logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR IV/02

30 grudnia 2002 roku

PROTOK脫艁 NR IV/02

z sesji Rady Gminy w Latowiczu
odbytej dnia 30 grudnia 2002 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy w Latowiczu

1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Jerzy Papi艅ski o godzinie 9 35 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek – W贸jt Gminy;
2. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,
Obradom przys艂uchiwa艂a si臋 p. Anna Spodar z tygodnika „Co s艂ycha膰”.

2
UCHWALENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂 przekazany wcze艣niej wszystkim radnym, nast臋puj膮cy porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Uchwalenie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Latowiczu na rok 2003.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy w Latowiczu na rok 2003.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2002.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2003.
8. Informacja z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
9. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy r贸偶ne.
11. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
12. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska w kwestii ewentualnego w艂膮czenia do porz膮dku obrad nowych punkt贸w.
Wniosk贸w odno艣nie wprowadzenia do przedstawionego porz膮dku obrad dodatkowych punkt贸w nie wniesiono, wobec czego przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Radni nie wnie艣li 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU PRACY RADY GMINY W LATOWICZU NA ROK 2003

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Jerzy Papi艅ski. Na rok 2003 zaplanowano sze艣膰 sesji Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwa艂y radni nie wnie艣li pyta艅, wobec czego Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 13 g艂osami „za” przy 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Latowiczu na rok 2003, kt贸ra stanowi za艂膮cznik do protoko艂u – uchwa艂a nr IV/19/02.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLAN脫W PRACY STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY W LATOWICZU NA ROK 2003

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 Przewodnicz膮cy Rady Gminy. Przewodnicz膮cy poszczeg贸lnych Komisji Rady Gminy przedstawili plany pracy na rok 2003. Na rok 2003 zaplanowano nast臋puj膮ca liczb臋 posiedze艅 poszczeg贸lnych Komisji Rady Gminy:
1) Komisja Rewizyjna – 9 posiedze艅
2) Komisja Planowania Bud偶etu i Finans贸w – 8 posiedze艅
3) Komisja Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony Przeciwpo偶arowej i Ochrony 艢rodowiska – 8 posiedze艅
4) Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej – 7 posiedze艅
5) Komisja Rolnictwa – 8 posiedze艅
Do przedstawionego projektu uchwa艂y radni nie wnie艣li pyta艅, wobec czego Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 13 g艂osami „za” przy 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy w Latowiczu na rok 2003, kt贸ra stanowi za艂膮cznik do protoko艂u – uchwa艂a nr IV/20/02.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2002

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada gminy w obecno艣ci 15 radnych, 13 g艂osami „za” przy 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2002, kt贸ra stanowi za艂膮cznik do protoko艂u – uchwa艂a nr IV/21/02.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ NA ROK 2003

