logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR II/02

27 listopada 2002 roku

PROTOK脫艁 NR II/02

z sesji Rady Gminy w Latowiczu
odbytej dnia 27 listopada 2002 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy w Latowiczu1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Jerzy Papi艅ski o godzinie 9.30. otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu wszystkich obecnych o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek – W贸jt Gminy.
2. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Obradom przys艂uchiwa艂 si臋 redaktor S艂awomir Stosio z mi艅skiego tygodnika „Nowy Dzwon”.

2
UCHWALENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂 przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Uchwalenie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie powo艂ania i ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy w Latowiczu.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysoko艣ci diet radnym oraz zwrotu koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodnicz膮cym organ贸w wykonawczych so艂ectw na terenie gminy Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie upowa偶nienia os贸b do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu gminy Latowicz.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wskazania os贸b uprawnionych do do dokonywania czynno艣ci prawnych polegaj膮cych na zaci膮ganiu kredyt贸w i po偶yczek w imieniu gminy Latowicz.
10. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy r贸偶ne.
12. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
13. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 o wyra偶enie stanowiska odno艣nie proponowanego porz膮dku obrad.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Na wst臋pie zaproponowa艂 w艂膮czenie do przedstawionego porz膮dku obrad punktu „5a”, w brzmieniu: „Podj臋cie uchwa艂y w sprawie upowa偶nienia Przewodnicz膮cego Rady Gminy do dokonywania czynno艣ci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec W贸jta Gminy”. W贸jt powiedzia艂, i偶 podobne uchwa艂y podj臋to tak偶e w innych gminach. Czynno艣ci, o kt贸rych traktuje uchwa艂a to m.in. wypisywanie delegacji, udzielanie urlop贸w. Nast臋pnie W贸jt zaproponowa艂 dalsze zmiany w przedstawionym porz膮dku obrad. Stwierdzi艂, 偶e po konsultacji z radc膮 prawnym niepotrzebne okazuje si臋 podj臋cie uchwa艂 zawartych w punktach „8” oraz „9”. Jest to spowodowane faktem, i偶 zmieniona ustawa o samorz膮dzie gminnym przekazuje kompetencje o kt贸rych mowa w tre艣ci przedmiotowych uchwa艂 W贸jtowi Gminy i ewentualnie upowa偶nionemu przez niego zast臋pcy. Wobec powy偶szego W贸jt zaproponowa艂 zdj臋cie z porz膮dku obrad punkt贸w „8” i „9” oraz wprowadzenie w to miejsce dw贸ch nowych punkt贸w o nast臋puj膮cej tre艣ci:
„8. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr XXXIV/240/02 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 9 pa藕dziernika 2002r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami we wsi Wielgolas.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2002 rok.”
Poniewa偶 wi臋cej wniosk贸w do zaproponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie porz膮dek obrad z uwzgl臋dnieniem zmian proponowanych przez W贸jta Gminy.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a porz膮dek obrad ze zmianami proponowanymi przez W贸jta .
Uchwalony porz膮dek obrad przedstawia艂 si臋 nast臋puj膮co:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2.Uchwalenie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie powo艂ania i ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy w Latowiczu.
4a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie upowa偶nienia Przewodnicz膮cego Rady do dokonywania czynno艣ci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec W贸jta Gminy.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysoko艣ci diet radnym oraz zwrotu koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodnicz膮cym organ贸w wykonawczych so艂ectw na terenie gminy Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr XXXIV/240/02 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 9 pa藕dziernika 2002r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami we wsi Wielgolas.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2002r.
10. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy r贸偶ne.
12. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
13. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w uchwalonego porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Radni nie z艂o偶yli 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE POWO艁ANIA I USTALENIA SK艁AD脫W OSOBOWYCH STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY W LATOWICZU

