logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XXIII/05

9 lutego 2005 roku

PROTOK脫艁 NR XXIII/05

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 9 lutego 2005 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Otwarcie sesji wszyscy zebrani poprzedzili minut膮 ciszy dla uczczenia pami臋ci niedawno zmar艂ego, d艂ugoletniego so艂tysa ze wsi Waliska – 艢.P. Feliksa S臋ka.
Nast臋pnie, Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 940 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy;
2. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,
3. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy.


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez gmin臋 Latowicz na 2005 rok.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko艂ach prowadzonych przez gmin臋 Latowicz na 2005 rok.
6. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w roku 2004 oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych za rok 2004.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na rok 2005.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w za 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej w zakresie zada艅 w艂asnych gminy.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2005.
10. Przedstawienie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rady Gminy Latowicz w roku 2004 oraz przedstawienie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz w roku 2004.
11. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy r贸偶ne.
15. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Zaproponowa艂 w艂膮czenie do porz膮dku obrad dodatkowego punktu 9a w brzmieniu:
„9a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowo艣ci Latowicz.”
Poniewa偶 sprawa by艂a sygnalizowana na posiedzeniach Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie w艂膮czenie do porz膮dku obrad punktu 9a zgodnie z propozycj膮 p. W贸jta.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie zdecydowa艂a o wprowadzeniu do porz膮dku obrad dodatkowego punktu 9a. zgodnie z propozycj膮 W贸jta.
G艂os zabra艂 Przewodnicz膮cy Rady. Powiedzia艂, 偶e w zwi膮zku z odbyciem si臋 wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Latowicz i wyborem nowego radnego proponuje w艂膮czenie do porz膮dku obrad nast臋puj膮cych, dodatkowych punkt贸w:
2a. Wr臋czenie przez Przewodnicz膮c膮 Gminnej Komisji Wyborczej za艣wiadczenia o wyborze na radnego oraz z艂o偶enie 艣lubowania przez radnego.
9b. Dokonanie zmian w sk艂adach sta艂ych Komisji Rady Gminy Latowicz.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 powy偶sz膮 propozycj臋 zmian w porz膮dku obrad pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie zdecydowa艂a o wprowadzeniu do porz膮dku obrad dodatkowych punkt贸w zgodnie z propozycj膮 p. Przewodnicz膮cego.
Poniewa偶 do przedstawionego porz膮dku obrad nie zg艂oszono wi臋cej uwag ani wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w ustalonego porz膮dku obrad.

2a
WR臉CZENIE PRZEZ PRZEWODNICZ膭C膭 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ZA艢WIADCZENIA O WYBORZE NA RADNEGO ORAZ Z艁O呕ENIE 艢LUBOWANIA PRZEZ RADNEGO

Pani Halina Gryglas – Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Wyborczej poinformowa艂a o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Latowicz, kt贸re odby艂y si臋 w okr臋gu nr 7 w dniu 6 lutego 2005 r. oraz wr臋czy艂a wybranemu w w/w wyborach radnemu – p. Ryszardowi Jaworskiemu za艣wiadczenie o wyborze na radnego Rady Gminy Latowicz.
Nast臋pnie p. Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady odczyta艂 tre艣膰 zawartego w ustawie o samorz膮dzie gminnym 艣lubowania radnego gminy, a p. Ryszard Jaworski potwierdzi艂 z艂o偶enie 艣lubowania poprzez wypowiedzenie s艂owa „艣lubuj臋”.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pan radny Kazimierz Seku艂a zapyta艂 o mo偶liwo艣膰 wprowadzenia w Szkole Podstawowej w D臋bem Ma艂ym nauki j臋zyka angielskiego od pierwszej klasy.

Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a czy b臋dzie naprawiana droga „na G贸r臋” wzd艂u偶 艢widru (przed艂u偶enie ulicy Grundowej w Latowiczu) oraz mostek na rzece 艢wider na przedmiotowej drodze.

4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU OKRE艢LAJ膭CEGO WYSOKO艢膯 STAWEK I SZCZEG脫艁OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATK脫W ZA WYS艁UG臉 LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY ORAZ SZCZEG脫艁OWE WARUNKI OBLICZANIA I WYP艁ACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORA殴NYCH ZAST臉PSTW DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKO艁ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ NA 2005 ROK


Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka – insp. ds. o艣wiaty. Poinformowa艂a, i偶 W贸jt wni贸s艂 do projektu uchwa艂y autopoprawk臋 do rozdzia艂u III 搂 17, Regulaminu, polegaj膮c膮 na zaproponowaniu nieco wy偶szych dodatk贸w funkcyjnych dla wychowawc贸w klas natomiast nieco mniejszych dla opiekun贸w sta偶u.
Pan Jaros艂aw P艂atek poprosi艂 o bli偶sze wyja艣nienie radnym tej sprawy.
W贸jt Gminy wyja艣ni艂, 偶e decyzj臋 o wniesieniu autopoprawki podj膮艂 po uwagach Komisji. Proponowany podzia艂 dodatk贸w funkcyjnych odb臋dzie si臋 w ramach tych samych, proponowanych wst臋pnie 艣rodk贸w, ale skorzysta na nim wi臋cej os贸b, bowiem wychowawc贸w jest wi臋cej jak opiekun贸w sta偶u.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 za podobne godziny ponadwymiarowe, o jakich jest mowa w projekcie uchwa艂y, by艂a w przesz艂o艣ci ukarana p. Bo偶ena Kania – dyrektor Zespo艂u Szkolno-Przedszkolnego w Latowiczu, wi臋c jak mo偶na obecnie co艣 takiego uchwala膰.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e wtedy nie chodzi艂o o godziny ponadwymiarowe, tylko o p艂atne zast臋pstwa, ale s膮 to podobne sprawy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez gmin臋 Latowicz na 2005 rok - uchwa艂a Nr XXIII/146/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU OKRE艢LAJ膭CEGO WYSOKO艢膯 I SZCZEG脫艁OWE ZASADY PRZYZNAWANIA I WYP艁ACANIA NAUCZYCIELSKIEGO DODATKU MIESZKANIOWEGO NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM W SZKO艁ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ NA 2005 ROK

