logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XXIV/05

26 kwietnia 2005 roku

PROTOK脫艁 NR XXIV/05

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Na wniosek Przewodnicz膮cego Rady otwarcie sesji wszyscy zebrani poprzedzili chwil膮 ciszy dla uczczenia pami臋ci zmar艂ego Papie偶a Jana Paw艂a II.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 940 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy;
2. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,
3. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy.


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Latowicz.
5. Podj臋cie uchwa艂y o zamiarze likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu filia w Wielgolesie.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia „Programu ograniczania zanieczyszcze艅 艣rodowiska sk艂adnikami nawozowymi z produkcji zwierz臋cej w wojew贸dztwie mazowieckim”.
7. Podjecie uchwa艂y w sprawie uchylenia uchwa艂 Rady Gminy Latowicz: Nr VII/48/03 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie przyst膮pienia do utworzenia Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra, Nr XVIII/112/04 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra, Nr XXI/127/04 z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr XVIII/112/04 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra.
8. Podjecie uchwa艂y w sprawie przynale偶no艣ci administracyjnej Powiatu Mi艅skiego.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej za rok 2004.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2004 i podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia sprawozdania.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za rok 2004 i podj臋cie uchwa艂y w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego i warto艣ci punktu w z艂otych dla pracownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2005.
15. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
16. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
17. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy r贸偶ne.
19. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
20. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 do przedstawionego porz膮dku obrad nie zg艂oszono uwag ani wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w ustalonego porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e chcia艂by zg艂osi膰 zapytanie dotycz膮ce „przebiegu przetargu na sal臋 gimnastyczn膮, kt贸ry wg. ostatnich informacji wygra艂a firma „REMEX”. Nast臋pnie p. Parol zg艂osi艂 zapytanie o tre艣ci jn:
„Jakie koszty ponosi si臋 z tytu艂u 藕le przeprowadzonego przetargu na budow臋 sali gimnastycznej w Latowiczu i kto ponosi win臋?; czy w og贸le przeprowadzono tak膮 ocen臋 i czy wyci膮gni臋to wnioski z tego przetargu?, poniewa偶 wiemy, ze ten przetarg wygra艂a firma „REMEX” ale w efekcie 偶adna nie spe艂nia艂a wymog贸w, ale to udowodnili ludzie znaj膮cy si臋 na fachu budowlanym, z zewn膮trz. Kto prowadzi艂 nadz贸r budowlany?, bo gdyby dopilnowa艂 tego nadz贸r budowlany, nale偶a艂oby odrzuci膰 wszystkie firmy w pierwszym przetargu, co umo偶liwi艂oby 艂atwiejsz膮 procedur臋 w czasie rozpocz臋cia drugiego przetargu, a w przypadku kiedy dopu艣cili艣my r贸wnie偶 firmy z b艂臋dami proceduralnymi, w ten spos贸b przeci膮gamy ca艂膮 procedur臋 tego pierwszego przetargu w czasie”.

4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNI脫W ZAMIESZKA艁YCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy. Poinformowa艂a, i偶 W贸jt na wniosek Komisji O艣wiaty wni贸s艂 do projektu uchwa艂y autopoprawk臋 do rozdzia艂u II 搂 2 Regulaminu. Po wniesieniu poprawki projekt uchwa艂y zak艂ada nast臋puj膮cy spos贸b ustalania miesi臋cznej wysoko艣ci stypendium szkolnego:
1) miesi臋czna wysoko艣膰 dochodu na osob臋 w rodzinie ucznia do 20% kryterium dochodowego – do 200% 艣wiadczenia rodzinnego,
2) miesi臋czna wysoko艣膰 dochodu na osob臋 w rodzinie ucznia powy偶ej 20% do 50% (przed poprawk膮: do 70%) kryterium dochodowego – do 140% 艣wiadczenia rodzinnego,
3) miesi臋czna wysoko艣膰 dochodu na osob臋 w rodzinie ucznia powy偶ej 50% (przed poprawk膮: powy偶ej 70%) do 80% kryterium dochodowego – do 110% 艣wiadczenia rodzinnego,
4) miesi臋czna wysoko艣膰 dochodu na osob臋 w rodzinie ucznia powy偶ej 80% do 100% kryterium dochodowego – do 80% 艣wiadczenia rodzinnego.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e z艂amana zosta艂a zasada konstytucyjna m贸wi膮ca o tym, i偶 w 艣lad za zleceniem samorz膮dom nowego zadania do wykonania, powinny zosta膰 przekazane z bud偶etu pa艅stwa 艣rodki na to zadanie, tymczasem 艣rodki otrzymane na stypendia nie s膮 wystarczaj膮ce. Mimo to Rada Gminy ma obowi膮zek uchwalenia regulaminu udzielania pomocy stypendialnej. Do ustalenia pozostaje tylko nast臋puj膮ca kwestia: czy ograniczy膰 si臋 do otrzymanej dotacji, czy te偶 do艂o偶y膰 do tego zadania 艣rodki z bud偶etu gminy. Je艣li analizuje si臋 liczb臋 z艂o偶onych wniosk贸w, to wida膰, 偶e do dotacji nale偶a艂oby do艂o偶y膰 ok. drugie tyle 艣rodk贸w (6000z艂), aby wyp艂aci膰 jednorazow膮 pomoc wnioskodawcom. W贸jt powiedzia艂, 偶e jest za tym, aby do艂o偶y膰 艣rodki z bud偶etu gminy i o poparcie powy偶szego prosi radnych m.in. dlatego, i偶 nale偶y mie膰 na uwadze, 偶e 艣rodki pochodz膮ce z bud偶etu gminy trafi膮 do najbiedniejszych mieszka艅c贸w gminy. Ponadto w przypadku rozdysponowania tylko otrzymanej dotacji nale偶y liczy膰 si臋 z du偶膮 ilo艣ci膮 odwo艂a艅 od wnioskodawc贸w, kt贸rzy nie otrzymaj膮 stypendi贸w. Trudno b臋dzie uzasadni膰 w takim przypadku odmown膮 decyzj臋. Jedynym argumentem mo偶e by膰 fakt, i偶 nie ma pieni臋dzy, ale to ludzi nie interesuje i to nie jest argument. Pan W贸jt zaznaczy艂, i偶 stypendia nie b臋d膮 wyp艂acane w got贸wce, ale w formie refundacji, czyli zwrotu koszt贸w, na podstawie rachunk贸w np. za zakupione ksi膮偶ki lub pomoce naukowe.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, i偶 nie b臋dzie g艂osowa艂 za uchwa艂膮 zak艂adaj膮c膮 do艂o偶enie do stypendi贸w 艣rodk贸w z bud偶etu gminy. Pan radny powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nale偶y podzieli膰 tylko sum臋 otrzyman膮 z bud偶etu pa艅stwa, bo gminy nie sta膰 na do艂o偶enie z w艂asnych 艣rodk贸w.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e namawia艂by radnych do poparcia przedstawionego przez p. Sekretarz projektu uchwa艂y. Pan radny stwierdzi艂, i偶 nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e w przypadku do艂o偶enia 艣rodk贸w z bud偶etu gminy zostan膮 one przeznaczone dla dzieci potrzebuj膮cych pomocy materialnej i zamieszka艂ych na terenie gminy Latowicz. Pan Parol powiedzia艂, 偶e przedmiotowa sytuacja pokazuje, jak skromny jest bud偶et gminy. Z tego powodu radni powinni zawsze bardzo zastanawia膰 si臋 nad r贸偶nego rodzaju wydatkami, ale tych pieni臋dzy przeznaczonych na edukacj臋 nie powinno si臋 偶a艂owa膰.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski podzi臋kowa艂 p. Parolowi za wyra偶one stanowisko i powiedzia艂, 偶e je popiera. Stwierdzi艂, i偶 jego zdaniem na edukacj臋 nigdy nie wolno 偶a艂owa膰 pieni臋dzy, maj膮c 艣wiadomo艣膰, 偶e nie jest to finansowanie instytucji dochodowej, ale ka偶da z艂ot贸wka przeznaczona dla dzieci, kt贸re takiej pomocy potrzebuj膮 kiedy艣 zaprocentuje i dzieci te kiedy艣 za to podzi臋kuj膮.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 12 g艂osami „za” przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Latowicz - uchwa艂a Nr XXIV/153/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y O ZAMIARZE LIKWIDACJI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LATOWICZU FILIA W WIELGOLESIE

