logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XXVI/05

8 sierpnia 2005 r.

PROTOK脫艁 NR XXVI/05

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 8 sierpnia 2005 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 1400 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny p. Andrzej Gizi艅ski), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u). Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e sesja zwo艂ana zosta艂a na wniosek W贸jta Gminy z dnia 5 sierpnia 2005 r. (w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2005.
5. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego rady w okresie mi臋dzy sesjami.
6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
7. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy r贸偶ne.
9. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
10. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Wniosk贸w do proponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w przedstawionego porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Nie zg艂oszono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2005

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy oraz p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy. Pan W贸jt poinformowa艂, i偶 wyst膮pi艂 do Przewodnicz膮cego Rady z wnioskiem o zwo艂anie dzisiejszej sesji poniewa偶 chodzi o pilne dokonanie zmian w bud偶ecie, kt贸re umo偶liwi膮 wyst膮pienie z wnioskiem i skorzystanie z dotacji na realizacj臋 nast臋puj膮cych zada艅:
1) Budowa II etapu sieci kanalizacyjnej w Latowiczu – mo偶liwa do uzyskania dotacja to 300.000,00z艂 (w ramach skierowanego do najbiedniejszych gmin - Mazowieckiego Programu Obszar贸w Wiejskich).
2) Wymiana pokry膰 dachowych na budynkach Szk贸艂 Podstawowych w D臋bem Ma艂ym oraz w Transborze – mo偶liwa do pozyskania dotacja to 61.000,00z艂 (z Kontraktu Wojew贸dzkiego).
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e szansa uzyskania dotacji jest znacznie wi臋ksza w pierwszym z przytoczonych przypadk贸w (prawo skorzystania ze 艣rodk贸w w ramach Programu maj膮 gminy, kt贸re znalaz艂y si臋 na li艣cie najbiedniejszych, w tym gmina Latowicz). W drugim przypadku, z uwagi na skromno艣膰 艣rodk贸w do podzia艂u, szansa otrzymania dotacji jest o wiele mniejsza, (o przyznaniu dotacji decyduje Zarz膮d Wojew贸dztwa) ale mimo to warto spr贸bowa膰.
Nast臋pnie W贸jt Gminy scharakteryzowa艂 zakres rob贸t, jaki mia艂by zosta膰 wykonany w ramach planowanej budowy II etapu kanalizacji w Latowiczu.
Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂 czy jest ju偶 rozstrzygni臋ty przetarg na budow臋 pierwszego etapu kanalizacji w Latowiczu oraz ile b臋dzie wynosi膰 op艂ata za przy艂膮cze kanalizacyjne.
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e 28 lipca odby艂o si臋 posiedzenie Zespo艂u Arbitr贸w Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych, na kt贸rym rozpatrzono odwo艂anie firmy FAMBUD ze Skierniewic. Jest to firma, kt贸ra z艂o偶y艂a drug膮 wa偶n膮 ofert臋 w przetargu. Wybrana zosta艂a oferta ta艅sza pochodz膮ca od firmy EKO-INBAU. Firma FAMBUD z艂o偶y艂a protest na rozstrzygni臋cie przetargu twierdz膮c, i偶 oferta EKO-INBAU zawiera艂a b艂臋dy i nie powinna zosta膰 wybrana. Protest zosta艂 uznany za nieuzasadniony i zosta艂 przez zamawiaj膮cego (W贸jta Gminy Latowicz) odrzucony. FAMBUD odwo艂a艂 si臋 do Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych i dlatego dosz艂o do rozprawy Zespo艂u Arbitr贸w. W wyniku rozprawy przyznano w wyroku racj臋 firmie FAMBUD (dok艂adne materia艂y na stanowisku ds. inwestycji). Oznacza to, i偶 do rozwa偶enia pozostaje wyb贸r oferty z艂o偶onej przez FAMBUD lub te偶 odwo艂anie do s膮du powszechnego, gdzie obowi膮zuj膮 bardzo d艂ugie terminy oczekiwania na rozpatrzenie sprawy. Ponadto, nie ma 偶adnej gwarancji, i偶 takie post臋powanie by艂oby wygrane. W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e wobec powy偶szego proponuje pogodzi膰 si臋 z wyrokiem Zespo艂u Arbitr贸w i wybra膰 ofert臋 firmy FAMBUD. Odpowiadaj膮c na drugie pytanie p. Stanis艂awa Parola, W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e przewidywana op艂ata za przy艂膮cze kanalizacyjne to 2000z艂.
Nast臋pnie p. W贸jt przedstawi艂 szczeg贸艂owo zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach wymiany pokry膰 dachowych na budynkach szk贸艂 w D臋bem Ma艂ym oraz w Transborze.
Pani radna Jadwiga 艢luzek zauwa偶y艂a, i偶 w zakres powy偶szego zadania powinno wej艣膰 tak偶e wykonanie wentylacji w przedmiotowych obiektach.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wniosk贸w ani pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie projekt proponowanej uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie na rok 2005.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych (nieobecni: p. Mariola Kluska, p. Jaros艂aw P艂atek, p. Andrzej Gizi艅ski) jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie – zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2005 – uchwa艂a Nr XXVI/170/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.
Nast臋pnie g艂os zabra艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e w 艣wietle opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej konieczne jest podj臋cie przez Rad臋 Gminy dw贸ch nast臋puj膮cych uchwa艂:
1) Zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 Nr XXV/164/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIII/150/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2005 oraz w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2005 r.
2) W sprawie zaci膮gni臋cia w roku 2005 zobowi膮za艅 na realizacj臋 inwestycji dwuletnich realizowanych przez gmin臋 Latowicz, zleconych w 2005 r. do realizacji w latach 2005 2006.
Pani Skarbnik szczeg贸艂owo wyja艣ni艂a powody podj臋cia proponowanych uchwa艂 oraz ich zawarto艣膰.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady zaproponowa艂 w艂膮czenie do porz膮dku obrad dw贸ch nast臋puj膮cych punkt贸w:
4a) Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr XXV/164/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIII/150/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2005 oraz w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2005 r.
4b) Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia w roku 2005 zobowi膮za艅 na realizacj臋 inwestycji dwuletnich realizowanych przez gmin臋 Latowicz, zleconych w 2005 r. do realizacji w latach 2005 - 2006.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie w艂膮czenie proponowanych punkt贸w do porz膮dku obrad.
Jako pierwsze g艂osowane by艂o w艂膮czenie do porz膮dku obrad punktu „4a”. Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 11 g艂osami „za” przy 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” wyrazi艂a zgod臋 na w艂膮czenie do porz膮dku obrad punktu „4a” zgodnie z propozycj膮 przedstawion膮 przez Przewodnicz膮cego Rady.
Nast臋pnie przeg艂osowano w艂膮czenie do porz膮dku obrad punktu „4b”. Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 12 g艂osami „za” przy 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” wyrazi艂a zgod臋 na w艂膮czenie do porz膮dku obrad punktu „4b” zgodnie z propozycj膮 Przewodnicz膮cego Rady.


