logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Og艂oszone przetargi
Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach Gminy Latowicz - III etap.

Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach Gminy Latowicz - III etap.

Latowicz, dnia 03 kwietnia 2015 r.
IPPR.271.3.2015
Og艂oszenie

Gmina Latowicz ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz og艂asza przetarg nieograniczony na . Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach Gminy Latowicz - III etap.
og艂oszony w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych w dniu 03.04. 2015r. pod nr 47505-2015

o tre艣ci:

Latowicz: Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach gminy Latowicz- III etap
Numer og艂oszenia: 47505 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz , ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, woj. mazowieckie, tel. 025 7521080 w. 15, faks 025 7521080 w. 29.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.latowicz.samorzady.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach gminy Latowicz- III etap.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje w szczeg贸lno艣ci: 1/ roboty przygotowawcze w postaci urz膮dzenia i zabezpieczenia placu budowy . 2/ dostaw臋, monta偶 i pod艂膮czenie przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w do budynk贸w zgodnie z dokumentacj膮 projektow膮 oraz specyfikacj膮 techniczn膮 wykonania i odbioru, potwierdzone odbiorem technicznym dopuszczaj膮cym do rozruchu. Do budowy nale偶y zastosowa膰 nowe urz膮dzenia posiadaj膮ce aprobat臋 techniczn膮 stosowan膮 w budownictwie wed艂ug obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa budowlanego lub urz膮dzenia zgodne z norm膮 PN-EN 12566-3 (urz膮dzenia musz膮 posiada膰 znak B lub CE). 3/ przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni, a偶 do osi膮gni臋cia pe艂nego efektu oczyszczania 艣ciek贸w. 4/ zlecenie i uzyskanie pozytywnych wynik贸w bada艅 艣ciek贸w oczyszczonych /zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami w zakresie jako艣ci 艣ciek贸w odprowadzanych do 艣rodowiska/ dla ka偶dej oczyszczalni, przeprowadzone przez stacj臋 sanitarno - epidemiologiczn膮 b膮d藕 inne akredytowane laboratorium. 5/ przeprowadzenie szkolenia dla przysz艂ych u偶ytkownik贸w oczyszczalni w zakresie obs艂ugi i eksploatacji urz膮dze艅 wraz z przekazaniem instrukcji obs艂ugi. 6/ wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz inwentaryzacj膮 geodezyjn膮. Zakres rzeczowy oferty musi by膰 zgodny z zakresem okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona, jako nie spe艂niaj膮ca wymog贸w SIWZ. Szczeg贸艂owy zakres zam贸wienia okre艣la dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t oraz przedmiar rob贸t do艂膮czone do specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia. Zam贸wienie winno by膰 wykonane zgodnie z opisem technicznym opracowanym przez Biuro Projekt贸w i Realizacji Inwestycji -PROJEKTOR- - in偶. W艂odzimierz Kami艅ski , z艂o偶on膮 ofert膮, specyfikacj膮 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t, zasadami wsp贸艂czesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowi膮zuj膮cymi przepisami, normami, warunkami technicznymi oraz zaleceniami inwestora. Uwaga! U偶yte w dokumentacji projektowej , STWiOR oraz w przedmiarach rob贸t symbole firm i ich znaki towarowe nale偶y traktowa膰 wy艂膮cznie jako opis technologii i parametr贸w technicznych materia艂贸w. Wykonawcy mog膮 stosowa膰 materia艂y i technologie przy zachowaniu okre艣lonych dokumentacj膮 techniczn膮 parametr贸w . Dopuszcza si臋 rozwi膮zania r贸wnowa偶ne z opisywanymi w dokumentacji technicznej. Oferta powinna zawiera膰 szkice i cechy techniczne oraz technologiczne proponowanych urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych..
II.1.5) przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Do 50% warto艣ci zam贸wienia podstawowego.
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.24.21-9.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 25.05.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 20 000z艂.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Podpisany za艂膮cznik nr 2 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Podpisany za艂膮cznik nr 2 do SIWZ
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Podpisany za艂膮cznik nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Podpisany za艂膮cznik nr 2 do SIWZ oraz wype艂niony i podpisany za艂膮cznik nr 5 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Podpisany za艂膮cznik nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-wype艂niony kosztorys ofertowy - dow贸d wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:
1 - Cena - 93
2 - termin udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane - 7
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
