logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XXVII/05

22 wrze艣nia 2005 roku

PROTOK脫艁 NR XXVII/05

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 22 wrze艣nia 2005 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny p. Jaros艂aw P艂atek), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Starosty Mi艅skiego na temat dzia艂alno艣ci Powiatu, w tym wsp贸艂pracy z samorz膮dem gminnym.
5. Informacja Dyrektora Zarz膮du dr贸g Powiatowych w Mi艅sku Mazowieckim na temat eksploatacji, remont贸w oraz budowy dr贸g na terenie gminy Latowicz.
6. Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR na temat bie偶膮cych spraw z zakresu dzia艂alno艣ci Biura.
7. Informacja Komendanta Gminnego OSP na temat funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy.
8. Informacja z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za pierwsze p贸艂rocze 2005 r.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXV/165/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie form zabezpieczenia prawid艂owej realizacji umowy o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu: „Budowa gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz”.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu w banku krajowym na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania „Budowa sali sportowej przy Zespole Szk贸艂 w Latowiczu”.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 r.
12. Zapoznanie z tre艣ci膮 wyst膮pienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr RIO-II-0913-/336/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
13. Informacja Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu na temat funkcjonowania biblioteki.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz w m. Latowicz i w m. Wielgolas.
15. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
16. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
17. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy r贸偶ne.
19. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
20. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Pani Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy, zaproponowa艂a zmian臋 w porz膮dku obrad polegaj膮c膮 na zamianie miejscami punkt贸w 10 i 11.
W贸jt Gminy zaproponowa艂 w艂膮czenie do porz膮dku obrad dodatkowego punktu 10a. w brzmieniu: „Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia sta艂ej op艂aty za pobyt dzieci w gminnym przedszkolu dzia艂aj膮cym w ramach Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu”.
Pan radny Stanis艂aw Parol zaproponowa艂 zamian臋 kolejno艣ci punkt贸w 9 oraz 12.
Przewodnicz膮cy Rady podda艂 ka偶d膮 ze zg艂oszonych propozycji pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych w wyniku przeprowadzonych g艂osowa艅, jednog艂o艣nie wyrazi艂a zgod臋 na dokonanie zmian w porz膮dku obrad proponowanych przez W贸jta i Skarbnika Gminy. Za zmian膮 proponowan膮 przez p. Stanis艂awa Parola glosowa艂o natomiast 12 radnych a 2 radnych wstrzyma艂o si臋 od g艂osu.
Po dokonanych zmianach porz膮dek obrad przedstawia艂 si臋 nast臋puj膮co:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Starosty Mi艅skiego na temat dzia艂alno艣ci Powiatu, w tym wsp贸艂pracy z samorz膮dem gminnym.
5. Informacja Dyrektora Zarz膮du dr贸g Powiatowych w Mi艅sku Mazowieckim na temat eksploatacji, remont贸w oraz budowy dr贸g na terenie gminy Latowicz.
6. Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR na temat bie偶膮cych spraw z zakresu dzia艂alno艣ci Biura.
7. Informacja Komendanta Gminnego OSP na temat funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy.
8. Informacja z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za pierwsze p贸艂rocze 2005 r.
9. Zapoznanie z tre艣ci膮 wyst膮pienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr RIO-II-0913-/336/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 r.
