logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Og艂oszone przetargiIPPR.271.1.2016 Latowicz, dnia 17 marzec 2016 r.

Og艂oszenie

Gmina Latowicz ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz og艂asza przetarg nieograniczony na dostawy pn. "Dostawa z roz艂adunkiem kruszywa 艂amanego na remonty dr贸g w gminie Latowicz w 2016 roku " og艂oszony
w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych w dniu 17.03.2016r. pod nr 28017-2016 o tre艣ci:
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dostawa z roz艂adunkiem kruszywa 艂amanego na remonty dr贸g w gminie Latowicz w 2016 roku.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiotem niniejszego zam贸wienia s膮 dostawy z roz艂adunkiem w miejsca wskazane przez zamawiaj膮cego na terenie gminy Latowicz nast臋puj膮cych materia艂贸w: A. Zam贸wienie podstawowe: Kruszywo naturalne 艂amane do remont贸w dr贸g spe艂niaj膮ce norm臋 PN - EN 13043:2004, PN - EN 13242:2004 Frakcja 0-32 mm - 2500 ton. Frakcja 16-32 mm - 300 ton. Frakcja 32-63 mm - 200 ton. B. Prawo opcji: Opcja obejmuje dostaw臋 wraz z roz艂adunkiem kruszyw - w ilo艣ci do 40% zakresu rzeczowego zam贸wienia podstawowego. Realizacja opcji b臋dzie nast臋powa艂a wy艂膮cznie w przypadku z艂o偶enia przez Zamawiaj膮cego pisemnego o艣wiadczenia woli o realizacji opcjonalnej cz臋艣ci zam贸wienia. Uruchomienie prawa opcji nast膮pi po wyczerpaniu ilo艣ci zam贸wienia podstawowego. Zako艅czenie opcji nast膮pi z dniem zako艅czenia terminu umowy tj. do dnia 31.12.2016 r. lub zrealizowania zakresu rzeczowego opcji. Ceny jednostkowe w opcji b臋d膮 takie same jak ceny jednostkowe dostaw i zakupu w zam贸wieniu podstawowym, zgodnie z formularzem cenowym. Uwaga: Zamawiaj膮cy zastrzega w ramach zamawianej 艂膮cznej ilo艣ci kruszywa mo偶liwo艣膰 zam贸wienia wi臋kszej ilo艣ci jednego kruszywa i jednocze艣nie mniejszej ilo艣ci innego kruszywa. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do mo偶liwo艣ci kontroli wagi dostarczanego materia艂u. Zamawiaj膮cy wymaga przy ka偶dej dostawie za艂膮czenia za艣wiadczenia niezale偶nego podmiotu uprawnionego do kontroli jako艣ci potwierdzaj膮cego, 偶e dostarczone produkty odpowiadaj膮 okre艣lonym normom tj. normie PN - EN 13043:2004, PN - EN 13242:2004 Transport b臋dzie odbywa艂 si臋 samochodami ci臋偶arowymi samowy艂adowczymi z zsypem tylnym o masie 艂adunku oko艂o 30 ton. Ze wzgl臋du na trudno艣ci manewrowe na niekt贸rych odcinkach dr贸g Wykonawca musi by膰 przygotowany do dostaw samochodami samowy艂adowczymi dwu lub trzy osiowymi o 艂adowno艣ci do 15 ton. Minimalna jednorazowa dostawa wynosi oko艂o 75 ton. Wykonawca musi by膰 przygotowany do mo偶liwo艣ci realizacji jednorazowych minimalnych dostaw w ilo艣ci ok. 400 t w ci膮gu 8 godzin. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego dostaw o 30%. Kruszywo to b臋dzie wykorzystane na remonty istniej膮cych nawierzchni t艂uczniowych oraz na wykonanie remont贸w dr贸g o istniej膮cej nawierzchni 偶wirowej. Wymagany kolor materia艂u: szary. Ze wzgl臋du na ww. zastosowanie zamawiaj膮cy nie dopuszcza materia艂u o zabarwieniu, bia艂ym, r贸偶owym czy pomara艅czowym posiadaj膮cym znaczne domieszki tlenku 偶elaza i magnezu. W kruszywie o frakcji 0-32 po偶膮dana zawarto艣膰 frakcji pylastej o uziarnieniu do 0,075 mm 4-6%. Roz艂adunek b臋dzie polega艂 na roz艣cieleniu materia艂u z samochodu samowy艂adowczego z zsypem tylnym w spos贸b polegaj膮cy na rozci膮gni臋ciu materia艂u na drodze..
II.1.5)
V
przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Do 20% wielko艣ci zam贸wienia podstawowego
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 14.21.23.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 5000,0z艂.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
O艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 3 do siwz.
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
O艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 3, do siwz oraz wype艂niony za艂. nr 4 i 6 do siwz
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Wype艂niony za艂. nr 6 do siwz
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
O艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 3 do siwz.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
O艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 3 do siwz.
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Za艣wiadczenie niezale偶nego podmiotu uprawnionego do kontroli jako艣ci potwierdzaj膮cego, 偶e dostarczane produkty odpowiadaj膮 okre艣lonym normom (PN - EN 13043:2004, PN - EN 13242:2004)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:
1 - Cena - 90
2 - czas wykonania zam贸wienia - 10
IV.2.2)

przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy dopuszcza zmian臋 postanowie艅 zawartej umowy w nast臋puj膮cych przypadkach: - w przypadku zmiany podwykonawc贸w, o kt贸rych mowa w 搂 9 ust. 2 umowy, - w przypadku zmiany przewidzianej w 搂 7 ust. 2 umowy stawki podatku VAT doliczanego do wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o czym mowa w 搂 7 ust. 7 umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)聽Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.latowicz.samorzady.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05 -334 Latowicz.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 31.03.2016 godzina 09:30, miejsce: pok. nr 11 Urz臋du Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05 -334 Latowicz..
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nieBogdan 艢wi膮tek-G贸rski W贸jt Gminy Latowicz
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?64.6 KB POBIERZSIWZ, za艂膮czniki18.03.2016 14:5790

Autor : T.Nowicki
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2016-03-18 14:56:27
Data ostatniej modyfikacji : 18.03.2016 14:56
Liczba wy艣wietle艅 : 356licznik odwiedzin: 2206731