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy.
Poinformowa艂a, i偶 z przepis贸w prawa wynika, 偶e ka偶da gmina musi utrzymywa膰 na swoim terenie jedn膮 bibliotek臋. Gmina Latowicz jest organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu i wchodz膮cej w jej sk艂ad Filii Bibliotecznej w Wielgolesie.
Stosownie do postanowie艅 ustawy o bibliotekach organizator obowi膮zany jest zapewni膰 warunki dzia艂alno艣ci i rozwoju bibliotek w celu realizacji zada艅 przez biblioteki, a w szczeg贸lno艣ci lokale i 艣rodki na wyposa偶enie i prowadzenie dzia艂alno艣ci bibliotecznej.
Filia Biblioteczna w Wielgolesie aktualnie mie艣ci si臋 w lokalu prywatnym. W艂a艣ciciel lokalu jest jednocze艣nie pracownikiem zatrudnionym w tej plac贸wce w wymiarze 0,57 etatu. Ze wzgl臋du na w艂asne potrzeby wynajmuj膮cego lokal zosta艂 wypowiedziany, a termin wypowiedzenia up艂ywa z dniem 30 kwietnia br. Gmina nie posiada lokalu, do kt贸rego mog艂aby by膰 przeniesiona Filia Biblioteczna. Wst臋pne dzia艂ania zmierzaj膮ce do pozyskania lokalu od os贸b fizycznych zako艅czy艂y si臋 wynikiem negatywnym. Co prawda osoby te wyrazi艂y ch臋膰 wynaj臋cia lokalu, z tym jednak zastrze偶eniem, i偶 b臋dzie wi膮za艂o si臋 to z jednoczesnym zatrudnieniem ich w charakterze bibliotekarza w tej plac贸wce. 呕adna z os贸b zg艂aszaj膮cych ch臋膰 wynaj臋cia lokalu i wol臋 zatrudnienia w Filii Bibliotecznej nie posiada na dzie艅 dzisiejszy odpowiedniego wykszta艂cenia do pracy na stanowisku bibliotekarza. Problem bazy lokalowej istnieje niemal偶e od chwili powstania Filii Bibliotecznej, czyli od 1951 r. Z regu艂y baz臋 lokalow膮 stanowi艂y mieszkania prywatne b膮d藕 te偶, w latach 1974 – 1983 lokal remizy OSP. Warunki lokalowe by艂y zawsze trudne (ma艂a powierzchnia, brak sta艂ego ogrzewania lokalu). Od 1983 r. Lokal Filii by艂 zmieniany dwukrotnie. Osoby wynajmuj膮ce by艂y jednocze艣nie zatrudnione w roli pracownik贸w tej plac贸wki. Ka偶dorazowo gmina zapewnia艂a przeszkolenie tych os贸b w zakresie odpowiadaj膮cym podstawowym wymaganiom dla ich zatrudnienia. Od kilku lat obserwuje si臋 spadek liczby czytelnik贸w korzystaj膮cych z us艂ug Filii Bibliotecznej. Gmina planuje przeniesienie Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu do nowego lokalu w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu. Nowy lokal zapewni w艂a艣ciw膮 organizacj臋 pracy biblioteki i realizacj臋 przez ni膮 zada艅 w zakresie udost臋pniania ksi膮偶ek, w tym wypo偶yczania, czytelni, mo偶liwo艣ci korzystania z urz膮dze艅 informatycznych.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e wobec powy偶szego organizator uzna艂 za zasadne likwidacj臋 Filii Bibliotecznej w Wielgolesie i przeniesienie kompleksowej obs艂ugi mieszka艅c贸w w tym zakresie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu.
Pan Stanis艂aw Parol zapyta艂 o roczne koszty utrzymania filii w Wielgolesie.
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e z materia艂贸w przekazanych radnym wynika, i偶 jest to suma ok. 14000z艂.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e chcia艂by, aby w przedmiotowej sprawie zabra艂a g艂os p. Anna Niedek – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu.
Pani Anna Niedek powiedzia艂a, i偶 w przypadku podj臋cia uchwa艂y o zamiarze likwidacji filii w Wielgolesie b臋dzie jeszcze 6 miesi臋cy na przygotowanie si臋 do tego. W chwili obecnej GBP w Latowiczu ju偶 cz臋艣ciowo obs艂uguje czytelnik贸w z terenu filii w Wielgolesie. Wyst膮pi膮 na pewno problemy zwi膮zane np. z konieczno艣ci膮 zamykania w niekt贸rych dniach biblioteki (wyjazdy s艂u偶bowe, urlop itp.). Rozwi膮zaniem by艂oby zatrudnienie drugiego pracownika, chocia偶 na ½ etatu. Konieczny jest te偶 zakup komputera dla potrzeb biblioteki.
Poniewa偶 radni nie zg艂osili wi臋cej pyta艅 ani wniosk贸w, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 7 g艂osami „za” przy 2 „przeciw” i 6 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 o zamiarze likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu filia w Wielgolesie - uchwa艂a Nr XXIV/154/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA „PROGRAMU OGRANICZANIA ZANIECZYSZCZE艃 艢RODOWISKA SK艁ADNIKAMI NAWOZOWYMI Z PRODUKCJI ZWIERZ臉CEJ W WOJEW脫DZTWIE MAZOWIECKIM”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta. Poinformowa艂, 偶e Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Mazowieckiego wsp贸lnie z Wojew贸dzkim Funduszem Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi program zmierzaj膮cy do ograniczenia zanieczyszcze艅 sk艂adnikami nawozowymi z produkcji zwierz臋cej. W ubieg艂ym roku rolnicy z gminy Latowicz sk艂adali ankiet臋 uczestnictwa w w/w programie. Program przewiduje budow臋 tzw. gnojownik贸w. W 2004 r. zainteresowanie budow膮 gnojownika wyrazi艂o 97 rolnik贸w z terenu gminy Latowicz. W marcu 2005 r. nadesz艂o pismo od Marsza艂ka Wojew贸dztwa z informacj膮, 偶e gmina Latowicz zosta艂a zakwalifikowana do udzia艂u w przedmiotowym programie. W 2005 r. b臋dzie realizowane 820 gnojownik贸w na terenie wojew贸dztwa mazowieckiego, w tym w powiecie mi艅skim 28 gnojownik贸w. W powiecie mi艅skim w programie b臋d膮 bra艂y udzia艂 tylko dwie gminy: Latowicz (14 gnojownik贸w) i Siennica (14 gnojownik贸w). Maksymalna dotacja z WFO艢iGW mo偶e wynie艣膰 12200z艂 do jednego gnojownika. Trzech rolnik贸w z gminy Latowicz wycofa艂o si臋 z programu. Rolnicy buduj膮cy gnojowniki w ramach przedmiotowego programu ponios膮 koszt dokumentacji projektowej (92z艂) oraz koszt inwestorstwa zast臋pczego (537z艂). Opr贸cz tego nale偶y we w艂asnym zakresie wykona膰 wykop i oszalowa膰 go. Pozosta艂e prace realizowane s膮 w ramach dotacji. Gmina pokrywa zazwyczaj koszty inspektora nadzoru (ok. 500z艂 za 1 zbiornik), kt贸ry wchodzi w sk艂ad komisji odbiorowej, ale to jest jeszcze do ustalenia. Niekt贸re gminy nie ponosz膮 koszt贸w inspektora nadzoru i jest to zadanie rolnika. Warunkiem uczestnictwa gminy w przedsi臋wzi臋ciu jest posiadanie uchwalonego przez Rad臋 programu ograniczania zanieczyszcze艅 艣rodowiska sk艂adnikami nawozowymi z produkcji zwierz臋cej.
Pan so艂tys Ryszard Podobas wyrazi艂 opini臋, 偶e inspektor nadzoru jest potrzebny podczas ca艂ej budowy, a nie tylko przy odbiorze.
Pan Wojciech Osi艅ski powiedzia艂, 偶e jest to do ustalenia, ale nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e b臋d膮 wtedy du偶o wi臋ksze koszty. Nale偶y wtedy przeznaczy膰 z bud偶etu gminy wi臋ksze 艣rodki na ten cel. Gmina jest zobowi膮zana do udzia艂u w powo艂aniu komisji odbiorowej inwestycji i dlatego wi臋kszo艣膰 gmin pokrywa koszty inspektora nadzoru, nie jest natomiast obowi膮zkiem gminy uczestniczenie w ca艂ym procesie budowy zbiornika i zapewnienie inspektora nadzoru w ca艂ym okresie trwania inwestycji.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e ca艂o艣膰 projektu powinna by膰 tak opracowana, aby wliczone by艂y koszty nadzoru i aby inspektor nadzoru nadzorowa艂 ca艂y proces inwestycyjny.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e radni musz膮 zdecydowa膰, czy s膮 za tym, aby zabezpieczy膰 w bud偶ecie 艣rodki na inspektora nadzoru.
Pan Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta zaproponowa艂 podj臋cie proponowanej uchwa艂y i od艂o偶enie kwestii inspektora nadzoru do nast臋pnej sesji, kiedy to b臋dzie mo偶liwe przedstawienie dok艂adniejszych informacji i radnym b臋dzie 艂atwiej podj膮膰 decyzj臋.
Poniewa偶 radni nie zg艂osili wi臋cej pyta艅 ani wniosk贸w, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia „Programu ograniczania zanieczyszcze艅 艣rodowiska sk艂adnikami nawozowymi z produkcji zwierz臋cej w wojew贸dztwie mazowieckim” - uchwa艂a Nr XXIV/155/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