10a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia op艂aty za pobyt dzieci w gminnym przedszkolu dzia艂aj膮cym w ramach Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu w banku krajowym na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania „Budowa sali sportowej przy Zespole Szk贸艂 w Latowiczu”.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXV/165/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie form zabezpieczenia prawid艂owej realizacji umowy o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu: „Budowa gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz”.
13. Informacja Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu na temat funkcjonowania biblioteki.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz w m. Latowicz i w m. Wielgolas.
15. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
16. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
17. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy r贸偶ne.
19. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
20. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Wi臋cej wniosk贸w do proponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w przedstawionego porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Zg艂osi艂a zapytanie o nast臋puj膮cej tre艣ci:
„Panie W贸jcie, przez wszystkie lata urz臋dowania Pana, w bud偶ecie do pierwszego p贸艂rocza by艂y rezerwowane kwoty na budow臋 oczyszczalni i kanalizacji a nast臋pnie znika艂y 偶eby zr贸wnowa偶y膰 bud偶et na inne potrzebne wydatki. Teraz, kiedy robota ruszy艂a i czas oczekiwania przybli偶y艂 si臋 przygotowa艂 Pan mieszka艅com Latowicza podarunek podobny do wodoci膮gu tj. nier贸wnego traktowania mieszka艅c贸w. Przygotowane projekty oczyszczalni i kanalizacji s膮 najta艅szymi inwestycjami w wykonaniu i najs艂abszymi, je偶eli chodzi o technologi臋. Dlatego prosz臋 wyja艣ni膰, czym i jakimi parametrami oraz przepisami Pan si臋 kierowa艂, 偶e obrany system kanalizacji zosta艂 przez Pana i fachowc贸w tak wyceniony wysoko i, 偶e przygotowa艂 Pan umow臋 z mieszka艅cami na sum臋 2000z艂 bez uzgodnienia i powiadomienia Rady Gminy. To jest pierwsze. I drugie: Przygl膮daj膮c si臋 wszystkim przetargom i specyfikacji us艂ysza艂am o wielu b艂臋dach w sporz膮dzeniu specyfikacji przetargowej na budow臋 Sali gimnastycznej w Latowiczu o kwot臋 na ok. 500000z艂 i b艂臋dy w sporz膮dzeniu specyfikacji przetargowej na budow臋 oczyszczalni i pierwszego etapu kanalizacji w Latowiczu na ok. 1mln. 200ty艣 z艂. Wszystkie te razem b艂臋dy b臋d膮 bud偶et gminy kosztowa艂y 1mln. 700ty艣. z艂. Pytanie, o wskazanie, kto ponosi odpowiedzialno艣膰 za przygotowan膮 specyfikacj臋 i za wzrost koszt贸w tych inwestycji i jakie wnioski wobec tych os贸b zostan膮 wyci膮gni臋te. I nast臋pne: Chcia艂abym us艂ysze膰 na sesji w sprawach r贸偶nych odczytanie pisma z UKFiT-u dlaczego nie otrzymali艣my dofinansowania do sali gimnastycznej w wysoko艣ci 100ty艣. z艂. Nast臋pny punkt: Prosz臋 o informacje odno艣nie plac贸wki Policji. Od kiedy b臋dzie funkcjonowa艂a w Latowiczu. Nast臋pny punkt: Prosz臋 o wskazanie plac贸wki stra偶y po偶arnej, kt贸rej to p. Tarczy艅ski za艂atwi艂 samoch贸d, jaki?, za ile? i kiedy?. I od kiedy to pracownicy Urz臋du Gminy Panie W贸jcie, za nasze pieni膮dze robi膮 w godzinach pracy kampani臋 wyborcz膮 i czy tak powinno by膰?.”
Nast臋pnie g艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Z艂o偶y艂, skierowany do W贸jta Gminy, wniosek dotycz膮cy drogi gminnej – dojazdowej do p贸l, we wsi Budy Wielgoleskie. Pan radny powiedzia艂, i偶 chodzi mu o to, aby W贸jt wyst膮pi艂 do Funduszu Ochrony Grunt贸w Rolnych Urz臋du Marsza艂kowskiego o budow臋 przedmiotowej drogi. Pan Parol stwierdzi艂, 偶e „zakwalifikowanie tej drogi do budowy da艂oby w przysz艂o艣ci mo偶liwo艣膰 uzyskania 艣rodk贸w finansowych jak i mo偶liwo艣膰 realizacji”. Pan Stanis艂aw Parol zaznaczy艂, i偶 nigdy wie艣 Budy Wielgoleskie, nie korzysta艂a z tego rodzaju funduszy a droga ma status prawny drogi gminnej. Nast臋pnie p. radny zwr贸ci艂 uwag臋 na potrzeb臋 odkrzaczenia poboczy drogi oraz usuni臋cia starych, spr贸chnia艂ych, gro偶膮cych wywr贸ceniem si臋, wierzb, kt贸rych niskie konary uniemo偶liwiaj膮 rolnikom przejazd ci膮gnikami z podczepionym wysokim sprz臋tem. Pan radny zasygnalizowa艂 tak偶e potrzeb臋 zaprojektowania i wykonania na istniej膮cych s艂upach trzech punkt贸w 艣wietlnych, czego od d艂u偶szego czasu domagaj膮 si臋 mieszka艅cy.