G艂os zabra艂 Bogdan 艢wi膮tek – W贸jt Gminy. Stwierdzi艂, i偶 w jego przekonaniu d膮偶y膰 nale偶y do sytuacji, w kt贸rej funkcjonowa膰 b臋d膮 cztery komisje (zamiast dotychczasowych pi臋ciu), w sk艂ad ka偶dej z nich wchodzi膰 b臋dzie trzech radnych (opr贸cz Komisji Rewizyjnej licz膮cej pi臋ciu cz艂onk贸w) a ka偶dy radny pracowa膰 b臋dzie tylko w jednej komisji. W贸jt powiedzia艂, i偶 wp艂ynie to na oszcz臋dno艣ci finansowe oraz wyeliminuje 偶enuj膮ce sytuacje polegaj膮ce na kilkakrotnym referowaniu tych samych spraw, tym samym radnym na posiedzeniach kilku r贸偶nych komisji. W chwili obecnej postulowane zmiany nie s膮 mo偶liwe do przeprowadzenia ze wzgl臋du na istniej膮ce zapisy w Statucie ale nale偶y mie膰 je na uwadze w zwi膮zku z konieczn膮 do realizacji zmian膮 Statutu Gminy maj膮c膮 na celu dostosowanie go do obowi膮zuj膮cych aktualnie przepis贸w prawnych (zw艂aszcza do zmienionej na skutek likwidacji Zarz膮du Gminy, ustawy o samorz膮dzie gminnym). Przy konstruowaniu nowego Statutu mo偶na pomy艣le膰 o wprowadzeniu stosownego zapisu m贸wi膮cego o powo艂aniu czterech komisji oraz pracy ka偶dego radnego tylko w jednej komisji.
G艂os zabra艂 radny Tadeusz Szczep艅czyk. Stwierdzi艂, i偶 widzi szereg zalet pracy radnego w kilku komisjach np. wyrobienie sobie lepszego rozeznania w poruszanej na posiedzeniach tematyce. Opr贸cz tego nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e
wzros艂y kompetencje W贸jta Gminy. W tej sytuacji dla zachowania prawid艂owej orientacji w bie偶膮cych sprawach gminy wydaje si臋 korzystniejsza praca radnego w kilku komisjach i rezygnowanie radnych z tej mo偶liwo艣ci by艂oby niewskazane.
G艂os zabra艂 radny Witold K艂os. Popar艂 swojego przedm贸wc臋 oraz doda艂, 偶e komisje w uszczuplonych, trzyosobowych sk艂adach przeci膮偶one b臋d膮 prac膮 przez co nie b臋d膮 mog艂y w prawid艂owy spos贸b spe艂nia膰 swojej roli (np. Komisja Bud偶etowa w okresie poprzedzaj膮cym uchwalenie bud偶etu gminy).
G艂os zabra艂 radny Andrzej Gizi艅ski. Powiedzia艂, i偶 wobec faktu wykszta艂cenia si臋 tradycji polegaj膮cej na tym, i偶 ka偶da z komisji zajmuje si臋 r贸偶norodn膮 tematyk膮 („wszystkim”), nie widzi potrzeby pracy radnego w kilku komisjach.
Pan radny Tadeusz Szczepa艅czyk spyta艂 czy powo艂ane dzisiaj komisje sk艂ada膰 si臋 b臋d膮 tylko z radnych ?
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, 偶e w sk艂ad komisji mog膮 wchodzi膰 wy艂膮cznie radni. Inne osoby mog膮 by膰 zapraszane na posiedzenia komisji ale nie przys艂uguje im dieta oraz nie posiadaj膮 prawa do g艂osowania.
Poniewa偶 nie by艂o wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady zaproponowa艂 przeg艂osowanie obu wariant贸w (tzn. dotychczasowego oraz proponowanego przez W贸jta Gminy), m贸wi膮cych o organizacji pracy komisji Rady Gminy.
Jako pierwszy g艂osowany by艂 wariant docelowy sugerowany przez W贸jta tzn. cztery komisje oraz praca radnego tylko w jednej komisji.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 4 g艂osami „za” przy 6 g艂osach „przeciw” oraz 4 g艂osach „wstrzymuj膮cych” (jeden z radnych nie wzi膮艂 udzia艂u w g艂osowaniu) nie popar艂a wariantu przedstawionego przez W贸jta.
Jako drugi g艂osowany by艂 wariant dotychczasowy tzn. pi臋膰 komisji z mo偶liwo艣ci膮 pracy radnego w kilku komisjach.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 8 g艂osami „za” przy 4 g艂osach „przeciw” i 3 g艂osach „wstrzymuj膮cych” opowiedzia艂a si臋 za organizacj膮 pracy komisji na dotychczasowych, obowi膮zuj膮cych w poprzedniej kadencji zasadach.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady Gminy zwr贸ci艂 si臋 do radnych z pro艣b膮 o zg艂aszanie kandydatur do poszczeg贸lnych pi臋ciu sta艂ych komisji.
Do sk艂adu Komisji Rewizyjnej zg艂oszono nast臋puj膮ce osoby:
1) Tadeusz Szczepa艅czyk
2) Jadwiga 艢luzek
3) Stanis艂aw Parol
4) Marian O艣ko
5) Jaros艂aw P艂atek
Zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie.
Za powo艂aniem Komisji Rewizyjnej w w/w pi臋cioosobowym sk艂adzie, g艂osowa艂o 14 radnych , 1 radny wstrzyma艂 si臋 od g艂osu.
Do sk艂adu Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w zg艂oszono nast臋puj膮ce osoby:
1) Witold K艂os
2) Kazimierz Seku艂a
3) Marian O艣ko
4) Robert Skwara
5) Jan Doma艅ski
6) Zbigniew Pi艂atkowski
Zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie.
Za powo艂aniem Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w w w/w sze艣cioosobowym sk艂adzie, g艂osowa艂o 15 radnych.