7
PODJECIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWA艁 RADY GMINY LATOWICZ: NR VII/48/03 Z DNIA 24 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE PRZYST膭PIENIA DO UTWORZENIA ZWI膭ZKU GMIN DOLINY 艢WIDRA, NR XVIII/112/04 Z DNIA 8 LIPCA 2004 R. W SPRAWIE PRZYJ臉CIA STATUTU ZWI膭ZKU GMIN DOLINY 艢WIDRA, NR XXI/127/04 Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 R. ZMIENIAJ膭CEJ UCHWA艁臉 NR XVIII/112/04 Z DNIA
8 LIPCA 2004 R. W SPRAWIE PRZYJ臉CIA STATUTU
ZWI膭ZKU GMIN DOLINY 艢WIDRA

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta. Poinformowa艂, i偶 po przyj臋ciu na sesji w dniu 8 lipca 2004 r. Statutu Zwi膮zku nast膮pi艂a pr贸ba rejestracji Zwi膮zku. Podczas procedury rejestracyjnej okaza艂o si臋. i偶 konsekwencje rejestracji (o kt贸rych szerzej mowa by艂a na posiedzeniach Komisji) by艂yby niekorzystne dla gmin tworz膮cych Zwi膮zek, wobec czego zdecydowano o zaprzestaniu dzia艂a艅 prowadz膮cych do powstania Zwi膮zku.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie zg艂osili uwag i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchylenia uchwa艂 Rady Gminy Latowicz: Nr VII/48/03 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie przyst膮pienia do utworzenia Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra, Nr XVIII/112/04 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra, Nr XXI/127/04 z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr XVIII/112/04 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra – uchwa艂a Nr XXIV/156/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

