logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Og艂oszone przetargi
Przetarg-Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Latowicz

Przetarg-Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy LatowiczIPPR.271.11.2.2014 Latowicz, dnia 15 grudnia 2014 r.

Og艂oszenie


Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:
www.samorzady.pl

Latowicz: Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Latowicz
Numer og艂oszenia: 259039 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz , ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, woj. mazowieckie, tel. 025 7521080 w. 15, faks 025 7521080 w. 29.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.republika.pl/regionlatowicki
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Latowicz.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiotem zam贸wienia jest realizacja us艂ugi odbierania i zagospodarowania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie gminy Latowicz oraz wyposa偶enie Punktu Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych, zwanego w dalszej cz臋艣ci PSZOK w urz膮dzenia do selektywnego gromadzenia odpad贸w (kontenery/pojemniki), jak r贸wnie偶 odbi贸r i zagospodarowanie tych odpad贸w. 2. Us艂uga odbierania i zagospodarowania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie gminy Latowicz, obejmuje: 2.1 odbieranie odpad贸w komunalnych niesegregowanych - zmieszanych-; 2.2 odbieranie odpad贸w zbieranych selektywnie, w tym; a. makulatury -papieru i tektury-, b. szk艂a c. tworzyw sztucznych, opakowa艅 wielomateria艂owych i metalu, d. ulegaj膮cych biodegradacji, w tym odpad贸w opakowaniowych ulegaj膮cych biodegradacji oraz odpad贸w zielonych, e. zu偶ytego sprz臋tu elektrycznego i elektronicznego, f.wielkogabarytowych i zu偶ytych opon, od wszystkich w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Latowicz, zgodnie z wykazem nieruchomo艣ci. Wykaz nieruchomo艣ci zamieszka艂ych obj臋tych przedmiotowym zam贸wieniem Zamawiaj膮cy przeka偶e Wykonawcy w ci膮gu 5 dni od zawarcia umowy. W trakcie realizacji umowy wykaz b臋dzie na bie偶膮co aktualizowany (przez Zamawiaj膮cego i Wykonawc臋). 2.3 odbi贸r ww. odpad贸w komunalnych z pojemnik贸w/work贸w na odpady komunalne, o pojemno艣ci i w kolorystyce okre艣lonej w obowi膮zuj膮cym Regulaminie utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Latowicz, zwanym w dalszej cz臋艣ci- regulaminem- stanowi膮cym za艂膮cznik nr 1 do SIWZ , z cz臋stotliwo艣ci膮 okre艣lon膮 w tym regulaminie oraz w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ dotycz膮cego szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. Osi膮gni臋cie poziom贸w okre艣lonych w rozporz膮dzeniu Ministra 艢rodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziom贸w recyklingu, przygotowania do ponownego u偶ycia i odzysku innymi metodami niekt贸rych frakcji odpad贸w komunalnych -Dz.U. z 2012 r., poz. 645- oraz osi膮gni臋cie poziom贸w okre艣lonych w rozporz膮dzeniu Ministra 艢rodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziom贸w ograniczenia masy odpad贸w komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do sk艂adowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpad贸w -Dz.U. z 2012 r., poz. 676-. 4. Liczba obs艂ugiwanych mieszka艅c贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Latowicz wed艂ug z艂o偶onych deklaracji wynosi 4943. Deklaracje zosta艂y z艂o偶one przez 1404 w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci. 5. Powierzchnia gminy wynosi 114,15 km2. 6. Obszar gminy obejmuje 18 miejscowo艣ci: Bor贸wek, Budy Wielgoleskie, Budziska, Chy偶yny, D膮br贸wka, D臋be Ma艂e, Genera艂owo, Go艂e艂膮ki, Kamionka, Latowicz, Oleksianka, Redzy艅skie, Stawek, Strachomin, Transb贸r, Waliska, W臋偶yczyn, Wielgolas. 7. Przewidywana ilo艣膰 wytworzonych odpad贸w komunalnych, kt贸r膮 trzeba b臋dzie odebra膰 i zagospodarowa膰 - 500 Mg na 1 rok. W przypadku zwi臋kszenia ilo艣ci wywo偶onych odpad贸w Zamawiaj膮cy nie b臋dzie ponosi艂 dodatkowych koszt贸w. 