4
INFORMACJA STAROSTY MI艃SKIEGO NA TEMAT DZIA艁ALNO艢CI POWIATU, W TYM WSP脫艁PRACY Z SAMORZ膭DEM GMINNYM

Informacj臋 przedstawi艂 p. Czes艂aw Mroczek – Starosta Mi艅ski. Pan Starosta poinformowa艂, 偶e na sesj臋 nie m贸g艂 przyby膰 p. Andrzej Solonek – Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych, dlatego postara si臋 w miar臋 mo偶liwo艣ci go zast膮pi膰.
Nast臋pnie p. Starosta przedstawi艂 informacje dotycz膮ce bie偶膮cej dzia艂alno艣ci Powiatu w sferze o艣wiaty, drogownictwa itp. oraz nakre艣li艂 plany dotycz膮ce planowanej dzia艂alno艣ci Powiatu w ci膮gu najbli偶szych kilku lat. Pan so艂tys Po zako艅czeniu wyst膮pienia przez p. Starost臋 g艂os zabra艂 p. Ryszard Podobas – so艂tys ze wsi Stawek. Stwierdzi艂, i偶 jest wiadomym, 偶e p. Starosta kandyduje w wyborach do Sejmu, w zwi膮zku z czym chcia艂by prosi膰, aby w przypadku dostania si臋 do Parlamentu poruszy艂 tam spraw臋 dodatku do emerytury, kt贸ry powinien przys艂ugiwa膰 osobom sprawuj膮cym funkcj臋 so艂tysa.
Pan radny Stanis艂aw Parol podzi臋kowa艂 Staro艣cie za pomoc Powiatu w realizacji zadania budowy drogi w Bor贸wku.
Pan W贸jt podzi臋kowa艂 Staro艣cie za dobr膮 wsp贸艂prac臋 i stwierdzi艂, 偶e to co robi Powiat to pokaz „jak nale偶y strategicznie my艣le膰 i planowa膰”.


5
INFORMACJA DYREKTORA ZARZ膭DU DR脫G POWIATOWYCH W MI艃SKU MAZOWIECKIM NA TEMAT EKSPLOATACJI, REMONT脫W ORAZ BUDOWY DR脫G NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Dyrektor Zarz膮du dr贸g Powiatowych nie m贸g艂 przyby膰 na sesj臋 Rady Gminy, w zwi膮zku z czym punkt zosta艂 pominiety.

6
INFORMACJA KIEROWNIKA BIURA POWIATOWEGO ARIMR NA TEMAT BIE呕膭CYCH SPRAW Z ZAKRESU DZIA艁ALNO艢CI BIURA

Informacj臋 na temat bie偶膮cej dzia艂alno艣ci przedstawi艂 p. Pawe艂 Jastrz臋bski – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Mi艅sku Mazowieckim. Rada przyj臋艂a informacj臋 do wiadomo艣ci.

7
INFORMACJA KOMENDANTA GMINNEGO OSP NA TEMAT FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY

Informacj臋 przedstawi艂 p. Ryszard Szajkowski – Komendant Gminny Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych w gminie Latowicz. Rada Gminy przyj臋艂a informacj臋 do wiadomo艣ci.

8
INFORMACJA Z WYKONANIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ ZA PIERWSZE P脫艁ROCZE 2005 R.

Informacj臋 z wykonania bud偶etu przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Rada Gminy przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.
9
ZAPOZNANIE Z TRE艢CI膭 WYST膭PIENIA POKONTROLNEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE NR RIO-II-0913-/336/2005 Z DNIA 25 SIERPNIA 2005 R.