Do sk艂adu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej zg艂oszono nast臋puj膮ce osoby:
1) Jan Doma艅ski
2) Mariola Kluska
3) Andrzej Gizi艅ski
4) Zbigniew Pi艂atkowski
5) Tadeusz Szczepa艅czyk
6) Zenon Mikos
Zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie.
Za powo艂aniem Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej w w/w sze艣cioosobowyn sk艂adzie g艂osowa艂o 15 radnych.

Do sk艂adu Komisji Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony Przeciwpo偶arowej i Ochrony 艢rodowiska zg艂oszono nast臋puj膮ce osoby:
1) Jadwiga 艢luzek
2) Robert Skwara
3) S艂awomir 艢wi膮tek
4) Mariola Kluska
5) Andrzej Gizi艅ski
6) Stanis艂aw Parol
Zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie.
Za powo艂aniem Komisji Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony Przeciwpo偶arowej i Ochrony 艢rodowiska w w/w sze艣cioosobowym sk艂adzie g艂osowa艂o 15 radnych.

Do sk艂adu Komisji Rolnictwa zg艂oszono nast臋puj膮ce osoby:
1) Zenon Mikos
2) Jaros艂aw P艂atek
3) S艂awomir 艢wi膮tek
4) Witold K艂os
5) Kazimierz Seku艂a
Zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie.
Za powo艂aniem Komisji rolnictwa w w/w pi臋cioosobowym sk艂adzie g艂osowa艂o 15 radnych.