Po rozpatrzeniu punktu Nr 7 porz膮dku obrad, sesj臋 Rady musia艂 opu艣ci膰 (usprawiedliwiaj膮c si臋 u Przewodnicz膮cego) p. radny Kazimierz Seku艂a.
8
PODJECIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZYNALE呕NO艢CI ADMINISTRACYJNEJ POWIATU MI艃SKIEGO

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy. Poinformowa艂a, 偶e inicjatywa podj臋cia proponowanej uchwa艂y pochodzi od starostwa mi艅skiego. Nast臋pnie p. Sekretarz przedstawi艂a g艂贸wn膮 tre艣膰 projektu uchwa艂y jn:
„Z uwagi na fakt, i偶 Powiat Mi艅ski bezpo艣rednio graniczy z Warszaw膮 i poprzez wi臋zy gospodarcze, spo艂eczne i kulturalne stanowi cz臋艣膰 aglomeracji warszawskiej a jednocze艣nie w wielu sprawach z zakresu administracji publicznej przypisany jest wg w艂a艣ciwo艣ci miejscowej do Siedlec i Lublina postuluje si臋:
1) zapewnienie w艂a艣ciwej i zgodnej z oczekiwaniami mieszka艅c贸w obs艂ugi ich indywidualnych spraw z zakresu administracji, jak r贸wnie偶 spraw jednostek samorz膮dowych z terenu Powiatu Mi艅skiego tak, aby sprawy te prowadzone przez Urz膮d Wojewody Mazowieckiego , inne urz臋dy administracji rz膮dowej, Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Mazowieckiego, prokuratura, s膮dy, ZUS i KRUS zar贸wno w I instancji, jak i w instancjach odwo艂awczych za艂atwiane by艂y w Warszawie.
2) zmian臋 granic okr臋g贸w wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej i do Senatu Rzeczpospolitej, polegaj膮cej na tym, by Powiat Mi艅ski przeniesiony zosta艂 z okr臋gu siedlecko-ostro艂臋ckiego (nr 18 w wyborach do Sejmu RP i nr 17 w wyborach do Senatu RP) do okr臋gu podwarszawskiego (nr 20 w wyborach do Sejmu RP i nr 19 w wyborach do Senatu RP).”
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e za艂atwianie niekt贸rych spraw poza Warszaw膮 tzn. w Siedlcach lub w Lublinie jest najbardziej dotkliwe dla mieszka艅c贸w gmin z zachodniej, podwarszawskiej cz臋艣ci powiatu mi艅skiego. Dla nich jest to sprawa bardzo istotna. Dla mieszka艅c贸w gminy Latowicz nie jest to mo偶e a偶 tak wa偶na sprawa, ale trzeba my艣le膰 o powiecie jako ca艂o艣ci. W贸jt stwierdzi艂, i偶 chodzi tu o integracj臋 w ramach powiatu i zach臋ci艂 radnych do uszanowania d膮偶e艅 gmin z zachodniej cz臋艣ci powiatu i g艂osowanie za podj臋ciem proponowanej uchwa艂y.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, i偶 jego zdaniem zawsze dla wi臋kszo艣ci mieszka艅c贸w gminy Latowicz bli偶sza by艂a Warszawa jak np. Lublin czy Siedlce. Pan radny zach臋ci艂 radnych do poparcia przedstawionego projektu uchwa艂y.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie przynale偶no艣ci administracyjnej Powiatu Mi艅skiego - uchwa艂a Nr XXIV/157/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

9
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIA艁ALNO艢CI GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ ZA ROK 2004

Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za rok 2004 przedstawi艂a p. Hanna Aksamitowska – Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u). Rada nie wnios艂a do powy偶szego uwag, przyjmuj膮c przedstawione sprawozdanie do wiadomo艣ci.

10
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY LATOWICZ ZA ROK 2004 I PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZYJ臉CIA SPRAWOZDANIA