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka – insp. ds. o艣wiaty. Poinformowa艂a, i偶 W贸jt wni贸s艂 do projektu uchwa艂y autopoprawk臋 polegaj膮c膮 na zmniejszeniu kwoty bazowej, od jakiej b臋d膮 naliczane dodatki mieszkaniowe z ok. 850 z艂 na ok. 700 z艂 poprzez wprowadzenie w 搂 1 ust. 2 zapisu m贸wi膮cego o tym, i偶 dodatek stanowi okre艣lony w uchwale procent minimalnego wynagrodzenia nauczyciela sta偶ysty z pozosta艂ymi kwalifikacjami
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e powy偶sza propozycja zosta艂a zgodnie z przepisami prawa tak jak i pozosta艂a tre艣膰 uchwa艂y uzgodniona ze zwi膮zkami zawodowymi. Nast臋pnie doda艂, i偶 ma 艣wiadomo艣膰, 偶e nie odzwierciedla ona sugestii cz臋艣ci radnych, kt贸rzy wnioskowali o zmniejszenie wielko艣ci procentowych dodatk贸w mieszkaniowych, ale tak偶e powoduje faktyczne zmniejszenie dodatk贸w.
Pani Wies艂awa Proczka poinformowa艂a, 偶e procentowe warto艣ci odno艣nie dodatku mieszkaniowego zawarte w projekcie uchwa艂y pozosta艂y takie, jakie by艂y przedstawiane na posiedzeniach Komisji i wynosz膮 odpowiednio:
1) 6% przy jednej osobie w rodzinie.
2) 8% przy dw贸ch osobach w rodzinie.
3) 10% przy trzech osobach w rodzinie.
4) 12% przy czterech lub wi臋cej osobach w rodzinie.
Pani Jadwiga 艢luzek poprosi艂a o zapoznanie Rady z wnioskiem odno艣nie przedmiotowego projektu uchwa艂y zg艂oszonym przez Komisj臋 Bezpiecze艅stwa Publicznego.
Przemys艂aw Wr贸bel – insp. ds. obs艂ugi Rady poinformowa艂, i偶 Komisja Bezpiecze艅stwa Publicznego po zapoznaniu si臋 z projektem uchwa艂y zawnioskowa艂a, aby proponowan膮 w 搂 1 ust. 2 uchwa艂y wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego okre艣lon膮 procentowo zmniejszy膰 w poszczeg贸lnych punktach (1,2,3 oraz 4) o po艂ow臋.
Pan Stanis艂aw Parol zauwa偶y艂, i偶 w przypadku zmniejszenia proponowanych wysoko艣ci dodatku zgodnie z propozycj膮 Komisji Bezpiecze艅stwa oszcz臋dno艣ci by艂yby wi臋ksze ni偶 w przypadku zmniejszenia kwoty bazowej, co zaproponowa艂 p. W贸jt. Pan Parol powiedzia艂, 偶e w przypadku jednego nauczyciela kwota dodatku nie jest du偶a (50 z艂 – 70 z艂), ale w skali ca艂ej gminy jest to suma znacz膮ca (ok. 60000 z艂 w roku), z kt贸r膮 w przypadku ma艂ej gminy, jak膮 jest gmina Latowicz i przy ci膮g艂ym prowadzeniu inwestycji nale偶y si臋 liczy膰. Pan radny doda艂, 偶e nauczyciele nie powinni czu膰 si臋 niedowarto艣ciowani, poniewa偶 np. otrzymuj膮 oni corocznie, obligatoryjnie podwy偶ki wynagrodzenia, podczas gdy np. pracownicy Urz臋du Gminy w roku 2004 takiej podwy偶ki nie otrzymali.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a jak mo偶na by艂o prowadzi膰 uzgodnienia projektu uchwa艂y ze zwi膮zkami zawodowymi, je艣li posiedzenia komisji odby艂y si臋 p贸藕niej? Nast臋pnie p. 艢luzek doda艂a, 偶e jest za zmniejszeniem proponowanej wysoko艣ci dodatku mieszkaniowego o 50%.
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e z przepis贸w wynika, i偶 obowi膮zek przygotowania uchwa艂y spoczywa na W贸jcie. Pan W贸jt poinformowa艂, i偶 przygotowuj膮c projekt uchwa艂y i opracowuj膮c propozycje do uzgodnienia ze zwi膮zkami zawodowymi kierowa艂 si臋 nast臋puj膮cymi kryteriami:
1) Stawkami dodatk贸w obowi膮zuj膮cymi dotychczas.
2) Wysoko艣ci膮 dodatk贸w w innych gminach.
3) Danymi zawartymi w rozporz膮dzeniu MEN dotycz膮cym wprawdzie „rz膮d贸wki”, ale zawieraj膮cym jakby pewn膮 baz臋 wyj艣ciow膮 dla samorz膮d贸w.
W贸jt powiedzia艂, 偶e trudno jest wyobrazi膰 sobie uzgodnienie ze zwi膮zkami zawodowymi propozycji, w kt贸rej obni偶a si臋 stawki dodatk贸w o 50%. Gdyby takie uzgodnienie nie by艂o konieczne tylko wymagana by艂aby opinia, to wtedy mo偶na by tak膮 propozycj臋 przedstawi膰.
Pan Jaros艂aw P艂atek zauwa偶y艂, i偶 w 2004 roku gmina wy艂o偶y艂a na szko艂y prawie 300000z艂, z czego do nauczycieli w formie dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego trafi艂o ok. 147000z艂. Pan radny doda艂, 偶e nauczyciele otrzymuj膮 wszystko to, co twierdz膮, 偶e im si臋 nale偶y, bo maj膮 silne zwi膮zki zawodowe i Kart臋 Nauczyciela, a trzeba mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e Pa艅stwa oraz samorz膮d贸w nie sta膰 na tak du偶e finansowanie o艣wiaty. Je艣li nadal sprawa b臋dzie wygl膮da艂a tak jak obecnie to gmina b臋dzie zmuszona nieustannie podnosi膰 podatki, bo nie b臋dzie starcza艂o na p艂ace i dodatki dla nauczycieli.
Pan Andrzej Gizi艅ski stwierdzi艂, 偶e nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 na o艣wiat臋 pieni膮dze daje Pa艅stwo, natomiast za to jak wygl膮da racjonalizacja sieci szkolnej odpowiada W贸jt oraz Rada Gminy. W gminie Latowicz jest tak, 偶e s膮 dwie du偶e szko艂y i trzy bardzo ma艂e, wobec czego dotacja, jak膮 otrzymuje od Pa艅stwa gmina na prowadzenie szk贸艂, nie wystarcza. Drug膮 spraw膮 jest to, i偶 na gmin臋 spad艂 obowi膮zek prowadzenia klas „0” oraz obowi膮zek zapewnienia dojazd贸w do szk贸艂. Pan Andrzej Gizi艅ski wyrazi艂 przekonanie, 偶e gdyby wykona膰 dok艂adne wyliczenia, to okaza艂oby si臋, i偶 to, co dok艂ada do o艣wiaty gmina, to jest mniej wi臋cej taka suma, jaka idzie na klasy „0” oraz zorganizowanie dojazd贸w. Nast臋pnie p. Gizi艅ski powiedzia艂, i偶 m贸wi si臋, 偶e rolnicy p艂ac膮 najwi臋ksze podatki tymczasem podatki, jakie p艂ac膮 rolnicy w gminie Latowicz s膮 najmniejsze na terenie powiatu. Pan Gizi艅ski doda艂, 偶e mo偶na sprawdzi膰 dane w jego zeznaniu podatkowym, kt贸rego kopi臋 b臋d膮c radnym zobowi膮zany by艂 z艂o偶y膰 do Przewodnicz膮cego Rady i por贸wna膰, ile z jego nauczycielskiej pensji idzie na rzecz gminy w formie podatku a ile na ten cel w formie podatku idzie z dochod贸w jakiego艣 du偶ego rolnika.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 p. Gizi艅ski w swojej wypowiedzi zachowa艂 si臋 jak biznesmen, natomiast trzeba wiedzie膰, i偶 jest on op艂acany z bud偶etu.
Pan Jaros艂aw P艂atek zauwa偶y艂, i偶 rolnicy nie p艂ac膮 wy艂膮cznie podatku gruntowego, ale p艂ac膮 podatki we wszystkich 艣rodkach produkcji, jakie kupuj膮 i pieni膮dze te id膮 m.in. tak偶e na utrzymanie szk贸艂.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, i偶 cz臋sto wymawia si臋 rolnikom niskie podatki, tymczasem np. w nawozach sztucznych jest 50% podatku. Podobnie jest z paliwem itd., dlatego nie powinno si臋 m贸wi膰, ze rolnik p艂aci bardzo ma艂o.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 wszyscy p艂ac膮 podatki. Nast臋pnie p. W贸jt zaproponowa艂, aby wypowiedzi p. Gizi艅skiego nie traktowa膰 jako ataku na rolnik贸w, lecz odczyta膰 je raczej w ten spos贸b, 偶e je艣li Rada da nauczycielowi dodatek mieszkaniowy to nale偶y pami臋ta膰, 偶e 35,5% p艂aconego przez tego nauczyciela podatku dochodowego od os贸b fizycznych wr贸ci do gminy. Pan W贸jt doda艂, 偶e trudno jest wyt艂umaczy膰 komu艣, kto mia艂 np. 50z艂, 偶e zabiera mu si臋 po艂ow臋. W贸jt zaapelowa艂 do Rady oraz do p. Gizi艅skiego, kt贸ry jest jednocze艣nie radnym i przedstawicielem zwi膮zku zawodowego, aby na dzisiejszej sesji wypracowa膰 rozwi膮zanie kompromisowe.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e 4 lata temu, gdy Rada uchwala艂a poprzedni regulamin, W贸jt powinien poinformowa膰 radnych, i偶 maj膮 wp艂yw na ustalenie wysoko艣ci dodatku mieszkaniowego.
Pan Andrzej Gizi艅ski poprosi艂, aby odczyta膰, jakie stawki dodatku proponuje Minister Edukacji dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez organy administracji rz膮dowej.
Pani Wies艂awa Proczka – insp. ds. o艣wiaty przedstawi艂a powy偶sze dane w spos贸b jn: (brutto)
- przy 1 osobie w rodzinie – 49 z艂,
- przy 2 osobach – 65 z艂,
- przy 3 osobach – 82 z艂,
- przy 4 osobach lub wi臋cej – 98 z艂.
W贸jt Gminy zaproponowa艂 rozwi膮zanie kompromisowe polegaj膮ce na obni偶eniu propozycji zawartych w projekcie uchwa艂y o 2 punkty procentowe.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, i偶 Komisja Rewizyjna, kt贸rej jest cz艂onkiem zg艂asza艂a jeszcze dalej id膮cy wniosek ni偶 Komisja Bezpiecze艅stwa, mianowicie proponowa艂a obni偶enie warto艣ci procentowych dotycz膮cych dodatku mieszkaniowego na 1%, 2%, 3% i 4%. Pan P艂atek powiedzia艂, 偶e na pewno nie b臋dzie g艂osowa艂 za propozycj膮 W贸jta, natomiast by膰 mo偶e zag艂osuje za propozycj膮 Komisji Bezpiecze艅stwa.
Pani Mariola Kluska stwierdzi艂a, 偶e z tego, co jej wiadomo, to w przypadku, gdy Rada nie podejmie uchwa艂y, w og贸le nie b臋d膮 wyp艂acane dodatki mieszkaniowe.
Pani Alina Saracka – radca prawny wyja艣ni艂a, i偶 dodatki mieszkaniowe w przypadku gdyby Rada nie podj臋艂a uchwa艂y rzeczywi艣cie nie by艂yby wyp艂acane, natomiast trzeba liczy膰 si臋 z tym, 偶e nauczycielom zgodnie z przepisami przys艂uguj膮 dodatki mieszkaniowe i w przypadku niewyp艂acenia dodatku zwr贸c膮 si臋 oni do swojego dyrektora z tym problemem, a on powie, 偶e nie mo偶e wyp艂aci膰 dodatku, bo Rada nie podj臋艂a stosownej uchwa艂y i wtedy nauczyciel mo偶e poda膰 t膮 spraw臋 do s膮du i mo偶e doj艣膰 do tego, 偶e z bud偶etu gminy trzeba b臋dzie zwr贸ci膰 te pieni膮dze z odsetkami.
Pan Stanis艂aw Parol zaproponowa艂 rozwi膮zanie kompromisowe polegaj膮ce na tym, 偶e proponowana w projekcie uchwa艂y warto艣膰 kwoty bazowej, od kt贸rej naliczane b臋d膮 dodatki mieszkaniowe uleg艂aby zmniejszeniu, o 25% tzn. wynosi艂aby 540 z艂. W ten spos贸b zwi膮zki zawodowe ust膮pi艂yby o po艂ow臋 w stosunku do swojej propozycji i radni r贸wnie偶 ust膮piliby o po艂ow臋.
Pan Zbigniew Pi艂atkowski stwierdzi艂, i偶 kompromis jest potrzebny i nale偶y go osi膮gn膮膰, ale p. Parol nie powinien wyra偶a膰 si臋 w imieniu wszystkich radnych, bo propozycja, od kt贸rej p. Parol proponuje ust膮pienie o 50% jest propozycj膮 tylko jednej komisji Rady.
Pan Parol powiedzia艂, 偶e nie m贸wi艂 w imieniu Rady tylko swoim i proponowa艂, aby Rada wzi臋艂a jego propozycj臋 pod uwag臋.
Pani Alina Saracka – radca prawny wyja艣ni艂a, 偶e w projekcie uchwa艂y nie mo偶na jako podstawy do przyznawania dodatku okre艣li膰 bazowej kwoty nominalnie tylko nale偶y przyj膮膰 podstaw臋, kt贸ra wynika z tabeli okre艣laj膮cej wynagrodzenia nauczycieli.
Pani Wies艂awa Proczka – insp. ds. o艣wiaty poinformowa艂a, 偶e mo偶e by膰 t膮 podstaw膮 minimalne wynagrodzenie nauczyciela sta偶ysty z pozosta艂ymi kwalifikacjami – jest to najni偶sza podstawa wynosz膮ca 701z艂, mo偶e to by膰 tak偶e minimalne wynagrodzenie – jest to kwota 849z艂.
Pani Mariola Kluska zaproponowa艂a, aby pozostawi膰 kwot臋 bazow膮 849z艂, natomiast zmniejszy膰 o 50% proponowane warto艣ci procentowe przys艂uguj膮cego dodatku.
W贸jt Gminy poprosi艂 o wyliczenie r贸偶nicy, jaka wyst膮pi艂aby przy uwzgl臋dnieniu jego propozycji lub propozycji p radnej.
Pani Wies艂awa Proczka poinformowa艂a, 偶e w przypadku uwzgl臋dnienia propozycji p. Marioli Kluski wysoko艣ci dodatku mieszkaniowego przedstawia艂yby si臋 nast臋puj膮co:
4% przy 1 osobie w rodzinie – 25z艂,
6% przy 2 osobach – 34z艂,
8% przy 3 osobach 42z艂,
10% przy 4 osobach lub wi臋cej – 51z艂.
Nast臋pnie p. Proczka powiedzia艂a, 偶e przy uwzgl臋dnieniu propozycji W贸jta, m贸wi膮cej o obni偶eniu proponowanych w projekcie uchwa艂y warto艣ci procentowych o 2% i zachowaniu kwoty bazowej 701z艂, wysoko艣ci dodatku by艂yby nast臋puj膮ce:
4% przy 1 osobie w rodzinie – 28z艂,
6% przy 2 osobach – 42z艂,
8% przy 3 osobach 56z艂,
10% przy 4 osobach lub wi臋cej – 70z艂.
W贸jt Gminy poprosi艂 p. Andrzeja Gizi艅skiego, aby jako przedstawiciel Zwi膮zku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) wyrazi艂 zgod臋 na jego propozycj臋.
Pan Gizi艅ski wyrazi艂 zgod臋 na powy偶sz膮 propozycj臋.
Poniewa偶 radni nie zg艂osili wi臋cej pyta艅 ani wniosk贸w, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod glosowanie projekt uchwa艂y z uwzgl臋dnieniem przedstawionej powy偶ej kompromisowej propozycji zg艂oszonej przez p. W贸jta.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 10 g艂osami „za” przy 4 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko艂ach prowadzonych przez gmin臋 Latowicz na 2005 rok - uchwa艂a Nr XXIII/146/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


6
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI GMINNEJ KOMISJI ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH W ROKU 2004 ORAZ ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2004

Informacj臋 z dzia艂alno艣ci oraz sprawozdanie przedstawi艂a p. Janina Broda – Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych (materia艂y w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Rada przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.


