logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Rozstrzygni臋cia przetarg贸w
Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA

Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA

Og艂oszenie nr 323882 - 2016 z dnia 2016-10-14 r.Latowicz: Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.


Og艂oszenie dotyczy: zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó艂finansowanego ze 艣rodków Unii Europejskiej


nie


Nazwa projektu lub programu


Zamówienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zamówie艅 Publicznych: nie


 


Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia zosta艂o zamieszczone w Biuletynie Zamówie艅 Publicznych:


 


SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY


Post臋powanie zosta艂o przeprowadzone przez centralnego zamawiaj膮cego


nie


Post臋powanie zosta艂o przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania


nie


Post臋powanie zosta艂o przeprowadzone wspólnie przez zamawiaj膮cych


nie


Post臋powanie zosta艂o przeprowadzone wspólnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej


nie


W przypadku przeprowadzania post臋powania wspólnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej – maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zamówie艅 publicznych::
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek  6, 05334   Latowicz, pa艅stwo , woj. mazowieckie, tel. 025 7521080 w. 15, faks 025 7521080 w. 29, e-mail


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO:


Administracja samorz膮dowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je偶eli dotyczy):


Podzia艂 obowi膮zków mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (je偶eli zamówienie zosta艂o udzielone przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez ka偶dego z zamawiaj膮cych, je偶eli zamówienie zosta艂o udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych w sekcji I nale偶y wskaza膰 który z zamawiaj膮cych zawar艂 umow臋):


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj膮cego:


Przebudowa ulic Rynek i Senatorska w Latowiczu


Numer referencyjny (je偶eli dotyczy):


II.2) Rodzaj zamówienia:


Roboty budowlane


II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub robót budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane:


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegaj膮cych na przebudowie ulic Rynek i Senatorskiej w ci膮gu ulic Rynek i Senatorskiej w miejscowo艣ci Latowicz. Przebudowa ulic realizowana b臋dzie na dz. ew.556/2 (ul Rynek i Senatorska), , dz. ew. 537 (przebudowa skrzy偶owania z ulic膮 Ogrodow膮) ,dz. ew. 606 (ul. Rynek) 2. Zakres prac drogowych: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, wycinka drzew, kraw臋偶niki, obrze偶a, 艣ciek, podbudowa, nawierzchnia bitumiczna, chodniki, skrzy偶owania, progi zwalniaj膮ce z kostki, regulacj臋 studzienek wod-kan, zjazdy, pobocza, przepusty pod zjazdami, roboty odwodnieniowe, umocnienie rowu, oznakowanie, urz膮dzenia bezpiecze艅stwa ruchu, inwentaryzacja powykonawcza, Zakres prac drogowych obejmuje m.in: -wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o pow. 2890,97m2 w tym:

Autor : T.Nowicki
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2016-10-14 14:48:50
Data ostatniej modyfikacji : 14.10.2016 14:48
Liczba wy艣wietle艅 : 254licznik odwiedzin: 2185769