logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Og艂oszone przetargi
Dostawa z roz艂adunkiem kruszywa 艂amanego na remonty dr贸g w gminie Latowicz w 2015 roku

Dostawa z roz艂adunkiem kruszywa 艂amanego na remonty dr贸g w gminie Latowicz w 2015 roku

IPPR.271.2.2015 Latowicz, dnia 20 lutego 2015r.

OG艁OSZENIEAdres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:
www.latowicz.samorzady.pl

Latowicz: Dostawa z roz艂adunkiem kruszywa 艂amanego na remonty dr贸g w gminie Latowicz w 2015 roku
Numer og艂oszenia: 23713 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz , ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, woj. mazowieckie, tel. 025 7521080 w. 15, faks 025 7521080 w. 29.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.republika.pl/regionlatowicki
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dostawa z roz艂adunkiem kruszywa 艂amanego na remonty dr贸g w gminie Latowicz w 2015 roku.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiotem niniejszego zam贸wienia s膮 dostawy z roz艂adunkiem w miejsca wskazane przez zamawiaj膮cego na terenie gminy Latowicz nast臋puj膮cych materia艂贸w: A. Zam贸wienie podstawowe: Kruszywo naturalne 艂amane do remont贸w dr贸g spe艂niaj膮ce norm臋 PN - EN 13043:2004, PN - EN 13242:2004 Frakcja 0-32 mm - 2500 ton. Frakcja 16-32 mm - 200 ton. Frakcja 8-16 mm - 300 ton. B. Prawo opcji: Opcja obejmuje dostaw臋 wraz z roz艂adunkiem kruszyw - w ilo艣ci do 40% zakresu rzeczowego zam贸wienia podstawowego. Realizacja opcji b臋dzie nast臋powa艂a wy艂膮cznie w przypadku z艂o偶enia przez Zamawiaj膮cego pisemnego o艣wiadczenia woli o realizacji opcjonalnej cz臋艣ci zam贸wienia. Uruchomienie prawa opcji nast膮pi po wyczerpaniu ilo艣ci zam贸wienia podstawowego. Zako艅czenie opcji nast膮pi z dniem zako艅czenia terminu umowy tj. do dnia 31.12.2015 r. lub zrealizowania zakresu rzeczowego opcji. Ceny jednostkowe w opcji b臋d膮 takie same jak ceny jednostkowe dostaw i zakupu w zam贸wieniu podstawowym, zgodnie z formularzem cenowym. Uwaga: Zamawiaj膮cy zastrzega w ramach zamawianej 艂膮cznej ilo艣ci kruszywa mo偶liwo艣膰 zam贸wienia wi臋kszej ilo艣ci jednego kruszywa i jednocze艣nie mniejszej ilo艣ci innego kruszywa. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do mo偶liwo艣ci kontroli wagi dostarczanego materia艂u. Zamawiaj膮cy wymaga przy ka偶dej dostawie za艂膮czenia za艣wiadczenia niezale偶nego podmiotu uprawnionego do kontroli jako艣ci potwierdzaj膮cego, 偶e dostarczone produkty odpowiadaj膮 okre艣lonym normom tj. normie PN - EN 13043:2004, PN - EN 13242:2004 Transport b臋dzie odbywa艂 si臋 samochodami ci臋偶arowymi samowy艂adowczymi z zsypem tylnym o masie 艂adunku oko艂o 30 ton. Ze wzgl臋du na trudno艣ci manewrowe na niekt贸rych odcinkach dr贸g Wykonawca musi by膰 przygotowany do dostaw samochodami samowy艂adowczymi dwu lub trzy osiowymi o 艂adowno艣ci do 15 ton. Wykonawca musi by膰 przygotowany do mo偶liwo艣ci realizacji jednorazowych minimalnych dostaw w ilo艣ci ok. 400 t w ci膮gu 8 godzin. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego dostaw o 30%. Kruszywo to b臋dzie wykorzystane na remonty istniej膮cych nawierzchni t艂uczniowych oraz na wykonanie remont贸w dr贸g o istniej膮cej nawierzchni 偶wirowej. Wymagany kolor materia艂u: szary. Ze wzgl臋du na ww. zastosowanie zamawiaj膮cy nie dopuszcza materia艂u o zabarwieniu, bia艂ym, r贸偶owym czy pomara艅czowym posiadaj膮cym znaczne domieszki tlenku 偶elaza i magnezu. W kruszywie o frakcji 0-32 po偶膮dana zawarto艣膰 frakcji pylastej o uziarnieniu do 0,075 mm 4-6%. Roz艂adunek b臋dzie polega艂 na roz艣cieleniu materia艂u z samochodu samowy艂adowczego z zsypem tylnym w spos贸b wskazany przez Zamawiaj膮cego..
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 14.21.23.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 5000z艂.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
wype艂niony za艂膮cznik nr 3 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
wype艂niony za艂膮cznik nr 3 i nr 4 do SIWZ
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
wype艂niony za艂膮cznik nr 3 i nr 6 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
wype艂niony za艂膮cznik nr 3 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
wype艂niony za艂膮cznik nr 3 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
dokument wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)聽Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.latowicz.samorzady.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy Latowicz ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz w pok. 16,.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 02.03.2015 godzina 09:30, miejsce: Urz膮d Gminy Latowicz ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz w pok. 11,.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nieW贸jt Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP74.3 KB POBIERZSIWZ z za艂膮cznikami20.02.2015 15:25131

Autor : T.Nowicki
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2015-02-20 15:24:35
Data ostatniej modyfikacji : 20.02.2015 15:24
Liczba wy艣wietle艅 : 654licznik odwiedzin: 2159428