw贸rczej roli szko艂y w 艣rodowisku.
Pan radny Robert Skwara powiedzia艂, 偶e jest za zlikwidowaniem szko艂y. Pan radny stwierdzi艂, i偶 je艣li chodzi o popraw臋 warunk贸w nauczania to chyba nale偶a艂oby poprawia膰 warunki w du偶ych szko艂ach – mo偶e tam stara膰 si臋 tworzy膰 mniejsze oddzia艂y. Dlaczego wyr贸偶nia膰 tylko jedna grup臋 dzieci, tym bardziej 偶e dzieci z innych wsi doje偶d偶aj膮 do Latowicza lub Wielgolasu np. z Oleksianki, Strachomina, Walisk, Bud Wielgoleskich. Te doje偶d偶aj膮ce dzieci stanowi膮 艂膮cznie wi臋ksz膮 grup臋 jak te z Redzy艅skiego. O tym nale偶y pami臋ta膰. Mo偶e warto si臋 zastanowi膰 szerzej nad tematem jak poprawi膰 szkolnictwo na terenie gminy. Pan Robert Skwara stwierdzi艂, 偶e on nie jest za tym, aby zaoszcz臋dzone na likwidacji szko艂y 艣rodki przeznaczy膰 np. na inwestycje. Uwa偶a, i偶 艣rodki te powinny pozosta膰 w o艣wiacie i by膰 przeznaczone np. na popraw臋 warunk贸w nauczania w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu poprzez zmniejszenie oddzia艂贸w lub np. na dodatkowe zaj臋cia z j臋zyka angielskiego – obecnie niekt贸rzy rodzice z Latowicza wysy艂aj膮 swoje dzieci na dodatkowe lekcje angielskiego do Mi艅ska, ale nie wszystkich na to sta膰. Pieni膮dze te mo偶na te偶 przeznaczy膰 na wyposa偶enie szko艂y.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nic nie zast膮pi takiej szko艂y, jaka jest w Redzy艅skiem i takiej atmosfery, jaka tam panuje tzn. atmosfery ma艂ej szko艂y gdzie wszyscy si臋 znaj膮 i szanuj膮. Przyk艂adem takiej szko艂y jest, np. Transb贸r gdzie panuje atmosfera „rodzinna”. Inaczej wygl膮da to w du偶ych szko艂ach gdzie trudniej jest utrzyma膰 wszystko „w ryzach”, bo jest tam bardzo du偶o dzieci o r贸偶nych charakterach. Pan Parol powiedzia艂, 偶e argument, aby likwidowa膰 t膮 szko艂臋, bo jest ona niepotrzebna dla dzieci jest argumentem z艂ym i niepotrzebnym. Ma艂e szko艂y o dobrych wynikach s膮 potrzebne.
Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e pos艂uguj膮c si臋 argumentem dobra dziecka, nale偶y stwierdzi膰, i偶 je艣li m贸wimy o metodach nauczania, warsztacie pracy, warunkach nauki, to trzeba mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e gminy nie b臋dzie stac, aby wszystkie szko艂y r贸wno wyposa偶y膰. W zwi膮zku z tym, nale偶y stwierdzi膰, i偶 dziecko z Redzy艅kiego w艂a艣nie w Latowiczu b臋dzie mia艂o zagwarantowane lepsze warunki nauczania. Je艣li chodzi o argument o atmosferze ma艂ej szko艂y to jest to argument, kt贸ry „pi臋knie si臋 m贸wi”, ale sk膮d bra膰 na takie szko艂y pieni膮dze?. W贸jt powiedzia艂, 偶e wg. przewidywa艅 bud偶ecie na 2007 b臋dzie mo偶na uchwali膰 deficyt na poziomie od 0 do 8%. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e ma racj臋 p. Skwara, m贸wi膮c, i偶 te zaoszcz臋dzone pieni膮dze trzeba przeznaczy膰 na o艣wiat臋. Rzeczywi艣cie mo偶na si臋 w ten spos贸b um贸wi膰.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e krytykuje si臋 ma艂e szko艂y, a ona czyta w prasie o du偶ej szkole w Wielgolesie, 偶e jest tam narkomania, 偶e uczniowie si臋 bij膮 itp. Pani 艢luzek powiedzia艂, 偶e jest na sali przedstawiciel szko艂y z Wielgolasu i mo偶e cos na ten temat powie.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski (b臋d膮cy nauczycielem w Zespole Szk贸艂 w Wielgolesie) zwracaj膮c si臋 do p. 艢luzek, powiedzia艂, co nast臋puje:
„Pani czyta艂a pewne rzeczy, pani je analizuje, pani wie, co jest prawd膮, co nie jest prawd膮, sk膮d pani to wyczyta艂a, ma pani takie prawo. Ja my艣l臋, 偶e nie mamy problemu, bo akurat do tej niedobrej szko艂y nie b臋d膮 te dzieci chodzi艂y, b臋d膮 chodzi艂y do tej dobrej gdzie nie ma takich problem贸w i to jest moja odpowied藕.”
Pani Joanna Papi艅ska – Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu stwierdzi艂a, 偶e w ka偶dej szkole s膮 problemy.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 p. Dyrektor ma racj臋 oraz doda艂, 偶e dla niego postrzeganie niekt贸rych szk贸艂 przez niekt贸rych radnych jest wr臋cz „pora偶aj膮ce”.
Poniewa偶 nie wniesiono wi臋cej pyta艅 ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 6 g艂osami „za” przy 6 „przeciw” i 2 „wstrzymuj膮cych” odrzuci艂a projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skiem.