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Nast臋pnie p. Skarbnik odczyta艂a opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwa艂y bud偶etowej (w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Po zaprezentowaniu projektu uchwa艂y g艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Stwierdzi艂, 偶e przy konstruowaniu uchwa艂y bud偶etowej brano pod uwag臋, i偶 nale偶y d膮偶y膰 do dyscyplinowania wydatk贸w. Poinformowa艂, 偶e obecnie opracowywana jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia dla potrzeb przetargu na budow臋 stacji uzdatniania wody w Chy偶ynach oraz pierwszego etapu sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami. Jest to trudne, poniewa偶 ze wzgl臋du na planowany udzia艂 w inwestycji 艣rodk贸w pochodz膮cych z funduszu przedakcesyjnego SAPARD, przetarg musi by膰 przeprowadzony na zasadach okre艣lonych przez Uni臋 Europejsk膮. W贸jt poprosi艂 radnych aby g艂osuj膮c nad uchwa艂膮 bud偶etow膮 wzi臋li pod uwag臋, 偶e budowa wodoci膮g贸w jest zadaniem priorytetowym.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Stwierdzi艂a, 偶e zawsze g艂osowa艂a za po偶yczkami i kredytami zaci膮ganymi na budow臋 wodoci膮gu, ale p. W贸jt zapewnia艂, i偶 wa偶n膮, priorytetow膮 spraw膮 jest te偶 kanalizacja. W tej sprawie nie zosta艂o dotychczas nic zrobione a sytuacja z odprowadzaniem 艣ciek贸w jest fatalna. S膮 one wywo偶one w r贸偶ne nieodpowiednie miejsca np. do las贸w lub na drogi. Pani radna stwierdzi艂a, 偶e z powodu nieuj臋cia budowy oczyszczalni 艣ciek贸w w bud偶ecie na rok 2003 b臋dzie g艂osowa艂a przeciwko uchwale bud偶etowej. Doda艂a r贸wnie偶, 偶e zamierza zdopingowa膰 gmin臋 do dofinansowywania mieszka艅com wywozu 艣ciek贸w do oczyszczalni. Nast臋pnie p. radna zauwa偶y艂a, i偶 tworzy si臋 oszcz臋dno艣ci poprzez ograniczanie liczby posiedze艅 Komisji Rady a jednocze艣nie nauczyciele oraz urz臋dnicy otrzymuj膮 podwy偶ki.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, 偶e przyczyna, z powodu kt贸rej nie rozpoczyna si臋 budowy oczyszczalni 艣ciek贸w jest taka, 偶e ju偶 obecnie zad艂u偶enie gminy jest znaczne. Opr贸cz tego nie mo偶na mie膰 do ko艅ca pewno艣ci, i偶 wszystko u艂o偶y si臋 pomy艣lnie w kwestii skorzystania ze 艣rodk贸w z SAPARDU, poniewa偶 s膮 to sprawy nowe, kt贸rych 偶adna gmina jeszcze nie przechodzi艂a. W tej sytuacji, je艣li jest tyle niepewno艣ci, nie mo偶na w艂膮cza膰 w bud偶et na rok 2003 budowy oczyszczalni. Odnosz膮c si臋 do kwestii podwy偶ek p. W贸jt stwierdzi艂, 偶e o podwy偶kach dla nauczycieli decyduje Karta Nauczyciela. Podwy偶ki te musz膮 by膰 zrealizowane i gmina nie ma na to wp艂ywu. Co do proponowanych 4% podwy偶ki dla pracownik贸w to nale偶y powiedzie膰, i偶 wynosi ona dan膮 kwot臋 bowiem 4% otrzymaj膮 tak偶e nauczyciele. Chodzi艂o o to aby by艂o sprawiedliwie. Co do zasadno艣ci przyznania urz臋dnikom podwy偶ki, to pami臋ta膰 trzeba, 偶e w ubieg艂ym roku p艂ace pracownik贸w Urz臋du Gminy by艂y zamro偶one.
G艂os zabra艂 p. radny Jan Doma艅ski. Spyta艂 W贸jta Gminy czy wszyscy pracownicy Urz臋du Gminy otrzymaj膮 4% podwy偶ki?
Pan W贸jt odpowiedzia艂, 偶e on sam o tym zdecyduje, poniewa偶 najlepiej jest w stanie oceni膰 prac臋 swoich pracownik贸w. W sumie, w skali Urz臋du podwy偶ka wyniesie 4% ale w praktyce jedni pracownicy otrzyma膰 mog膮 np. 3% a inni np. 5%.
G艂os zabra艂 p. radny Tadeusz Szczepa艅czyk. Powiedzia艂, i偶 wed艂ug niego wszyscy pracownicy powinni otrzyma膰 tak膮 sam膮 podwy偶k臋 pensji, bez r贸偶nicowania.
G艂os zabra艂 p. Ryszard Podobas – so艂tys ze wsi Stawek. Powiedzia艂, 偶e po wej艣ciu Polski do Unii Europejskiej jeszcze wnikliwiej ni偶 obecnie badana b臋dzie czysto艣膰 urz膮dze艅 oraz jako艣膰 wody w gospodarstwach. Wobec powy偶szego budow臋 wodociag贸w z ca艂膮 pewno艣ci膮 uzna膰 nale偶y za zadanie priorytetowe.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 nikt nie przeczy, 偶e budowa wodoci膮g贸w jest priorytetem. Nast臋pnie, odnosz膮c si臋 do kwestii o艣wiatowych stwierdzi艂, i偶 Komisja Rewizyjna zastanawia艂a si臋 nad sposobem dzielenia 艣rodk贸w przeznaczonych na dofinansowanie kszta艂cenia nauczycieli. Stwierdzono, 偶e 艣rodki s膮 dzielone nier贸wno. Pan radny stwierdzi艂, 偶e Rada Gminy chcia艂aby wiedzie膰 dlaczego tak jest. Powiedzia艂, i偶 chcia艂by aby 艣rodki przeznaczone na dofinansowanie by艂y „dobrze dzielone”. Nale偶y bra膰 pod uwag臋 m.in. wiek osoby, kt贸ra otrzymuje 艣rodki na kszta艂cenie. Wiadomo, 偶e du偶膮 kwot臋 otrzyma艂 zatrudniony niedawno anglista. Pan radny wni贸s艂 r贸wnie偶 uwag臋, 偶e by艂oby wskazane aby tak偶e dzieci z D臋bego Ma艂ego oraz z Transboru uczone by艂y j臋zyka angielskiego.
G艂os zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski. Stwierdzi艂, 偶e istniej膮 r贸偶ne formy kszta艂cenia nauczycieli np. kursy, studia itd. Z tego wynik艂y r贸偶nice w kwotach jakie przyznano poszczeg贸lnym osobom. Odnosz膮c si臋 do kwestii zatrudnienia specjalisty do nauki j臋zyka angielskiego, powiedzia艂, 偶e nie by艂o innych, lepszych ch臋tnych. Wynaj臋cie firmy by艂oby kosztowniejsze. Opr贸cz tego nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 przy obecnych, niskich pensjach nauczycielskich nie mo偶na liczy膰 na to, 偶e do pracy w naszych szko艂ach zg艂asza膰 si臋 b臋d膮 wybitni fachowcy.
G艂os zabra艂 Przewodnicz膮cy Rady – p. Jerzy Papi艅ski. Stwierdzi艂, 偶e projekt uchwa艂y bud偶etowej nie jest mo偶e doskona艂y ale przy jego ocenie nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e konstruowany by艂 w przej艣ciowym, trudnym dla gminy okresie. Ponadto zastanawiaj膮c si臋 nad g艂osowaniem trzeba pami臋ta膰, i偶 prowadzone s膮 du偶e, bardzo wa偶ne dla gminy inwestycje. Przewodnicz膮cy Rady poprosi艂 radnych o poparcie przedstawionego projektu uchwa艂y bud偶etowej.
G艂os zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski. Przypomnia艂 o uzyskanym przez W贸jta blisko 70% poparciu jakie uzyska艂 w bespo艣rednich wyborach co 艣wiadczy o du偶ym zaufaniu u wyborc贸w.
W zwi膮zku z tym, i偶 偶adnych nowych wniosk贸w ani zapyta艅 nie zg艂oszono, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za”, przy 1 g艂osie „przeciw” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2003, kt贸ra stanowi za艂膮cznik do protoko艂u - uchwa艂a nr IV/22/02.7
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI


