logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XX sesja Rady Gminy Latowicz

24 stycznia 2017 r.

 


 


 


 


 


            


  • O G 艁 O S Z E N I E


    


   W dniu 24 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XX sesja Rady Gminy z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:


       1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

   2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

   3. Interpelacje i zapytania radnych.

   4. Informacja Prezesa Zarz膮du „Centrum Medyczno – Diagnostycznego” na temat dzia艂alno艣ci w zakresie 艣wiadczenia us艂ug medycznych dla mieszka艅ców Gminy Latowicz.

   5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z bud偶etu Gminy Latowicz dla spó艂ek wodnych, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

   6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2017.

   7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2017 – 2025.

   8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na które dofinansowanie mo偶e by膰 przyznawane.

   9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie projektu dostosowania sieci szkó艂 podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 – Prawo o艣wiatowe.

   10. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii za rok 2016.

   11. Sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rady Gminy oraz sta艂ych komisji za rok 2016.

   12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.

   13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.

   14. Sprawy ró偶ne.

   15. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.

   16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


    


    


    


    


                  Przewodnicz膮cy Rady       •  /-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2017-01-17 08:02:13
Data ostatniej modyfikacji : 17.01.2017 08:14
Liczba wy艣wietle艅 : 410

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  17.01.2017 08:02poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2155040