4a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y ZMIENIAJ膭CEJ UCHWA艁臉 NR XXV/164/05 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 14 LIPCA 2005 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y NR XXIII/150/05 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 9 LUTEGO 2005 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUD呕ETU GMINY NA ROK 2005 ORAZ W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY NA 2005 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 11 g艂osami „za” przy 3 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 Nr XXV/164/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIII/150/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2005 oraz w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2005 r.– uchwa艂a Nr XXVI/171/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


4b
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA W ROKU 2005 ZOBOWI膭ZA艃 NA REALIZACJ臉 INWESTYCJI DWULETNICH REALIZOWANYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ, ZLECONYCH W 2005 R. DO REALIZACJI W LATACH 2005 - 2006.


Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 sprawie zaci膮gni臋cia w roku 2005 zobowi膮za艅 na realizacj臋 inwestycji dwuletnich realizowanych przez gmin臋 Latowicz, zleconych w 2005 r. do realizacji w latach 2005 – 2006 – uchwa艂a Nr XXVI/172/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


5
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os poinformowa艂 o uroczysto艣ciach oraz spotkaniach, w jakich bra艂 udzia艂 w okresie pomi臋dzy sesjami.


6
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).

7
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


8
SPRAWY R脫呕NE

Pan radny Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e rodzice domagaj膮 si臋 obni偶enia op艂aty za przedszkole.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 nie ma przeszk贸d, aby na nast臋pnej sesji podj膮膰 uchwa艂臋 o obni偶eniu op艂aty – je艣li tak zdecyduje wi臋kszo艣膰 radnych.
Pan Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady, poinformowa艂, i偶 w przedmiotowej sprawie wp艂yn臋艂o do niego pismo od p. Joanny Papi艅skiej – Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu. Przewodnicz膮cy Rady odczyta艂 tre艣膰 pisma (w za艂膮czeniu do protoko艂u). W pi艣mie p. Dyrektor zwraca si臋 do Rady Gminy z pro艣b膮 o przeanalizowanie wniosku o ustalenie ni偶szej op艂aty za przedszkole. Pani Papi艅ska twierdzi, i偶 100z艂 to znacz膮ca suma w bud偶etach tych spo艣r贸d rodzic贸w, kt贸rych zarobki s膮 niewielkie. Ponadto ni偶sza op艂ata mog艂aby zach臋ci膰 rodzic贸w do posy艂ania dzieci do przedszkola. Pani Dyrektor pisze tak偶e, i偶 z jej wiedzy wynika, 偶e w wielu gminach op艂aty za przedszkole s膮 ni偶sze.

9
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, przy 13 g艂osach „za” i 1 „wstrzymuj膮cym” przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.


10
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad p. Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Rady zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady Gminy
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2005-12-02 08:17:29
Data ostatniej modyfikacji : 02.12.2005 08:17
Liczba wy艣wietle艅 : 1513licznik odwiedzin: 2203936