logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Og艂oszone przetargi
Przebudowa drogi gminnej Budziska-G贸zd - przetarg na wykonanie

Przebudowa drogi gminnej Budziska-G贸zd

IPPR.271.5.2016 Latowicz, 31 maja 2016r.

Dotyczy Przebudowa drogi gminnej Budziska-G贸zd
Numer og艂oszenia w BZP: 62491 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy:

zam贸wienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz , ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, woj. mazowieckie, tel. 025 7521080 w. 15, faks 025 7521080 w. 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa drogi gminnej Budziska-G贸zd.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przebudowa drogi gminnej Budziska - G贸zd od km 0+710 do km 1+436, w tym: przygotowanie i uzupe艂nienie warstwy konstrukcyjnej, u艂o偶enie warstwy wi膮偶膮cej i 艣cieralnej o grubo艣ci 2x 4 cm wraz z poboczami na odcinku 726 m.
II.1.5)
V
przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
do 50% warto艣ci zam贸wienia podstawowego
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 6000z艂
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Wype艂niony za艂. nr 2 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Wype艂niony za艂. nr 2 do SIWZ
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Wype艂niony za艂. nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Wype艂niony za艂. nr 2 i 5 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Wype艂niony za艂. nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
wykaz rob贸t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz z za艂膮czeniem dowod贸w dotycz膮cych najwa偶niejszych rob贸t, okre艣laj膮cych, czy roboty te zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone;
wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiot贸w przedk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty dotycz膮ce podmiot贸w, zasobami kt贸rych b臋dzie dysponowa艂 wykonawca:
inne dokumenty dotycz膮ce sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wype艂niony za艂. nr 7 do SIWZ;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:
1 - Cena - 95
2 - Okres gwarancji - 5
IV.2.2)

nie b臋dzie przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych tj. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) mo偶liwo艣膰 zmiany postanowie艅 niniejszej Umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wyst膮pienia jednej z nast臋puj膮cych okoliczno艣ci: 1) zmiany os贸b okre艣lonych w 搂 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy 2) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach okre艣lonych w 搂 6 ust. 7, 8 i 10 wzoru umowy 3) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w 搂 3 ust. 3 wzoru umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)聽Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.latowicz.samorzady.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Latowiczu, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz - sekretariat.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Urz膮d Gminy w Latowiczu, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz -sala posiedze艅.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nieW贸jt Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC242.5 KB POBIERZ1-siwz01.06.2016 15:14113
.DOC1895 KB POBIERZ2-STWiOR01.06.2016 15:15112
?3806.5 KB POBIERZ3-PB01.06.2016 15:16116
graf.22 KB POBIERZ4-rys101.06.2016 15:1691
graf.11 KB POBIERZ5-rys201.06.2016 15:1891

Autor : T.Nowicki
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2016-06-01 15:11:09
Data ostatniej modyfikacji : 01.06.2016 15:11
Liczba wy艣wietle艅 : 420licznik odwiedzin: 2159442