logo
logo
Zam├│wienia publiczne » Og┼éoszone przetargi
Odbieranie i zagospodarowanie odpad├│w komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zamieszka┼éych na terenie Gminy Latowicz-

Odbieranie i zagospodarowanie odpad├│w komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zamieszka┼éych na terenie Gminy Latowicz

IPPR.271.9.2016                                                           Latowicz , dnia 8 listopada 2016r.


 


Dotyczy


Og┼éoszenia w BZP  nr 339114 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.


Latowicz: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zamieszka┼éych na terenie Gminy Latowicz


OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us┼éugi


Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe


Og┼éoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej


nie


 


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych


nie


 


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY


Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy


nie


Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania


nie


Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych


nie


 


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


 


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej


nie


W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek 6, 05334 Latowicz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 7521080 w. 15, e-mail , faks 025 7521080 w. 29.


Adres strony internetowej (URL):


 


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):


Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):


I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)


tak


latowicz.samorzady.pl


 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


tak


latowicz.samorzady.pl


 


Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem


nie


 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie


nie


adres


 


Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


nie


Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


nie


Adres:


 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


nie


Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zamieszka┼éych na terenie Gminy Latowicz


Numer referencyjny:


Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


nie


 


II.2) Rodzaj zamówienia: us┼éugi


II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych


Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:


Nie


 


 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja us┼éug: 1) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zamieszka┼éych na terenie gminy Latowicz; przez nieruchomo┼Ť─ç zamieszka┼é─ů rozumie si─Ö nieruchomo┼Ť─ç o zabudowie jednorodzinnej b─ůd┼║ wielorodzinnej oraz nieruchomo┼Ť─ç, na której znajduj─ů si─Ö domki letniskowe lub inn─ů nieruchomo┼Ť─ç wykorzystywan─ů na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez cz─Ö┼Ť─ç roku – zwane w dalszej tre┼Ťci „nieruchomo┼Ťci─ů zamieszka┼é─ů”; 2) wyposa┼╝enie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego w dalszej tre┼Ťci PSZOK, w urz─ůdzenia do selektywnego gromadzenia odpadów (kontenery/pojemniki), jak równie┼╝ odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. 3.2. Zamówienie obejmuje wykonanie us┼éug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wskazanych w szczegó┼éowym opisie przedmiotu zamówienia (za┼é─ůcznik nr 1do SIWZ) z nieruchomo┼Ťci, na których zamieszkuj─ů mieszka┼äcy, po┼éo┼╝onych w granicach administracyjnych Gminy Latowicz, zgodnie z: 1) zapisami ustawy z dnia 13 wrze┼Ťnia 1996 r. o utrzymaniu czysto┼Ťci i porz─ůdku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z pó┼║n. zm.), 2) zapisami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami obowi─ůzuj─ůcego w trakcie trwania umowy zawartej w wyniku przetargu (IPPR.271.9.2016), 3) przepisami Regulaminu utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Latowicz (stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 7 do SIWZ), przyj─Ötego Uchwa┼é─ů nr XV/150/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 czerwca 2016r. - zmienionego Uchwa┼é─ů Nr XVI/158/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 07 wrze┼Ťnia 2016 r. (za┼é─ůcznik 7a), 4) zapisami uchwa┼éy nr XV/151/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie okre┼Ťlenia szczegó┼éowego sposobu i zakresu ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci, na których zamieszkuj─ů mieszka┼äcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczon─ů przez w┼éa┼Ťciciela nieruchomo┼Ťci op┼éat─Ö za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stanowi─ůcej za┼é─ůcznik nr 8 do SIWZ; lub innymi aktami obowi─ůzuj─ůcymi w trakcie trwania umowy, o której mowa wy┼╝ej, w tym aktualnie obowi─ůzuj─ůcego regulaminu utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Latowicz. 3.3 Przewidywana ilo┼Ť─ç wytworzonych odpadów komunalnych, któr─ů trzeba b─Ödzie odebra─ç i zagospodarowa─ç – 500 Mg/rok. W przypadku zwi─Ökszenia ilo┼Ťci wywo┼╝onych odpadów Zamawiaj─ůcy nie b─Ödzie ponosi┼é dodatkowych kosztów.