7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2005

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Janina Broda – Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e chcia艂by wnie艣膰 do projektu uchwa艂y autopoprawk臋 i tym samym przychyli膰 si臋 do wniosk贸w radnych zg艂aszanych na posiedzeniach komisji dotycz膮cych zarezerwowania w Gminnym Programie na rok 2005 艣rodk贸w na promowanie zdrowego stylu 偶ycia i trze藕wo艣ci poprzez realizowanie zada艅 sportowych. Pan W贸jt powiedzia艂, i偶 zgodnie z uwagami zg艂aszanymi przez radnych na komisjach, proponuje zabezpieczenie na powy偶szy cel kwoty 2000z艂.
Pani Janina Broda – Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych poinformowa艂a, 偶e przedmiotowe 艣rodki pochodzi膰 maj膮 z nast臋puj膮cych 藕r贸de艂:
1) 500z艂 z pkt. „Kontynuowanie Pracy Gminnego Punktu Konsultacyjnego”.
2) 500z艂 z pkt. „Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych”.
3) Pozosta艂e 艣rodki (1000z艂) pochodzi膰 b臋d膮 ze zwi臋kszonego (wg. aktualnych wylicze艅) planu dochod贸w tzn. z op艂at wnoszonych przez podmioty zajmuj膮ce si臋 sprzeda偶膮 napoj贸w alkoholowych.
Pani Janina Broda powiedzia艂a, 偶e do Gminnego Programu wprowadzony zostanie pkt. pn: „Zorganizowanie i sfinansowanie imprezy trze藕wo艣ciowej promuj膮cej trze藕wy styl 偶ycia i obyczaje”, kt贸rego koszty zostan膮 pokryte z w/w 藕r贸de艂.
Pani Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy poinformowa艂a, i偶 w wyniku zwi臋kszenia planu dochod贸w, o kt贸rym m贸wi艂a p. Janina Broda pozostanie jeszcze kwota 575z艂.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e 艣rodki te proponuje przeznaczy膰 na dofinansowanie wyjazd贸w dzieci na kolonie profilaktyczne.
W zwi膮zku z tym, i偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod glosowanie projekt uchwa艂y z przedstawionymi powy偶ej autopoprawkami naniesionymi przez p. W贸jta.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 6 g艂osami „za” przy 8 przeciw i 1 „wstrzymuj膮cym” odrzuci艂a proponowany przez p. W贸jta projekt uchwa艂y.
Pan Jaros艂aw P艂atek zaproponowa艂, aby 艣rodki w wysoko艣ci 5000z艂 zapisane w Gminnym Programie na „Finansowanie zada艅 zwi膮zanych z realizacj膮 cel贸w okre艣lonych w Programie, w tym sfinansowanie koszt贸w prowadzenia zaj臋膰 profilaktycznych i socjoterapeutycznych w szko艂ach na terenie gminy” przeznaczy膰 w ca艂o艣ci na sport. Pan P艂atek powiedzia艂, i偶 jest to zasadne, bowiem „m艂odzie偶, kt贸ra p贸jdzie uprawia膰 sport, nie p贸jdzie pod budk臋 z piwem”.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e stara艂 si臋 uwzgl臋dni膰 opinie radnych i poprzez zg艂oszon膮 autopoprawk臋 zaproponowa艂 przeznaczenie okre艣lonej kwoty na dzia艂alno艣膰 sportow膮. Nast臋pnie p. W贸jt powiedzia艂, i偶 5000z艂 zawarte w pkt. Gminnego Programu, o kt贸rym m贸wi艂 p. P艂atek chcia艂by przeznaczy膰 na zatrudnienie na ½ etatu pedagoga szkolnego w Zespole Szk贸艂 w Wielgolesie. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e je艣li radni maj膮 na ten temat inne zdanie, tzn. nie chc膮, 偶eby w Wielgolesie by艂 pedagog szkolny, to rzeczywi艣cie powinni przeznaczy膰 te 艣rodki na inny cel.
Pani Roma Pi艂atkowska – Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie powiedzia艂a, i偶 ju偶 od dw贸ch lat stara si臋 o ½ etatu dla pedagoga szkolnego. Pani dyrektor poinformowa艂a, 偶e w ubieg艂ym roku uj臋艂a to w projekcie, ale p. W贸jt stwierdzi艂, 偶e nie ma pieni臋dzy, ewentualnie w przysz艂ym roku. Pedagog jest w szkole bardzo potrzebny. W Powiecie Mi艅skim nie ma obecnie gimnazjum, w kt贸rym nie by艂oby pedagoga szkolnego. Wyj膮tek stanowi gimnazjum w Wielgolesie, co nie oznacza bynajmniej, i偶 w szkole tej nie ma problem贸w, poniewa偶 jest ich, tak jak w ka偶dej szkole bardzo wiele. Pani Pi艂atkowska powiedzia艂a, i偶 wobec powy偶szego chcia艂aby zapyta膰 radnych, dlaczego nie mo偶na zatrudni膰 pedagoga szkolnego w Wielgolesie?. Sk膮d bierze si臋 w艣r贸d radnych op贸r, niech臋膰 odno艣nie tej kwestii?.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e pedagog szkolny jest ju偶 zatrudniony w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu i mo偶e dojecha膰 do Wielgolasu.
Pani Pi艂atkowska powiedzia艂a, 偶e nie wie jak p. 艢luzek wyobra偶a sobie prac臋 pedagoga szkolnego w Wielgolesie, skoro jest on zatrudniony w Latowiczu zaledwie na ½ etatu, czyli przez 10 godzin tygodniowo. W takiej sytuacji pedagog musia艂by chyba pracowa膰 w Wielgolesie na ¼ etatu, co nie jest 偶adn膮 prac膮 profilaktyczn膮 i jest po prostu 艣mieszne.
Pani Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, i偶 pedagog mo偶e pracowa膰 przez 5 godzin w Wielgolesie i przez 5 godzin, w Latowiczu. Nast臋pnie p. 艢luzek powiedzia艂a, 偶e rozwi膮zaniem by艂oby tak偶e zatrudnienie pedagoga szkolnego, kt贸ry pracuje w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu, na podstawie umowy cywilno prawnej, na 40 godzin tygodniowo. Wtedy mia艂by on wystarczaj膮co du偶o czasu, aby pracowa膰 w Latowiczu i w Wielgolesie.
W贸jt Gminy pomys艂, aby pedagog pracowa艂 przez 5 godzin w Latowiczu i przez 5 godzin w Wielgolesie nazwa艂 „poronionym”. Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e w takiej sytuacji wi臋kszy sens mia艂oby ju偶 zawiezienie dziecka do poradni w Mi艅sku Mazowieckim. W贸jt doda艂, i偶 obecnie wyst臋puj膮 takie problemy, i偶 nie wystarcza jedna czy dwie wizyty w poradni, ale potrzebne jest kompleksowe rozwi膮zywanie problem贸w wewn膮trz 艣rodowiska szkolnego, do czego konieczny jest pedagog. Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e jest otwarty na propozycje dotycz膮ce formy zatrudnienia pedagoga szkolnego, a nast臋pnie poprosi艂 radnych, aby wykazali zrozumienie, i偶 istnieje potrzeba zatrudnienia pedagoga. W贸jt Gminy wyja艣ni艂 tak偶e, 偶e pr贸buje w celu zatrudnienia pedagoga si臋ga膰 po pieni膮dze pochodz膮ce z op艂at od podmiot贸w zajmuj膮cych si臋 sprzeda偶膮 alkoholu, bowiem w jego przekonaniu te pieni膮dze jest „艂atwiej wydawa膰 na ten cel”. Gdyby 艣rodki na zatrudnienie pedagoga pr贸bowa膰 uzyska膰 z dzia艂u o艣wiaty, to mo偶na by argumentowa膰, 偶e do o艣wiaty i tak nieustannie si臋 dop艂aca.
Pani Dyrektor Roma Pi艂atkowska powiedzia艂a, 偶e posiada ponad 20 lat do艣wiadczenia zawodowego i mo偶e stwierdzi膰, i偶 m艂odzie偶 obecna jest zupe艂nie inna jak ta z przed 20 lat. Teraz problemy s膮 znacznie wi臋ksze. Osoby, kt贸re maj膮 w rodzinie dorastaj膮ce dzieci doskonale o tym wiedz膮. Pani Pi艂atkowska powiedzia艂a, 偶e jej zdaniem zawsze lepiej jest zainwestowa膰 w profilaktyk臋, aby zapobiec p贸藕niejszym, trudniejszym problemom. Do takich profilaktycznych dzia艂a艅 konieczna jest obecno艣膰 na miejscu pedagoga, kt贸ry pracuje w 艣rodowisku szkolnym i ma o nim niezb臋dn膮 wiedz臋. Wizyty w poradni specjalistycznej w 偶aden spos贸b tego nie zast膮pi膮. Mog膮 by膰 natomiast pomocne obok kontakt贸w z pedagogiem.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 艣rodki, o przeznaczeniu kt贸rych trwa dyskusja nie zostan膮 w ramach przedstawionej propozycji W贸jta w 偶adnej cz臋艣ci przeznaczone dla nauczycieli tylko dla dzieci, w tym m.in. dla dzieci lub wnuk贸w cz臋艣ci radnych. Jest to inwestowanie w dzieci, aby uczy艂y si臋 one spokojnie i swobodnie – w osi膮gni臋ciu tego pomo偶e zatrudnienie pedagoga.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek stwierdzi艂, 偶e nie zgadza si臋 z wypowiedzi膮 p. Romy Pi艂atkowskiej. Pan P艂atek powiedzia艂, 偶e ka偶dy nauczyciel ma wykszta艂cenie pedagogiczne i powinien zajmowa膰 si臋 pomoc膮 pedagogiczn膮 dla uczni贸w – od tego s膮 wychowawcy. Zatrudnienie na ½ etatu pedagoga nic nie da m.in. dlatego, bo b臋dzie on mia艂 (statystycznie) bardzo ma艂o czasu dla jednego ucznia.