W贸jt Gminy przedstawi艂 radnym informacje z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzysesyjnym.
P. W贸jt poinformowa艂, 偶e w przedmiotowym okresie odby艂y si臋 zebrania wiejskie we wszystkich 20 so艂ectwach na terenie gminy Latowicz.
G艂贸wnymi punktami porz膮dku obrad na zebraniach by艂y:
- przedstawienie projektu bud偶etu gminy Latowicz na rok 2003
- wyb贸r so艂tys贸w oraz cz艂onk贸w rad so艂eckich
- przeznaczenie 艣rodk贸w samorz膮dowych so艂ectw na rok 2003
W贸jt Gminy przedstawi艂 wyniki wybor贸w so艂eckich i pogratulowa艂 wybranym so艂tysom. Nast臋pnie podzi臋kowa艂 ust臋puj膮cym so艂tysom i wr臋czy艂 im stosowne, pami膮tkowe podzi臋kowania wraz z 偶yczeniami.
Nast臋pnie p. W贸jt poinformowa艂 radnych o trwaj膮cych przygotowaniach materia艂贸w do przeprowadzenia przetargu na budow臋 Stacji Uzdatniania Wody w Chy偶ynach oraz pierwszego etapu sieci wodoci膮gowej.
W贸jt Gminy wspomnia艂 tak偶e, i偶 obecnie trwaj膮 prace projektowe odno艣nie przebiegu trasy wodoci膮gu w Budach Wielgoleskich i Bor贸wku.

