logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 Nr XXV/05

14 lipca 2005 r.

PROTOK脫艁 NR XXV/05

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 14 lipca 2005 roku
w sali Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 8.30 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy;
2. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,
4. Alina Saracka – radca prawny.
Obradom przys艂uchiwali si臋 przedstawiciele lokalnej prasy („呕ycia Mi艅ska” oraz ”Co S艂ycha膰”).

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wr臋czenie nagr贸d w konkursie „Pi臋kna Zagroda Wiejska 2005”.
5. Rozpatrzenie skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta i Urz臋du Gminy.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIII/150 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2005 oraz w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 r.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie form zabezpiecze艅 prawid艂owej realizacji umowy o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Budowa gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz”.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz”.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Latowicz na lata 2005 – 2008 oraz zasad wynajmowania tych lokali.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na przyj臋cie od osoby fizycznej na rzecz gminy Latowicz darowizny na cele publiczne.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa), przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y jak i w miejscu sprzeda偶y.
12. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
14. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy r贸偶ne.
16. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
17. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 radnych oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 do zaproponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono 偶adnych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Nie zg艂oszono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


4
WR臉CZENIE NAGR脫D W KONKURSIE „PI臉KNA ZAGRODA WIEJSKA 2005”

Wr臋czenia nagr贸d (talon贸w do realizacji w sklepie ogrodniczym) dokonali p. Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta Gminy oraz p. Jadwiga Rochaczewska – pracownik O艣rodka Doradztwa Rolniczego.
Nagrody w konkursie otrzyma艂y nast臋puj膮ce osoby:
1) Urszula i Andrzej Gajowniczek (W臋偶yczyn).
2) Maria i Tadeusz Szczepa艅czyk (Transb贸r).
3) Halina i Wies艂aw Chrzanowscy (Strachomin).
Ponadto przyznano tak偶e 3 wyr贸偶nienia, kt贸re otrzymali:
1. Bo偶ena Jastrz臋bska (Wielgolas).
2. Krystyna Adamiec (Budy Wielgoleskie).
3. Agnieszka Stosio (Budy Wielgoleskie).
W imieniu swoim oraz pozosta艂ych nagrodzonych podzi臋kowania za organizacj臋 konkursu oraz przyznanie nagr贸d z艂o偶y艂 organizatorom p. Andrzej Gajowniczek.

5
ROZPATRZENIE SKARGI NA DZIA艁ALNO艢膯
W脫JTA I URZ臉DU GMINY

Spraw臋 przedstawi艂 Przewodnicz膮cy Rady Gminy. Poinformowa艂, i偶 Komisje Rady po zapoznaniu si臋 ze skarg膮 wyrazi艂y opini臋, 偶e skarg臋 nale偶y oddali膰. Nast臋pnie Przewodnicz膮cy poprosi艂 o przeg艂osowanie kwestii uznania skargi za bezzasadn膮.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie uzna艂a skarg臋 za bezzasadn膮 – uchwa艂a Nr XXV163/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta i Urz臋du Gminy Latowicz stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y NR XXIII/150/05 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 9 LUTEGO 2005 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ NA ROK 2005 ORAZ W SPRAWIE ZMIAN BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2005

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, i偶 w podj臋tej uchwale bud偶etowej b艂臋dnie wpisano 200ty艣.z艂 na rok 2005 (w za艂膮czniku inwestycyjnym) na realizacj臋 remontu placu przed ko艣cio艂em oraz chodnik贸w w centrum Latowicza (w ramach z艂o偶onego wniosku o dofinansowanie) tymczasem remont przewidywany jest na rok 2006 i dlatego dzisiejsza zmiana. Ponadto z uwagi na zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej konieczna jest zmiana polegaj膮ca na upowa偶nieniu W贸jta do dysponowania 艣rodkami w wysoko艣ci koszt贸w najwi臋kszej inwestycji.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIII/150 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2005 oraz w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 r.– uchwa艂a Nr XXV/164/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE FORM ZABEZPIECZE艃 PRAWID艁OWEJ REALIZACJI UMOWY O DOFINANSOWANIE ZE 艢RODK脫W EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PROJEKTU „BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W KOMUNALNYCH ORAZ I ETAPU SIECI KANALIZACYJNEJ W M. LATOWICZ”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie form zabezpiecze艅 prawid艂owej realizacji umowy o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Budowa gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz”– uchwa艂a Nr XXV/165/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY GMINNEJ OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W KOMUNALNYCH ORAZ I ETAPU SIECI KANALIZACYJNEJ W M. LATOWICZ”.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e projekt uchwa艂y zawiera propozycje zaci膮gni臋cia po偶yczki do wysoko艣ci 84000z艂.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz”– uchwa艂a Nr XXV/166/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY LATOWICZ NA LATA 2005 – 2008 ORAZ ZASAD WYNAJMOWANIA TYCH LOKALI