Pan Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy, przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za rok 2004.
Po przedstawianiu przez p. W贸jta sprawozdania z dzia艂alno艣ci g艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Poruszy艂 spraw臋 zaproponowanej przez W贸jta Gminy i podj臋tej przez Rad臋 w roku 2004 uchwa艂y w sprawie zwolnie艅 podatkowych dla przedsi臋biorc贸w na terenie gminy Latowicz. Pan Parol powiedzia艂, 偶e uchwa艂a ta by艂a przedstawiana jako zmierzaj膮ca do zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy Latowicz. Pan radny poprosi艂 o przedstawienie efekt贸w wprowadzenia w 偶ycie przedmiotowej uchwa艂y. Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jego zarzut, przedstawiany zreszt膮 ju偶 wcze艣niej, w stosunku do tej uchwa艂y jest taki, i偶 wprowadzi艂a ona nier贸wne traktowanie przedsi臋biorc贸w tzn. zak艂ada艂a wprowadzenie zwolnie艅 podatkowych dla tych, kt贸rzy utworz膮, co najmniej pi臋膰 nowych miejsc pracy, natomiast trzeba mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e ma艂ych podmiot贸w gospodarczych nie jest sta膰 na utworzenie takiej liczby miejsc pracy, przez co nie mog艂y one skorzysta膰 z uchwa艂y. Pan Parol stwierdzi艂, i偶 wyst臋puj膮 problemy z powodu niedostatecznej ilo艣ci pieni臋dzy w bud偶ecie gminy, czego przyk艂adem by艂a odbyta podczas dzisiejszej sesji dyskusja na temat stypendi贸w socjalnych. Nast臋pnie p. radny zauwa偶y艂, i偶 zwolnienia podatkowe uzyska艂y najbogatsze podmioty gospodarcze, a ma艂e nadal borykaj膮 si臋 z problemami. Pan Parol przypomnia艂, 偶e jego propozycja zak艂ada艂a wprowadzenie zwolnie艅 ju偶 od jednego utworzonego nowego miejsca pracy i zr贸偶nicowanie procentowe w zwolnieniach w zale偶no艣ci od ilo艣ci kolejnych utworzonych miejsc pracy.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e po wprowadzeniu zwolnie艅 podatkowych wyst膮pi艂 oczywi艣cie niekorzystny skutek, je艣li chodzi o wp艂yw do bud偶etu gminy 艣rodk贸w z podatku od nieruchomo艣ci. W przypadku firmy Przedsi臋biorstwo Drzewne „Zadro偶ni” wp艂yn臋艂o mniej o ok. 22000z艂. W przypadku firmy SAMPOL (powsta艂ej z dawnego SURiP) by艂a to kwota ok. 12000z艂. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e jest to jednak tylko „jedna strona medalu” podczas gdy „druga strona” jest taka, i偶 zatrudnieni zostali mieszka艅cy gminy Latowicz – maj膮 oni teraz prac臋, maj膮 utrzymanie, nie korzystaj膮 z pomocy spo艂ecznej itd. W贸jt stwierdzi艂, 偶e jego zdaniem, mimo, i偶 gmina Latowicz jest typowo rolnicza, to powinno pomaga膰 si臋 nie tylko rolnikom. W贸jt zauwa偶y艂, i偶 wtedy, gdy m贸wi on o istniej膮cej pomocy ze strony gminy Latowicz dla rolnik贸w, to niekt贸rzy radni twierdz膮, 偶e jest to wymawianie, tymczasem nie jest to wymawianie tylko podkre艣lenie, 偶e taka pomoc istnieje. W贸jt stwierdzi艂, 偶e zawsze pozostaj膮 do dyskusji zasady pomocy tzn. w tym konkretnym przypadku liczba utworzonych miejsc pracy, od jakiej uzale偶nia si臋 zastosowanie zwolnienia w podatku. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e nad tym zawsze mo偶na dyskutowa膰 i on zawsze by艂 na tak膮 dyskusj臋 otwarty, kwesti膮 jest tylko „czy si臋 chce pom贸c, czy nie”. S膮 osoby, kt贸re chc膮 pomaga膰 podmiotom gospodarczym i rozumiej膮 t膮 filozofi臋, tzn. patrz膮 na „obie strony medalu”, ale s膮 te偶 osoby, kt贸re patrz膮 w ten spos贸b, i偶 „bogatym nie nale偶y pomaga膰”.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e w艂a艣ciwie nie chcia艂by polemizowa膰 z p. W贸jtem, bo p. W贸jt w zasadzie ma racj臋, tylko, 偶e p. W贸jt maj膮c racj臋, m贸wi jak przedstawiciel Biznes Center Club, a tymczasem powinien przemawia膰 jak przedstawiciel konkretnej spo艂eczno艣ci samorz膮dowej, jak膮 jest gmina Latowicz. Pan Parol powiedzia艂, 偶e prosi艂 tylko, aby p. W贸jt poinformowa艂, czy te zatrudnione osoby, to s膮 osoby z terenu gminy Latowicz i jak to si臋 ma do zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy Latowicz. Je艣li s膮 takie mo偶liwo艣ci to s艂uszne jest udzielanie pomocy, ale wszystkim, tymczasem to, co si臋 sta艂o, to jest nier贸wne traktowanie podmiot贸w gospodarczych. Pan radny powiedzia艂, 偶e takie uwagi, zastrze偶enia s艂ysza艂 od mieszka艅c贸w gminy, a je艣li spo艂ecze艅stwo jako grupa o tym m贸wi, to znaczy, 偶e jest „co艣 na rzeczy”.
Pan radny Tadeusz Szczepa艅czyk powiedzia艂, 偶e s膮 to pocz膮tki dzia艂alno艣ci gminy w zakresie udzielania pomocy w postaci zwolnie艅 podatkowych i chyba nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przysz艂o艣ci pomy艣le膰 tak偶e o mniejszych podmiotach gospodarczych.
W贸jt Gminy zaproponowa艂 przedstawienie informacji dotycz膮cych wykonania uchwa艂y o zwolnieniach w podatku od nieruchomo艣ci w roku 2004, tzn. poinformowanie, czy wymogi okre艣lone w uchwale zosta艂y spe艂nione i czy zatrudnione osoby s膮 z gminy Latowicz.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e wie, i偶 te wymogi uchwa艂y zosta艂y spe艂nione, ale kiedy podejmowano uchwa艂臋, to p. W贸jt przedstawia艂 j膮 jako 艣rodek w walce z bezrobociem na terenie gminy Latowicz, dlatego chcia艂by teraz us艂ysze膰 ile os贸b na podstawie tej uchwa艂y zosta艂o zatrudnionych na terenie gminy Latowicz i ile z tego tytu艂u wp艂yn臋艂o do bud偶etu gminy, tzn. podatki itd. Pan radny zauwa偶y艂, i偶 problem i dyskusja by艂y te偶 przy konstruowaniu nast臋pnej podobnej uchwa艂y, tj. dotycz膮cej roku 2005 i pomocy dla podmiot贸w, kt贸re zatrudni膮, co najmniej 3 nowych pracownik贸w. Tutaj Rada zmniejszy艂a wymogi do 3 nowych pracownik贸w, aby wi臋cej podmiot贸w mog艂o z pomocy skorzysta膰. Ta uchwa艂a zosta艂a u艣ci艣lona m.in. w ten spos贸b, 偶e tym nowym pracownikiem musi by膰 osoba z terenu gminy i musi zosta膰 zatrudniona na minimum ½ roku – jest to ju偶 uchwa艂a, kt贸ra uniemo偶liwia dowoln膮 interpretacj臋 i doprowadzono do tego na skutek wniosk贸w radnych.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e niew膮tpliwie mniejsza jest kwota uzyskana przez gmin臋 z tytu艂u zatrudnienia nowych pracownik贸w przez podmioty, kt贸re uzyska艂y zwolnienia jak kwota, kt贸r膮 gmina utraci艂a z powodu wprowadzenia zwolnie艅, ale nie nale偶y patrze膰 na t膮 spraw臋 tylko w wymiarze finansowym. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e wszelkie ulgi i zwolnienia zawsze wywo艂uj膮 dyskusj臋, On jest zawsze otwarty na dyskusj臋 odno艣nie ustalenia ilo艣ci nowych miejsc pracy, jakie nale偶y stworzy膰, aby uzyska膰 zwolnienie. Mo偶e to by膰 np. jedno miejsce pracy.
Pani Hanna Gajowniczek – insp. ds. wymiaru zobowi膮za艅 pieni臋偶nych poinformowa艂a, i偶 podmioty gospodarcze skorzysta艂y ze zwolnie艅 podatkowych w nast臋puj膮cy spos贸b:
1) Firma SAMPOL zatrudni艂a w 2004 r. 5 os贸b, w tym 3 osoby z terenu gminy Latowicz.
2) Firma Przedsi臋biorstwo Drzewne „Zadro偶ni” zatrudni艂a w 2004 r. 43 osoby, w tym 24 osoby z terenu gminy Latowicz.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2004 - uchwa艂a Nr XXIV/158/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

