logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR I/02

19 listopada 2002 roku

PROTOK脫艁 NR I/02

z sesji Rady Gminy w Latowiczu
odbytej dnia 19 listopada 2002 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy w Latowiczu


Rozpocz臋cie obrad poprzedzono od艣piewaniem hymnu pa艅stwowego.

Nast臋pnie Radny Senior – pan Zenon Mikos dokona艂 otwarcia sesji. Przywita艂 radnych, w贸jta, so艂tys贸w a tak偶e zaproszonych go艣ci (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz zaproszonych go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.).
Stwierdzi艂, i偶 w chwili obecnej na sali posiedze艅 znajduje si臋 14 radnych (nieobecny - pan Tadeusz Szczepa艅czyk).
Radny Senior przedstawi艂 nast臋puj膮cy, planowany do realizacji porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Wr臋czenie przez Przewodnicz膮c膮 Gminnej Komisji Wyborczej za艣wiadcze艅 o wyborze na radnego oraz za艣wiadczenia o wyborze na w贸jta.
3. Z艂o偶enie 艣lubowania przez radnych .
4. Z艂o偶enie 艣lubowania przez w贸jta.
5. Wyb贸r Przewodnicz膮cego Rady Gminy.
6. Wyb贸r Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w do organ贸w wykonawczych so艂ectw na terenie gminy Latowicz.
8. Sprawy r贸偶ne.
9. Zamkni臋cie sesji.

Przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


2
WR臉CZENIE PRZEZ PRZEWODNICZ膭C膭 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ZA艢WIADCZE艃 O WYBORZE NA RADNEGO ORAZ ZA艢WIADCZENIA O WYBORZE NA W脫JTA

Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Wyborczej – pani Halina Gryglas przedstawi艂a podstawowe informacje dotycz膮ce odbytych w dniu 27 pa藕dziernika 2002r. wybor贸w do Rady Gminy oraz bezpo艣rednich wybor贸w w贸jta. Nast臋pnie pani Przewodnicz膮ca wr臋czy艂a radnym oraz w贸jtowi za艣wiadczenia o wyborze.

3
Z艁O呕ENIE 艢LUBOWANIA PRZEZ RADNYCH

Radny Senior – pan Zenon Mikos odczyta艂 ustawow膮 tre艣膰 roty 艣lubowania radnego. Nast臋pnie najm艂odszy wiekiem radny – pan Robert Skwara odczytywa艂 w kolejno艣ci alfabetycznej nazwiska wszystkich radnych a wyczytywani potwierdzali z艂o偶enie 艣lubowania poprzez wypowiedzenie s艂owa „艣lubuj臋”.


4
Z艁O呕ENIE 艢LUBOWANIA PRZEZ W脫JTA

W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek z艂o偶y艂 przed Rad膮 Gminy 艣lubowanie wypowiadaj膮c pe艂n膮 tre艣膰 zawartego w ustawie o samorz膮dzie gminnym 艣lubowania w贸jta gminy.

Po z艂o偶eniu 艣lubowania W贸jt Gminy zasugerowa艂 aby wobec faktu, i偶 na sali posiedze艅 nie ma pe艂nego sk艂adu Rady, dokona膰 zmiany w porz膮dku obrad. Zaproponowa艂 aby przyst膮pi膰 obecnie do punktu „Sprawy r贸偶ne”. W trakcie jego realizacji przyb臋dzie by膰 mo偶e na sesj臋 pan radny Tadeusz Szczepa艅czyk i Rada Gminy b臋dzie mog艂a w pe艂nym sk艂adzie przyst膮pi膰 do wybor贸w Przewodnicz膮cego.
Radni jednog艂o艣nie zaakceptowali propozycj臋 W贸jta Gminy.