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Andrzej Jarz臋bski – insp. ds. gospodarki komunalnej.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych (nieobecny Jaros艂aw P艂atek), jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Latowicz na lata 2005 – 2008 oraz zasad wynajmowania tych lokali – uchwa艂a Nr XXV/167/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYRA呕ENIA ZGODY NA PRZYJ臉CIE OD OSOBY FIZYCZNEJ NA RZECZ GMINY LATOWICZ DAROWIZNY NA CELE PUBLICZNE

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta. Poinformowa艂, 偶e w uchwale chodzi o przekazanie przez mieszka艅ca gminy Latowicz fragmentu prywatnego terenu na potrzeby drogi gminnej.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych (nieobecny Jaros艂aw P艂atek), jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na przyj臋cie od osoby fizycznej na rzecz gminy Latowicz darowizny na cele publiczne – uchwa艂a Nr XXV/168/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

11
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA NA TERENIE GMINY LATOWICZ LICZBY PUNKT脫W SPRZEDA呕Y NAPOJ脫W ALKOHOLOWYCH ZAWIERAJ膭CYCH POWY呕EJ 4,5% ALKOHOLU (Z WYJ膭TKIEM PIWA), PRZEZNACZONYCH DO SPO呕YCIA POZA MIEJSCEM SPRZEDA呕Y JAK I W MIEJSCU SPRZEDA呕Y

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Krzysztof Bor贸wek – insp. ds. dzia艂alno艣ci gospodarczej. Poinformowa艂, 偶e w chwili obecnej zosta艂o ju偶 wydanych wszystkie 7 zezwole艅 (przewidzianych uchwa艂膮 Rady Gminy) na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y. W zwi膮zku z powy偶szym proponowana uchwa艂a zak艂ada zwi臋kszenie dopuszczalnej liczby (z 7 na 10) punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych (nieobecny Jaros艂aw P艂atek), 11 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „przeciw” oraz 2 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa), przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y jak i w miejscu sprzeda偶y– uchwa艂a Nr XXV/169/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


12
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os poinformowa艂, i偶 w przedmiotowym okresie wzi膮艂 udzia艂 w nast臋puj膮cych uroczysto艣ciach i spotkaniach:
1) Festyn „艢wi臋to Rodziny” w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu oraz w Zespole Szk贸艂 w Wielgolesie.
2) „艢wi臋to Stra偶aka” i jubileusz 85 – lecia OSP w Mrozach.
3) Uko艅czenie Gimnazjum przez uczni贸w w Latowiczu oraz w Wielgolesie.
4) Spotkanie szkoleniowe o tematyce rolnej z senatorem RP – Krzysztofem Borkowskim, w kt贸rym uczestniczyli tak偶e: p. El偶bieta Lanc – Prezes WFO艢iGW, p. Anna G贸rska – Dyrektor Mazowieckiej Izby Rolniczej, p. Marzena Cie艣lak z ARiMR, p. Ewa Orzelowska z Urz臋du Marsza艂kowskiego.


13
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).