12
SPRAWY R脫呕NE

W贸jt Gminy przedstawi艂 pismo od p. Piotra Nalepy – prezesa Fundacji Pomocy Dzieciom i M艂odzie偶y „Pociechom”.
W pi艣mie, p. Piotr Nalepa przedstawi艂 plan przebudowy przez Fundacj臋 budynku by艂ej mleczarni w Latowiczu i stworzenia w nim o艣rodka rehabilitacyjno – rekreacyjnego (kopia pisma w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Pismo zawiera m.in. pro艣b臋 do W贸jta Gminy Latowicz o odst膮pienie od zabezpieczenia hipotecznego by艂ej mleczarni.
W贸jt poprosi艂 radnych o ustosunkowanie si臋 poprzez g艂osowanie do pro艣by z艂o偶onej przez p. Piotra Nalep臋.
Przewodniczacy Rady podda艂 powy偶sze pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 5 g艂osami „za” przy 10 g艂osach „wstrzymuj膮cych” odnios艂a si臋 pozytywnie do pro艣by p. Piotra Nalepy i tym samym wyrazi艂a zgod臋 na wyst膮pienie W贸jta Gminy do s膮du o wykre艣lenie hipoteki przymusowej odno艣nie budynku by艂ej mleczarni w Latowiczu.

Przewodnicz膮cy Rady odczyta艂 wniosek podpisany przez 7 radnych oraz 4 so艂tys贸w i skierowany do W贸jta oraz do Rady Gminy w Latowiczu.
Wniosek zawiera propozycj臋, aby budow臋 g艂贸wnej sieci wodoci膮gowej z Chy偶yn przez D臋be Ma艂e, Go艂e艂膮ki, Budziska, Genera艂owo, Redzy艅skie wykona膰 zgodnie z planem w 2003 r. natomiast kolonie w/w miejscowo艣ci zwodoci膮gowa膰 w roku nast臋pnym.
W贸jt Gminy, ustosunkowuj膮c si臋 do powy偶szego stwierdzi艂, 偶e w obecnej chwili nie widzi mo偶liwo艣ci dokonania proponowanych we wniosku zmian.

W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e w dniach 14 i 15 grudnia 2002 r. w Wielgolesie odby艂 si臋 konkurs gry w pi艂k臋 siatkow膮 dru偶yn amatorskich.
Kolejno艣膰 zaj臋tych miejsc przedstawi艂a si臋 nast臋puj膮co:
1. Dru偶yna Przemys艂awa Bojanowskiego z Latowicza
2. Dru偶yna PSP z Mi艅ska Mazowieckiego
3. Dru偶yna Samorz膮du Gminy Latowicz
4. Dru偶yna Marka Murackiego z Latowicza
P. W贸jt podzi臋kowa艂 za organizacj臋 zawod贸w oraz s臋dziowanie p. radnemu Andrzejowi Gizi艅skiemu. Stwierdzi艂 tak偶e, i偶 chcia艂by uczyni膰 sal臋 gimnastyczn膮 w Wielgolesie bardziej dost臋pn膮. Jest propozycja aby sala otwarta by艂a w ka偶dy pi膮tek, w godzinach wieczornych.

Pan radny Stanis艂aw Parol poinformowa艂 o prowadzonych przez niego wsp贸lnie z GOPS-em dzia艂aniach zmierzaj膮cych do zapewnienia lokalu mieszkalnego dla bezdomnego mieszka艅ca Bud Wielgoleskich. Kwestia kupna na w/w potrzeby barakowozu mieszkalnego zosta艂a ju偶 zrealizowana.


Pani radna Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, 偶e chcia艂aby uzyska膰 informacje o ilo艣ci tzw. trudnej m艂odzie偶y w szko艂ach na terenie gminy Latowicz. Powiedzia艂a, 偶e pytanie zadaje w zwi膮zku z faktem zatrudnienia specjalisty tzn. pedagoga szkolnego.

Pani radna Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, i偶 od wielu miesi臋cy prosi na posiedzeniach Komisji o wyniki bada艅 jako艣ci wody pitnej z wodoci膮gu, przeprowadzonych przez Sanepid i do tej pory ich nie otrzyma艂a.


13
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.


14
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem uchwalonego porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy w Latowiczu.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2005-12-02 09:31:01
Data ostatniej modyfikacji : 02.12.2005 09:31
Liczba wy艣wietle艅 : 1701licznik odwiedzin: 2203867