Pani Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy zapozna艂a radnych z tre艣ci膮 wyst膮pienia pokontrolnego dotycz膮cego protoko艂u z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w Urz臋dzie Gminy Latowicz w dniach od 7 czerwca 2005 r. do 22 lipca 2005 r. (wyst膮pienie w za艂膮czeniu do protoko艂u). Rada przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.


10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA 2005 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, (nieobecni: p. P艂atek i p. Skwara) podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 r.– uchwa艂a Nr XXVII/173/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


10a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA OP艁ATY ZA POBYT DZIECI W GMINNYM PRZEDSZKOLU DZIA艁AJ膭CYM W RAMACH ZESPO艁U SZK脫艁 W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, i偶 w projekcie uchwa艂y proponuje utrzymanie op艂aty na poziomie ustalonym przez poprzedni膮 uchwa艂臋 czyli 100z艂. Ponadto proponuje wprowadzi膰 zni偶k臋 50% w op艂acie za pobyt w przedszkolu drugiego i ewentualnie ka偶dego nast臋pnego dziecka z tej samej rodziny.
Pan radny Jerzy Papi艅ski powiedzia艂, 偶e z tego co wie, to aktualnie nie ma takiego przypadku, aby w przedszkolu przebywa艂o wi臋cej jak jedno dziecko z tej samej rodziny. Nast臋pnie p. radny stwierdzi艂, i偶 jego zdaniem op艂ata podstawowa w wysoko艣ci 100z艂 jest za wysoka. Nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e do tego dochodzi jeszcze op艂ata 100z艂 za wy偶ywienie. Pan Papi艅ski zaproponowa艂 obni偶enie op艂aty podstawowej.
Pan radny S艂awomir 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e jego zdaniem rozpatruj膮c przedmiotow膮 spraw臋 nale偶y pami臋ta膰 (poniewa偶 obie sprawy si臋 wi膮偶膮), i偶 p. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu z艂o偶y艂a wniosek o zatrudnienie dodatkowej osoby do pomocy w przedszkolu. Pan radny poinformowa艂, i偶 Komisja Rolnictwa, kt贸rej jest Cz艂onkiem rozpatrywa艂a na swoim posiedzeniu t膮 kwesti臋. Starano si臋 znale藕膰 jak najlepsz膮 form臋 zatrudnienia pracownika do przedszkola. Zdanie Komisji by艂o takie, aby by艂a to praca na umow臋 zlecenie z okresem zawarcia umowy do ko艅ca bie偶膮cego roku szkolnego – by艂aby to najta艅sza forma zatrudnienia. Pan S艂awomir 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e trzeba zastanowi膰 si臋 jak rozwi膮za膰 oba zagadnienia tzn. op艂at臋 przedszkoln膮 oraz ewentualne zwi臋kszenie zatrudnienia w przedszkolu.
Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e w przesz艂o艣ci do pracy w przedszkolu przyj臋ta zosta艂a p. Flis. Nast臋pnie przedszkole zosta艂o rozwi膮zane a p. Flis pozosta艂a zatrudniona w szkole. Pani 艢luzek stwierdzi艂a, 偶e z powy偶szego wynika, i偶 etat, o jaki prosi p. Dyrektor zosta艂 ju偶 w przesz艂o艣ci stworzony i teraz nale偶a艂oby tylko zmieni膰 zakres czynno艣ci p. Flis tak 偶eby mog艂a pracowa膰 jako pomoc w przedszkolu. Nie ma potrzeby zatrudniania nowej osoby.
Pan 艢wi膮tek zauwa偶y艂, i偶 dzia艂alno艣膰 przedszkola wymaga m.in. wykonywania przez pracownik贸w obs艂ugi w szkole dodatkowych czynno艣ci takich jak np. przenoszenie posi艂k贸w dla dzieci z kuchni szkolnej.
Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e jest osoba, kt贸ra mo偶e to robi膰.
Pani Hanna Banasiak – so艂tys z Latowicza (rejon III) powiedzia艂a, 偶e pracowa艂a jako opiekunka w przedszkolu w ramach zast臋pstwa, w okresie dzia艂alno艣ci przedszkola, o jakim wspomnia艂a p. 艢luzek. Pani Banasiak stwierdzi艂a, i偶 wtedy posi艂ki dla dzieci tak偶e by艂y przynoszone – p. Flis przynosi艂a te posi艂ki a tak偶e sprz膮ta艂a pomieszczenia. Ponadto panie wo藕ne pomaga艂y w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w przypadku wychodzenia na spacer. Dzieci by艂o wtedy ponad 20 (3,4 i 5-latki).
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e na posiedzeniach komisji, w kt贸rych uczestniczy艂 radni informowani byli o kwestii ewentualnego zorganizowania dodatkowej osoby do pracy w przedszkolu w ramach istniej膮cego zatrudnienia i tylko taki wariant by艂 przez radnych rozpatrywany.
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 pro艣ba o dodatkowy etat dla przedszkola zosta艂a zawarta w pi艣mie od p. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu skierowanym do W贸jta Gminy.
Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂, czy s膮 jeszcze jakie艣 pytania do projektu uchwa艂y o op艂acie przedszkolnej?
Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e zg艂asza wniosek o ustalenie op艂aty za pobyt dziecka w przedszkolu w wysoko艣ci 60z艂.
Pan radny Jan Doma艅ski zg艂osi艂 wniosek o ustalenie przedmiotowej op艂aty na 80z艂 z zachowaniem 50% zni偶ki proponowanej przez W贸jta.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej wniosk贸w ani pyta艅, Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e wnioski b臋d膮 g艂osowane w kolejno艣ci. Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy rozpocz膮艂 zgodnie z przepisami g艂osowanie wniosk贸w pocz膮wszy od najdalej id膮cego i podda艂 jako pierwszy pod g艂osowanie zawarty w projekcie uchwa艂y wniosek W贸jta Gminy zak艂adaj膮cy ustalenie op艂aty za pobyt w przedszkolu na 100z艂 oraz zni偶k臋 50% na drugie i ka偶de kolejne dziecko przebywaj膮ce w przedszkolu, pochodz膮ce z tej samej rodziny.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, (nieobecny p. P艂atek) przy 1 g艂osie „za” oraz 13 g艂osach „wstrzymuj膮cych” popar艂a wniosek W贸jta Gminy i tym samym podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia op艂aty za pobyt dzieci w przedszkolu dzia艂aj膮cym w ramach Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu, w formie zaproponowanej przez W贸jta Gminy – uchwa艂a Nr XXVII/174/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady odczyta艂 pismo od p. Joanny Papi艅skiej – Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu, zawieraj膮ce wniosek o uchwalenie zmiany w regulaminie okre艣laj膮cym zasady przyznawania dodatk贸w dla nauczycieli poniewa偶 aktualny regulamin nie uwzgl臋dnia dodatku za wychowawstwo w przedszkolu (pismo w za艂膮czeniu).
Pani Alina Saracka – radca prawny UG wyja艣ni艂a, 偶e analizowa艂a przedmiotowa spraw臋 i s膮dzi, i偶 na podstawie aktualnie obowi膮zuj膮cego regulaminu mo偶na bez przeszk贸d wyp艂aca膰 dodatek za wychowawstwo oddzia艂u przedszkolnego czyli zmiana w regulaminie jest zb臋dna.