8. Rozliczenie 艣wiadczonych us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych nast臋powa膰 b臋dzie -wed艂ug ustalonej miesi臋cznej kwoty rycza艂towej odbioru odpad贸w z terenu Gminy Latowicz-, raz w miesi膮cu, po zako艅czeniu miesi膮ca, za kt贸ry wystawiona jest faktura, z terminem p艂atno艣ci do 30 dni od przed艂o偶enia faktury. Do obowi膮zk贸w Wykonawcy w szczeg贸lno艣ci nale偶y: 1. Wykonywanie przedmiotu zam贸wienia zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa: ustaw膮 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska -Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z p贸藕n. zm.- oraz rozporz膮dzeniem wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach -tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z p贸藕n.zm.-. 2. Prowadzenie dokumentacji zwi膮zanej z dzia艂alno艣ci膮 obj臋t膮 zam贸wieniem, tj. sporz膮dzenie kwartalnych sprawozda艅 zawieraj膮cych: 2.1 informacje o masie poszczeg贸lnych rodzaj贸w odebranych odpad贸w komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do kt贸rej zosta艂y one przekazane, 2.2 informacje o masie odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji: a. przekazanych do sk艂adowania na sk艂adowisku odpad贸w, b. nieprzekazanych do sk艂adowania na sk艂adowisku odpad贸w i sposobie ich zagospodarowania; 2. liczb臋 w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, od kt贸rych zosta艂y odebrane odpady komunalne; 4) wskazanie w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, kt贸rzy zbieraj膮 odpady komunalne w spos贸b niezgodny z regulaminem -w tym nie zbieraj膮 selektywnie odpad贸w-; 3. Wykonawca przedk艂ada Zamawiaj膮cemu: 3.1 informacj臋 o odebranych odpadach z PSZOK, w tym rodzaj i ilo艣膰 oraz spos贸b zagospodarowania odpad贸w, wraz ze wskazaniem instalacji, do kt贸rej zosta艂y one przekazane. 3.2 w uzasadnionych wypadkach, na 偶膮danie Zamawiaj膮cego, Wykonawca przedstawi kopie dowod贸w dostarczania odpad贸w do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpad贸w lub karty przekazania odpad贸w. 4. Sprawozdania, o kt贸rych mowa powy偶ej, nale偶y przekazywa膰 Zamawiaj膮cemu w terminie do ko艅ca miesi膮ca nast臋puj膮cego po kwartale, kt贸rego dotyczy. 5. Wykonawca jest zobowi膮zany do wyposa偶enia w okresie 7 dni od daty podpisania umowy PSZOK w urz膮dzenia (kontenery/pojemniki) do selektywnego gromadzenia poni偶szych rodzaj贸w odpad贸w: 5.1 przeterminowane leki i chemikalia, 5.2 zu偶yte baterie i akumulatory, 5.3 zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny, 5.4 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 5.5 odpady budowlane i rozbi贸rkowe, 5.6 zu偶yte opony, 5.7 metal, 6. Odbi贸r odpad贸w z PSZOK odbywa膰 si臋 b臋dzie w miar臋 potrzeby po uprzednim telefonicznym zg艂oszeniu przez Zamawiaj膮cego. Powy偶sze powinno zosta膰 wykonane niezw艂ocznie po otrzymaniu zg艂oszenia, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 48 godzin od zg艂oszenia. 7. W zakresie wymaga艅 dotycz膮cych pojemnik贸w na odpady komunalne: 7.1 umo偶liwienie w艂a艣cicielom nieruchomo艣ci wynajmu, dzier偶awy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpad贸w komunalnych. 7.2 zawarcia odr臋bnej umowy -poza przedmiotem niniejszego zam贸wienia- z w艂a艣cicielami nieruchomo艣ci, je偶eli zg艂osz膮 oni potrzeb臋 wynajmu, dzier偶awy lub innej formy dysponowania pojemnikami, bez ponoszenia przez Gmin臋 z tego tytu艂u 偶adnych koszt贸w. 7.3 wykonawca zobowi膮zany jest wyposa偶a膰 nieodp艂atnie przez ca艂y okres 艣wiadczenia us艂ugi b臋d膮cej przedmiotem zam贸wienia ka偶d膮 nieruchomo艣膰 zamieszka艂膮 w odpowiedni膮 ilo艣膰 work贸w okre艣lon膮 w obowi膮zuj膮cym regulaminie oraz zapewni膰 mo偶liwo艣膰 pobrania dodatkowych work贸w w siedzibie Zamawiaj膮cego, aby umo偶liwi膰 mieszka艅com ich pobranie. Worki powinny by膰 wykonane z folii LDPE o odpowiedniej grubo艣ci dostosowanej do ilo艣ci i rodzaju odpad贸w, tak aby zapobiec ich rozrywaniu o pojemno艣ci od 60 do 120 l na odpady zbierane selektywnie tj. makulatur臋 (papier i tektur臋), szk艂o, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateria艂owe i metal, odpady ulegaj膮ce biodegradacji w tym zielone oraz na odpady niesegregowane (zmieszane); 7.4 pierwszy zestaw work贸w na wszystkie frakcje odpad贸w Wykonawca musi dostarczy膰 najp贸藕niej w terminie do 14 dni od daty rozpocz臋cia 艣wiadczenia us艂ugi b臋d膮cej przedmiotem niniejszego post臋powania lub zg艂oszenia nieruchomo艣ci do obs艂ugi przez Zamawiaj膮cego. 