logo
logo
Zam├│wienia publiczne » Og┼éoszone przetargi
przetarg nieograniczony na dostawy pn.

przetarg nieograniczony na dostawy pn.

IPPR.271.1.2017 Latowicz, dnia 23 marzec 2017 r.


 


Ogłoszenie


 


Gmina Latowicz ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz og┼éasza przetarg nieograniczony na dostawy pn. „Dostawa z roz┼éadunkiem kruszywa ┼éamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2017 roku ” og┼éoszony


w Biuletynie Zamówie┼ä Publicznych w dniu 23.03.2017r. pod nr 50366-2017 o tre┼Ťci:


Latowicz: Dostawa z roz┼éadunkiem kruszywa ┼éamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2017 roku


OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe


Og┼éoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej


nie


O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych


nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY


Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy


nie


Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania


nie


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych


nie


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej


nie


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek 6, 05334 Latowicz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 7521080 w. 15, e-mail uglatowicz@interia.pl, faks 025 7521080 w. 29.


Adres strony internetowej (URL): www.gmina-latowicz.pl


 


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):


Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):


I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)


tak


latowicz.samorzady.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


tak


latowicz.samorzady.pl


Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem


nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie


nie


Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


nie


Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


nie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


nie


Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Dostawa z roz┼éadunkiem kruszywa ┼éamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2017 roku


Numer referencyjny: PPR.271.1.2017


Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy


II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych


Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:


Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia s─ů dostawy z roz┼éadunkiem w miejsca wskazane przez zamawiaj─ůcego na terenie gminy Latowicz nast─Öpuj─ůcych materia┼éów: A. Zamówienie podstawowe: Kruszywo dolomitowe naturalne ┼éamane do remontów dróg spe┼éniaj─ůce norm─Ö PN – EN 13043:2004, PN – EN 13242:2004 Frakcja 0-32 mm – 3000 ton. Frakcja 32-63 mm – 500 ton. B. Prawo opcji: Opcja obejmuje dostaw─Ö wraz z roz┼éadunkiem kruszyw – w ilo┼Ťci do 40% zakresu rzeczowego zamówienia podstawowego. Realizacja opcji b─Ödzie nast─Öpowa┼éa wy┼é─ůcznie w przypadku z┼éo┼╝enia przez Zamawiaj─ůcego pisemnego o┼Ťwiadczenia woli o realizacji opcjonalnej cz─Ö┼Ťci zamówienia. Uruchomienie prawa opcji nast─ůpi po wyczerpaniu ilo┼Ťci zamówienia podstawowego. Zako┼äczenie opcji nast─ůpi z dniem zako┼äczenia terminu umowy tj. do dnia 31.12.2017 r. lub zrealizowania zakresu rzeczowego opcji. Ceny jednostkowe w opcji b─Öd─ů takie same jak ceny jednostkowe dostaw i zakupu w zamówieniu podstawowym, zgodnie z formularzem cenowym. Uwaga: Dostawy kruszywa nale┼╝y realizowa─ç w dni robocze, w godzinach 8-15, w ilo┼Ťci oko┼éo 100-200 ton dziennie, wed┼éug zg┼éosze┼ä i szczegó┼éowych ustale┼ä. Zamawiaj─ůcy zastrzega w ramach zamawianej ┼é─ůcznej ilo┼Ťci kruszywa mo┼╝liwo┼Ť─ç zamówienia wi─Ökszej ilo┼Ťci jednego kruszywa i jednocze┼Ťnie mniejszej ilo┼Ťci innego kruszywa. Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do mo┼╝liwo┼Ťci kontroli wagi dostarczanego materia┼éu. Zamawiaj─ůcy wymaga przy ka┼╝dej dostawie za┼é─ůczenia za┼Ťwiadczenia niezale┼╝nego podmiotu uprawnionego do kontroli jako┼Ťci potwierdzaj─ůcego, ┼╝e dostarczone produkty odpowiadaj─ů okre┼Ťlonym normom tj. normie PN – EN 13043:2004, PN – EN 13242:2004 Transport b─Ödzie odbywa┼é si─Ö samochodami ci─Ö┼╝arowymi samowy┼éadowczymi z zsypem tylnym o masie ┼éadunku oko┼éo 30 ton. Ze wzgl─Ödu na trudno┼Ťci manewrowe na niektórych odcinkach dróg Wykonawca musi by─ç przygotowany do dostaw samochodami samowy┼éadowczymi dwu lub trzy osiowymi o ┼éadowno┼Ťci do 15 ton. Wykonawca musi by─ç przygotowany do mo┼╝liwo┼Ťci realizacji jednorazowych minimalnych dostaw w ilo┼Ťci ok. 400 t w czasie 12godzin. Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego dostaw o 30%. Kruszywo to b─Ödzie wykorzystane na remonty istniej─ůcych nawierzchni t┼éuczniowych oraz na wykonanie remontów dróg o istniej─ůcej nawierzchni ┼╝wirowej. Wymagany kolor materia┼éu: szary. Ze wzgl─Ödu na ww. zastosowanie zamawiaj─ůcy nie dopuszcza materia┼éu o zabarwieniu, bia┼éym, ró┼╝owym czy pomara┼äczowym posiadaj─ůcym znaczne domieszki tlenku ┼╝elaza i magnezu. W kruszywie o frakcji 0-32 po┼╝─ůdana zawarto┼Ť─ç frakcji pylastej o uziarnieniu do 0,075 mm 4-6%. Roz┼éadunek b─Ödzie polega┼é na roz┼Ťcieleniu materia┼éu z samochodu samowy┼éadowczego z zsypem tylnym w sposób polegaj─ůcy na rozci─ůgni─Öciu materia┼éu na drodze.


