logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR III/02

9 grudnia 2002 roku

PROTOK脫艁 NR III/02

z sesji Rady Gminy w Latowiczu
odbytej dnia 9 grudnia 2002 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy w Latowiczu


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy o godzinie 9 35 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek – W贸jt Gminy;
2. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,

2
UCHWALENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂 przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Uchwalenie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie obni偶enia na terenie gminy Latowicz 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2002 roku ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS przyjmowanej jako podstaw臋 obliczenia podatku rolnego na 2003 rok.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek, zasad poboru oraz zwolnie艅 podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2003 rok.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia zasad poboru, wysoko艣ci oraz p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w na 2003 rok.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek i zwolnie艅 podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2003 rok.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia zasad, wysoko艣ci poboru i terminu p艂atno艣ci op艂aty administracyjnej na 2003 rok.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia inkasenta i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego oraz inkasa podatku od posiadania ps贸w na 2003 rok na terenie gminy Latowicz.
11. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy r贸偶ne.
13. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
14. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie proponowanego porz膮dku obrad.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Zaproponowa艂 w艂膮czenie do przedstawionego porz膮dku obrad punktu „5a”, w brzmieniu: „Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomo艣ci, wzoru deklaracji na podatek le艣ny oraz wzoru informacji w sprawie podatku le艣nego”. W贸jt stwierdzi艂, 偶e podj臋cie uchwa艂y jest konieczne poniewa偶 zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku rolnym, w ustawie o podatku le艣nym oraz w ustawie o podatkach lokalnych obowi膮zuj膮cymi od dnia 1 stycznia 2003 r. osoby fizyczne obowi膮zane zostaj膮 do sk艂adania w Urz臋dzie Gminy informacji – zezna艅 podatkowych o posiadanych gruntach, lasach i nieruchomo艣ciach. Zeznania takie trzeba b臋dzie sk艂ada膰 w terminie 14 dni od dnia wyst膮pienia okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych powstanie albo wyga艣ni臋cie obowi膮zku podatkowego.
Wobec tego, i偶 odno艣nie proponowanego porz膮dku obrad nie zg艂oszono innych wniosk贸w ani zapyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie porz膮dku obrad z punktem „5a” proponowanym do wprowadzenia przez W贸jta Gminy.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a zaproponowany porz膮dek obrad.
Uchwalony porz膮dek obrad przedstawia艂 si臋 nast臋puj膮co:
1.Otwarcie sesji Rady Gminy.
2.Uchwalenie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie obni偶enia na terenie gminy Latowicz 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2002 roku ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS przyjmowanej jako podstaw臋 obliczenia podatku rolnego na 2003 rok.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek, zasad poboru oraz zwolnie艅 podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2003 rok.
5a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomo艣ci, wzoru deklaracji na podatek le艣ny oraz wzoru informacji w sprawie podatku le艣nego.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia zasad poboru, wysoko艣ci oraz p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w na 2003 rok.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek i zwolnie艅 podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2003 rok.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia zasad, wysoko艣ci poboru i terminu p艂atno艣ci op艂aty administracyjnej na 2003 rok.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia inkasenta i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego oraz inkasa podatku od posiadania ps贸w na 2003 rok na terenie gminy Latowicz.
11. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy r贸偶ne.
13. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
14. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przyst膮piono do realizacji poszczeg贸lnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Radni nie wnie艣li 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.

4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OBNI呕ENIA NA TERENIE GMINY LATOWICZ 艢REDNIEJ CENY SKUPU 呕YTA ZA OKRES PIERWSZYCH TRZECH KWARTA艁脫W 2002 ROKU USTALONEJ NA PODSTAWIE KOMUNIKATU PREZESA GUS PRZYJMOWANEJ JAKO PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU ROLNEGO NA 2003 ROK

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy - Bogdan 艢wi膮tek. Powiedzia艂, 偶e proponuje przyj膮膰 kwot臋 32,00 z艂 za 1q 偶yta jako podstaw臋 obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Latowicz za rok 2003. Powy偶sza propozycja oznacza wzrost o 6,7 % w stosunku do roku 2002. Uzasadniaj膮c potrzeb臋 dokonania podwy偶ki W贸jt Gminy poda艂 m.in. nast臋puj膮ce argumenty:
- w s膮siednich gminach podatki s膮 wy偶sze
- w gminie Latowicz rolnicy zwolnieni s膮 z podatku od nieruchomo艣ci
- cz臋艣膰 rolnik贸w korzysta z okresowych zwolnie艅 podatkowych z tytu艂u prowadzenia inwestycji w gospodarstwie
- gmina potrzebuje 艣rodk贸w finansowych na pokrycie koszt贸w zwi膮zanych z prowadzonymi inwestycjami