7a
PRZEDSTAWIENIE WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ


Przewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 wniosek jn:
„Komisja Rewizyjna Rady Gminy Latowicz wnioskuje, aby dyrektorzy szk贸艂 z terenu gminy Latowicz sporz膮dzili harmonogram zaj臋膰 dla nauczycieli w ich miejscu pracy, w wymiarze 40 godzin pracy tygodniowo i przedstawili powy偶szy harmonogram do zaopiniowania Radzie Gminy” (wniosek w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Pani mecenas poinformowa艂a, 偶e z jej wiedzy wynika, i偶 uchwalanie harmonogramu zaj臋膰 le偶y w kompetencji dyrektor贸w, a organem kontrolnym dla nich jest W贸jt. Komisja Rewizyjna dzia艂a zgodnie ze Statutem, czyli zgodnie z harmonogramem realizuje zadania uchwalone w plnie pracy, a je艣li pojawiaj膮 si臋 tematy, kt贸rym chce si臋 przyjrze膰 to zlecenie tego jest dokonywane przez Rad臋. Natomiast nie ma przepisu, na podstawie kt贸rego Komisja mog艂aby opiniowa膰 harmonogramy przygotowywane przez dyrektor贸w szk贸艂.
Pani Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu powiedzia艂a, 偶e radni pos艂uguj膮 si臋 stereotypem, i偶 nauczyciel pracuje 18 godzin tygodniowo, tymczasem nie jest to prawda. Te 18 godzin to tylko godziny dydaktyczne, a nie godziny pracy. Je艣li wzi膮膰 pod uwag臋 wszystkie godziny, jakie nauczyciel po艣wi臋ca w tygodniu swoim obowi膮zkom to bez trudu mo偶na by zebra膰 40 godzin a czasami by艂oby ich nawet wi臋cej.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 radni chcieliby „unormalni膰” prac臋 w szkole. Niech nauczyciel sprawdza klas贸wki, niech si臋 przygotowuje do zaj臋膰, w szkole, w ramach tych 40 godzin pracy tygodniowo. Wtedy nauczyciele nie b臋d膮 np. musieli nosi膰 klas贸wek do domu.
Pani mecenas stwierdzi艂a, i偶 chcia艂a przypomnie膰, 偶e nadz贸r merytoryczny nad szko艂ami sprawuje kuratorium natomiast to, co p. radny zaproponowa艂 to jest to w艂a艣nie nadz贸r merytoryczny. Rada Gminy jest wa偶nym organem, ale jej kompetencje s膮 jasno okre艣lone przepisami prawa. Pani mecenas zaproponowa艂a 偶eby nie wykracza膰 poza te kompetencje, bo wtedy b臋dzie rozstrzygni臋cie nadzorcze. Na pewno nakazywanie Dyrektorom sporz膮dzenia harmonogram贸w nie le偶y w kompetencjach Rady. Pani radca powiedzia艂a, 偶e jest to dla niej nowy temat. Najpierw nale偶a艂oby sprawdzi膰 czy w og贸le istnieje mo偶liwo艣膰 na艂o偶enia przez W贸jta na dyrektor贸w obowi膮zku sporz膮dzenia takiego harmonogramu, bo by膰 mo偶e w og贸le nie ma takiej mo偶liwo艣ci.
Pan W贸jt powiedzia艂, i偶 proponuje, aby ustali膰, i偶 wobec tego, 偶e jest wniosek Komisji Rewizyjnej to wniosek ten zostanie zbadany tzn. W贸jt spotka si臋 z organem pedagogicznym, czyli z Kuratorem O艣wiaty i ustali, czy w arkuszu organizacyjnym szko艂y mo偶na co艣 takiego przeprowadzi膰.
Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e radni sprawdzali na posiedzeniach komisji arkusze i zauwa偶yli, i偶 niekt贸rzy np. p. Pi艂atkowski czy te偶 p. Gizi艅ski maj膮 po 30 – 32 godziny, to jak nale偶y wyt艂umaczy膰, 偶e nauczyciel ma 30 godzin i jeszcze ma czas na sprawdzanie klas贸wek itp.
Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e ma 22 godziny.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e od wszystkiego jest Kurator natomiast Rada jest tylko od dotowania szk贸艂. Nast臋pnie p. radny stwierdzi艂, i偶 s膮 szko艂y w miastach, do kt贸rych si臋 nie dok艂ada. Trzeba szuka膰 oszcz臋dno艣ci w szko艂ach. W gminie przypada 10 uczni贸w na 1 nauczyciela. M贸wi si臋 w 艣rodkach masowego przekazu i nawet dzisiaj powiedziano, 偶e dzieci je偶d偶膮 si臋 doucza膰 angielskiego. Je艣li przypada 10 uczni贸w na jednego nauczyciela to chyba jest co艣 w tym chorego.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e nie wie jak jest obecnie, ale w ubieg艂ym roku p. Pi艂atkowski mia艂 30 a p. Gizi艅ski 32 godziny zaj臋膰.
Pan Gizi艅ski powiedzia艂, 偶e obecnie ma 21 godzin a w ubieg艂ym roku mia艂 ich 29. Pan radny stwierdzi艂, i偶 wynika to z faktu, ze posiada on przygotowanie do nauki 4 r贸偶nych przedmiot贸w. Posiadanie takiej ilo艣ci godzin by艂o mo偶liwe, bo brakowa艂o fachowc贸w do nauczania tych przedmiot贸w. Pan Gizi艅ski powiedzia艂, 偶e aby zdoby膰 takie kwalifikacje musia艂 z w艂asnych 艣rodk贸w zap艂aci膰 za studia podyplomowe i obecnie zastanawia si臋 czy by艂o warto, bowiem gdyby wobec takiego stanowiska Rady mia艂 pracowa膰 tylko na go艂ym etacie to do ko艅ca swojej pracy prawdopodobnie nie odzyska艂by zainwestowanych w swoj膮 edukacj臋 pieni臋dzy.
Pani Jadwiga 艢luzek poinformowa艂a, i偶 Komisja Rewizyjna na swoim ostatnim posiedzeniu zg艂osi艂a tak偶e do realizacji wniosek, aby p. radca przygotowa艂a pisemna informacje odno艣nie prowadzenia szk贸艂 przez fundacje.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA TYGODNIOWEGO OBOWI膭ZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJ臉膯 NAUCZYCIELI PRZEDMIOT脫W O R脫呕NYM WYMIARZE GODZIN

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka – insp. ds. o艣wiaty.
Pani Proczka poinformowa艂a, i偶 projekt uchwa艂y zak艂ada ustalenie tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli przedmiot贸w o r贸偶nym wymiarze godzin 艂膮czonych w ramach jednego etatu, proporcjonalnie w odniesieniu do 艂膮cznej liczby realizowanych przez nauczycieli godzin zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych. Nast臋pnie projekt uchwa艂y zawiera ustalenie, i偶 wszystkie godziny realizowane powy偶ej „pensum” ustalonego zgodnie z powy偶szym zapisem stanowi膮 zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 8 glosami „za” przy 2 „przeciw” i 4 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli przedmiot贸w o r贸偶nym wymiarze godzin - uchwa艂a Nr XXII/141/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Aksamitowska – Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu - uchwa艂a Nr XXII/142/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