 


II.5) G┼éówny kod CPV: 14212300-3


II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):


Warto┼Ť─ç bez VAT:


 


II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie


II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:


data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów


Okre┼Ťlenie warunków: Wype┼éniony i popisany za┼é. nr 3 do SIWZ


Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Okre┼Ťlenie warunków: Wype┼éniony i popisany za┼é. nr 3 do SIWZ


Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa


Okre┼Ťlenie warunków: Wype┼éniony i popisany za┼é. nr 3 do SIWZ


Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: tak


Informacje dodatkowe: Wypełniony i popisany zał. nr 7 do SIWZ


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie


III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI


O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu


tak


O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji


nie


III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:


1) O┼Ťwiadczenie o spe┼énieniu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu – zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 3 do siwz. 2) Wykaz dostaw zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu, z podaniem ich warto┼Ťci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za┼é─ůczeniem dokumentów potwierdzaj─ůcych, ┼╝e dostawy te zosta┼éy wykonane lub s─ů wykonywane nale┼╝ycie – zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 4 do siwz. 3) O┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post─Öpowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okoliczno┼Ťciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp – zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 5 do siwz. 4) Aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o┼Ťwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp. 5) Je┼╝eli wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 sk┼éada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj─ůce odpowiednio, ┼╝e nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci. Dokumenty, o których mowa powy┼╝ej, powinny by─ç wystawione nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert. Je┼╝eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si─Ö dokumentów, o których mowa powy┼╝ej, zast─Öpuje si─Ö je dokumentem zawieraj─ůcym o┼Ťwiadczenie z┼éo┼╝one przed notariuszem, w┼éa┼Ťciwym organem s─ůdowym, administracyjnym albo organem samorz─ůdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania. W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci co do tre┼Ťci dokumentu z┼éo┼╝onego przez wykonawc─Ö maj─ůcego siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiaj─ůcy mo┼╝e zwróci─ç si─Ö do w┼éa┼Ťciwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezb─Ödnych informacji dotycz─ůcych przed┼éo┼╝onego dokumentu. 6) Wykonawca mo┼╝e polega─ç na wiedzy i do┼Ťwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno┼Ťciach finansowych innych podmiotów, niezale┼╝nie od charakteru prawnego ┼é─ůcz─ůcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi─ůzany jest udowodni─ç zamawiaj─ůcemu, i┼╝ b─Ödzie dysponowa┼é zasobami niezb─Ödnymi do realizacji zamówienia, w szczególno┼Ťci przedstawiaj─ůc w tym celu pisemne zobowi─ůzanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb─Ödnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7) Je┼╝eli wykonawca, wykazuj─ůc spe┼énianie warunków, o których mowa w rozdz. VI siwz, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre┼Ťlonych w pkt 6, a podmioty te b─Öd─ů bra┼éy udzia┼é w realizacji cz─Ö┼Ťci zamówienia, zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 i 4. 8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7, kopie dokumentów dotycz─ůce odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów musz─ů by─ç po┼Ťwiadczane za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez wykonawc─Ö lub te podmioty. 9) Wykonawca w celu potwierdzenia spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu z┼éo┼╝y wykaz narz─Ödzi, wyposa┼╝enia zak┼éadu i urz─ůdze┼ä technicznych dost─Öpnych wykonawcy dostaw w celu realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o podstawie dysponowania tymi zasobami, potwierdzaj─ůcy posiadanie potencja┼éu technicznego okre┼Ťlonego w Rozdziale VI ust. 3 SIWZ z podaniem typu samochodu oraz jego numeru rejestracyjnego. Wzór wykazu znajduje si─Ö w Za┼é─ůczniku nr 6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zamienienia sk┼éada przynajmniej jeden z wykonawców. 10) Wykonawca w celu potwierdzenia spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu z┼éo┼╝y zanimizowany (bez danych adresowych) wykaz 5 kierowców zatrudnionych na umow─Ö o prac─Ö dost─Öpnych wykonawcy dostaw w celu realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o podstawie dysponowania tymi osobami, potwierdzaj─ůcy posiadanie potencja┼éu technicznego okre┼Ťlonego w Rozdziale VI ust. 3 SIWZ. Wzór wykazu znajduje si─Ö w Za┼é─ůczniku nr 7 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zamienienia sk┼éada przynajmniej jeden z wykonawców. 11) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka┼╝e Zamawiaj─ůcemu o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci lub braku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi za┼é. nr 8 do SIWZ 12) Za┼Ťwiadczenie niezale┼╝nego podmiotu uprawnionego do kontroli jako┼Ťci potwierdzaj─ůcego, ┼╝e dostarczane produkty odpowiadaj─ů okre┼Ťlonym normom (PN – EN 13043:2004, PN – EN 13242:2004).


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


Aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o┼Ťwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp.


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony


IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:


tak,


Informacja na temat wadium


5 000,00 zł.


IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


nie


IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


nie


Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


nie


Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


nie


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej


nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu


(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


nie dotyczy


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


nie dotyczy


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


nie dotyczy


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie


cena 60.00


czas wykonania zamówienia 40.00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)


nie


IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


nie dotyczy


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego


nie dotyczy


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego


nie dotyczy


IV.4) Licytacja elektroniczna


nie dotyczy


IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):


IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu:


Data: 31/03/2017, godzina: 9:30,


Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):


nie


J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu


> polski


IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)


IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: nie


IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP98.4 KB POBIERZSIWZ z za┼é─ůcznikami 23.03.2017 14:5895

Autor : T.Nowicki
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2017-03-23 14:57:57
Data ostatniej modyfikacji : 23.03.2017 14:57
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 347licznik odwiedzin: 2205441