Pani Pi艂atkowska powiedzia艂a, 偶e b臋d膮c przez pewien czas dyrektorem Gimnazjum w Latowiczu z Odzia艂ami w Wielgolesie mia艂a mo偶liwo艣膰 zaobserwowa膰 ile daje obecno艣膰 pedagoga w szkole tzn. por贸wna膰 sytuacj臋 przed jego zatrudnieniem i p贸藕niej. Da艂o si臋 wyra藕nie zauwa偶y膰 jak trudna by艂a praca przed zatrudnieniem pedagoga w Latowiczu i jak bardzo pedagog wspomaga艂 p贸藕niej prac臋 wychowawcz膮, jak wiele rzeczy zauwa偶y艂. Nauczyciel jest przede wszystkim nauczycielem. Wychowawca jest do dyspozycji tylko w okre艣lonym czasie, w pewnym zakresie, poniewa偶 musi prowadzi膰 r贸偶ne lekcje, natomiast pedagog jest ukierunkowany - zajmuje si臋 tylko trudno艣ciami uczni贸w. Pani Roma Pi艂atkowska powiedzia艂a, 偶e nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 pedagog zatrudniony na ½ etatu, czyli na 10 godzin, w rzeczywisto艣ci pracuje nawet do 30 godzin tygodniowo. Pani Dyrektor stwierdzi艂a, 偶e ona sama w rzeczywisto艣ci tak偶e nie pracuje 18 godzin tygodniowo (czyli tyle, ile wynosi etat), ale po艣wi臋ca sw贸j czas obowi膮zkom zawodowym przez ponad 40 godzin. Podobnie jest z nauczycielami.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e pedagog nie musi by膰 zatrudniony na zasadach z Karty Nauczyciela. Lepiej zatrudni膰 go na 40 godzin na innych zasadach. Wtedy tworzy si臋 sytuacja, 偶e „p艂acimy i wymagamy”.
Pani Pi艂atkowska powiedzia艂a, 偶e jest problem, aby znale藕膰 pedagoga „za takie pieni膮dze” na 40 godzin tygodniowo. Je艣li taka osoba by艂aby, to ona nie ma nic przeciwko tej formie zatrudnienia.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e radni nie powinni domy艣la膰 si臋, 偶e zatrudnienie pedagoga jest robione „pod okre艣lon膮 osob臋, pod nazwisko”. Pan W贸jt stwierdzi艂, i偶 tak nie jest.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e on nie twierdzi艂, 偶e jest to robione „pod kogo艣”, tylko chcia艂 te pieni膮dze przeznaczy膰 na sport, bowiem jest zdania, 偶e m艂ody cz艂owiek maj膮cy du偶o wolnego czasu, nie ma mo偶liwo艣ci we w艂a艣ciwy spos贸b go zagospodarowa膰. Jest wiele m艂odzie偶y, kt贸ra podczas wakacji nie ma gdzie pogra膰 w pi艂k臋 – cz臋sto graj膮 na ulicy. Pan P艂atek powiedzia艂, 偶e on pr贸buje wykona膰 boisko w Oleksiance, ale w oparciu o tylko tzw. wiejskie pieni膮dze jest to bardzo trudne do zrealizowania. Boiska brak tak偶e w innych miejscowo艣ciach np. w Strachominie czy te偶 Redzy艅skim.
W贸jt powiedzia艂, 偶e nie jest przeciwnikiem sportu, zgadza si臋 z p. P艂atkiem, 偶e jest to bardzo wa偶ne i dlatego wni贸s艂 autopoprawk臋 do Gminnego Programu, aby przeznaczy膰 2000z艂 na sport, ale czym innym jest sport, a czym innym pedagog szkolny, obecnie mowa jest o pedagogu.
Pan Jerzy Papi艅ski powiedzia艂, 偶e jego zdaniem wa偶ny jest zar贸wno sport jak te偶 fachowa pomoc dla dzieci, dlatego proponuje cz臋艣膰 przedmiotowej kwoty przeznaczy膰 na sport i cz臋艣膰 na zatrudnienie pedagoga. Brakuj膮cych 艣rodk贸w, koniecznych do zatrudnienia pedagoga szkolnego p. Papi艅ski zaproponowa艂 poszuka膰 w dziale o艣wiaty. Pan Papi艅ski powiedzia艂, 偶e radni, kt贸rych dzieci chodz膮 do szko艂y w Wielgolesie powinni poprze膰 propozycj臋 zatrudnienia pedagoga, bowiem „bezpiecze艅stwo dzieci jest najwa偶niejsze”.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e by膰 mo偶e, dlatego istnieje negatywna opinia cz臋艣ci radnych odno艣nie zatrudnienia pedagoga, i偶 informacje o jego dzia艂alno艣ci w szkole w Latowiczu nie zosta艂y w艣r贸d radnych dostatecznie rozpowszechnione. Radni chcieliby dowiedzie膰 si臋 czego艣 na temat efekt贸w pracy pedagoga, dlatego by艂oby wskazane przybli偶enie radnym pracy tego specjalisty. Pan Parol zaproponowa艂 wstrzymanie si臋 z decyzj膮 o zatrudnieniu pedagoga do wrze艣nia br. Do tego czasu Rada nab臋dzie wi臋cej informacji zwi膮zanych z prac膮 pedagoga i b臋dzie mog艂a podj膮膰 w przedmiotowej sprawie decyzj臋. Wtedy, b臋dzie mo偶na ewentualnie dokona膰 niezb臋dnych zmian w bud偶ecie. Nast臋pnie p. Parol, powiedzia艂, 偶e wobec wyra偶onego poprzez g艂osowanie braku akceptacji Rady odno艣nie propozycji W贸jta Gminy, proponuje poddanie pod g艂osowanie wniosku zg艂oszonego przez p. Jaros艂awa P艂atka. Pan radny stwierdzi艂 tak偶e, i偶 pedagog jest w szkole potrzebny, ale g艂贸wna odpowiedzialno艣膰 za wychowanie dziecka, w tym rozwi膮zywanie jego problem贸w zawsze spoczywa na rodzicach. Pan Parol wspomnia艂 r贸wnie偶, i偶 nale偶y pami臋ta膰, 偶e wa偶nym czynnikiem umo偶liwiaj膮cym wychowanie „zdrowego pokolenia” jest sport, dlatego radni zaproponowali przeznaczenie 艣rodk贸w z Gminnego Programu na przeciwdzia艂anie alkoholizmowi poprzez sport.
Pani Dyrektor Roma Pi艂atkowska powiedzia艂a, 偶e zgadza si臋 z tym, i偶 rodzina jest przede wszystkim odpowiedzialna za wychowanie, natomiast s膮 te偶 pewne instytucje, osoby, kt贸re ten proces wychowawczy mog膮 wspom贸c. Czasami bywa tak, 偶e dziecko inaczej zachowuje si臋 w domu, a inaczej w szkole. Pani Pi艂atkowska powiedzia艂a, 偶e bardzo si臋 cieszy s艂ysz膮c jak radni staraj膮 si臋 dba膰 o sport, ale pami臋ta, 偶e by艂 okres, gdy p. Andrzej Gizi艅ski przywozi艂 m艂odzie偶 z Latowicza na zaj臋cia do sali gimnastycznej w Wielgolesie i zosta艂o to „uci臋te” z nieznanych jej przyczyn.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, i偶 ponownie zg艂asza wniosek o poprawk臋 do projektu uchwa艂y, czyli przekazanie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 5000z艂 zapisanych w Gminnym Programie na „Finansowanie zada艅 zwi膮zanych z realizacj膮 cel贸w okre艣lonych w Programie, w tym sfinansowanie koszt贸w prowadzenia zaj臋膰 profilaktycznych i socjoterapeutycznych w szko艂ach na terenie gminy” w ca艂o艣ci na sport. Pan radny powiedzia艂, 偶e nie chcia艂by, aby zosta艂 zrozumiany jako ten, kt贸ry jest przeciwny zatrudnieniu pedagoga szkolnego. Pan P艂atek stwierdzi艂, i偶 nie jest temu przeciwny, tylko uwa偶a, i偶 pieni臋dzy na ten cel trzeba szuka膰 nie w Gminnym Programie i pedagoga zatrudni膰 na 40 godzin tygodniowo, na podstawie umowy o prac臋. Wtedy nie b臋dzie go obowi膮zywa艂a Karta Nauczyciela i b臋dzie on podleg艂y bezpo艣rednio „pod gmin臋”.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e w przypadku rozdysponowania tych pieni臋dzy na sport, „to nie b臋dzie o czym dalej rozmawia膰”.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e mog膮 by膰 pieni膮dze z innych 藕r贸de艂, z oszcz臋dno艣ci na dodatkach mieszkaniowych dla nauczycieli.
Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e rozumie, i偶 jest to propozycja, aby oszcz臋dzaj膮c na kieszeni nauczycieli, czyli nie wyp艂acaj膮c im dodatk贸w mieszkaniowych znale藕膰 pieni膮dze na pedagoga.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e w jego odczuciu sugestia radnych jest taka, 偶eby pog艂臋bi膰 wiedz臋 na temat pracy pedagoga przed podj臋ciem decyzji, co do jego zatrudnienia. Nast臋pnie Rada b臋dzie mog艂a, je艣li uzna za stosowne, zwi臋kszy膰 艣rodki w dziale o艣wiaty lub z tytu艂u zaoszcz臋dzonych pieni臋dzy, wygospodarowa膰 jakie艣 艣rodki na zatrudnienie pedagoga.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e jest za tym, aby zatrudni膰 pedagoga na 40 godzin i na pewno Rada znajdzie pieni膮dze, 偶eby taki pedagog lub psycholog m贸g艂 pracowa膰 dla ca艂ej gminy, bo 40 godzin na to wystarczy.
Pani Dyrektor Roma Pi艂atkowska zaproponowa艂a, aby na sesj臋 Rady zaprosi膰 specjalist臋 z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mi艅sku Mazowieckim w celu uzyskania szczeg贸艂owych informacji o roli pedagoga szkolnego.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e jest to dobry pomys艂 i doda艂, 偶e w sesji mog艂aby ewentualnie uczestniczy膰 tak偶e p. pedagog pracuj膮ca obecnie w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a, czy p. dyrektorki sk艂ada艂y kiedy艣 wnioski o zakupienie programu uniemo偶liwiaj膮cego uczniom dost臋p do stron pornograficznych w internecie?
Pani Pi艂atkowska powiedzia艂a, 偶e w Zespole Szk贸艂 w Wielgolesie nie ma specjalnych zabezpiecze艅, ale zawsze korzystanie z internetu odbywa si臋 pod kontrol膮 nauczyciela.
Pani El偶bieta Wieczorek powiedzia艂a, i偶 w Szkole Podstawowej w D臋bem Ma艂ym nie ma dost臋pu do internetu, bo nie ma na to pieni臋dzy.
Poniewa偶 nie wniesiono wi臋cej pyta艅 ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przedstawion膮 powy偶ej poprawk臋, zg艂oszon膮 przez p. radnego Jaros艂awa P艂atka.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 8 g艂osami „za” przy 3 „przeciw” i 4 „wstrzymuj膮cych” popar艂a propozycj臋 zg艂oszona przez p. Jaros艂awa P艂atka.
Poniewa偶 nie zg艂oszono innych wniosk贸w, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y z uwzgl臋dnieniem przeg艂osowanej poprawki zg艂oszonej przez p. P艂atka.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, 8 g艂osami „za” przy 2 „przeciw” i 3 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na rok 2005 – uchwa艂a Nr XXIII/148/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA ZASAD ZWROTU WYDATK脫W ZA 艢WIADCZENIA Z POMOCY SPO艁ECZNEJ W ZAKRESIE ZADA艃 W艁ASNYCH GMINY