W dalszej cz臋艣ci obrad przyst膮piono do wyboru przewodnicz膮cych pi臋ciu sta艂ych komisji Rady Gminy. Ustalono, 偶e cz艂onkowie poszczeg贸lnych komisji sami wytypuj膮 ze swojego sk艂adu osoby do pe艂nienia funkcji przewodnicz膮cych komisji.
Radni dokonali wyboru przewodnicz膮cych komisji, jak ni偶ej:
1) Na Przewodnicz膮cego Komisji Rewizyjnej wybrany zosta艂 radny Tadeusz Szczepa艅czyk.
2) Na Przewodnicz膮cego Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w wybrany zosta艂 radny Robert Skwara.
3) Na Przewodnicz膮c膮 Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej wybrana zosta艂a radna Mariola Kluska.
4) Na Przewodnicz膮cego Komisji Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony Przeciwpo偶arowej i Ochrony 艢rodowiska wybrany zosta艂 radny S艂awomir 艢wi膮tek.
5) Na Przewodnicz膮cego Komisji Rolnictwa wybrany zosta艂 radny Witold K艂os.
Na tym Rada Gminy zako艅czy艂a czynno艣ci maj膮ce na celu powo艂anie i ustalenie sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy w Latowiczu.
(uchwa艂a Nr II/4/02 w sprawie powo艂ania i ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy w Latowiczu stanowi za艂膮cznik do protoko艂u)


4a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UPOWA呕NIENIA PRZEWODNICZ膭CEGO RADY DO DOKONYWANIA CZYNNO艢CI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY WOBEC W脫JTA GMINY


Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Nawi膮zuj膮c do swojej wcze艣niejszej wypowiedzi powt贸rzy艂, i偶 podobne uchwa艂y podejmowane s膮 tak偶e w innych gminach. Podj臋cie uchwa艂y ma na celu uporz膮dkowanie pewnych kwestii wynikaj膮cych z podleg艂o艣ci s艂u偶bowej W贸jta wzgl臋dem Rady Gminy a tak偶e, w jakim艣 sensie wzgl臋dem Przewodnicz膮cego jako przedstawiciela tej偶e Rady.
W zwi膮zku z tym, i偶 radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie upowa偶nienia Przewodnicz膮cego Rady do dokonywania czynno艣ci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec W贸jta Gminy (uchwa艂a Nr II/5/02 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA W脫JTA GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Stwierdzi艂a, i偶 projekt zak艂ada ustalenie wynagrodzenia W贸jta na dotychczasowym poziomie.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Poprosi艂 radnych o poparcie przedstawionego projektu uchwa艂y.
G艂os zabra艂 radny Stanis艂aw Parol. Stwierdzi艂, 偶e wypada aby radni uszanowali wol臋 W贸jta i podjeli uchwa艂臋 w proponowanej formie.
W zwi膮zku z tym, i偶 radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych przy 14 g艂osach „za” oraz 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz (uchwa艂a Nr II/6/02 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA ZASAD PRZYZNAWANIA I WYSOKO艢CI DIET RADNYM ORAZ ZWROTU KOSZT脫W PODR脫呕Y S艁U呕BOWYCH