11
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ ZA ROK 2004 I PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA W脫JTA GMINY

Skarbnik Gminy – p. Zofia 艁odyga przedstawi艂a sprawozdanie z wykonania bud偶etu gminy za rok 2004. Nast臋pnie p. Skarbnik odczyta艂a wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy Latowicz za rok bud偶etowy 2004 oraz zapozna艂a radnych z uchwa艂ami Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp贸艂 w Siedlcach, w sprawie:
- przed艂o偶onego przez W贸jta Gminy Latowicz sprawozdania z wykonania bud偶etu za rok 2004 (uchwa艂a Nr 90/ZS/2005),
- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy Latowicz za rok 2004 (uchwa艂a Nr 176/ZS/2005).
Powy偶sze zosta艂o przez Sk艂ad Orzekaj膮cy RIO w Warszawie Zesp贸艂 w Siedlcach zaopiniowane pozytywnie (Uchwa艂y stanowi膮 za艂膮czniki do protoko艂u).
W zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie udzielenie absolutorium W贸jtowi Gminy za rok 2004.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, (nieobecny p. Kazimierz Seku艂a), w g艂osowaniu jawnym, 13 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” udzieli艂a absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2004 r. (uchwa艂a nr XXIV/159/05 w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2004 r. stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).


12
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA W脫JTA GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady. Poinformowa艂, 偶e p.W贸jt pobiera obecnie wynagrodzenie o 6,8% ni偶sze ni偶 okre艣laj膮 to przepisy prawa. W zwi膮zku z powy偶szym zachodzi konieczno艣膰 podwy偶szenia wynagrodzenia o 6,8% w celu dostosowania jego wysoko艣ci do obowi膮zuj膮cych przepis贸w. Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e podczas posiedze艅 Komisji pojawia艂y si臋 ze strony niekt贸rych radnych propozycje przyznania wi臋kszej podwy偶ki, ni偶 wymagaj膮 tego przepisy, ale p. W贸jt kategorycznie odm贸wi艂, uzasadniaj膮c to trudn膮 sytuacj膮 finansow膮 gminy. Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e w przypadku podj臋cia przez Rad臋 proponowanej uchwa艂y wynagrodzenie W贸jta Gminy wynosi膰 b臋dzie 5.726,00z艂 brutto. Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e wnioskuje o ustalenie wynagrodzenia W贸jta zgodnie z powy偶sz膮 propozycj膮, czyli zwi臋kszenie obecnego wynagrodzenia do wymaganego przepisami prawa minimum.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr XXIV/160/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

Po zako艅czeniu g艂osowania g艂os zabra艂 p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy. Na wst臋pie podzi臋kowa艂 wszystkim radnym za udzielenie absolutorium. Nast臋pnie stwierdzi艂, 偶e to, co uda艂o si臋 zrealizowa膰 w roku 2004 jest wsp贸lnym sukcesem Rady Gminy i W贸jta. W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e jego zdaniem w roku 2004 wsp贸艂praca W贸jta i Rady by艂a dobra i wyrazi艂 nadziej臋, 偶e podobnie b臋dzie w roku 2005. Na zako艅czenie swojego wyst膮pienia p. W贸jt podzi臋kowa艂 za przyznan膮 podwy偶k臋 wynagrodzenia.


13
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE NAJNI呕SZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I WARTO艢CI PUNKTU W Z艁OTYCH DLA PRACOWNIK脫W GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, i偶 proponowana uchwa艂a ma na celu dostosowanie si臋 do aktualnych przepis贸w prawa. Nie jest to w 偶adnym razie podwy偶ka. Projekt uchwa艂y zak艂ada ustalenie najni偶szego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania jn:
1) Dla pracownik贸w zatrudnionych w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej na kwot臋 700,00z艂.
2) Dla pracownik贸w jednostek dzia艂aj膮cych w zakresie o艣wiaty nieb臋d膮cych nauczycielami na kwot臋 550,00z艂.
Proponowane warto艣ci jednego punktu, to odpowiednio: 5,00z艂 oraz 3,00z艂.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod glosowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego i warto艣ci punktu w z艂otych dla pracownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych – uchwa艂a Nr XXIV/161/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


14
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2005

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod glosowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2005 – uchwa艂a Nr XXIV/162/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


15
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Pan Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za okres od 9 lutego br. do 26 kwietnia br. Przewodnicz膮cy zajmowa艂 si臋 w przedmiotowym okresie nast臋puj膮cymi sprawami:
1) Wraz z W贸jtem uczestniczy艂 w zebraniu sprawozdawczym Banku Sp贸艂dzielczego w Mi艅sku Mazowieckim Oddzia艂 Latowicz.
2) Podczas dy偶uru w dniu 21 marca br. spotka艂 si臋 z mieszka艅cami wsi Oleksianka, kt贸rzy zwr贸cili si臋 z pro艣b膮 o zaprzestanie nocnych wy艂膮cze艅 o艣wietlenia ulicznego. Problem zosta艂 przedstawiony na posiedzeniach Komisji. Komisje, po zapoznaniu si臋 z kosztami o艣wietlenia ulicznego oraz z danymi dotycz膮cymi oszcz臋dno艣ci poczynionych na modernizacji o艣wietlenia wyrazi艂y opini臋, 偶e nale偶y zaprzesta膰 czasowych wy艂膮cze艅 o艣wietlenia w godzinach nocnych.
3) Uczestniczy艂 w posiedzeniu Zarz膮du Gminnego OSP.
4) Uczestniczy艂 wraz z W贸jtem, radnymi, pracownikami UG i innymi osobami we mszy odprawionej w ko艣ciele parafialnym w Wielgolesie w intencji zmar艂ego Papie偶a – Jana Paw艂a II.
5) Uczestniczy艂 w spotkaniu samorz膮d贸w gmin: Mrozy, Ceg艂贸w oraz Latowicz po艣wi臋conym kwestii eksploatacji SUW Piaseczno.
6) Uczestniczy艂 w pracach Komisji Rady.
7) Pe艂ni艂 cotygodniowe dy偶ury w UG.