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Aksamitowska – Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w za 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej w zakresie zada艅 w艂asnych gminy - uchwa艂a Nr XXIII/149/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.
9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ NA ROK 2005

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a o planowanej wielko艣ci dochod贸w oraz wydatk贸w. Om贸wi艂a inne, najwa偶niejsze sprawy zawarte w projekcie uchwa艂y bud偶etowej. Przedstawi艂a uchwa艂臋 RIO odno艣nie projektu uchwa艂y bud偶etowej.
W贸jt Gminy scharakteryzowa艂 kwestie zwi膮zane z zawartymi w projekcie bud偶etu inwestycjami. Poinformowa艂, i偶 najwa偶niejszymi inwestycjami b臋d膮: budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk贸艂 w Latowiczu oraz budowa oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z pierwszym etapem kanalizacji. Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e w projekcie bud偶etu umie艣ci艂 tak偶e m.in. przebudow臋 drogi powiatowej Kiczki – Kamionka – Latowicz na odcinku 1670mb poprzez stabilizacj臋 gruntu cementem oraz ulepszenie odcinka drogi gminnej o d艂ugo艣ci 2430mb w Wielgolesie. W przypadku pierwszej z w/w dr贸g koszt zadania wynosi膰 ma ok. 170000z艂 a finansowanie odbywa膰 si臋 b臋dzie na podobnych zasadach jak w przypadku modernizowanej niedawno drogi z Bor贸wka w kierunku Starogrodu, czyli przy wsp贸艂finansowaniu Starostwa Powiatowego w wysoko艣ci ok. 50% i ok. 50% koszt贸w z bud偶etu gminy. Koszt drugiego z w/w zada艅 to ok. 200000z艂 a 艣rodki pochodzi膰 maj膮 w 50% z Urz臋du Marsza艂kowskiego (zosta艂 ju偶 w tej sprawie z艂o偶ony wniosek) oraz w 50% z bud偶etu gminy.
Pan radny S艂awomir 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e w imieniu mieszka艅c贸w Kamionki chcia艂by poprosi膰 radnych, aby przychylili si臋 do umieszczenia w bud偶ecie przebudowy drogi powiatowej, o kt贸rej m贸wi艂 p. W贸jt. Pan radny powiedzia艂, 偶e powy偶sze zadanie by艂oby realizowane na takiej zasadzie, jak by艂a realizowana w 2004 r. przebudowa drogi w Bor贸wku.
Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e chcia艂a sprostowa膰 powy偶sz膮 wypowied藕, bowiem Bor贸wek „dosta艂 pieni膮dze, a Kamionka nie dosta艂a”. Opr贸cz tego, Bor贸wek czeka艂 na drog臋 od lat i ta droga „czy chcieli艣my, czy nie to musia艂a by膰 zrobiona przez nas, a Kamionka to, co innego”.
Pan radny Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e jego zdaniem, mo偶na zachowa膰 w bud偶ecie 艣rodki przeznaczone na przebudow臋 drogi w Kamionce oraz na remont drogi w Wielgolesie, ale z przeznaczeniem na inne cele, bowiem jest wiele innych dr贸g, bardziej potrzebuj膮cych wyremontowania. Pan radny zaproponowa艂 zorganizowanie w okresie wiosennym wyjazdowych posiedze艅 Komisji, podczas kt贸rych radni mogliby oceni膰, kt贸re drogi najbardziej potrzebuj膮 remontu – w ten spos贸b wi臋ksza liczba mieszka艅c贸w by艂aby zadowolona. Pan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e wobec powy偶szego zg艂asza wniosek o zmian臋 przeznaczenia 艣rodk贸w, proponowanych w bud偶ecie na remont drogi w Wielgolesie oraz przebudow臋 drogi w Kamionce.
Pan S艂awomir 艢wi膮tek stwierdzi艂, i偶 w Kamionce istnieje zwarta zabudowa. Przy przedmiotowej drodze mieszka 50% mieszka艅c贸w wsi. Droga jest w bardzo z艂ym stanie. Co roku trzeba wydawa膰 pieni膮dze na r贸wniark臋, podsypk臋 itd. Wskazane by艂oby wykonanie stabilizacji gruntu cementem na tej drodze poniewa偶 w gr臋 wchodzi zwarta zabudowa. Je艣li chodzi艂oby o zabudow臋 rozproszon膮, to nie mia艂oby to sensu. Nale偶y tak偶e wspomnie膰, 偶e przy przedmiotowej drodze zamieszkuj膮 duzi gospodarze, do kt贸rych doje偶d偶aj膮 samochody po mleko.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e jego zdaniem zasadna jest propozycja zg艂oszona przez p. radnego Jana Doma艅skiego, aby radni udali si臋 w teren i sprawdzili, kt贸re drogi najbardziej potrzebuj膮 remontu Nie oznacza to jednak, 偶e radni po takiej wizji lokalnej znajd膮 kompromis, ustal膮 kryteria, priorytety, kt贸rymi Rada b臋dzie si臋 kierowa膰 przy okre艣laniu kolejno艣ci wykonywania remontu dr贸g. W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e na skutek takich dzia艂a艅 czas b臋dzie up艂ywa艂 i mo偶na w efekcie niczego nie osi膮gn膮膰, dlatego proponuje wykona膰 te zadania, kt贸re on wytypowa艂, z uwagi na to, i偶 jest spos贸b na znalezienie 艣rodk贸w, na wsp贸艂finansowanie tych zada艅. W贸jt powiedzia艂, 偶e ma pro艣b臋, aby radni, je艣li szanuj膮 to, co do tej pory uda艂o si臋 wsp贸lnymi si艂ami wykona膰, przychylili si臋 do jego propozycji dotycz膮cej remontu dr贸g i nie kierowali si臋 emocjami, bo w przypadku g艂osowania przeciwko, nale偶y m.in. wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e wcale nie ma pewno艣ci, i偶 zostan膮 spe艂nione postulaty akurat tych radnych, kt贸rzy b臋d膮 przeciwni.
Pan Seku艂a powiedzia艂, 偶e wa偶n膮 i potrzebuj膮c膮 remontu drog膮 jest droga Latowicz – D臋be Ma艂e przebiegaj膮ca obok planowanej oczyszczalni 艣ciek贸w.
W贸jt Gminy zgodzi艂 si臋 z powy偶szym zdaniem. Nast臋pnie poinformowa艂, i偶 drogi tej nie ma sensu obecnie modernizowa膰, poniewa偶 przy tej drodze b臋dzie budowana oczyszczalnia i kanalizacja.
Pani Celina Jurkowska – so艂tys z W臋偶yczyna powiedzia艂a, 偶e b臋d膮c radn膮 w poprzedniej kadencji widzia艂a ju偶 potrzeb臋 modernizacji drogi, Latowicz – Kamionka. Ta droga ma gliniaste pod艂o偶e, rolnicy maj膮 problem z przejazdem na swoje pola. Mieszka艅cy Kamionki dzi臋ki wyremontowaniu tej drogi zyskaliby dogodny dojazd do Urz臋du Gminy w Latowiczu, kt贸rego obecnie nie posiadaj膮.
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e nie proponuje wykonania podbudowy na ca艂ym odcinku drogi od Kamionki do Latowicza, poniewa偶 by艂by to za d艂ugi odcinek i nie uda艂oby si臋 uzyska膰 zgody Starosty na wsp贸艂udzia艂 w realizacji zadania.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a, dlaczego Starosta Mi艅ski nie podejmuje takich dzia艂a艅 odno艣nie remontu dr贸g jak np. Starosta w W臋growie, kt贸ry zadania te uzgadnia z Radami Gmin i ma efekty. Pani radna powiedzia艂a, 偶e dysponuje artyku艂em prasowym na powy偶szy temat.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nie jest to w艂a艣ciwe, bo to tak jakby W贸jt ustala艂 remonty dr贸g z so艂tysami.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e b艂臋dem jest to, i偶 modernizacji nie zaczyna si臋 od dr贸g, kt贸rych w艂a艣cicielem jest gmina i jest to udokumentowane.
Pan Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e bior膮c pod uwag臋, i偶 p. W贸jtowi bardzo zale偶y na wykonaniu modernizacji odcinka drogi Kamionka – Latowicz, proponuje wykona膰 to zadanie, ale zrezygnowa膰 z remontu drogi w Wielgolesie i 艣rodki na to proponowane „przerzuci膰” na remonty innych dr贸g.
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e w przypadku rezygnacji z remontu drogi w Wielgolesie przepadnie dofinansowanie z zewn膮trz przewidziane na powy偶sze zadanie.
Pan Stanis艂aw Parol zapyta艂, ile 艣rodk贸w samorz膮dowych przeznaczono na realizacj臋 przedmiotowych dr贸g?
Pan Jerzy Papi艅ski poinformowa艂, 偶e Wielgolas przeznaczy艂 na ten cel ca艂o艣膰 艣rodk贸w samorz膮dowych.
Pan S艂awomir 艢wi膮tek poinformowa艂, 偶e w Kamionce nie odby艂o si臋 jeszcze zebranie wiejskie, ale mo偶e zadeklarowa膰, 偶e tak偶e zostan膮 艣rodki samorz膮dowe przeznaczone na remont drogi.
Pan Stanis艂aw Parol przypomnia艂, 偶e podobna sytuacja mia艂a miejsce w ubieg艂ym roku, kiedy to chodzi艂o o modernizacj臋 drogi Stawek – W臋偶yczyn. Wtedy W臋偶yczyn przeznaczy艂 dosy膰 znaczne 艣rodki na powy偶sze zadanie.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e proponowana przez W贸jta do remontu droga w Wielgolesie „na Nowiny” by艂a 2 lata temu remontowana i zosta艂y na to przeznaczone „du偶e pieni膮dze”. Pani radna poprosi艂a o poinformowanie o kosztach remontu.
Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e docelowo, recept膮 na to, aby nie by艂o takich spor贸w jak dzisiaj, jest opracowanie przez radnych kolejno艣ci wykonywania remont贸w dr贸g na terenie gminy, ale wymaga to du偶ej pracy i du偶ego kompromisu.
Pan Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e w przedmiotowej sprawie W贸jt postawi艂 radnych przed faktem dokonanym, bowiem w projekcie bud偶etu jest ju偶 zawarte wykonanie okre艣lonej drogi, a dopiero teraz jest mowa, 偶eby radni szli na kompromis. Pan radny powiedzia艂, 偶e 2 lata temu nale偶a艂o uzgodni膰 z radnymi kolejno艣膰 wykonywania remont贸w dr贸g i teraz nie by艂oby problem贸w.
Pan S艂awomir 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e b臋d膮c radnym zawsze mia艂 艣wiadomo艣膰 potrzeby wyremontowania drogi z Kamionki do Latowicza, ale zawsze by艂y inne, wa偶niejsze zadania, za kt贸rymi g艂osowa艂 w przekonaniu, 偶e s膮 to rzeczy istotniejsze. Obecnie chcia艂by prosi膰 o poparcie dla wykonania remontu tej drogi m.in. dlatego, 偶e w podobny spos贸b by艂a realizowana w ubieg艂ym roku droga do Bor贸wka, o co zabiega艂 p. radny Stanis艂aw Parol.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e chcia艂by prosi膰, aby radni nie karali Kamionki za to, 偶e W贸jt Gminy pochodzi z tej miejscowo艣ci i poparli przedstawion膮 przez niego propozycj臋 wykonania modernizacji drogi.