11
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEGO KREDYTU W BANKU KRAJOWYM NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM ZADANIA „BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZK脫艁 W LATOWICZU”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e w chwili ustalania bud偶etu, w kt贸rym by艂a budowa sali gimnastycznej w Latowiczu p. W贸jt zapewnia艂, i偶 rozpocznie inwestycj臋, gdy otrzyma potwierdzenie, 偶e otrzyma gmina planowane dofinansowanie (dotacj臋) na to zadanie.
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e potwierdzeniem tego, i偶 gmina otrzyma pieni膮dze jest umowa podpisana przez Wojewod臋 Mazowieckiego.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, 11 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „przeciw” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu w banku krajowym na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania „Budowa sali sportowej przy Zespole Szk贸艂 w Latowiczu”– uchwa艂a Nr XXVII/175/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


12
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y NR XXV/165/05 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 14 LIPCA 2005 R. W SPRAWIE FORM ZABEZPIECZENIA PRAWID艁OWEJ REALIZACJI UMOWY O DOFINANSOWANIE ZE 艢RODK脫W EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PROJEKTU: „BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W KOMUNALNYCH ORAZ I ETAPU SIECI KANALIZACYJNEJ W M. LATOWICZ”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, 11 g艂osami „za” przy 1 „przeciw” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXV/165/05 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie form zabezpieczenia prawid艂owej realizacji umowy o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu: „Budowa gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz” – uchwa艂a Nr XXVII/176/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


13
INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LATOWICZU NA TEMAT FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

Informacj臋 przedstawi艂a p. Anna Niedek – Kierownik GBP (informacja stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).

14
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYRA呕ENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ W M. LATOWICZ I W M. WIELGOLAS

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta. Poinformowa艂 m.in., 偶e proponowane do sprzeda偶y nieruchomo艣ci maj膮 powierzchni臋, odpowiednio: 0,4801ha (Latowicz) oraz 0,3000ha (Wielgolas).
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 9 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz w m. Latowicz i w m. Wielgolas – uchwa艂a Nr XXVII/177/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


15
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os poinformowa艂, i偶 w dniu 21 sierpnia wraz z p. W贸jtem uczestniczy艂 w do偶ynkach parafialnych. W dniu 12 wrze艣nia bra艂 udzia艂 w posiedzeniu Zarz膮du Gminnego OSP, na kt贸rym om贸wiono akcj臋 „Sprz膮tanie 艢wiata” oraz zawody stra偶ackie. Ponadto, wsp贸lnie z W贸jtem Gminy odby艂 rozmow臋 z Proboszczem Parafii Latowicz na temat ewentualnej lokalizacji boiska na terenie nieruchomo艣ci nale偶膮cej do parafii. Opr贸cz tego odbywa艂 cotygodniowe dy偶ury w Urz臋dzie Gminy oraz bra艂 udzia艂 w posiedzeniach Komisji.

16
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).


17
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e odpowied藕 na zapytanie zg艂oszone przez p. Jadwig臋 艢luzek zostanie udzielona pisemnie.


18
SPRAWY R脫呕NE

Pan Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta poinformowa艂, 偶e Telekomunikacja Polska doposa偶y艂a central臋 w Latowiczu i osoby, kt贸re s膮 przy艂膮czone do tej centrali maj膮 mo偶liwo艣膰 instalacji u siebie sta艂ego 艂膮cza dost臋powego do internetu (neostrada). Opr贸cz tego pojawi艂a si臋 firma, kt贸ra ma zamiar rozprowadza膰 Internet droga radiow膮. Na razie firma bada zapotrzebowanie na tego rodzaju us艂ug臋 na terenie gminy.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e Zesp贸艂 Szk贸艂 w Wielgoleskie ma szans臋 na uzyskanie zestawu komputer贸w, ale warunkiem jest dost臋p szerokopasmowy do internetu. Pan radny stwierdzi艂, i偶 nale偶y zrobi膰 wszystko, aby ten warunek spe艂ni膰 i skorzysta膰 z nadarzaj膮cej si臋 okazji otrzymania bezp艂atnie zestawu komputer贸w.

Pan radny Andrzej Gizi艅ski poinformowa艂 o przeprowadzonej przez mieszka艅c贸w gminy Latowicz w dniach 19 – 20 wrze艣nia 2005 r. akcji „Sprz膮tanie 艢wiata”. W dniu 19 wrze艣nia sprz膮ta艂 Zesp贸艂 Szk贸艂 w Wielgolesie oraz Szko艂a Podstawowa w Transborze natomiast w dniu 20 wrze艣nia sprz膮ta艂 Zesp贸艂 Szk贸艂 w Latowiczu i Szko艂a Podstawowa w D臋bem Ma艂ym. Ponadto grupa uczni贸w z Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu bra艂a udzia艂 w sprz膮taniu brzeg贸w rzeki 艢wider na odcinku od Seroczyna do W贸lki D艂u偶ewskiej. Sprz膮tanie odbywa艂o si臋 podczas sp艂ywu kajakami – uzbierano g艂贸wnie opakowania plastikowe, szklane oraz metalowe puszki po piwie (艂膮cznie kilkana艣cie work贸w).