10
PODJECIE UCHWA艁Y W SPRAWIE SZCZEG脫艁OWYCH WARUNK脫W PRZYZNAWANIA I ODP艁ATNO艢CI ZA US艁UGI OPIEKU艃CZE ORAZ SZCZEG脫艁OWE WARUNKI CZ臉艢CIOWEGO LUB CA艁KOWITEGO ZWOLNIENIA OD OP艁AT, JAK R脫WNIE呕 TRYB ICH POBIERANIA

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Aksamitowska – Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze oraz szczeg贸艂owe warunki cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 tryb ich pobierania - uchwa艂a Nr XXII/142/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

11
UCHWALENIE PLANU PRACY RADY GMINY LATOWICZ
NA ROK 2005

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 Przewodnicz膮cy Rady – Witold K艂os. Powiedzia艂, i偶 w proponowanym planie pracy zosta艂o uj臋tych 7 posiedze艅 Rady Gminy w nast臋puj膮cych terminach:
1. Luty.
2. Kwiecie艅.
3. Czerwiec – Lipiec.
4. Sierpie艅 – Wrzesie艅.
5. Pa藕dziernik.
6. Listopad – Grudzie艅 – pierwsza po艂owa.
7. Grudzie艅 – druga po艂owa.
W zwi膮zku z tym, 偶e nie wniesiono pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 1 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2005 - uchwa艂a Nr XXII/144/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.12
UCHWALENIE PLAN脫W PRACY STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY LATOWICZ NA 2005 ROK

Proponowane plany pracy sta艂ych komisji Rady Gminy przedstawili Przewodnicz膮cy poszczeg贸lnych Komisji.
Komisje zaplanowa艂y nast臋puj膮c膮 liczb臋 posiedze艅 w roku 2005:
1) Komisja Rewizyjna – 12.
2) Komisja Planowania Bud偶etu i Finans贸w – 11.
3) Komisja Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony Przeciwpo偶arowej i Ochrony 艢rodowiska – 11.
4) Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej – 10.
5) Komisja Rolnictwa – 11.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2005 – uchwa艂a Nr XXII/145/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


13
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI


Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 w zwi膮zku z tym, i偶 od czasu ostatniej sesji up艂yn臋艂o niewiele czasu informacja z dzia艂alno艣ci b臋dzie kr贸tka. Pan Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e na dzisiejsz膮 sesj臋 nie zaprasza艂 go艣ci, poniewa偶 z uwagi na jej 艣wi膮teczny charakter nie chcia艂, aby trwa艂a zbyt d艂ugo. Nast臋pnie Przewodnicz膮cy poinformowa艂, i偶 uczestniczy艂 w spotkaniu z przedsi臋biorcami z terenu gminy zorganizowanym przez W贸jta w obiekcie Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu. Na spotkaniu obecny by艂 Dyrektor Oddzia艂u Regionalnego Urz臋du Marsza艂kowskiego z Siedlec. Przedstawi艂 mo偶liwo艣ci skorzystania ze 艣rodk贸w unijnych dla rozpoczynaj膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮. Przewodnicz膮cy uczestniczy艂 tak偶e w spotkaniu z Marsza艂kiem Sejmu RP p. J贸zefem Oleksym, kt贸re zosta艂o zorganizowane w Mrozach.


14
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Sprawozdanie stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


15
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Odpowied藕 na zg艂oszon膮 interpelacj臋 przygotowana zostanie pisemnie.

16
SPRAWY R脫呕NE

Spraw r贸偶nych nie zg艂oszono.

17
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji. Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji.

18
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad, o godzinie 1315 Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2005-04-28 11:04:07
Data ostatniej modyfikacji : 28.04.2005 11:04
Liczba wy艣wietle艅 : 1570licznik odwiedzin: 2203928