logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Og艂oszone przetargi
IPPR.271.11.2014-budowa chodnika w Wielgolesie

przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.


IPPR.271.11.2014 Latowicz, dnia 24 grudnia 2014 r.

Og艂oszenie

Gmina Latowicz ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz og艂asza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowo艣ci Wielgolas poprzez budow臋 chodnika na obszarze turystycznym" og艂oszony w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych w dniu 24.12. 2014r. pod nr 264269 - 2014 Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia zamieszczona jest na stronie www.latowicz.samorzady.pl

Latowicz: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowo艣ci Wielgolas poprzez budow臋 chodnika na obszarze turystycznym
Numer og艂oszenia: 264269 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz , ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, woj. mazowieckie, tel. 025 7521080 w. 15, faks 025 7521080 w. 29.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.republika.pl/regionlatowicki
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowo艣ci Wielgolas poprzez budow臋 chodnika na obszarze turystycznym.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest budowa chodnika w miejscowo艣ciach Wielgolas. Zakres zam贸wienia obejmuje: budow臋 chodnika na odcinku km 19+776,00 梅21+419,00 ; Szczeg贸艂owy zakres rob贸t budowlanych, kt贸re nale偶y wykona膰 w ramach niniejszego zam贸wienia znajduje si臋 w przedmiarach rob贸t (za艂. nr 7a, 7b, 7c, 7d, 7e do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t (za艂. nr 8 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (za艂. nr 9a, 9b do SIWZ). Zamawiaj膮cy dopuszcza uj臋cie w ofercie, a nast臋pnie zastosowanie rozwi膮za艅 r贸wnowa偶nych polegaj膮cych na zastosowaniu innych materia艂贸w i urz膮dze艅 ni偶 podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametr贸w nie gorszych ni偶 okre艣lone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiaj膮cy wymaga z艂o偶enia stosownych dokument贸w uwiarygodniaj膮cych te materia艂y i urz膮dzenia. Z艂o偶one ww. dokumenty b臋d膮 podlega艂y ocenie przez autora dokumentacji projektowej, kt贸ry sporz膮dzi stosown膮 opini臋. Opinia ta b臋dzie podstaw膮 do podj臋cia przez zamawiaj膮cego decyzji o przyj臋ciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu -nier贸wnowa偶no艣ci- zaproponowanych rozwi膮za艅 r贸wnowa偶nych. W przypadku, gdy wykonawca nie z艂o偶y w ofercie dokument贸w o zastosowaniu innych materia艂贸w i urz膮dze艅, to rozumie si臋 przez to, 偶e do kalkulacji ceny oferty uj臋to materia艂y i urz膮dzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t. Pod poj臋ciem -parametry- rozumie si臋 funkcjonalno艣膰, przeznaczenie, kolorystyk臋, struktur臋, materia艂y, kszta艂t, wielko艣膰, bezpiecze艅stwo i wytrzyma艂o艣膰. Wszystkie nazwy w艂asne materia艂贸w i urz膮dze艅 u偶yte w dokumentacji przetargowej s膮 podane jedynie przyk艂adowo i okre艣laj膮 jedynie minimalne oczekiwane parametry jako艣ciowe oraz wymagany standard..
II.1.5) przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Do 50% zam贸wienia podstawowego
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 27.03.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 10000z艂
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie.
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Warunek zostanie spe艂niony je偶eli Wykonawca sk艂adaj膮cy ofert臋 wyka偶e, 偶e dysponuje co najmniej jedn膮 osob膮 posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z po藕n. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci drogowej lub odpowiadaj膮cymi im uprawnieniami, kt贸re zosta艂y wydane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w lub odpowiadaj膮cymi im uprawnieniami wed艂ug przepis贸w kraju ich uzyskania uprawniaj膮cymi do pe艂nienia funkcji kierownika budowy w ww. specjalno艣ci. Zamawiaj膮cy okre艣laj膮c wymogi w zakresie posiadanych uprawnie艅 budowlanych, dopuszcza odpowiadaj膮ce im uprawnienia, kt贸re zosta艂y uznane na zasadach okre艣lonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.3.2)
za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Potwierdzenie wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:
1 - Cena - 95
2 - termin udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane - 5
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)聽Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.latowicz.samorzady.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz I pi臋tro, pok贸j nr 15.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 09.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Urz膮d Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz I pi臋tro, pok贸j nr 15.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Projekt b臋dzie wsp贸艂finansowany z Dzia艂ania 413 -Wdra偶anie lokalnych strategii rozwoju- w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: tak


W贸jt (-) Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?123 KB POBIERZSIWZ29.12.2014 09:40295
?21.5 KB POBIERZza艂 129.12.2014 09:41248
?12 KB POBIERZza艂. nr 229.12.2014 09:41234
?12 KB POBIERZza艂. nr 329.12.2014 09:42223
?15.5 KB POBIERZza艂. nr 429.12.2014 09:42222
?12.5 KB POBIERZza艂. nr 529.12.2014 09:42238
?81.5 KB POBIERZza艂. nr 629.12.2014 09:43235
?574.6 KB POBIERZza艂. nr 829.12.2014 09:44251
graf.426.3 KB POBIERZPB-a) chodnik29.12.2014 10:06295
graf.1286.4 KB POBIERZPB-b) chodnik29.12.2014 10:07291
graf.1470.2 KB POBIERZPB-c) chodnik29.12.2014 10:09266
graf.410.1 KB POBIERZPB-d) chodnik29.12.2014 10:09251
?79.8 KB POBIERZPB-e) chodnik29.12.2014 10:10251
?81.9 KB POBIERZza艂. nr 729.12.2014 13:24196
?22 KB POBIERZzmieniony za艂 nr 105.01.2015 13:58148
?16 KB POBIERZzmiana terminu otwarcia ofert05.01.2015 14:51146
?13.5 KB POBIERZPytanie 105.01.2015 14:52172

Autor : T.Nowicki
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2014-12-29 09:39:38
Data ostatniej modyfikacji : 29.12.2014 09:39
Liczba wy艣wietle艅 : 891licznik odwiedzin: 2203402