G艂os zabra艂 radny Witold K艂os. Stwierdzi艂, 偶e w przesz艂o艣ci zosta艂 pope艂niony b艂膮d. Podatek mo偶na by艂o podnie艣膰 gdy wzrasta艂a cena 偶yta. Obecnie, bior膮c pod uwag臋, 偶e cena 偶yta spad艂a podatek nale偶y pozostawi膰 na dotychczasowym poziomie.
G艂os zabra艂a radna Jadwiga 艢luzek. Powiedzia艂a, 偶e jest za utrzymaniem stawki podatku rolnego obowi膮zuj膮cej w 2002 roku.
G艂os zabra艂 radny Stanis艂aw Parol. Stwierdzi艂, 偶e powszechnie wiadomo, i偶 obecna sytuacja rolnictwa jest z艂a. Rolnictwo cierpi dotkliwie na skutek zachodz膮cych w kraju przemian gospodarczych. Pan Stanis艂aw Parol stwierdzi艂, 偶e podczas omawiania na posiedzeniach Komisji kwestii ewentualnej podwy偶ki podatku rolnego, przychyla艂 si臋 raczej do jej akceptacji. Obecnie, po dokonaniu konsultacji z rolnikami i dok艂adnym rozeznaniu w ich sytuacji uwa偶a, i偶 ze wzgl臋du na trudn膮 sytuacj臋 materialn膮 rolnik贸w podatku nie nale偶y podnosi膰.
G艂os zabra艂 radny Robert Skwara. Stwierdzi艂, 偶e jest za podwy偶k膮 podatku rolnego. Powiedzia艂, i偶 nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e gmina prowadzi inwestycje s艂u偶膮ce m.in. rolnikom np. wodoci膮gi. Pieni膮dze uzyskane z podatk贸w „wr贸c膮” do rolnika.
G艂os zabra艂 radny Andrzej Gizi艅ski. Stwierdzi艂, i偶 obecnie w gminie Latowicz nie wszyscy s膮 traktowani r贸wno poniewa偶 rolnicy jako grupa zawodowa s膮 zwolnieni z podatk贸w od nieruchomo艣ci co stanowi swoisty ewenement. Powiedzia艂, 偶e jest za r贸wnym traktowniem wszystkich mieszka艅c贸w gminy.
Poniewa偶 wi臋cej pyta艅 ani wniosk贸w nie zg艂oszono, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y proponowany przez W贸jta Gminy, ustalaj膮cy kwot臋 32,00 z艂 za 1q 偶yta jako podstaw臋 obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Latowicz za rok 2003.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 4 g艂osami „za”, przy 10 g艂osach „przeciw” i 1 „wstrzymuj膮cym” nie popar艂a projektu uchwa艂y w formie proponowanej przez W贸jta Gminy.
Wobec powy偶szego W贸jt Gminy zaproponowa艂 przeg艂osowanie drugiego wariantu uchwa艂y, w kt贸rym podstawa obliczenia podatku rolnego pozostaje taka sama jak w roku 2002 tzn. 30,00 z艂.
. Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej wniosk贸w ani pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y ustalaj膮cy kwot臋 30,00 z艂 za 1q 偶yta jako podstaw臋 obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Latowicz za rok 2003
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych 10 g艂osami „za”, przy 4 g艂osach „przeciw” oraz 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie obni偶enia na terenie gminy Latowicz 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2002 roku ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2003 rok. (uchwa艂a nr III/11/02stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).
5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA WYSOKO艢CI STAWEK, ZASAD POBORU ORAZ ZWOLNIE艃 PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI PO艁O呕ONYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ NA 2003 ROK

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, 偶e proponuje wzrost podatku od nieruchomo艣ci o 5,0 % w stosunku do roku 2002.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 11 g艂osami „za”, przy 3 g艂osach „przeciw” oraz 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek, zasad poboru oraz zwolnie艅 podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2003 rok (uchwa艂a nr III/12/02 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).

5a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WZORU DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY ORAZ WZORU INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, WZORU DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMO艢CI ORAZ WZORU INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI, WZORU DEKLARACJI NA PODATEK LE艢NY ORAZ WZORU INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LE艢NEGO

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada gminy w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomo艣ci, wzoru deklaracji na podatek le艣ny oraz wzoru informacji w sprawie podatku le艣nego. (uchwa艂a nr III/13/02 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA ZASAD POBORU, WYSOKO艢CI ORAZ P艁ATNO艢CI DZIENNYCH STAWEK OP艁ATY TARGOWEJ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 13 g艂osami „za”, przy 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysoko艣ci, poboru oraz p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej (uchwa艂a nr III/14/02 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA WYSOKO艢CI STAWEK, ZWOLNIE艃, ZASAD USTALANIA I POBORU ORAZ TERMINU P艁ATNO艢CI PODATKU OD POSIADANIA PS脫W NA 2003 ROK

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 12 g艂osami „za” przy 3 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w (uchwa艂a nr III/15/02 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).