5
SPRAWY R脫呕NE

Skarbnik Gminy – pani Zofia 艁odyga przekaza艂a radnym projekt bud偶etu na rok 2003. W zwi臋z艂y spos贸b om贸wi艂a bie偶膮ce kwestie dotycz膮ce gospodarki finansowej gminy. Wspomnia艂a, i偶 dziedzin膮, kt贸ra poch艂ania najwi臋cej 艣rodk贸w bud偶etowych jest o艣wiata. W obliczu konkretnych problem贸w okazuje si臋, 偶e dotacja przyznawana gminom na cele o艣wiatowe jest zbyt ma艂a. Odnosz膮c si臋 do prowadzonych przez gmin臋 inwestycji stwierdzi艂a m.in. , 偶e 艣rodki na cele inwestycyjne pochodz膮 w du偶ej mierze z preferencyjnych kredyt贸w oraz po偶yczek, o kt贸re gmina nieustannie zabiega.
G艂os zabra艂 W贸jt gminy. Scharakteryzowa艂 kr贸tko najwa偶niejsze kwestie dotycz膮ce inwestycji gminnych. Przedstawi艂 informacje m贸wi膮ce o realizacji (obecnie na etapie projektowania) stacji uzdatniania wody w Chy偶ynach. Wspomnia艂, i偶 z艂o偶ono wniosek o dofinansowanie tej, bardzo wa偶nej dla gminy Latowicz inwestycji z Funduszy Przedakcesyjnych Unii Europejskiej (SAPARD).
Gmina jest ju偶 po kontroli powy偶szego wniosku przeprowadzonej przez pracownik贸w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kontrola przebieg艂a pomy艣lnie.
W贸jt stwierdzi艂, 偶e zadania w najbli偶szych latach priorytetowe to zwodoci膮gowanie ca艂o艣ci gminy oraz budowa kanalizacji i oczyszczalni dla Latowicza i Wielgolasu.
W najbli偶szym czasie planowany jest remont budynku Urz臋du Gminy. B臋dzie wykonany nowy dach oraz elewacja zewn臋trzna. Planowana jest tak偶e wymiana oraz modernizacja punkt贸w 艣wietlnych na terenie gminy (z wykorzystaniem refundacji koszt贸w).

G艂os zabra艂 Ryszard Podobas – so艂tys ze wsi Stawek.
Poprosi艂 o informacje dotyczace zbli偶aj膮cych si臋 wybor贸w do Izb Rolniczych.
Odpowiedzi udzieli艂a pani Hanna Gajowniczek – cz艂onek Komisji Wyborczej. Wyjasni艂a, i偶 wybory odb臋d膮 si臋 8 grudnia 2002r. Z terenu gminy Latowicz zg艂oszonych jest trzech kandydat贸w: Tadeusz Szczepa艅czyk, Stanis艂aw Kowalski oraz Roman 艁uszkiewicz. Do g艂osowania uprawnieni s膮 wszyscy p艂atnicy podatku rolnego. Aby wybory uznane zosta艂y za wa偶ne musi w nich wzi膮膰 udzia艂 co najmniej 20% uprawnionych.