16
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Sprawozdanie stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

17
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek –G贸rski udzieli艂 odpowiedzi na zadane podczas bie偶膮cej sesji przez p. radnego Stanis艂awa Parola zapytanie dotycz膮ce post臋powania przetargowego na budow臋 sali sportowej przy Zespole Szk贸艂 w Latowiczu. Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e otwarcie ofert w przedmiotowym przetargu nast膮pi艂o w dniu 4 marca br. Komisja przetargowa po analizie z艂o偶onych ofert przedstawi艂a zamawiaj膮cemu, czyli W贸jtowi Gminy propozycj臋 rozstrzygni臋cia przetargu. W贸jt na podstawie przedstawionej propozycji dokona艂 rozstrzygni臋cia przetargu, stwierdzaj膮c, i偶 z 10 z艂o偶onych ofert 9 jest niewa偶nych natomiast 1 wa偶na. Ta wa偶na oferta pochodzi艂a od firmy REMEX z Mi艅ska Mazowieckiego i ona zosta艂a wybrana jako zwyci臋zca przetargu. Takie rozstrzygni臋cie zosta艂o przes艂ane do wszystkich oferent贸w, kt贸rzy brali udzia艂 w przetargu. Na rozstrzygni臋cie firmom bior膮cym udzia艂 w przetargu przys艂ugiwa艂o wniesienie protestu. Dwie firmy w ustawowo przewidzianym terminie z艂o偶y艂y protest na rozstrzygni臋cie przetargu. Jedna firma przy艂膮czy艂a si臋 do z艂o偶onych protest贸w. Nast臋pnie protest z艂o偶y艂y jeszcze dwie kolejne firmy, ale by艂o to ju偶 po ustawowym terminie. Komisja zamawiaj膮cego dokona艂a analizy wniesionych protest贸w i stwierdzi艂a, 偶e s膮 one zasadne. Komisja przedstawi艂a zamawiaj膮cemu (W贸jtowi) propozycj臋, i偶 protesty nale偶y uzna膰. Wobec powy偶szego zamawiaj膮cy zdecydowa艂 o uznaniu za zasadne z艂o偶onych protest贸w. Do firm, kt贸re z艂o偶y艂y protest wystosowane zosta艂o pismo informuj膮ce, 偶e stwierdzono zasadno艣膰 przedstawionych zarzut贸w i protesty zosta艂y uznane. W przypadku firmy REMEX przedstawiony w prote艣cie zarzut dotyczy艂 obmiar贸w – wyst臋powa艂a r贸偶nica kilku metr贸w. W tym momencie wszystko wskazywa艂o na to, i偶 trzeba b臋dzie uniewa偶ni膰 przetarg i rozpisa膰 nowy, poniewa偶 okaza艂o si臋, 偶e wszystkie z艂o偶one oferty zawieraj膮 b艂臋dy. Nast臋pnie firma REMEX, po uzyskaniu informacji o uznaniu z艂o偶onych protest贸w poprosi艂a zamawiaj膮cego o udost臋pnienie do wgl膮du materia艂贸w dotycz膮cych post臋powania przetargowego. Po analizie przedmiotowych dokument贸w REMEX stwierdzi艂, i偶 wystosowane przez zamawiaj膮cego do oferent贸w, kt贸rzy z艂o偶yli protesty pismo informuj膮ce o uznaniu tych protest贸w jest wadliwe pod wzgl臋dem prawnym. Nie zawiera ono mianowicie jednego z element贸w, jakie wg. art. 183 ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych zawiera膰 musi pismo rozstrzygaj膮ce protest. Brakuj膮cym elementem pisma jest informacja o mo偶liwo艣ci odwo艂ania si臋 adresata od tre艣ci pisma. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e jest to jego b艂膮d, do kt贸rego si臋 przyznaje. Nie jest to w 偶adnym razie b艂膮d radcy prawnego UG – p. Aliny Sarackiej. Firma REMEX wystosowa艂a do zamawiaj膮cego pismo, w kt贸rym stwierdzono, i偶 z uwagi na to, 偶e pismo rozstrzygaj膮ce protest nie zawiera艂o wszystkich okre艣lonych ustawowo element贸w, jest ono niewa偶ne i nie jest to rozstrzygni臋cie protestu, a to oznacza, i偶 wracamy do punktu wyj艣cia, czyli do momentu, kiedy w post臋powaniu przetargowym wybrano ofert臋 firmy REMEX i tak膮 informacj臋 przes艂ano wszystkim oferentom. Mo偶na by艂o nie uzna膰 pogl膮du wyra偶onego przez REMEX. W takim przypadku REMEX zapewne odwo艂a艂by si臋 do Prezesa Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych. Prezes wybra艂by losowo trzech arbitr贸w, kt贸rzy w okresie 15 dni zaj臋liby stanowisko w przedmiotowej sprawie. W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e uzna艂 stanowisko zaprezentowane przez REMEX poniewa偶 przedstawione argumenty przekona艂y go, 偶e REMEX ma racj臋 i, 偶e on pope艂ni艂 b艂膮d. Teraz mo偶na si臋 spodziewa膰, i偶 inne firmy b臋d膮 pisa膰 do Prezesa Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych. Mog膮 stara膰 si臋 podwa偶y膰 zawarcie umowy pomi臋dzy firm膮 REMEX a gmin膮 Latowicz. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 obecnie sk艂adanie protest贸w jest regu艂膮. Prawdopodobnie w przypadku uniewa偶nienia przetargu i og艂oszeniu nowego sytuacja by艂aby podobna tzn. tak偶e wp艂yn臋艂yby protesty i nie wiadomo, czy uda艂oby si臋 przed nimi obroni膰 i czy nie trzeba by艂oby ponawia膰 procedury przetargowej. W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e wobec powy偶szego zdecydowa艂 o uznaniu argument贸w firmy REMEX. Jest to decyzja dyskusyjna, ale w jego przekonaniu tak w艂a艣nie nale偶a艂o zrobi膰.
Pan radny Stanis艂aw Parol podzi臋kowa艂 W贸jtowi Gminy za udzielenie odpowiedzi na zg艂oszone zapytanie. Pan radny stwierdzi艂, i偶 W贸jt pomyli艂 si臋 i chocia偶 przys艂owie m贸wi, 偶e „tylko g艂upcy si臋 nie myl膮”, to jednak nale偶y przyzna膰, i偶 W贸jt pomyli艂 si臋 na korzy艣膰 firmy, kt贸r膮 wcze艣niej wybra艂. Swoj膮 pomy艂k膮 wprowadzi艂 p W贸jt w b艂膮d inne firmy, kt贸re z艂o偶y艂y protest i wykaza艂y, i偶 oferta REMEX-u tak偶e by艂a wadliwa. Pan Parol powiedzia艂, 偶e zadaniem powinno by膰 wy艂apanie wadliwo艣ci oferty REMEX-u i uniewa偶nienie w ca艂o艣ci przetargu. Pan radny podzi臋kowa艂 W贸jtowi za przyznanie si臋 do pope艂nienia b艂臋du. Nast臋pnie stwierdzi艂, i偶 jest to strata. Zauwa偶y艂, 偶e pomi臋dzy najta艅sz膮 z艂o偶on膮 do przetargu ofert膮 a ofert膮 REMEX-u (3 w kolejno艣ci) by艂o 500ty艣.z艂 r贸偶nicy.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e rzeczywi艣cie wyst膮pi艂a taka r贸偶nica, ale ilo艣膰 b艂臋d贸w w najta艅szych ofertach wyklucza艂a ich wyb贸r.