1.聽Zmiana terminu zako艅czenia rob贸t聽聽 Zamawiaj膮cy dopuszcza wyd艂u偶enia terminu zako艅czenia rob贸t o 14 dni w przypadku obfitych opad贸w atmosferycznych.. 2.聽Zmiana sposobu spe艂nienia 艣wiadczenia 2.1. 聽zmiany technologiczne spowodowane w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮cymi okoliczno艣ciami: a)聽niedost臋pno艣膰 na rynku materia艂贸w lub urz膮dze艅 wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materia艂贸w lub urz膮dze艅; b)聽pojawienie si臋 na rynku materia艂贸w lub urz膮dze艅 nowszej generacji pozwalaj膮cych na zaoszcz臋dzenie koszt贸w realizacji przedmiotu umowy lub koszt贸w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umo偶liwiaj膮ce uzyskanie lepszej jako艣ci rob贸t. c)聽pojawienie si臋 nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob贸t pozwalaj膮cej na zaoszcz臋dzenie czasu realizacji inwestycji lub koszt贸w wykonywanych prac, jak r贸wnie偶 koszt贸w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d)聽konieczno艣膰 zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi膮za艅 technicznych/technologicznych ni偶 wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi膮za艅 grozi艂o niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e)聽odmienne od przyj臋tych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t warunki geologiczne skutkuj膮ce niemo偶liwo艣ci膮 zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych za艂o偶eniach technologicznych; f)聽odmienne od przyj臋tych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t warunki terenowe, w szczeg贸lno艣ci istnienie zinwentaryzowanych lub b艂臋dnie zinwentaryzowanych obiekt贸w budowlanych; g)聽konieczno艣膰 zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi膮za艅 technicznych lub materia艂owych ze wzgl臋du na zmiany obowi膮zuj膮cego prawa, lub okoliczno艣ci gospodarczych, h)聽konieczno艣膰 usuni臋cia sprzeczno艣ci w dokumentacji w przypadku niemo偶no艣ci usuni臋cia sprzeczno艣ci przy pomocy wyk艂adni, w szczeg贸lno艣ci gdy sprzeczne zapisy maj膮 r贸wny stopie艅 pierwsze艅stwa W przypadku wyst膮pienia kt贸rejkolwiek z okoliczno艣ci wymienionych w ppkt 2.1 mo偶liwa jest w szczeg贸lno艣ci zmiana sposobu wykonania, materia艂贸w i technologii rob贸t, jak r贸wnie偶 zmiany lokalizacji budowanych urz膮dze艅. Zamawiaj膮cy przewiduje w takiej sytuacji zmian臋 wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnia艂ych w trakcie realizacji zam贸wienia. Rozliczenie rob贸t nast膮pi wtedy metod膮 powykonawcz膮 z zastosowaniem stawek przyj臋tych do wyceny rob贸t w ofercie wykonawcy. 2.2.聽Zmiany osobowe a)聽zmiana os贸b, przy pomocy kt贸rych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spe艂niaj膮ce warunki okre艣lone w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, wed艂ug polityki kadrowej wykonawcy Zmiana os贸b podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy, kt贸rych wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest mo偶liwa na osoby spe艂niaj膮ce wymogi SIWZ, a dla dokonania zmiany niezb臋dne jest uzyskanie zgody zamawiaj膮cego na zaproponowan膮 osob臋. 3.聽Pozosta艂e zmiany spowodowane nast臋puj膮cymi okoliczno艣ciami: a)聽聽zmiana obowi膮zuj膮cej stawki VAT;聽 b)聽rezygnacja przez Zamawiaj膮cego z realizacji cz臋艣ci przedmiotu umowy; c)聽kolizja z planowanymi lub r贸wnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; W takim przypadku zmiany w umowie zostan膮 ograniczone do zmian koniecznych powoduj膮cych unikni臋cie lub usuni臋cie kolizji; d)聽gdy zaistnieje inna okoliczno艣膰 prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkuj膮ca niemo偶liwo艣ci膮 wykonania lub nale偶ytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku wyst膮pienia kt贸rejkolwiek z okoliczno艣ci wymienionych w pkt 3 lit. a, c, d, mo偶liwa jest w szczeg贸lno艣ci zmiana sposobu wykonania, materia艂贸w i technologii rob贸t, jak r贸wnie偶 zmiany lokalizacji budowanych urz膮dze艅. W przypadku pkt. 3 lit. b zmiana stawki VAT dotyczy膰 b臋dzie ceny oferty, w cz臋艣ci, jakiej dotycz膮 te zmiany przepis贸w. W przypadku pkt. 3 lit. c zmiany mog膮聽 dotyczy膰 zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadaj膮ce cenie rob贸t, z kt贸rych zamawiaj膮cy rezygnuje. Wszystkie powy偶sze postanowienia w punktach 1, 2 i 3 stanowi膮 katalog zmian na kt贸re zamawiaj膮cy mo偶e wyrazi膰 zgod臋. Nie stanowi膮 jednocze艣nie zobowi膮zania do wyra偶enia takiej zgody i nie rodz膮 偶adnego roszczenia w stosunku do zamawiaj膮cego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)聽Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.samorzady.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz I pi臋tro, pok贸j nr 15.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 20.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Urz膮d Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz I pi臋tro, pok贸j nr 15.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Projekt b臋dzie wsp贸艂finansowany z Dzia艂ania 321 -Podstawowe us艂ugi dla gospodarki i ludno艣ci wiejskiej- w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: takW贸jt Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC116 KB POBIERZ03.04.2015 13:49184
.ZIP27677 KB POBIERZ03.04.2015 13:54139
.DOC22 KB POBIERZ03.04.2015 13:56141
.DOC12 KB POBIERZ03.04.2015 13:56140
.DOC12 KB POBIERZ03.04.2015 13:56131
.DOC15.5 KB POBIERZ03.04.2015 13:56129
.DOC14 KB POBIERZ03.04.2015 13:56145
.DOC85 KB POBIERZ03.04.2015 13:56143
?141.4 KB POBIERZza艂.nr 7 przedmiar03.04.2015 13:57220
?624 KB POBIERZza艂 nr 8 -STWiOR03.04.2015 13:58176
.DOC14.5 KB POBIERZ1- zmiana tre艣ci siwz08.04.2015 08:19101
?58.7 KB POBIERZodpowied藕 na pytania14.04.2015 10:05128

Autor : T.Nowicki
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2015-04-03 13:49:02
Data ostatniej modyfikacji : 03.04.2015 13:49
Liczba wy艣wietle艅 : 739licznik odwiedzin: 2201274