14
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


15
SPRAWY R脫呕NE

Pan radny Stanis艂aw Parol zwr贸ci艂 uwag臋 na potrzeb臋 zapewnienia zjazd贸w na teren boiska na Rozstankachch w Latowiczu – brak takich zjazd贸w da艂 si臋 odczu膰 podczas organizowanych w czerwcu zawod贸w stra偶ackich. Pan radny poinformowa艂 tak偶e, i偶 mieszka艅cy kolonii w Budach Wielgoleskich prosz膮 o doprowadzenie do nich sieci wodoci膮gowej.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e w dokumentacji technicznej na remont odcinka drogi nr 802 od Seroczyna do Latowicza SA uwzgl臋dnione dwa zjazdy na teren boiska w Latowiczu. Je艣li chodzi o mieszka艅c贸w kolonii Bud Wielgoleskich, to b臋d膮 oni uj臋ci w dobudowie sieci wodoci膮gowej – by艂 wniosek od mieszka艅c贸w w tej sprawie.

Pan Jerzy Gajowniczek – konserwator sieci wodoci膮gowej przedstawi艂 informacje dotycz膮ce maj膮cych ostatnio miejsce awarii sieci. Poinformowa艂 m.in., 偶e cz臋艣膰 wodoci膮gu jest jeszcze na gwarancji, ale ostatnie awarie wyst膮pi艂y na odcinkach nie obj臋tych ju偶 gwarancj膮. Wyst膮pi艂y nast臋puj膮ce awarie:
1) Na koloniach pomi臋dzy Latowiczem a Wielgolasem (wycieki na d艂ugo艣ci ok. 500m) Koszty usuni臋cia awarii (materia艂y i robocizna) to ok. 25000z艂.
2) Na Rozstankach (rozerwana rura na d艂ugo艣ci ok. 6m) w pobli偶u s艂upa energetycznego. Naprawa trwa艂a ok. 25 godzin. Koszty to ok. 4000z艂.
Pani Jadwiga 艢luzek poprosi艂a o podanie nazwiska inspektora nadzoru, kt贸ry by艂 zatrudniony przy budowie sieci wodoci膮gowej, na kt贸rej wyst膮pi艂y awarie na koloniach pomi臋dzy Latowiczem a Wielgolasem.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e w obecnej chwili nie pami臋ta kto by艂 tam inspektorem nadzoru.