Pan Andrzej Jarz臋bski – insp. ds. gospodarki komunalnej, dr贸g i ochrony 艣rodowiska odpowiadaj膮c na pytanie zadane przez p. Jadwig臋 艢luzek poinformowa艂, i偶 droga „na Nowiny” w Wielgolesie, o kt贸rej trwa dyskusja, nie by艂a w ostatnich latach kompleksowo remontowana. By艂y tylko wykonywane dora藕ne naprawy tzn. nawiezienie 偶wiru. Pan Jarz臋bski powiedzia艂, 偶e kilka lat temu by艂a natomiast remontowana inna droga „na Nowinach”.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2005.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych (nieobecna p. Kluska), 6 g艂osami „za” przy 7 g艂osach „przeciw” i 1 „wstrzymuj膮cym” odrzuci艂a projekt uchwa艂y w wersji zaproponowanej przez W贸jta Gminy.
Pani Jadwiga 艢luzek zaproponowa艂a, aby pieni膮dze proponowane przez W贸jta w bud偶ecie na modernizacj臋 dr贸g wstrzyma膰 do czasu wy艂onienia przez radnych kolejno艣ci wykonywania tych zada艅.
Pan S艂awomir 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e kiedy艣 zosta艂 ju偶 taki b艂膮d zrobiony, tzn. 300000z艂 zosta艂o rozdysponowane na r贸偶ne drogi, co da艂o taki efekt, 偶e 偶adna droga nie zosta艂a porz膮dnie zrobiona. Teraz by艂oby podobnie.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e mo偶na zrobi膰 inn膮 drog臋 np. „na Ko艂aczkach” za ca艂膮 przedmiotow膮 sum臋.
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e w przypadku przeznaczenia 艣rodk贸w na inne drogi przepadnie szansa uzyskania dofinansowania z zewn膮trz, poniewa偶 zosta艂 ju偶 z艂o偶ony wniosek do Urz臋du Marsza艂kowskiego na konkretn膮 drog臋 w Wielgolesie i min膮艂 ju偶 termin sk艂adania wniosk贸w.
Pani Jadwiga 艢luzek nie zgodzi艂a si臋 z powy偶szym zdaniem, twierdz膮c, 偶e mo偶na wnie艣膰 zmian臋 do wniosku.
Pani Alina Saracka – radca prawny, wyja艣ni艂a, 偶e ze wzgl臋d贸w formalnych wynika, i偶 w sytuacji, gdy by艂 termin na z艂o偶enie wniosku i wniosek zosta艂 z艂o偶ony i nie jest przyjmowana zmiana w cz臋艣ci przedmiotowej wniosku tzn. zmiana podanej we wniosku drogi, to nale偶y liczy膰 si臋 z tym, i偶 je艣li tak膮 zmian臋 si臋 zaproponuje to dofinansowania nie b臋dzie.
Pan Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e zgadza si臋 z p. mecenas, tylko nie wie, dlaczego W贸jt, kiedy sk艂ada艂 wniosek to nie rozmawia艂 o tym z radnymi. Gdyby porozmawia艂, to nie by艂oby problem贸w.
Pan Ryszard Podobas – so艂tys ze Stawku stwierdzi艂, i偶 radni powinni doceni膰 prac臋 W贸jta na rzecz gminy, w tym starania o pozyskanie 艣rodk贸w z zewn膮trz na inwestycje i przychyli膰 si臋 do jego propozycji.
Pan Stanis艂aw Jaworski – so艂tys z Kamionki powiedzia艂, 偶e, mimo, i偶 droga Kamionka – Latowicz jest powiatowa, to by艂a remontowana czynem spo艂ecznym przez mieszka艅c贸w. Pan so艂tys poinformowa艂, 偶e na t膮 drog臋 p贸jd膮 艣rodki samorz膮dowe so艂ectwa z roku 2004 i 2005.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski stwierdzi艂, i偶 dzisiejsze g艂osowanie radnych nie jest dobrym podzi臋kowaniem dla W贸jta, kt贸ry pozyska艂 dla gminy tak du偶膮 ilo艣膰 艣rodk贸w finansowych pochodz膮cych z zewn膮trz.
Pani Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy poinformowa艂a, 偶e kontaktowa艂a si臋 z regionaln膮 Izb膮 Obrachunkow膮 i zdanie RIO jest takie, 偶e Rada nie powinna ju偶 wprowadza膰 do bud偶etu 偶adnych nowych zmian. Bud偶et powinien by膰 przyj臋ty w formie zaproponowanej przez W贸jta. Radni mog膮 zg艂asza膰 swoje zastrze偶enia do bud偶etu i na nast臋pnych sesjach mo偶na dokonywa膰 zmian w bud偶ecie.
Pan radny Robert Skwara powiedzia艂, 偶e w ostatnim g艂osowaniu Rada odrzuci艂a projekt uchwa艂y bud偶etowej. Pan radny poprosi艂 p. mecenas o wyja艣nienie zaistnia艂ej sytuacji i mo偶liwo艣ci aktualnych dzia艂a艅 radnych odnosz膮cych si臋 do bud偶etu.
Pani mecenas wyja艣ni艂a, i偶 co do zasady powinno by膰 tak, 偶e powinien zosta膰 przedstawiony projekt uchwa艂y przez W贸jta, a w przypadku zg艂oszenia formalnych poprawek, powinny by膰 g艂osowane poprawki pocz膮wszy od najdalej id膮cej. Potem g艂osuje si臋 ca艂o艣膰 uchwa艂y z poprawkami, je艣li takie przesz艂y. W takiej sytuacji jak dzisiaj nie mo偶na uzna膰, 偶e z艂o偶ony przez W贸jta projekt uchwa艂y bud偶etowej zosta艂 odrzucony, bo odby艂o si臋 nieprawid艂owe g艂osowanie, chyba, 偶e przeprowadzi si臋 reasumpcj臋 g艂osowania, uznaj膮c, i偶 g艂osowania nie by艂o. Pani mecenas zaproponowa艂a, aby uzna膰, i偶 g艂osowanie, kt贸re si臋 dzisiaj odby艂o nie by艂o g艂osowaniem nad ca艂o艣ci膮 projektu bud偶etu tylko nad fragmentem dotycz膮cym planowanej modernizacji dr贸g w Wielgolesie Nowinach oraz Kamionka – Latowicz. Odno艣nie mo偶liwo艣ci wnoszenia przez Rad臋 zmian do projektu bud偶etu, to przepisy prawa m贸wi膮, 偶e bez zgody W贸jta, Rada nie mo偶e wprowadzi膰 w projekcie uchwa艂y bud偶etowej zmian powoduj膮cych zmniejszenie dochod贸w lub zwi臋kszenie wydatk贸w i jednocze艣nie zwi臋kszenie deficytu bud偶etu. Ponadto, p. radca powiedzia艂a, i偶 proponuje, aby radni zastanowili si臋 mo偶e jeszcze raz nad tym, 偶e zosta艂 ju偶 z艂o偶ony wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi i w przypadku rezygnacji z tego zadania gmina tego dofinansowania nie otrzyma.
Pan Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e radni nie proponuj膮 偶adnej zmiany „regu艂 finansowych” tzn. ani zwi臋kszenia ani zmniejszenia, tylko zmian臋 przeznaczenia 艣rodk贸w.
Pani Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy poinformowa艂a, 偶e w przypadku rezygnacji z modernizacji drogi, na kt贸r膮 zosta艂 z艂o偶ony wniosek zwi臋kszy si臋 deficyt bud偶etowy, poniewa偶 艣rodki z planowanego dofinansowania s膮 ju偶 zaplanowane w bud偶ecie po stronie dochod贸w.
Pan Jan Doma艅ski zapyta艂, dlaczego w takim razie wniosek zosta艂 z艂o偶ony wcze艣niej, ni偶 dowiedzieli si臋 o tym radni?
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, 偶e wynika to z obowi膮zuj膮cych procedur. Wed艂ug nich to W贸jt przygotowuje projekty uchwa艂, tak偶e uchwa艂y bud偶etowej. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e sygnalizowa艂 spraw臋 modernizacji przedmiotowych dr贸g, tak偶e nie by艂o tak, i偶 radni o niczym nie wiedzieli. W贸jt stwierdzi艂, i偶 domy艣la si臋, 偶e radni chcieliby, aby wsp贸lnie z nimi, po konsultacji i analizie zosta艂a podj臋ta decyzja o z艂o偶eniu wniosku, ale trzeba wiedzie膰, 偶e w takich wypadkach liczy si臋 czas. Gdyby W贸jt chcia艂 czeka膰 do sesji to termin na z艂o偶enie wniosku min膮艂by, poniewa偶 up艂ywa艂 z ko艅cem stycznia br. Aby om贸wi膰 spraw臋 z radnymi trzeba by by艂o zwo艂a膰 dodatkow膮 sesj臋, ale przecie偶 W贸jt ma uprawnienia do sk艂adania wniosk贸w, a radni mog膮 si臋 do tego wniosku przychyli膰 lub nie.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e projekt bud偶etu radni dostali po raz pierwszy w listopadzie, w grudniu by艂a sesja i W贸jt m贸g艂 powiedzie膰, poinformowa膰 o swoich zamiarach odno艣nie modernizacji dr贸g.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e by艂a to specyficzna, 艣wi膮teczna sesja, na kt贸rej nie mia艂 czasu przedstawi膰 nawet swojego sprawozdania z dzia艂alno艣ci.
Pan Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e je艣li W贸jt twierdzi, 偶e nie mia艂 czasu to ma przecie偶 zast臋pc臋, kt贸remu m贸g艂 przekaza膰 informacje i Z-ca m贸g艂 powiedzie膰 o planach W贸jta. Pan Doma艅ski, odnosz膮c si臋 do stwierdzenia W贸jta, 偶e wspomina艂 radnym o przedmiotowych planach modernizacji dr贸g, stwierdzi艂, i偶 s艂ysza艂 tylko „co艣 nieco艣” o planach odno艣nie drogi Kamionka – Latowicz, natomiast o drodze w Wielgolesie nie s艂ysza艂 w og贸le. Pan radny powiedzia艂, 偶e „nie ma si臋, co t艂umaczy膰, 偶e nie by艂o czasu”. Trzeba by艂o poinformowa膰 radnych o planach dwa miesi膮ce temu, radni wydaliby opini臋 i dzisiaj nie by艂oby problemu.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e swoim post臋powaniem nie naruszy艂 procedur projektowania bud偶etu. Nie ma czego艣 takiego, jak wsp贸lne z radnymi przygotowywanie projektu bud偶etu. Ustawodawca zdecydowa艂, 偶e to organ wykonawczy, czyli W贸jt przygotowuje projekt bud偶etu.
Pan Zbigniew Pi艂atkowski stwierdzi艂, 偶e radni nie doceniaj膮 tego, co W贸jt zrobi艂. Do gminy wp艂ynie w tym roku z zewn膮trz ok. 6,5 miliona z艂otych na inwestycje, a dyskutuje si臋 o 300000z艂. Jest to tym bardziej dziwne, 偶e w tym przypadku r贸wnie偶 chodzi o dofinansowanie z zewn膮trz, czyli wygl膮da to tak, 偶e „nie chcemy pieni臋dzy z zewn膮trz”.
Pan Jan Doma艅ski powiedzia艂, co nast臋puje:
„My wszystko p. Zbyszku doceniamy, co W贸jt zrobi艂, mo偶e nawet bardziej jak Pan, tylko chodzi o to, 偶e w bud偶ecie na poprzedni rok uchwalali艣my 艣rodki na sal臋 gimnastyczn膮 w Wielgolesie i Pan tak samo argumentowa艂 (…) i teraz jeste艣my w takiej samej sytuacji.”
Pan mecenas poinformowa艂a, 偶e tak jak ju偶 t艂umaczy艂a, Rada nie mo偶e wnosi膰 do projektu bud偶etu zmian powoduj膮cych zwi臋kszenie wydatk贸w lub zwi臋kszenie deficytu, bez zgody W贸jta. Pani mecenas doda艂a, 偶e W贸jt ma racj臋, m贸wi膮c, i偶 konstruowanie projektu bud偶etu nale偶y do jego wy艂膮cznej kompetencji, bo to okre艣laj膮 przepisy prawa.
W贸jt powiedzia艂, 偶e zdecydowa艂 o z艂o偶eniu wniosku w momencie, gdy pojawi艂y si臋 „nowe okoliczno艣ci dochodowe”. Pojawi艂y si臋 dodatkowe 艣rodki z subwencji. Dlatego zosta艂y przez niego dokonane autopoprawki do projektu bud偶etu naniesione przez zarz膮dzenie z dnia 21 stycznia br.
Pan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e je艣li W贸jt dowiedzia艂 si臋 o dodatkowych 艣rodkach, to powinien o tych zmianach powiedzie膰 radnym.
W贸jt powiedzia艂, 偶e na posiedzeniach komisji by艂 przecie偶 analizowany projekt bud偶etu po naniesionych poprawkach, ale radni wtedy tak ostro tych spraw nie krytykowali.
Ostatecznie, p. Jan Doma艅ski stwierdzi艂, 偶e wycofuje sw贸j wniosek o zmian臋 przeznaczenia 艣rodk贸w zawartych w projekcie bud偶etu na modernizacje dr贸g Kamionka – Latowicz oraz w Wielgolesie i z艂o偶y艂 wniosek o reasumpcj臋 glosowania, czyli powt贸rne g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu bud偶etu.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a, na jakiej podstawie Urz膮d Gminy wyp艂aca studiuj膮cym pracownikom pieni膮dze w formie zwrot贸w koszt贸w dojazdu. Jest na to wydane z bud偶etu przez rok ok. 50000z艂.