 


II.5) G┼éówny kod CPV: 90513100-7


Dodatkowe kody CPV:90512000-9, 90533000-2, 90511000-2


II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):


Warto┼Ť─ç bez VAT:


Waluta:


 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


 


II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie


II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:


data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2018


 


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów


Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy wymaga,aby Wykonawca: a) posiada┼é wpis do rejestru dzia┼éalno┼Ťci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 wrze┼Ťnia 1996 r. o utrzymaniu czysto┼Ťci i porz─ůdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 250); b) posiada┼é aktualne zezwolenia na transport odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pó┼║n. zm.)


Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy wymaga,aby Wykonawca- posiada┼é ubezpieczenie odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na sum─Ö co najmniej 200 000,00 z┼é (s┼éownie: dwie┼Ťcie tysi─Öcy z┼éotych)


Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa


Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy wymaga,aby Wykonawca a) w okresie ostatnich 3 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy – w tym okresie, nale┼╝ycie wykona┼é co najmniej jedn─ů us┼éug─Ö polegaj─ůc─ů na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci wykonywanych w sposób ci─ůg┼éy przez okres minimum 12 miesi─Öcy o masie ┼é─ůcznej minimum 500 Mg. b) dysponuj lub b─Ödzie dysponowa┼é niezb─Ödnymi do wykonania zamówienia narz─Ödziami i urz─ůdzeniami okre┼Ťlonymi w rozporz─ůdzeniu Ministra ┼Ürodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegó┼éowych wymaga┼ä w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci (Dz. U. z 2013, poz.122) tj. co najmniej: - dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktuj─ůcej Wszystkie ww. pojazdy musz─ů by─ç w dyspozycji Wykonawcy, winny by─ç trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu podmiotu odbieraj─ůcego odpady komunalne od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci), winny by─ç zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiada─ç aktualne badania techniczne i ┼Ťwiadectwa dopuszczenia do ruchu.


Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: nie


Informacje dodatkowe:


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie


III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI


O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu


tak


O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji


nie


III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


Wykonawca sk┼éada ofert─Ö wype┼éniaj─ůc formularz OFERTY zgodnie ze wzorem, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 3 do SIWZ oraz do┼é─ůcza do formularza OFERTY: 1) aktualne na dzie┼ä sk┼éadania ofert o┼Ťwiadczenie stanowi─ůce wst─Öpne potwierdzenie, ┼╝e nie podlega wykluczeniu z post─Öpowania – wg wzoru stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 4 do SIWZ; 2) aktualne na dzie┼ä sk┼éadania ofert o┼Ťwiadczenie stanowi─ůce wst─Öpne potwierdzenie, ┼╝e spe┼énia warunki udzia┼éu w post─Öpowaniu – wg wzoru stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 5 do SIWZ; 3) kopi─Ö dokumentu potwierdzaj─ůcego wniesienie wadium; 4) pe┼énomocnictwo, o którym mowa w punkcie 10.7 niniejszej SIWZ (opcjonalnie); 5) zobowi─ůzanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb─Ödnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne dokumenty s┼éu┼╝─ůce wykazaniu udost─Öpnienia Wykonawcy potencja┼éu przez podmiot trzeci – opcjonalnie, tylko w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu polega na zdolno┼Ťciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, na zasadach okre┼Ťlonych w art. 22a ustawy Pzp. 6.2. Wykonawca, który powo┼éuje si─Ö na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe┼éniania, w zakresie, w jakim powo┼éuje si─Ö na ich zasoby, warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o┼Ťwiadczeniach, o których mowa w punktach 7.1.10 i 7.1.2) SIWZ. 6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegaj─ůcy si─Ö o udzielenie zamówienia: 1) do┼é─ůczaj─ů dodatkowo do formularza OFERTY dokument ustanawiaj─ůcy pe┼énomocnika do reprezentowania ich w post─Öpowaniu albo reprezentowania w post─Öpowaniu i zawarciu umowy; 2) sk┼éadaj─ů odr─Öbnie (ka┼╝dy z nich) o┼Ťwiadczenia, o których mowa w punktach 7.1.1) i 7.1.2) SIWZ w zakresie, w którym ka┼╝dy z tych Wykonawców wykazuje spe┼énianie warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.1. SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj informacji z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiaj─ůcemu o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci lub braku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 przywo┼éanej ustawy, tj. grupy kapita┼éowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2005 r. poz. 184 z pó┼║n. zm.). Wraz ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia, Wykonawca mo┼╝e przedstawi─ç dowody, ┼╝e powi─ůzania z innym wykonawc─ů nie prowadz─ů do zak┼éócenia konkurencji w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia. Do sporz─ůdzenia o┼Ťwiadczenia Wykonawca mo┼╝e wykorzysta─ç wzór stanowi─ůcy za┼é─ůcznik nr 6 do SIWZ. 6.5. Zamawiaj─ůcy wezwie wykonawc─Ö, którego oferta zostanie najwy┼╝ej oceniona, do z┼éo┼╝enia w wyznaczonym, nie krótszym ni┼╝ 5 dni, terminie aktualnych na dzie┼ä z┼éo┼╝enia nast─Öpuj─ůcych o┼Ťwiadcze┼ä i dokumentów potwierdzaj─ůcych okoliczno┼Ťci, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp – w zakresie spe┼énienia warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu: 1) dokumentu potwierdzaj─ůcego wpisanie do rejestru dzia┼éalno┼Ťci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 wrze┼Ťnia 1996 r. o Utrzymaniu czysto┼Ťci i porz─ůdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z pó┼║n. zm.); 2) dokumentu potwierdzaj─ůcego posiadanie wpisu do rejestru podmiotów zbieraj─ůcych zu┼╝yty sprz─Öt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustaw─ů z dnia 11 wrze┼Ťnia 2015 r. o zu┼╝ytym sprz─Öcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688); 3) zezwolenia na transport odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z ;pó┼║n. zm.); 4) dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na sum─Ö gwarancyjn─ů okre┼Ťlon─ů przez Zamawiaj─ůcego; 5) wykazu us┼éug wykonanych (zgodnie ze wzorem stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 9 do SIWZ), a w przypadku ┼Ťwiadcze┼ä okresowych lub ci─ůg┼éych równie┼╝ wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto┼Ťci, przedmiotu i dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us┼éugi zosta┼éy wykonane, oraz za┼é─ůczeniem dowodów okre┼Ťlaj─ůcych czy te us┼éugi zosta┼éy wykonane lub s─ů wykonywane nale┼╝ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s─ů referencje b─ůd┼║ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us┼éugi by┼éy wykonywane,a w przypadku ┼Ťwiadcze┼ä okresowych lub ci─ůg┼éych s─ů wykonywane, a je┼╝eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska─ç tych dokumentów – o┼Ťwiadczenie wykonawcy; w przypadku ┼Ťwiadcze┼ä okresowych lub ci─ůg┼éych nadal wykonywanych referencje b─ůd┼║ inne dokumenty potwierdzaj─ůce ich nale┼╝yte wykonywanie powinny by─ç wydane nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, 6) wykazu narz─Ödzi (zgodnie ze wzorem stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 10 do SIWZ), wyposa┼╝enia zak┼éadu lub urz─ůdze┼ä technicznych dost─Öpnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi zasobami.


III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:


1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odno┼Ťnie skazania za wykroczenie na kar─Ö aresztu, w zakresie okre┼Ťlonym przez Zamawiaj─ůcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert; 2) za┼Ťwiadczenia w┼éa┼Ťciwego naczelnika urz─Ödu skarbowego potwierdzaj─ůcego, ┼╝e Wykonawca nie zalega z op┼éacaniem podatków, wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert; lub innego dokumentu potwierdzaj─ůcego ┼╝e Wykonawca zawar┼é porozumienie z w┼éa┼Ťciwym organem podatkowym w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno┼Ťci uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu; 3) za┼Ťwiadczenia w┼éa┼Ťciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego albo innego dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e Wykonawca nie zalega z op┼éacaniem sk┼éadek na ubezpieczenia spo┼éeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert; lub innego dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e Wykonawca zawar┼é porozumienie z w┼éa┼Ťciwym organem w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno┼Ťci uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu; 4) odpisu z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 6.7. O┼Ťwiadczenia dotycz─ůce Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolno┼Ťciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre┼Ťlonych w art. 22a ustawy Pzp nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w oryginale, a dokumenty inne ni┼╝ o┼Ťwiadczenia – w oryginale lub kopii po┼Ťwiadczonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem. Po┼Ťwiadczenia za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolno┼Ťciach lub sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegaj─ůcy si─Ö o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które ka┼╝dego z nich dotycz─ů. 6.8. Dokumenty sporz─ůdzone w j─Özyku obcym nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wraz z t┼éumaczeniem na j─Özyk polski.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


nie dotyczy


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


1) formularz ofertowy 2) Pe┼énomocnictwo do wyst─Öpowania w imieniu Wykonawcy i zaci─ůgania w jego imieniu zobowi─ůza┼ä. Musi by─ç za┼é─ůczone w oryginale albo za┼é─ůczone jako kopia pe┼énomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (je┼Ťli dotyczy). 3) Pisemne zobowi─ůzanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb─Ödnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (je┼Ťli dotyczy)