Przewodnicz膮cy Rady poruszy艂 spraw臋 ewentualnego zatrudnienia pedagoga szkolnego w Zespole Szk贸艂 w Wielgolesie. Pan Przewodnicz膮cy powiedzia艂, i偶 w prasie napisano, 偶e Rada „jakoby nie chcia艂a tego pedagoga”. Przewodnicz膮cy stwierdzi艂, i偶 nie jest to prawd膮, bowiem Rada debatowa艂a nad kwesti膮 zatrudnienia pedagoga i nie by艂a przeciwna tylko proponowa艂a inn膮 form臋 zatrudnienia tzn. z pomini臋ciem Karty Nauczyciela – w oparciu o umow臋 o prac臋. Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e przedmiotowy temat porusza na pro艣b臋 niekt贸rych radnych. Jest to istotna kwestia poniewa偶 koszt pedagoga szkolnego zatrudnionego na ½ etatu to 16000z艂 rocznie. Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e jest troch臋 zdziwiony, i偶 p. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie nie zwraca si臋 z t膮 spraw膮 do Rady tzn. nie wp艂yn臋艂o w tej sprawie pismo do Rady, podczas gdy jednocze艣nie p. Dyrektor oczekuje od Rady pomocy. Przewodnicz膮cy stwierdzi艂, 偶e nie wie czy pismo takie wp艂yn臋艂o do W贸jta. Nast臋pnie p. Przewodnicz膮cy poprosi艂 radnych o zabranie g艂osu w przedmiotowej sprawie i powiedzia艂, 偶e chcia艂by na dzisiejszej sesji przeg艂osowa膰 kwesti臋 zatrudnienia pedagoga.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nie ma wi臋kszego znaczenia czy pismo wp艂ywa do Rady czy te偶 do W贸jta, bowiem W贸jt w przypadku gdy nie ma 艣rodk贸w na zatrudnienie pedagoga i tak musi zwr贸ci膰 si臋 z t膮 spraw膮 do Rady. W贸jt poinformowa艂, i偶 na posiedzeniach Komisji prosi艂 o wyra偶enie opinii w sprawie zatrudnienia pedagoga i proponuje, aby na podstawie tych opinii zapisanych w protoko艂ach wywnioskowa膰 stanowisko radnych i nie g艂osowa膰 ju偶 nad tym podczas sesji.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e trzeba najpierw przedstawi膰 radnym w jaki spos贸b ma by膰 zatrudniony pedagog. Czy b臋dzie go zatrudnia艂 bezpo艣rednio W贸jt, czy te偶 Dyrektor?. Na jakich zasadach, warunkach b臋dzie on zatrudniony?, w jakim wymiarze godzin?. Po zapoznaniu si臋 z tymi informacjami Rada b臋dzie mog艂a podj膮膰 decyzj臋 i wyrazi膰 j膮 poprzez g艂osowanie. Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e uwa偶a, i偶 Rada powinna by膰 za zatrudnieniem pedagoga, ale wcze艣niej musz膮 by膰 przedstawione warunki, na jakich ma on by膰 zatrudniony.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e zasady na jakich ma by膰 zatrudniony pedagog zosta艂y przedstawione w pi艣mie p. Dyrektor, w kt贸rym zwraca si臋 ona z pro艣b膮 o zatrudnienie pedagoga na ½ etatu – czyli wniosek jest taki, i偶 p. dyrektor chce zatrudni膰 pedagoga na ½ etatu na podstawie Karty Nauczyciela.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e przecie偶 p. W贸jt s艂ysza艂 ju偶, 偶e Rada nie wyra偶a zgody na zatrudnienie pedagoga na podstawie Karty.
Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e s艂ysza艂 r贸偶ne opinie w tej sprawie.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e Rada chce odej艣膰 od formy zatrudnienia na podstawie Karty Nauczyciela bowiem zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela na 18 godzin tygodniowo jest dobr膮 form膮 dla nauczycieli, ale w spo艂ecznym odbiorze jest to forma niew艂a艣ciwa. Je艣li pedagog b臋dzie zatrudniony na 40 godzin tygodniowo z pomini臋ciem Karty to Rada wyrazi na to zgod臋.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e dyskusja nad kwesti膮 zatrudnienia pedagoga jest niepotrzebna, bo jest spraw膮 oczywist膮 , 偶e pedagog powinien by膰. Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e nie jest prawd膮, i偶 ½ etatu pedagoga kosztuje 1600z艂 bo niewiele wi臋ksz膮 podstaw臋 zarobk贸w jak 1600z艂 ma nauczyciel dyplomowany. Pan Pi艂atkowski stwierdzi艂, 偶e jego zdaniem sytuacja jest jasna bo Dyrektor nie ma mo偶liwo艣ci zatrudnienia na to stanowisko osoby, kt贸ra nie ma przygotowania.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e chcia艂 sprostowa膰 wypowied藕 p. Pi艂atkowskiego, bowiem m贸wi艂 o koszcie 16000z艂 rocznie czyli 1300z艂 miesi臋cznie na ½ etatu pedagoga, kt贸re to dane pochodz膮 z wywiadu udzielonego przez p. Dyrektor Rom臋 Pi艂atkowsk膮 „Tygodnikowi Siedleckiemu”. Przewodnicz膮cy stwierdzi艂, i偶 jego zdaniem radnym nie chodzi nie o sam fakt zatrudnienia pedagoga tylko o form臋 tego zatrudnienia tzn. chodzi o to, aby by艂 on zatrudniony na p[odstawie umowy o prace a nie na podstawie Karty Nauczyciela. Przewodnicz膮cy zaproponowa艂 przeg艂osowanie tej kwestii.
Pani Alina Saracka – radca prawny UG zaproponowa艂a, i偶 sprawdzi przepisy dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zatrudnienia pedagoga z pomini臋ciem Karty Nauczyciela i wtedy b臋dzie mo偶na podj膮膰 decyzj臋 w tej sprawie.
Przewodnicz膮cy Rady zgodzi艂 si臋 z powy偶szym, prosz膮c jednocze艣nie p, radc臋, aby przygotowa艂a informacje na przedmiotowy temat.


16
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

17
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad p. Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Rady zamkn膮艂 XXV sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady Gminy
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2005-11-29 11:31:34
Data ostatniej modyfikacji : 02.12.2005 08:09
Liczba wy艣wietle艅 : 1678

Redaktor  Data modyfikacji 
 29.11.2005 11:31poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2203865