Pani Zofia 艁odyga poinformowa艂a, 偶e zosta艂a zawarta umowa pomi臋dzy W贸jtem Gminy a studiuj膮cymi pracownikami i na tej podstawie wyp艂acane s膮 pieni膮dze.
Pani El偶bieta Wieczorek – dyrektor Szko艂y Podstawowej w D臋bem Ma艂ym poinformowa艂a, 偶e wp艂yn膮艂 wniosek od rodzic贸w z zapytaniem o mo偶liwo艣膰 nauczania j臋zyka angielskiego jako przedmiotu dodatkowego w klasach 1 – 3. Obecnie j臋zyk angielski jest nauczany jako przedmiot dodatkowy w klasach 4 – 6. Wprowadzenie 3 godzin tygodniowo j臋zyka angielskiego w klasach 1 – 3 wi膮za艂oby si臋 z dodatkowymi kosztami. Mog艂aby te zaj臋cia prowadzi膰 nauczycielka, kt贸ra prowadzi zaj臋cia w klasach 4 – 6.
Przewodnicz膮cy Poinformowa艂, 偶e wp艂yn臋艂o do niego pismo od OSP w Budach Wielgoleskich. Jednostka OSP zwraca si臋 z pro艣b膮 o dofinansowanie w kwocie 100000z艂 na dobudow臋 do budynku gara偶owego zaplecza i sali o rozmiarach 15m x 9m. Jednostka dysponuje 11689z艂 艣rodk贸w w艂asnych. Deklaruje wi臋kszo艣膰 prac przy budowie w czynie spo艂ecznym oraz informuje, 偶e czyni starania o 艣rodki z Zarz膮du Wojew贸dzkiego OSP. Ca艂o艣膰 inwestycji planowana jest na 48000z艂.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e jednostka OSP w Budach Wielgoleskich jest najm艂odsz膮 jednostk膮 na terenie gminy i dzia艂aj膮c膮 dosy膰 pr臋偶nie. G艂贸wne pieni膮dze, jakie b臋d膮 na to zadanie przeznaczone maj膮 pochodzi膰 z Zarz膮du Wojew贸dzkiego OSP. Konieczny jest jednak wk艂ad w艂asny jednostki oraz udzia艂 gminy. Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e jest za tym, aby przychyli膰 si臋 do pro艣by stra偶ak贸w.
Pani radna Jadwiga 艢luzek poprosi艂a o przedstawienie umowy, na podstawie kt贸rej W贸jt zwraca koszty dojazd贸w 3 studiuj膮cym pracownikom.
Pani mecenas Alina Saracka wyja艣ni艂a, 偶e w umowie zawarte s膮 m.in. dane osobowe obj臋te ochron膮 i przed ich ujawnieniem trzeba zapyta膰 o zgod臋 osoby, kt贸rych te dane dotycz膮. Mo偶na natomiast odczyta膰 tre艣膰 umowy z pomini臋ciem danych osobowych.
Pani Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy odczyta艂a tre艣膰 przedmiotowej umowy, pomijaj膮c zawarte w powy偶szym dokumencie dane osobowe (umowa na stanowisku Skarbnika Gminy). W umowie zawarto zapis, 偶e pracownik zobowi膮zuje si臋 do podj臋cia nauki, a pracodawca wyra偶a na powy偶sze zgod臋 i kieruje pracownika na powy偶sze dokszta艂cenie. Kszta艂c膮cemu si臋 pracownikowi przys艂uguje urlop szkoleniowy oraz zwrot koszt贸w przejazdu i wy偶ywienia na zasadach obowi膮zuj膮cych przy podr贸偶ach na terenie kraju.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a czy zwrot przez pracodawc臋 powy偶szych koszt贸w jest obowi膮zkiem czy te偶 nie?
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e Kodeks Pracy nak艂ada na pracownika obowi膮zek podnoszenia swoich kwalifikacji, a na pracodawc臋 obowi膮zek umo偶liwienia mu tego. Te same zasady powtarza ustawa o pracownikach samorz膮dowych. Pracownicy mog膮 si臋 kszta艂ci膰 na podstawie skierowania lub bez skierowania i od tego, jak膮 decyzj臋 podejmie zak艂ad pracy zale偶y, na jakich zasadach pracownik si臋 kszta艂ci i czy ma mo偶liwo艣膰 cz臋艣ciowego zwrotu koszt贸w.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e zale偶a艂o mu na podnoszeniu kwalifikacji przez pracownik贸w, ale wie, 偶e radni mog膮 mie膰 inne zdanie na ten temat i specjalnie si臋 temu nie dziwi, bo, jak rozumie zdanie jest takie, i偶 teraz s膮 takie czasy, 偶e ka偶dy, kto chce pracowa膰 musi podnosi膰 swoje wykszta艂cenie z w艂asnych 艣rodk贸w. W贸jt stwierdzi艂, 偶e nie ma obowi膮zku, aby pracownik w Urz臋dzie Gminy posiada艂 wy偶sze wykszta艂cenie, ale chcia艂by, mobilizowa膰 pracownik贸w i doprowadzi膰 do takiej sytuacji, 偶e 100% pracownik贸w b臋dzie je mia艂o. Uwa偶a, i偶 jest to potrzebne, bowiem studiuj膮ce osoby maj膮 na uczelni kontakt z przepisami prawa, z wyk艂adowcami - fachowcami, a jest to opr贸cz do艣wiadczenia tak偶e wa偶ne. Dzi臋ki podwy偶szaniu wykszta艂cenia przez pracownik贸w podnosi si臋 jako艣膰 pracy, staj膮 si臋 oni bardziej kompetentni. Dlatego w bud偶ecie zabezpieczone s膮 艣rodki na zwrot cz臋艣ci koszt贸w dla tych os贸b natomiast radni, kt贸rym si臋 to nie podoba przecie偶 „dobrze wiedz膮, co robi膰”. W贸jt stwierdzi艂, 偶e nie b臋dzie ukierunkowywa艂 radnych, ale chcia艂by, aby zaakceptowali 艣rodki w bud偶ecie zabezpieczone na powy偶szy cel m.in. dlatego, 偶e kilka kolejnych os贸b rozwa偶a podj臋cie studi贸w.
Pan radny Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e jego zdaniem W贸jt powinien informowa膰 pracownik贸w, 偶e powinni podwy偶sza膰 swoje wykszta艂cenie i wi臋cej si臋 z t膮 spraw膮 nie wi膮za膰. Pracownik, kt贸ry chce si臋 uczy膰 ma chyba 艣wiadomo艣膰, jaka jest sytuacja na rynku pracy, i powinien si臋 uczy膰 za swoje pieni膮dze. S膮 to przecie偶 ludzie doro艣li, kt贸rzy wiedz膮, co robi膮. Inni si臋 ucz膮 i sami za to p艂ac膮. Pan radny powiedzia艂, 偶e wg. niego zwrot koszt贸w kszta艂c膮cym si臋 pracownikom jest nies艂uszny.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e osoby te pracuj膮 i maj膮 dochody.
Pani Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy powiedzia艂a, 偶e ka偶dy z jaki艣 praw korzysta, natomiast zawsze, je艣li chodzi o pracownik贸w Urz臋du Gminy, to w przypadku, gdy maj膮 oni do czego艣 prawo, to nie mog膮 z tego skorzysta膰, bo s膮 w艂a艣nie pracownikami UG. By艂 okres, gdy zwracano pieni膮dze nauczycielom na dojazdy na studia. Du偶a liczba nauczycieli uzupe艂nia艂a swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. W tej chwili nauczyciele maj膮 zagwarantowane 艣rodki na ten cel w bud偶ecie. Pani Sekretarz powiedzia艂a, aby nie dyskryminowa膰 tej jednej grupy tzn. pracownik贸w Urz臋du Gminy. S膮 mo偶liwo艣ci prawne, aby zwraca膰 te koszty i W贸jt z tego skorzysta艂. Nie naci膮ga przecie偶 tych mo偶liwo艣ci i np. nie p艂aci za studia.
Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a, jaki koszt jest planowany do poniesienia przez gmin膮 w roku 2005 z racji zwrotu koszt贸w dla studiuj膮cych pracownik贸w?
Pani Skarbnik Gminy powiedzia艂a, 偶e zak艂adany koszt zosta艂 przyj臋ty taki jak w ubieg艂ym roku.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e chcia艂aby si臋 dowiedzie膰, jakie dochody na osob臋 w rodzinie maj膮 pracownicy, kt贸rzy otrzymuj膮 zwrot koszt贸w, bo dofinansowanie trzeba czym艣 umotywowa膰.
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e nie jest to brane pod uwag臋.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e to istotne, bo mo偶e by膰 tak, 偶e kto艣 ma bardzo ma艂y doch贸d i jemu gmina pomaga, ale gdy kto艣 ma du偶y doch贸d i jeszcze podatnicy maj膮 p艂aci膰 偶eby si臋 wykszta艂ci艂, to jest to niew艂a艣ciwe.
Pan radny Jan Doma艅ski zapyta艂, czy w przypadku z艂o偶enia wniosku przez radnych W贸jt b臋dzie zobowi膮zany przerwa膰 to dofinansowywanie dojazd贸w pracownik贸w?
Pan W贸jt poprosi艂, aby zostawi膰 na razie t膮 spraw臋, natomiast, je艣li na posiedzeniach komisji radni dojd膮 do wniosku, 偶e jest to niew艂a艣ciwe, 偶e W贸jt powinien z tego zrezygnowa膰, to radni maj膮 zawsze instrument w postaci zmian w bud偶ecie i mog膮 takie zmiany zaproponowa膰 i wprowadzi膰. W贸jt doda艂, 偶e wola艂by, aby nie zosta艂o to zmienione, bowiem s膮 ju偶 nast臋pne, ch臋tne do podwy偶szenia wykszta艂cenia osoby.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a o plan rycza艂t贸w na dojazdy dla pracownik贸w Urz臋dy Gminy na rok 2005.
Pani Skarbnik poinformowa艂a, 偶e aktualnie rycza艂t ma tylko p. Jerzy Gajowniczek – konserwator sieci wodoci膮gowej. Jest to kwota 2400z艂. Dwie osoby maj膮 jeszcze rycza艂ty w GOPS-ie. – 200km miesi臋cznie. Pan Gajowniczek ma aktualnie 300km.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a o charakter pracy p. Gajowniczka.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e w zakres jego obowi膮zk贸w wchodz膮 m.in. nast臋puj膮ce czynno艣ci”
- interwencje w przypadku za艂膮czenia si臋 urz膮dze艅 alarmowych na SUW w Chy偶ynach, tak偶e poza godzinami pracy,
- plombowanie wodomierzy na nowych przy艂膮czach,
- dostarczanie um贸w mieszka艅com,
- pobieranie pieni臋dzy za wod臋 i rozliczanie si臋 z tych pieni臋dzy itd.
Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a o ilo艣膰 odbiorc贸w wody.
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e obecnie jest ok. 500 – 600 odbiorc贸w.
Wobec tego, i偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie wniosek zg艂oszony przez p. radnego Jana Doma艅skiego o reasumpcj臋 g艂osowania, czyli powt贸rne g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu bud偶etu na rok 2005.
Rada Gminy, Latowicz w obecno艣ci 14 radnych (nieobecna p. Mariola Kluska), 13 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” popar艂a wniosek zg艂oszony przez p. Jana Doma艅skiego.
Wobec powy偶szego, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2005. Rada Gminy, w obecno艣ci 14 radnych (nieobecna p. Mariola Kluska), 13 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2005 – uchwa艂a Nr XXIII/150/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.
W贸jt Gminy podzi臋kowa艂 Radzie za podj臋cie uchwa艂y, a p. Janowi Doma艅skiemu za rezygnacj臋 ze swojego pierwszego wniosku i zg艂oszenie wniosku o reasumpcj臋 g艂osowania.
Pan radny S艂awomir 艢wi膮tek podzi臋kowa艂 radnym, w imieniu swoim oraz mieszka艅c贸w Kamionki za wyra偶enie zgody na wykonanie modernizacji odcinka drogi Kamionka – Latowicz.
Pan radny Stanis艂aw Parol zauwa偶y艂, 偶e odbyta przed chwil膮 dyskusja, wskazuje, jak bardzo wa偶nym problemem jest problem dr贸g na terenie gminy.