18
SPRAWY R脫呕NE

W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e do Przewodnicz膮cego Rady wp艂yn臋艂o pismo od Proboszcza Parafii Latowicz ks. Wojciecha Zduna zawieraj膮ce informacj臋 o planowanych do wykonania chodnikach z kostki na terenie „nowego cmentarza” w Latowiczu i pro艣b臋 o udzielenie dofinansowania na wykonanie fragmentu chodnika z kostki przed Grobem Nieznanego 呕o艂nierza (ok. 150m2). Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e cmentarz jest pod zarz膮dem parafii, ale gmina ma ustawowy obowi膮zek dba膰 o stan znajduj膮cego si臋 na cmentarzu Grobu Nieznanego 呕o艂nierza w zwi膮zku z czym namawia radnych do pozytywnego ustosunkowania si臋 do powy偶szej sprawy i ustalenia wysoko艣ci dofinansowania jakie s膮 sk艂onni na ten cel udzieli膰. W przypadku pozytywnej decyzji radnych mo偶na b臋dzie zawrze膰 umow臋 z wykonawc膮, kt贸ry aktualnie prowadzi ju偶 na zlecenie Ks. Proboszcza prace na cmentarzu. Wykonawca wystawi na gmin臋 faktur臋 na wykonanie danej ilo艣ci chodnika za ustalon膮 przez Rad臋 Gminy kwot臋.
Pani Skarbnik poinformowa艂a, 偶e 艣rodki na powy偶sze zadanie pochodzi艂yby z dzia艂u bud偶etu pn. „Gospodarka Komunalna”.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek zaproponowa艂 zakup kostki (ok. 30z艂 za m2) i u艂o偶enie jej przez konserwator贸w ze szk贸艂 w Latowiczu i w Wielgolesie, co obni偶y艂oby koszt.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e nie jest to mo偶liwe z uwagi na terminy. Ks. Proboszcz zaplanowa艂 u艂o偶enie kostki na alejkach do 8 maja br., kiedy to odb臋d膮 si臋 w parafii Misje. Ponadto obecnie trwaj膮 ju偶 na cmentarzu prace, jest zatrudniony wykonawca. Nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 w przypadku, je艣li gmina nie dofinansuje kostki to Ks. Proboszcz i tak wykona chodnik do dnia 8 maja. W tej sytuacji jedyn膮 form膮 pomocy ze strony gminy mo偶e by膰 sfinansowanie cz臋艣ci prac do ustalonej kwoty.
Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e prace te mog膮 poczeka膰. Gminy nie sta膰 na dofinansowanie tego w proponowanej formie. W p贸藕niejszym okresie mogliby natomiast wykona膰 te prace konserwatorzy.
Pan radny S艂awomir 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e gmina od dawna zajmuje si臋 Grobem Nieznanego 呕o艂nierza i chyba jest te偶 spraw膮 honoru, aby obecnie udzieli膰 pomocy i zadba膰 o w艂a艣ciwy wygl膮d otoczenia grobu. Pan radny zaproponowa艂 przeg艂osowanie propozycji przeznaczenia na wykonanie chodnika kwoty 5000z艂.
Pan Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta poinformowa艂, 偶e wniosek, aby prace wykonali konserwatorzy jest bezzasadny, poniewa偶 budowa chodnik贸w ca艂y czas trwa i obecnie jest ju偶 u艂o偶ona cz臋艣膰 lub nawet ca艂o艣膰 kostki przed Grobem Nieznanego 呕o艂nierza.
Poniewa偶 nie wniesiono wi臋cej wniosk贸w ani pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie propozycj臋 dofinansowania budowy chodnika przed Grobem Nieznanego 呕o艂nierza kwot膮 5000z艂.
Rada Gminy w obecno艣ci 11 radnych, 9 g艂osami „za” przy 2 „wstrzymuj膮cych” wyrazi艂a zgod臋 na udzielenie dofinansowania zgodnie z przedstawion膮 propozycj膮.

Pan Andrzej Jarz臋bski poinformowa艂, i偶 gmina zawar艂a umow臋 z firm膮 odbieraj膮c膮 i utylizuj膮c膮 pad艂e zwierz臋ta hodowlane. Odbi贸r pad艂ych zwierz膮t od rolnika odbywa膰 si臋 b臋dzie bezp艂atnie, na podstawie zg艂oszenia. Pan Andrzej Jarz臋bski poinformowa艂 tak偶e o terminie przeprowadzenia na terenie gminy Latowicz zbi贸rki odpad贸w wielkogabarytowych.

Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e po wykonaniu oczyszczalni 艣ciek贸w i sieci kanalizacyjnej w Latowiczu i Wielgolesie pozostanie jeszcze problem innych miejscowo艣ci. Pewnym rozwi膮zaniem mog艂yby by膰 oczyszczalnie przydomowe.
W zwi膮zku z powy偶szym Przewodnicz膮cy Rady zaproponowa艂 zorganizowanie sesji wyjazdowej do gminy Przesmyki w Powiecie Siedleckim gdzie funkcjonuj膮 w du偶ej ilo艣ci oczyszczalnie przydomowe.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 12 glosami „za” przy 2 „wstrzymuj膮cych” opowiedzia艂a si臋 za zorganizowaniem sesji wyjazdowej zgodnie z propozycj膮 Przewodnicz膮cego Rady.


19
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji. Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.


20
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad, Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XIV sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel

Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2005-07-27 12:16:43
Data ostatniej modyfikacji : 27.07.2005 12:16
Liczba wy艣wietle艅 : 2738licznik odwiedzin: 2203910