logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Og艂oszone przetargi
Budowa punkt贸w o艣wietleniowych na terenie Gminy Latowicz -przetarg nieograniczony

Budowa punkt贸w o艣wietleniowych na terenie Gminy Latowicz -przetarg nieograniczony

IPPR.271.3.2016 Latowicz, dnia 13 kwietnia 2016r.
OG艁OSZENIE
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz , ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, woj. mazowieckie, tel. 025 7521080 w. 15, faks 025 7521080 w. 29.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.republika.pl/regionlatowicki
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Budowa punkt贸w o艣wietleniowych na terenie Gminy Latowicz.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane polegaj膮ce na wykonaniu Budowy punkt贸w o艣wietleniowych na terenie Gminy Latowicz w ramach przebudowy drogi wojew贸dzkiej nr 802 w Latowiczu, w tym: 1 Budowa instalacji o艣wietlenia - linia napowietrzno-kablowa o艣wietlenia ulicznego w Latowiczu na dz. nr 1643 poprzez budow臋 linii o艣wietlenia ulicznego o d艂ugo艣ci 385 m z 9 oprawami i monta偶 szafy SON 1 szt wraz z robotami towarzysz膮cymi, w obr臋bie stacji transformatorowej -Latowicz Osada 5 nr 0299 i Latowicz Rozstanki 14 nr 0294. 2.Budowa instalacji o艣wietlenia - linia napowietrzno-kablowa o艣wietlenia ulicznego w Latowiczu na dz. nr 1643, 183, 1115/1, 1116, poprzez budow臋 linii kablowej o艣wietlenia ulicznego o d艂ugo艣ci 365m z 6 oprawami i monta偶 szafy SON 2 szt wraz z robotami towarzysz膮cymi w obr臋bie stacji transformatorowej -Latowicz Wymy艣le nr 0289 i Latowicz Osada nr 0296. Przedmiot zam贸wienia obejmuje w szczeg贸lno艣ci: 1/ roboty przygotowawcze w postaci urz膮dzenia i zabezpieczenia placu budowy . 2/ Do budowy nale偶y zastosowa膰 nowe urz膮dzenia posiadaj膮ce aprobat臋 techniczn膮 stosowan膮 w budownictwie wed艂ug obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa budowlanego lub urz膮dzenia zgodne z norm膮. 3/ uzyskanie w czasie budowy niezb臋dnych zg贸d od zarz膮dcy drogi i z zak艂adu energetycznego zwi膮zanych z realizacj膮 zadania 3/ wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z zatwierdzon膮 inwentaryzacj膮 geodezyjn膮. Zakres rzeczowy oferty musi by膰 zgodny z zakresem okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona, jako nie spe艂niaj膮ca wymog贸w SIWZ. Szczeg贸艂owy zakres zam贸wienia okre艣la dokumentacja techniczna oraz przedmiar rob贸t do艂膮czone do specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia. Zam贸wienie winno by膰 wykonane zgodnie z opisem technicznym opracowanym przez projektanta Mariusza Mo艣cickiego, z艂o偶on膮 ofert膮, zasadami wsp贸艂czesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowi膮zuj膮cymi przepisami, normami, warunkami technicznymi oraz zaleceniami inwestora. Uwaga! U偶yte w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach rob贸t symbole firm i ich znaki towarowe nale偶y traktowa膰 wy艂膮cznie jako opis technologii i parametr贸w technicznych materia艂贸w. Wykonawcy mog膮 stosowa膰 materia艂y i technologie przy zachowaniu okre艣lonych dokumentacj膮 techniczn膮 parametr贸w . Dopuszcza si臋 rozwi膮zania r贸wnowa偶ne z opisywanymi w dokumentacji technicznej. Oferta powinna zawiera膰 szkice i cechy techniczne oraz technologiczne proponowanych urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych..
II.1.5)

Przewiduje si臋 mo偶liwo艣膰 zlecenia zam贸wienia uzupe艂niaj膮cego do 50% warto艣ci zam贸wienia podstawowego
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.31.61.10-9.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 3000
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Podpisany za艂膮cznik nr 2 do SIWZ oraz za艂膮czy膰 kopi臋 wymaganej koncesji , zezwolenia lub licencji
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Podpisany za艂膮cznik nr 2 i 4 do SIWZ
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Podpisany za艂膮cznik nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Podpisany za艂膮cznik nr 2 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Podpisany za艂膮cznik nr 2 i 5 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz rob贸t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz z za艂膮czeniem dowod贸w dotycz膮cych najwa偶niejszych rob贸t, okre艣laj膮cych, czy roboty te zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) - wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:
1 - Cena - 95
2 - termin gwarancji - 5
IV.2.2)

Nie b臋dzie przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 29.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Urz膮d Gminy Latowicz ul. Rynek 6,05-334 Latowicz pok贸j Nr 15.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

W贸jt Bogdan Swi膮tek-G贸rski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?39.2 KB POBIERZSIWZ, za艂膮czniki13.04.2016 16:15247
?955.2 KB POBIERZpb-dok-skany-113.04.2016 16:16243
?3766.9 KB POBIERZpb-dok-skany-213.04.2016 16:17226
?4878.8 KB POBIERZpb-dok-skany-313.04.2016 16:18230
?5964.6 KB POBIERZpb-dok-skany-413.04.2016 16:19233
?577.6 KB POBIERZpb-dok-skany-513.04.2016 16:19224

Autor : T.Nowicki
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2016-04-13 16:13:39
Data ostatniej modyfikacji : 13.04.2016 16:13
Liczba wy艣wietle艅 : 533licznik odwiedzin: 2205452