6
WYB脫R PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY

Pan Zenon Mikos – Radny Senior poinformowa艂, i偶 wyb贸r Przewodnicz膮cego Rady dokonany zostanie poprzez g艂osowanie tajne, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w. Wobec powy偶szego zachodzi konieczno艣膰 powo艂ania Komisji Skrutacyjnej, kt贸ra zajmie si臋 przeprowadzeniem g艂osowania. Osoby, kt贸re wejd膮 w sk艂ad Komisji nie b臋d膮 mog艂y kandydowa膰 na Przewodnicz膮cego Rady ani na Wiceprzewodnicz膮cych Rady.
Przyst膮piono do zg艂aszania kandydat贸w na cz艂onk贸w Komisji Skrutacyjnej.
Zg艂oszono nast臋puj膮cych radnych:
1. Mariola Kluska.
2. S艂awomir 艢wi膮tek.
3. Jan Doma艅ski
Zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie.
Przyst膮piono do g艂osowania nad zaproponowanym sk艂adem Komisji.
Rada Gminy jednog艂o艣nie opowiedzia艂a si臋 za powo艂aniem Komisji Skrutacyjnej w proponowanym sk艂adzie.
Radny Senior poprosi艂 o zg艂aszanie kandydat贸w na Przewodnicz膮cego Rady Gminy.
Pani Jadwiga 艢luzek Zg艂osi艂a kandydatur臋 pana Witolda K艂osa.
Pan Andrzej Gizi艅ski zg艂osi艂 kandydatur臋 pana Stanis艂awa Parola.
Pan Jaros艂aw P艂atek zg艂osi艂 kandydatur臋 pana Jerzego Papi艅skiego.
Pan S艂awomir 艢wi膮tek zg艂osi艂 kandydatur臋 pana Roberta Skwary.
Zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie.
Komisja Skrutacyjna zaj臋艂a si臋 przygotowaniem kart do g艂osowania. Przewodnicz膮cy Komisji – pan S艂awomir 艢wi膮tek przedstawi艂 radnym kr贸tk膮 informacj臋 o sposobie g艂osowania. Nast臋pnie rozdano radnym karty i nast膮pi艂 akt g艂osowania.
Po zako艅czeniu g艂osowania Radny Senior zarz膮dzi艂 przerw臋 na ustalenie wynik贸w g艂osowania.
Po przerwie Przewodnicz膮cy Komisji Skrutacyjnej poinformowa艂 Rad臋, i偶 w wyniku g艂osowania 偶aden z kandydat贸w nie uzyska艂 wymaganej do wyboru na Przewodnicz膮cego bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci g艂os贸w. Przewodnicz膮cy Komisji przedstawi艂 Radzie Gminy dwie mo偶liwo艣ci dalszego dzia艂ania:
1) zarz膮dza si臋 drug膮 tur臋 wybor贸w, w kt贸rej bior膮 udzia艂 trzej kandydaci z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 otrzymanych g艂os贸w
2) przeprowadza si臋 od pocz膮tku procedur臋 zg艂aszania kandydat贸w i powt贸rne g艂osowanie
Rada Gminy jednog艂o艣nie opowiedzia艂a si臋 za realizacj膮 wariantu Nr 1.
Wobec powy偶szego odczytano protok贸艂 z pierwszej tury g艂osowania (protok贸艂 Komisji skrutacyjnej w za艂膮czeniu)
W wyniku przeprowadzonego tajnego g艂osowania, w kt贸rym uczestniczy艂o 14 obecnych na sali obrad radnych, poszczeg贸lni kandydaci na Przewodnicz膮cego Rady Gminy otrzymali nast臋puj膮c膮 ilo艣膰 g艂os贸w:
Witold K艂os – 3
Stanis艂aw Parol – 1
Jerzy Papi艅ski – 7
Robert Skwara – 3
Po odczytaniu protoko艂u Komisja skrutacyjna zaj臋艂a si臋 przygotowaniem kart do przeprowadzenia drugiej tury wybor贸w.
Po zako艅czeniu pierwszej tury wybor贸w Przewodnicz膮cego Rady na sesj臋 przyby艂 pan radny Tadeusz Szczepa艅czyk. Radny Senior – Zenon Mikos poprosi艂 pana Szczepa艅czyka o z艂o偶enie 艣lubowania.
Radny Senior odczyta艂 ustawow膮 tre艣膰 艣lubowania radnego a pan Tadeusz Szczepa艅czyk potwierdzi艂 z艂o偶enie 艣lubowania poprzez wypowiedzenie s艂owa „艣lubuj臋”.
Nast臋pnie Komisja Skrutacyjna rozda艂a radnym karty do g艂osowania i przyst膮piono do drugiej tury wybor贸w Przewodnicz膮cego Rady.
Po zako艅czeniu aktu g艂osowania Radny senior zarz膮dzi艂 przerw臋 na ustalenie wynik贸w.
Po zako艅czeniu przerwy Przewodnicz膮cy Komisji Skrutacyjnej odczyta艂 protok贸艂 z drugiej tury g艂osowania (protok贸艂 Komisji skrutacyjnej w za艂膮czeniu).
W wyniku przeprowadzonego tajnego g艂osowania, w kt贸rym uczestniczy艂o 15 obecnych na sali obrad radnych, poszczeg贸lni kandydaci na Przewodnicz膮cego Rady Gminy otrzymali nast臋puj膮c膮 ilo艣膰 g艂os贸w:
Jerzy Papi艅ski – 9
Witold K艂os – 3
Robert Skwara – 3
Na Przewodnicz膮cego Rady Gminy w Latowiczu, w wyniku tajnego g艂osowania, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w wybrany zosta艂 pan Jerzy Papi艅ski. (uchwa艂a Nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy w Latowiczu stanowi za艂膮cznik do protoko艂u)
Radny Senior z艂o偶y艂 wybranemu Przewodnicz膮cemu Rady gratulacje i poprosi艂 o dalsze prowadzenie obrad.
Pan Jerzy Papi艅ski podzi臋kowa艂 radnym za uznanie i zaufanie jakim go obdarzyli wybieraj膮c Przewodnicz膮cym Rady. Nast臋pnie stwierdzi艂, i偶 w pe艂nieniu tej funkcji chcia艂by si臋 okaza膰 r贸wnie dobrym Przewodnicz膮cym jakim by艂 jego poprzednik - pan Stanis艂aw Brauli艅ski.