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Projekt zak艂ada utrzymanie wysoko艣ci diety radnego na dotychczasowym poziomie (114 z艂).
G艂os zabra艂a radna Mariola Kluska. Stwierdzi艂a, i偶 z uwagi na powo艂anie pi臋ciu komisji oraz na prac臋 radnego w kilku komisjach uwa偶a za stosowne zmniejszenie diet do kwoty 100z艂.
Skarbnik poprosi艂a o wypowiedzenie si臋 radnych w kwestii ustalenia miesi臋cznej diety dla Przewodnicz膮cego Rady. Ostatnio wynosi艂a ona dziewi臋ciokrotno艣膰 diety radnego. Obecnie radni nie musz膮 kierowa膰 si臋 krotno艣ci膮 diety radnego. Mog膮 ustali膰 konkretn膮 kwot臋.
Radny Marian O艣ko zaproponowa艂 ustalenie diety Przewodnicz膮cego w wysoko艣ci 1000 z艂.
Radny S艂awomir 艢wi膮tek zg艂osi艂 propozycj臋 m贸wi膮c膮 o utrzymaniu wynagrodzenia Przewodnicz膮cego na poziomie dziewi臋ciokrotno艣ci diety radnego.
Radna Jadwiga 艢luzek jako wynagrodzenie Przewodnicz膮cego zaproponowa艂a siedmiokrotno艣膰 diety radnego.
G艂os zabra艂 radny Stanis艂aw Parol. Stwierdzi艂, i偶 Przewodnicz膮cemu Rady jest zapewne niezr臋cznie wypowiada膰 si臋 w rozpatrywanej kwestii.
W dalszej cz臋艣ci wypowiedzi stwierdzi艂, i偶 za najlepsze rozwi膮zanie prowadz膮ce do sprawnego ustalenia wysoko艣ci diet radnych oraz ustalenia zrycza艂towanej diety dla Przewodnicz膮cego uwa偶a przeg艂osowanie dw贸ch nast臋puj膮cych wariant贸w:
1) dieta radnego = 100 z艂 oraz rycza艂t dla Przewodnicz膮cego = 1000 z艂
2) dieta radnego = 100 z艂 oraz rycza艂t dla Przewodnicz膮cego = 900 z艂
W zwi膮zku z tym, i偶 radni nie wnie艣li wi臋cej wniosk贸w ani pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 proponowane warianty pod g艂osowanie.
Jako pierwszy g艂osowany by艂 wariant nr.1.
Rada gminy w obecno艣ci 15 radnych, 2 g艂osami „za” przy 10 g艂osach „przeciw” oraz 3 g艂osach „wstrzymuj膮cych” nie popar艂a wariantu nr.1.
Jako drugi g艂osowany by艂 wariant nr.2.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych 8 g艂osami „za” przy 1 „przeciw” oraz 5 „wstrzymuj膮cych” popar艂a wariant nr.2 i tym samym podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysoko艣ci diet radnym oraz zwrotu koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych. (uchwa艂a Nr. II/7/02 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u)7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA ZASAD PRZYZNAWANIA DIET PRZEWODNICZ膭CYM ORGAN脫W WYKONAWCZYCH SO艁ECTW NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Projekt przewiduje wyp艂acanie so艂tysom diet w wysoko艣ci po艂owy diety radnego za ka偶dorazowy udzia艂 w sesji Rady Gminy.
W zwi膮zku z tym, i偶 radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 10 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „przeciw” oraz 4 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodnicz膮cym organ贸w wykonawczych so艂ectw na terenie gminy Latowicz (uchwa艂a Nr II/8/02 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u)


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y ZMIENIAJ膭CEJ UCHWA艁臉 NR XXX/240/02 RADY GMINY W LATOWICZU Z DNIA 9 PA殴DZIERNIKA 2002 ROKU W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI WE WSI WIELGOLAS
Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
W zwi膮zku z tym, i偶 radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 Nr XXXIV/240/02 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 9 pa藕dziernika 2002r. w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami we wsi Wielgolas (uchwa艂a Nr II/9/02 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA 2002 ROK

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
W zwi膮zku z tym, i偶 radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2002 rok (uchwa艂a Nr II/10/02 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).


10
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie z艂o偶ono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


11
SPRAWY R脫呕NE

Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a kto i za jak膮 kwot臋 wygra艂 przetarg na budow臋 wodoci膮gu ?
Pan W贸jt odpowiedzia艂, i偶 przetarg wygra艂a firma pana J贸zefa Pytla z Mi臋tnego za kwot臋 ok. 446 ty艣.

Pani Jadwiga 艢luzek spyta艂a kto budowa艂 przy艂膮cze do pa艅stwa 艢wieczk贸w w Latowiczu i dlaczego nikt nie zainteresowa艂 si臋 doprowadzeniem do porz膮dku pasa drogi po zako艅czonej budowie?
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, 偶e przy艂膮cze budowa艂a prywatna firma na zlecenie Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Mrozach. Gmina zmobilizuje ZGK aby naprawiono drog臋.

Pani Jadwiga 艢luzek zwr贸ci艂a uwag臋, i偶 na rozwidleniu ulic: Grundowa, Ko艣ciuszki, 艢w. Ducha pozosta艂y niebezpieczne zado艂owania po pracach zwi膮zanych ze sprawdzaniem zasuwy na sieci wodoci膮gowej.

