logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Og艂oszone przetargi
Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu-przetarg

Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu

Og艂oszenie nr 306692 - 2016 z dnia 2016-09-08 r.
Latowicz: Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego
Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych
nie

Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy
nie
Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania
nie
Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych
nie

Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej - maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek 6, 05334 Latowicz, woj. mazowieckie, pa艅stwo , tel. 025 7521080 w. 15, e-mail uglatowicz@interia.pl, faks 025 7521080 w. 29.
Adres strony internetowej (URL): sekretariat@gmina-latowicz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa
I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):
Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)
tak
sekretariat@gmina-latowicz.pl

Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
tak
sekretariat@gmina-latowicz.pl

Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
tak
Inny spos贸b:
przekazem pocztowym, osobi艣cie w sekretariaciu Urz臋du Gminy Latowiz
Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
tak
Inny spos贸b:
przekazem pocztowym, osobi艣cie w sekretariacie Urz臋du Gminy Latowicz
Adres:
Urz膮d Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
nie
Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu
Numer referencyjny:
Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:
Nie


II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na przebudowie ulic Rynek i Senatorskiej w ci膮gu ulic Rynek i Senatorskiej w miejscowo艣ci Latowicz. Przebudowa ulic realizowana b臋dzie na dz. ew.556/2 (ul Rynek i Senatorska), , dz. ew. 537 (przebudowa skrzy偶owania z ulic膮 Ogrodow膮) ,dz. ew. 606 (ul. Rynek) 2. Zakres prac drogowych: roboty rozbi贸rkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, wycinka drzew, kraw臋偶niki, obrze偶a, 艣ciek, podbudowa, nawierzchnia bitumiczna, chodniki, skrzy偶owania, progi zwalniaj膮ce z kostki, regulacj臋 studzienek wod-kan, zjazdy, pobocza, przepusty pod zjazdami, roboty odwodnieniowe, umocnienie rowu, oznakowanie, urz膮dzenia bezpiecze艅stwa ruchu, inwentaryzacja powykonawcza, Zakres prac drogowych obejmuje m.in: -wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o pow. 2890,97m2 w tym:
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?48.6 KB POBIERZSIWZ, za艂膮czniki08.09.2016 18:5392
.DOC45 KB POBIERZza艂 nr 1 har-dr08.09.2016 18:5449
.DOC38 KB POBIERZza艂 nr 2 har-odwodnienie08.09.2016 18:5557
.DOC110.5 KB POBIERZza艂 nr 3 kosztof przeb-dr08.09.2016 18:5569
.DOC176 KB POBIERZza艂 nr 4 kosztof przeb-odwod08.09.2016 18:5667
?17.6 KB POBIERZza艂 nr 4 opis przedm08.09.2016 18:5646
?31456.1 KB POBIERZpb-drogowy08.09.2016 19:0668
?5461.8 KB POBIERZpb-odwodnienie08.09.2016 19:0861
.DOC61.5 KB POBIERZog艂oszenie -BZP09.09.2016 08:0354
?24.9 KB POBIERZog艂oszenie-2--BZP22.09.2016 14:4036
.DOC137.5 KB POBIERZkoszt ofertowy skoryg22.09.2016 14:4644
.PDF3773.1 KB POBIERZmat do zg艂. rob bud22.09.2016 14:4741
.PDF7949 KB POBIERZproj sta艂ej org ruchu22.09.2016 14:4847
.PDF3317.4 KB POBIERZwyk-br drogowa22.09.2016 14:5039
?49 KB POBIERZSIWZ, za艂膮czniki- aktualizacja -22.09.2016r22.09.2016 14:5146
.DOC15 KB POBIERZPytanie -122.09.2016 14:5250
.DOC14 KB POBIERZdr- Sen-Ryn-Pyt226.09.2016 13:4645
?15.7 KB POBIERZDR Sen-Ryn-Og艂oszenie -26.06.16r.26.09.2016 13:4742
.PDF861.7 KB POBIERZ26.09.2016 13:4948
.PDF861.7 KB POBIERZSTWiOR-br drogowa26.09.2016 13:5046
.DOC106 KB POBIERZzaktualizowany wz贸r umowy-27.09.2016r.27.09.2016 14:5645

Autor : T.Nowicki
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Reda
Data wprowadzenia : 2016-09-08 18:51:41
Data ostatniej modyfikacji : 09.09.2016 08:00
Liczba wy艣wietle艅 : 613

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Reda  08.09.2016 18:51poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2159377