Pani Skarbnik poinformowa艂a, 偶e nadchodzi czas konstruowania bud偶etu na rok 2006, w zwi膮zku z czym prosi radnych i so艂tys贸w o zg艂aszanie wniosk贸w do projektu bud偶etu.

Pan Jan Doma艅ski zapyta艂 co dzieje si臋 z budynkiem dawnej mleczarni w Latowiczu, bowiem panuje tam du偶y ba艂agan.
W贸jt Gminy poinformowa艂, i偶 w艂a艣cicielem tej nieruchomo艣ci jest nadal fundacja o nazwie „Ta Fajna Fundacja”. W艂a艣ciciel p艂aci gminie w terminie podatek od nieruchomo艣ci. 艢lad贸w dzia艂alno艣ci „Fundacji” jak dot膮d nie wida膰 (opr贸cz wywiezienia z posesji znajduj膮cych si臋 tam element贸w metalowych). Je艣li chodzi o nieporz膮dek panuj膮cy na terenie nieruchomo艣ci to gmina mo偶e najwy偶ej interweniowa膰 w ograniczonym zakresie, w oparciu o ustaw臋 o utrzymaniu czysto艣ci.

Przewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 pismo od p. dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu zawieraj膮ce pro艣b臋 o zatrudnienie osoby do pomocy w uruchomionym od wrze艣nia przedszkolu (o czym by艂a ju偶 mowa w pkt. „10a” porz膮dku obrad).
Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e prosi o odtworzenie umowy o prac臋 oraz zakresu czynno艣ci dla zatrudnionej w przesz艂o艣ci w przedszkolu a obecnie pracuj膮cej w szkole p. Flis. Pani radna poprosi艂a o przedstawienie przedmiotowych dokument贸w na jednym z posiedze艅 komisji.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e jego zdaniem trudno jest tylko jednej osobie sprawowa膰 prawid艂ow膮 opiek臋 nad dzie膰mi w przedszkolu i osoba taka powinna by膰, chocia偶by ze wzgl臋du na bezpiecze艅stwo dzieci wspomagana przez drugiego pracownika.
Pani radna 艢luzek zgodzi艂a si臋 z powy偶szym a nast臋pnie stwierdzi艂a, 偶e dlatego w艂a艣nie zosta艂a zatrudniona niegdy艣 p. Flis i obecnie trzeba tylko zmieni膰 jej zakres czynno艣ci.
Pani so艂tys Hanna Banasiak powiedzia艂a, 偶e p. Flis zosta艂a zatrudniona w kuchni – ona przynosi艂a dzieciom posi艂ki a p. wo藕na pomaga艂a wychowawczyni np. w ubieraniu dzieci itp. czynno艣ciach.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nikt nie kwestionuje zasadno艣ci zabezpieczenia dodatkowej osoby do opieki na dzie膰mi w przedszkolu tylko chodzi o to, i偶 p. Dyrektor chodzi o zatrudnienie kogo艣 z zewn膮trz, stworzenie nowego etatu a Radzie chodzi o za艂atwienie tej sprawy w ramach istniej膮cego aktualnie zatrudnienia.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski zauwa偶y艂, 偶e je艣li bra膰 pod uwag臋 ewentualne zaanga偶owanie do opieki nad dzie膰mi jednej z wo藕nych, to nale偶y stwierdzi膰, i偶 – przynajmniej w okresie kiedy pracowa艂 on w szkole w Latowiczu – wszystkie wo藕ne mia艂y bardzo du偶o pracy (bardzo du偶e powierzchnie do sprz膮tania przypadaj膮ce na jedn膮 osob臋). W tej sytuacji nie wydaje si臋 mo偶liwe skierowanie wo藕nej do pracy w przedszkolu.19
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 10 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

20
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad p. Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Rady zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady Gminy
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2005-12-02 08:20:11
Data ostatniej modyfikacji : 02.12.2005 08:20
Liczba wy艣wietle艅 : 1836licznik odwiedzin: 2203997