8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA WYSOKO艢CI STAWEK PODATKU OD 艢RODK脫W TRANSPORTOWYCH NA 2003 ROK

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Krystyna Pi臋tka – insp. ds. podatkowych. Kr贸tko om贸wi艂a zmiany w naliczaniu podatku od 艣rodk贸w transportu.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych (uchwa艂a nr III/16/02 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).

9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA ZASAD, WYSOKO艢CI POBORU I TERMINU P艁ATNO艢CI OP艁ATY ADMINISTRACYJNEJ NA 2003 ROK

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Stwierdzi艂, 偶e uchwa艂a ma na celu ustalenie wysoko艣ci op艂at za sporz膮dzenie testamentu oraz za nadanie numeru porz膮dkowego nieruchomo艣ci (z op艂aty tej zwolnione s膮 budynki mieszkalne).
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia zasad, wysoko艣ci poboru i terminu p艂atno艣ci op艂aty administracyjnej (uchwa艂a nr III/17/02 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).


10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA INKASENT脫W
I WYSOKO艢CI WYNAGRODZENIA ZA INKASO 艁膭CZNEGO ZOBOWI膭ZANIA PIENI臉呕NEGO ORAZ INKASA PODATKU OD POSIADANIA PS脫W NA 2003 ROK NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego oraz inkasa podatku od posiadania ps贸w na 2003 rok na terenie gminy Latowicz (uchwa艂a nr III/18/02 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).


11
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Interpelacji i zapyta艅 radnych nie by艂o.


12
SPRAWY R脫呕NE

Na sal臋 posiedze艅 przyby艂a pani Jadwiga Pie艣ko – mieszkanka wsi Strachomin. Stwierdzi艂a, 偶e gmina Latowicz modernizuj膮c drog臋 Strachomin – Oleksianka poszerzy艂a pas jezdni kosztem jej dzia艂ki. Pani Pie艣ko powiedzia艂a, 偶e prowadzone prace mia艂y charakter inwestycji budowlanej a nie jak twierdzi W贸jt Gminy – remontu. Stwierdzi艂a, i偶 ma odczucie, 偶e W贸jt czuje si臋 bezkarny. Pani Jadwiga Pie艣ko doda艂a r贸wnie偶, 偶e niew艂a艣ciwie wykonano odwodnienie przedmiotowej drogi co powoduje zalewanie jej prywatnej dzia艂ki i niszczenie znajduj膮cych si臋 na niej upraw.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, 偶e dzia艂ania o kt贸rych m贸wi pani Pie艣ko by艂y pracami remontowymi. Wykonano profilowanie drogi. Nie wytyczano drogi geodezyjnie z uwagi na wysokie koszty. Pani Jadwiga Pie艣ko uzna艂a, 偶e droga wesz艂a w jej dzia艂k臋 i skierowa艂a spraw臋 do s膮du. Odby艂a si臋 rozprawa i obecnie czekamy na postanowienie. W贸jt stwierdzi艂, 偶e w tej sprawie nale偶y zda膰 si臋 na postanowienie s膮du.
Nast臋pnie W贸jt Gminy odni贸s艂 si臋 do drugiej, poruszanej przez pani膮 Pie艣ko sprawy – zalewania dzia艂ki. Stwierdzi艂, 偶e wed艂ug niego t膮 kwesti膮 powinna zaj膮膰 si臋 Komisja Rewizyjna. Zaproponowa艂 aby Komisja Rewizyjna zbada艂a przedmiotow膮 spraw臋 w terenie i wyda艂a opini臋.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, i偶 by艂oby wskazane aby pani Jadwiga Pie艣ko z艂o偶y艂a w Urz臋dzie Gminy stosowne pismo dotycz膮ce poruszonych przez ni膮 na sesji kwestii.
Nast臋pnie pani Jadwiga Pie艣ko opu艣ci艂a sal臋 posiedze艅.

Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski przedstawi艂 Radzie Gminy informacje m贸wi膮ce o r贸偶norodnych osi膮gni臋ciach sportowych m艂odzie偶y gimnazjalnej z terenu gminy Latowicz oraz (om贸wi艂) scharakteryzowa艂 prowadzon膮 w Gimnazjum dzia艂alno艣膰 zwi膮zan膮 z szeroko rozumian膮 edukacj膮 regionaln膮.


13
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

G艂os zabra艂 radny Stanis艂aw Parol. Stwierdzi艂, i偶 chcia艂by wnie艣膰 uwag臋, 偶e w jego odczuciu protok贸艂 ukazuje poruszane na sesji sprawy z punktu widzenia W贸jta Gminy a nie Rady Gminy.
Wobec tego, i偶 wi臋cej wniosk贸w ani pyta艅 nie zg艂oszono, Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

17
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem uchwalonego porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy w Latowiczu.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2005-12-02 09:32:41
Data ostatniej modyfikacji : 02.12.2005 09:32
Liczba wy艣wietle艅 : 1396licznik odwiedzin: 2203938