7
WYB脫R WICEPRZEWODNICZ膭CYCH RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady zwr贸ci艂 si臋 do radnych z pro艣b膮 o ag艂aszanie kandydat贸w na Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy. Doda艂, i偶 od wybranych Wiceprzewodnicz膮cych oczekuje bardziej aktywnej dzia艂alno艣ci ni偶 mia艂o to miejsce dotychczas (np. wsp贸艂uczestnictwo w prowadzeniu sesji)
Zg艂oszono nast臋puj膮cych kandydat贸w:
Andrzej Gizi艅ski
Robert Skwara
Zbigniew Pi艂atkowski
Zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie.
Komisja Skrutacyjna przygotowa艂a karty do g艂osowania, Przewodnicz膮cy Komisji przedstawi艂 kr贸tk膮 instrukcj臋 sposobu g艂osowania. Nast臋pnie rozdano radnym karty i przeprowadzono g艂osowanie.
Po g艂osowaniu Przewodnicz膮cy Rady zarz膮dzi艂 przerw臋 niezb臋dn膮 dla ustalenia wynik贸w.
Po przerwie Przewodnicz膮cy Komisji Skrutacyjnej odczyta艂 protok贸艂 z g艂osowania podaj膮c wyniki wybor贸w (protok贸艂 Komisji Skrutacyjnej w za艂膮czeniu)
W wyniku przeprowadzonego tajnego g艂osowania, w kt贸rym uczestniczy艂o 15 obecnych na sali obrad radnych, poszczeg贸lni kandydaci na Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy otrzymali nast臋puj膮c膮 ilo艣膰 g艂os贸w:
Andrzej Gizi艅ski – 11
Robert Skwara – 6
Zbigniew Pi艂atkowski – 11
W wyniku tajnego g艂osowania, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w Wiceprzewodnicz膮cymi Rady Gminy w Latowiczu zostali wybrani:
1) Andrzej Gizi艅ski
3) Zbigniew Pi艂atkowski
(uchwa艂a Nr I/2/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy w Latowiczu stanowi za艂膮cznik do protoko艂u)


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZARZ膭DZENIA WYBOR脫W DO ORGAN脫W WYKONAWCZYCH SO艁ECTW NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy.
Podj臋cie uchwa艂y jest konieczne z uwagi na up艂ywaj膮c膮 kadencj臋 organ贸w wykonawczych (so艂tysa i rady so艂eckiej). Projekt uchwa艂y przewiduje, i偶 wybory organ贸w wykonawczych odby艂yby si臋 w terminie od 25 listopada do 20 grudnia 2002 r. co umo偶liwi艂oby ich przeprowadzenie na zebraniach wiejskich zwo艂ywanych w celu zapoznania mieszka艅c贸w z projektem bud偶etu gminy na rok 2003.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w do organ贸w wykonawczych so艂ectw na terenie gminy Latowicz (uchwa艂a Nr I/3/02 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).


9
ZAMKNI臉CIE SESJI

W zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad, Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy w Latowiczu.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸belAutor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2005-12-02 09:36:10
Data ostatniej modyfikacji : 02.12.2005 09:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1941licznik odwiedzin: 2203941