7.5 w trakcie odbierania odpad贸w Wykonawca pozostawia worki odpowiadaj膮ce ilo艣ci oraz rodzajowi frakcji wystawionych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci np. w przypadku odbioru jednego worka czarnego oraz zielonego ze szk艂em Wykonawca zostawia jeden worek czarny oraz jeden z przeznaczeniem na szk艂o. 7.6 Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca w trakcie dostawy work贸w na nieruchomo艣ci przekazywa艂 r贸wnie偶 w艂a艣cicielom nieruchomo艣ci materia艂y informacyjne i edukacyjne dotycz膮ce m.in. zasad selektywnej zbi贸rki odpad贸w oraz harmonogramy odbioru odpad贸w. 7.7 worki dostarczane przez Wykonawc臋 musz膮 posiada膰 oznaczenia okre艣laj膮ce rodzaj frakcji odpad贸w, kt贸re nale偶y w nich umieszcza膰 oraz frakcji odpad贸w, kt贸rych nie nale偶y umieszcza膰. Oznaczenia musz膮 by膰 dokonane w formie pisemnej w j臋zyku polskim. Dodatkowo na workach dopuszcza si臋 umieszczenie danych kontaktowych Wykonawcy. 7.8 Wykonawca zobowi膮zany jest odebra膰 wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach/workach, jak i odpady pozostawione obok pojemnik贸w, a tak偶e odpady wysypane z pojemnik贸w w trakcie ich opr贸偶niania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie -np. w wyniku akt贸w wandalizmu- i zwierz臋ta. 7.9 Wykonawca zobowi膮zany jest powiadomi膰 Gmin臋 o ka偶dym przypadku niedope艂nienia przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci obowi膮zku w zakresie selektywnego zbierania odpad贸w komunalnych. W przypadku niedope艂nienia powy偶szego Wykonawca przyjmuje odpady jako zmieszane; 8. W zakresie cz臋stotliwo艣ci i sposobu odbioru odpad贸w komunalnych: Wykonawca b臋dzie odbiera艂 poszczeg贸lne frakcje odpad贸w komunalnych z cz臋stotliwo艣ci膮 i w spos贸b zgodny z obowi膮zuj膮cym regulaminem oraz zapisami w za艂膮czniku nr 2 dotycz膮cym -szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 9. Odbi贸r od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych odpad贸w wielkogabarytowych, zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego i elektrycznego -AGD i RTV-, zu偶ytych opon - dwa razy w roku w terminach do 30 kwietnia i do 31 pa藕dziernika. 10. W zakresie dotycz膮cym harmonogramu wywozu odpad贸w komunalnych: 10.1 dokonywanie odbioru odpad贸w komunalnych sprzed posesji zgodnie z okre艣lonym przez Wykonawc臋, w porozumieniu z Zamawiaj膮cym, harmonogramem, 10.2 przedstawienie przez Wykonawc臋 do zatwierdzenia Zamawiaj膮cemu projektu harmonogramu, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni od podpisania umowy. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagaj膮 formy pisemnej, za wyj膮tkiem zmian jednorazowych wynikaj膮cych z nadzwyczajnych sytuacji, np. pow贸d藕, gwa艂towne opady 艣niegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne. We wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nast膮pi po, co najmniej telefonicznym, uzgodnieniu mi臋dzy stronami. O nowym terminie wywozu odpad贸w Wykonawca poinformuje w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 10.3 Harmonogram powinien by膰 tak skonstruowany by odbi贸r by艂 regularny i powtarzalny, co u艂atwi mieszka艅com przygotowanie i wystawienie odpad贸w do odbioru. 10.4 Wykonawca jest zobowi膮zany do dostarczenia 1 egzemplarza harmonogramu w wersji papierowej w formie kalendarza ka偶demu w艂a艣cicielowi nieruchomo艣ci zamieszka艂ej. 