Pan radny Stanis艂aw Parol poruszy艂 spraw臋 doko艅czenia modernizacji drogi Budy Wielgoleskie – Bor贸wek. Stwierdzi艂, i偶 droga wymaga jak najszybszego po艂o偶enia nawierzchni (utwardzenia).
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, 偶e jest to droga powiatowa i remontowana by艂a przy finansowym udziale powiatu (w proporcji 50% do 50%). Chc膮c kontynuowa膰 remont na w艂asn膮 r臋k臋 nale偶y liczy膰 si臋 z du偶ymi kosztami. Ewentualnie w gr臋 wchodzi prowadzenie prac na podobnych zasadach jak dotychczas. Najlepiej by艂oby poczeka膰 a偶 w艂adze powiatowe same doko艅cz膮 modernizacj臋 pozostaj膮cej pod ich zarz膮dem drogi.

Pan Jan Doma艅ski zauwa偶y艂, i偶 w okresie przed wyborami samorz膮dowymi nawieziono na gminne drogi gruntowe du偶膮 ilo艣膰 偶wiru. Stwierdzi艂, i偶 by艂o to bezcelowe poniewa偶 nawierzchnie dr贸g na skutek du偶ych w tym czasie opad贸w nie nadawa艂y si臋 do reperacji.
W贸jt przyzna艂, i偶 rzeczywi艣cie w bie偶膮cym roku, na skutek wyj膮tkowo suchego lata zbyt p贸藕no rozpocz臋to przedmiotowe prace. Problemy stwarza艂 te偶 nies艂owny wykonawca.

Pan radny Jan Doma艅ski poinformowa艂, i偶 na terenie Rozstanek o艣wietlenie uliczne 艣wieci si臋 w nieprawid艂owych godzinach.
Odpowiedzi udzieli艂 Jerzy Gajowniczek – konserwator. Stwierdzi艂, 偶e nieprawid艂owe dzia艂anie lamp o艣wietleniowych mo偶e by膰 spowodowane awari膮 urz膮dzenia steruj膮cego. Mo偶liwe jest te偶, i偶 inkasent nie przestawi艂 zegara przy zmianie czasu na zimowy. Sprawa ta b臋dzie wyja艣niona.

Pan Jan Doma艅ski zwr贸ci艂 uwag臋 na potrzeb臋 dobudowy punkt贸w 艣wietlnych w Latowiczu przy drodze w kierunku Oleksianki – Strachomina.
Pani Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, i偶 potrzeb臋 tak膮 widzi r贸wnie偶 przy drodze w kierunku Wielgolasu – na Wymy艣lu.

W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e po okresie zimowym planowana jest kompleksowa modernizacja o艣wietlenia na terenie gminy (wymiana lamp na oszcz臋dniejsze) nale偶y tak偶e pomy艣le膰 o drugiej taryfie dla ca艂ej gminy. W przedsi臋wzi臋cie to powinna si臋 w艂膮czy膰 Komisja Bezpiecze艅stwa.

Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski poinformowa艂, i偶 mieszka艅cy Wielgolasu narzekaj膮 na nieracjonalne rozmieszczenie lamp o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci.

Pan radny Andrzej Gizi艅ski powiedzia艂, i偶 by艂oby wskazane aby W贸jt na zebraniach wiejskich przedstawia艂 mo偶liwo艣膰 modernizacji o艣wietlenia przy udziale 艣rodk贸w samorz膮dowych.

12
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady gminy odbytej dnia 19 listopada 2002 roku.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za” przy jednym g艂osie „wstrzymuj膮cym”przyje艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.


15
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

Wobec wyczerpania uchwalonego porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady Gminy Zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy w Latowiczu.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸belAutor : insp. ds. obslugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2005-12-02 09:34:49
Data ostatniej modyfikacji : 02.12.2005 09:34
Liczba wy艣wietle艅 : 1423licznik odwiedzin: 2203875