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony


IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:


tak,


Informacja na temat wadium


5000


 


IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


nie


 


IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


nie


Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


nie


Informacje dodatkowe:


 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


nie


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej


nie


Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


nie


 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu


(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


Liczba wykonawców


Przewidywana minimalna liczba wykonawców


Maksymalna liczba wykonawców


Kryteria selekcji wykonawców:


 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:


 


Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:


nie


Informacje dodatkowe:


 


Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:


nie


Informacje dodatkowe:


 


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych:


nie


Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


nie


 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie


Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia:


nie


Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:


Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:


Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):


Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:


Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:


Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Aukcja wieloetapowa


etap nr czas trwania etapu


 


 


Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: nie


Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:


 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie


cena 60


zabezpieczenie nale┼╝ytego wykonania umowy 40


 


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)


tak


IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem


Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:


 


Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji nie


Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie


Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów):


 


Informacje dodatkowe


 


 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego


Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:


 


Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:


 


Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:


 


Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä: nie


Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu:


 


 


Informacje dodatkowe:


 


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego


Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:


 


Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


nie


Informacje dodatkowe:


 


IV.4) Licytacja elektroniczna


Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:


Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:


Licytacja wieloetapowa


etap nr czas trwania etapu


 


 


Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: nie


Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:


 


Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


 


Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:


 


Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


1) Zamawiaj─ůcy dopuszcza zgodnie z art. 142 ust.5 Pzp zmiany wysoko┼Ťci wynagrodzenia podanego w ofercie w zakresie dotycz─ůcym niezrealizowanej cz─Ö┼Ťci przedmiotu umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i us┼éug, je┼╝eli zmiany te b─Öd─ů mia┼éy wp┼éyw na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc─Ö; 2) W przypadku konieczno┼Ťci zmian umowy w zakresie, o którym mowa w pkt 1 ustala si─Ö, ┼╝e zmiany mog─ů zosta─ç dokonane jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy; 3) Wykonawca do wniosku, o którym mowa w pkt 2 zobowi─ůzany jest za┼é─ůczy─ç wszelkie dowody na potwierdzenie, ┼╝e zmiany prawa w zakresie okre┼Ťlonym w pkt 1 mia┼éy wp┼éyw na koszty wykonania zamówienia.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 


IV.6.1) Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):


 


┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym


 


IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu:


Data: 18/11/2016, godzina: 9:30,


Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):


nie


Wskaza─ç powody:


 


J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu


>


IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)


IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: nie


IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 


 


Wójt Bogdan ┼Üwi─ůtek-Górski

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?61.5 KB POBIERZSIWZ09.11.2016 12:19102
?37.4 KB POBIERZZał nr 109.11.2016 12:2083
?31.6 KB POBIERZZał nr 209.11.2016 12:2074
?18.8 KB POBIERZZał nr 309.11.2016 12:2066
?14 KB POBIERZZał nr 409.11.2016 12:2061
?14.2 KB POBIERZZał nr 509.11.2016 12:2170
?13.4 KB POBIERZZał nr 609.11.2016 12:2167
.PDF486.7 KB POBIERZZał nr 709.11.2016 12:2172
.PDF28.6 KB POBIERZZał nr 7a09.11.2016 12:2167
.PDF81.9 KB POBIERZZał nr 809.11.2016 12:2269
?52.6 KB POBIERZsiwz-aktualizacja 10.11.2016r.10.11.2016 15:5754
?31.7 KB POBIERZZał nr 2-aktualizacja -10.11.2016r. 10.11.2016 15:5843
?13.7 KB POBIERZZał nr 910.11.2016 15:5950
?13.5 KB POBIERZZał nr 1010.11.2016 15:5943

Autor : T.Nowicki
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2016-11-09 12:18:28
Data ostatniej modyfikacji : 09.11.2016 12:18
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 396licznik odwiedzin: 2205422