11. W zakresie transportu odpad贸w komunalnych: 11.1 zakaz mieszania selektywnie zebranych odpad贸w komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, 11.2 zakaz odbioru odpad贸w w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzie艅 odbioru przypada w dzie艅 ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpad贸w s膮 pierwsze dwa dni robocze nast臋puj膮ce po dniu wolnym, 11.3 odbieranie, w wyj膮tkowych sytuacjach, na zg艂oszenie Zamawiaj膮cego, odpad贸w poza ustalonym harmonogramem, je偶eli odpady te zostan膮 zebrane i zgromadzone na nieruchomo艣ci w terminach innych ni偶 przewiduje termin ich odbioru, a zagra偶a to bezpiecze艅stwu 偶ycia i zdrowia mieszka艅c贸w, 11.4 zabezpieczenie przewo偶onych odpad贸w przed wysypaniem na drog臋. 12. W zakresie zagospodarowania odpad贸w: 12.1 przekazywanie odebranych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci niesegregowanych -zmieszanych- odpad贸w komunalnych, odpad贸w zielonych oraz pozosta艂o艣ci z sortowania odpad贸w komunalnych do odzysku lub unieszkodliwiania na terenie instalacji regionalnych przynale偶nych do Ostro艂臋cko - Siedleckiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, wyznaczonych w -Wojew贸dzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Wojew贸dztwa Mazowieckiego 2012-, w instalacjach spe艂niaj膮cych wymagania najlepszej dost臋pnej techniki lub technologii, o kt贸rej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska -Dz.U.2013 , poz. 1232 z po藕n. zm.- 12.2 przekazywanie odebranych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych selektywnie zebranych odpad贸w komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpad贸w, zgodnie z hierarchi膮 post臋powania z odpadami, o kt贸rej mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach -Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z p贸藕n.zm.-. 13. Reklamacje 13.1 Gmina przeka偶e drog膮 e-mailowa Wykonawcy informacj臋 o otrzymanej od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci reklamacji. Wykonawca ustosunkuje si臋 do niej w ci膮gu 8 godzin roboczych od dnia otrzymania e-maila. 13.2 W przypadku zg艂oszenia przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci reklamacji do Wykonawcy, potraktuje on t臋 reklamacj臋 jak by zosta艂a zg艂oszona przez Gmin臋. Wykonawca poinformuje Gmin臋 o ka偶dej zg艂oszonej do niego reklamacji. 13.3 Reklamacje niebudz膮ce w膮tpliwo艣ci -np. brak odbioru odpad贸w zgodnie z harmonogramem- zostan膮 przez Wykonawc臋 natychmiast uwzgl臋dnione, poprzez wykonanie us艂ugi, bez wezwania Gminy. 14. Inne obowi膮zki Wykonawcy: 14.1 wykonanie przedmiotu umowy w spos贸b fachowy, niepowoduj膮cy niepotrzebnych przeszk贸d oraz ograniczaj膮cy niedogodno艣ci dla mieszka艅c贸w Gminy Latowicz do niezb臋dnego minimum, 14.2 zapewnienie, dla w艂a艣ciwej realizacji przedmiotu umowy, przez ca艂y czas trwania umowy dostatecznej ilo艣ci 艣rodk贸w technicznych, gwarantuj膮cych terminowe i jako艣ciowe wykonanie zakresu rzeczowego us艂ugi, w ilo艣ci co najmniej takiej, jak w z艂o偶onej w post臋powaniu przetargowym ofercie, 14.3 porz膮dkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemnik贸w, kontener贸w, work贸w i pojazd贸w w trakcie realizacji us艂ugi wywozu, 14.4 gara偶owanie pojazd贸w do realizacji przedmiotu zam贸wienia wy艂膮cznie na terenie posiadanej bazy magazynowo - transportowej, 14.5 wyposa偶enie w艂asnych pracownik贸w zajmuj膮cych si臋 wywozem odpad贸w w odzie偶 ochronn膮 z widocznym logo firmy, 14.6 Wykonawca zobowi膮zany jest do odbierania odpad贸w komunalnych niezale偶nie od w膮skich oraz nieutwardzonych i utrudnionych dojazd贸w do posesji. 14.7 ponoszenie pe艂nej odpowiedzialno艣ci za nale偶yte wykonanie powierzonych czynno艣ci zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami i normami, 8) okazanie na 偶膮danie Zamawiaj膮cego wszelkich dokument贸w potwierdzaj膮cych wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z okre艣lonymi przez Zamawiaj膮cego wymaganiami i przepisami prawa, 9) ponoszenie pe艂nej odpowiedzialno艣ci wobec Zamawiaj膮cego i os贸b trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu os贸b trzecich, powsta艂e podczas i w zwi膮zku z realizacj膮 przedmiotu umowy..