9a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJU MIEJSCOWO艢CI LATOWICZ.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski - Z-ca W贸jta Gminy. Poinformowa艂, 偶e w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego zostaj膮 uruchamiane 艣rodki z bud偶etu Unii Europejskiej, z kt贸rych b臋d膮 mog艂y korzysta膰 samorz膮dy na dzia艂ania zwi膮zane m.in. z odnawianiem centr贸w miejscowo艣ci poprzez odnawianie i budow臋 plac贸w, parking贸w, chodnik贸w, o艣wietlenia ulicznego, park贸w itp. Dofinansowanie wynosi do 80% zadania. Aby ubiega膰 si臋 o te 艣rodki nale偶y w pierwszej kolejno艣ci opracowa膰 plan rozwoju miejscowo艣ci. Zarys takiego planu dla Latowicza zosta艂 przez W贸jta przedstawiony na zebraniach wiejskich w Latowiczu i zosta艂 zaakceptowany przez Rady So艂eckie. Teraz plan musi by膰 zatwierdzony przez Rad臋 Gminy. W ramach przedmiotowego projektu planowane jest wyst膮pienie z wnioskiem o dofinansowanie budowy parkingu naprzeciwko Urz臋du Gminy oraz chodnik贸w przy ul. Rynek (obok UG) do ul. 艢wi臋tego Ducha i dalej, przy ul. 艢wi臋tego Ducha do placu przed ko艣cio艂em. Plan zak艂ada tak偶e wy艂o偶enie kostk膮 placu przed ko艣cio艂em oraz wykonanie alejek w parku. Na sfinansowanie powy偶szego trzeba by艂oby przeznaczy膰 ok. 40000z艂 a dofinansowanie wynios艂oby ok. 160000z艂. Pan Wojciech Osi艅ski wyja艣ni艂, 偶e wnioskiem mog膮 by膰 aktualnie obj臋te tylko wspomniane fragmenty chodnik贸w w Latowiczu, bowiem nie koliduj膮 one z planowan膮 budow膮 sieci kanalizacyjnej.
Pan Kazimierz Seku艂a zapyta艂, czy by艂aby mo偶liwo艣膰 pod艂膮czenia lamp pod艣wietlaj膮cych z zewn膮trz ko艣ci贸艂 w Latowiczu do systemu o艣wietlenia ulicznego.
Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e prawnie by艂oby to mo偶liwe, poniewa偶 ko艣ci贸艂 jest obiektem zabytkowym, natomiast musi by膰 na to zgoda wi臋kszo艣ci radnych. Pan W贸jt powiedzia艂, i偶 jego zdaniem temat nale偶y przedyskutowa膰 na posiedzeniach komisji i by艂oby najlepiej, je艣liby ewentualna pozytywna decyzja radnych w tej sprawie zapad艂a zdecydowan膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.
Pan Stanis艂aw Parol poinformowa艂, o potrzebie dobudowy o艣wietlenia ulicznego na odcinku drogi od drogi wojew贸dzkiej nr 802 do Bud Wielgoleskich.
Poniewa偶 przedstawiony projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowo艣ci Latowicz - uchwa艂a Nr XXIII/151/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


9a
DOKONANIE ZMIAN W SK艁ADACH STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY LATOWICZ

Przewodnicz膮cy Rady zaproponowa艂 w艂膮czenie wybranego w wyborach uzupe艂niaj膮cych radnego – p. Ryszarda Jaworskieg
Autor : insp. ds. obs艂ugi rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2005-04-28 11:18:12
Data ostatniej modyfikacji : 28.04.2005 11:18
Liczba wy艣wietle艅 : 2387licznik odwiedzin: 2203892