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 5000z艂
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zezwolenia na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie odbioru odpad贸w, lub wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci. 2) O艣wiadczenia Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w okre艣lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
1) Wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych us艂ug w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂nienia warunku wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorc贸w oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e us艂ugi te zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie. 2) O艣wiadczenia Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w okre艣lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
1) Wykaz narz臋dzi, wyposa偶enie zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych Wykonawcy w celu realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie dysponowania tymi zasobami, w tym o艣wiadczenie o: a) dysponowaniu na terenie bazy magazynowo-transportowej urz膮dzeniami do selektywnego gromadzenia odpad贸w komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania, b) dysponowaniu baz膮 magazynowo-transportow膮 usytuowan膮 w gminie, z terenu kt贸rej odbiera te odpady, lub odleg艂o艣ci nie wi臋kszej ni偶 60 km od granicy tej gminy, c) posiadaniu tytu艂u prawnego do terenu, na kt贸rym zlokalizowano baz臋 magazynowo- transportow膮.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
1) O艣wiadczenia Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w okre艣lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
1) O艣wiadczenia Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w okre艣lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz rob贸t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz z za艂膮czeniem dowod贸w dotycz膮cych najwa偶niejszych rob贸t, okre艣laj膮cych, czy roboty te zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone;
wykaz narz臋dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu wykonania zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualn膮 informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualn膮 informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.3.2)
za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wype艂niony formularz ofertowy wg wzoru okre艣lonego w za艂膮czniku nr 4 (tylko w formie orygina艂u), 2) dokument potwierdzaj膮cy wniesienie wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:
1 - Cena - 97
2 - zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy - 3
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy dopuszcza zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia okre艣lonego w 搂3 ust. 3 w zakresie dotycz膮cym niezrealizowanej cz臋艣ci przedmiotu umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towar贸w i us艂ug, 2) wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pa藕dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac臋, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom spo艂ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko艣ci stawki sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne lub zdrowotne, - je偶eli zmiany te b臋d膮 mia艂y wp艂yw na koszty wykonania zam贸wienia przez wykonawc臋. 2. W przypadku konieczno艣ci zmian umowy w zakresie, o kt贸rym mowa w ust.1 ustala si臋, 偶e zmiany mog膮 zosta膰 dokonane jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy. 3. Wykonawca do wniosku, o kt贸rym mowa w ust.2 zobowi膮zany jest za艂膮czy膰 wszelkie dowody na potwierdzenie, 偶e zmiany prawa w zakresie okre艣lonym w ust.1 niniejszej umowy mia艂y wp艂yw na koszty wykonania zam贸wienia. 4. Niedopuszczalna jest, poza zmianami przewidzianymi w SIWZ lub og艂oszeniu i zam贸wieniu, pod rygorem niewa偶no艣ci, zmiana istotnych postanowie艅 zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowie艅 do umowy niekorzystnych dla Zamawiaj膮cego, je偶eli przy ich uwzgl臋dnieniu nale偶a艂oby zmieni膰 tre艣膰 oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrze偶eniem zmian przewidzianych w SIWZ oraz postanowie艅 niniejszego 搂. 5. Zmiany, o kt贸rych mowa w ust.1 wymagaj膮 ka偶dorazowo zmiany umowy z formie aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)聽Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.samorzady.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, pok 15..
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 23.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Urz膮d Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, pok 11..
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie


W贸jt Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?61.7 KB POBIERZSIWZ16.12.2014 12:18105
?421.4 KB POBIERZza艂. 1a16.12.2014 12:3982
?41 KB POBIERZza艂 nr 1b16.12.2014 12:3982
?34.2 KB POBIERZza艂 nr 1c16.12.2014 12:39163
?294.5 KB POBIERZza艂. nr 216.12.2014 12:4089
?23.5 KB POBIERZza艂. nr 316.12.2014 12:4296
?17.9 KB POBIERZza艂. nr 416.12.2014 12:4291
?16.1 KB POBIERZza艂. nr 516.12.2014 12:4282
?14.1 KB POBIERZza艂. nr 616.12.2014 12:4380
?14.5 KB POBIERZza艂. nr 716.12.2014 12:4395
?14.8 KB POBIERZza艂.nr 816.12.2014 12:4399
?13.5 KB POBIERZza艂. nr 916.12.2014 12:4489
?13.6 KB POBIERZza艂.nr 1016.12.2014 12:4492
?49.7 KB POBIERZkorekta og艂oszenia19.12.2014 10:4482

Autor : T.Nowicki
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2014-12-16 12:16:40
Data ostatniej modyfikacji : 16.12.2014 12:16
Liczba wy艣wietle艅 : 606licznik odwiedzin: 2205434