logo
logo
Zam├│wienia publiczne » Og┼éoszone przetargi
Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu - przetarg nieograniczony

Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu - przetarg nieograniczony

Latowicz, 12 kwietnia 2017r.


Gmina Latowicz


ul. Rynek 6


05-334 Latowicz


 


Ogłoszenie


IPPR.271.9.2017


 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (je┼╝eli dotyczy):


http://www.gmina-latowicz.pl


Ogłoszenie nr 65281 - 2017 z dnia 2017-04-12 r.


Latowicz: Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu


OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe


Og┼éoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej


tak


 


Nazwa projektu lub programu


ze ┼Ťrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddzia┼éania 19.2 "Wsparcie na wdra┼╝anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo┼éeczno┼Ť─ç"


O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych


nie


 


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY


Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy


nie


Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania


nie


Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych


nie


 


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


 


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej


nie


W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek 6, 05334 Latowicz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 7521080 w. 15, e-mail uglatowicz@interia.pl, faks 025 7521080 w. 29.


Adres strony internetowej (URL): www.gmina-latowicz.pl


 


Adres strony internetowej pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne www.gmina-latowicz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):


Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):


I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)


nie


www.gmina-latowicz.pl


 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


nie


www.gmina-latowicz.pl


 


Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem


nie


 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie


nie


adres


 


Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


nie


Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


nie


Adres:


 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


nie


Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu


Numer referencyjny: IPPR.271.9.2017


Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


nie


 


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych


Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:


Nie


 


 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Przebudowy ulicy Nadrzecznej w Latowiczu na odcinku od km 0+000 do 0+371, okre┼Ťlonym w dokumentacji technicznej, i przedmiarze robót. Zakres prac oraz warstwy konstrukcyjne i ich grubo┼Ť─ç nale┼╝y wykona─ç zgodnie z przedmiarem. Zakres prac obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Przebudowy ulicy Nadrzecznej w Latowiczu na odcinku od km 0+000 do 0+371, okre┼Ťlonym w dokumentacji technicznej, i przedmiarze robót. Zakres prac oraz warstwy konstrukcyjne i ich grubo┼Ť─ç nale┼╝y wykona─ç zgodnie z przedmiarem. Zakres prac obejmuje: a) wykonanie poboczy o szeroko┼Ťci 0,5 m z kruszywa naturalnego ┼éamanego dolomitowego o sk┼éadzie i frakcji – 30% 0-16, -70% 16-32 i grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 15cm, pozosta┼éa szeroko┼Ť─ç poboczy do szeroko┼Ťci 0,75 m z gruntu rodzimego b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ┼Ťcieralna gr. po zag─Öszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem nawierzchni asfaltem c) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa wi─ů┼╝─ůca gr. po zag─Öszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem nawierzchni asfaltem c) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ┼éamanego dolomitowego o sk┼éadzie i frakcji – 0-31 i grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 10cm d) us┼éuga geodezyjna tyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Uwaga: Materia┼é pozyskany z prac ziemnych (korytowania pobocza) przeznaczony jest do wbudowania przez Wykonawc─Ö w pobocze do uzyskania ┼é─ůcznej szeroko┼Ťci pobocza minimum 0,75m oraz na utwardzenie zjazdów do granicy pasa drogowego w ramach ceny rycza┼étowej.


 


II.5) G┼éówny kod CPV: 45233253-7


 


II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):


Warto┼Ť─ç bez VAT:


Waluta:


PLN


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


 


II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak


Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj─ůcy przewiduje: zlecenie zamówienia w ilo┼Ťci do 40% warto┼Ťci zamówienia podstawowego na podstawie art 67 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie┼ä publicznych


II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:


data zakończenia: 31/08/2017


 


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów


Okre┼Ťlenie warunków:


Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Okre┼Ťlenie warunków: podpisny za┼é. nr 2 do SIWZ , ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na sum─Ö gwarancyjn─ů nie mniejsz─ů ni┼╝ 150 000,00z┼é.ia


Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa


Okre┼Ťlenie warunków: podpisny za┼é. nr 2 do SIWZ , 1) zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedn─ů robot─Ö obejmuj─ůc─ů swoim zakresem budow─Ö, przebudow─Ö lub remont (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.290) drogi o warto┼Ťci robót co najmniej 150 000z┼é 2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj: co najmniej 1 (jedn─ů) osob─ů posiadaj─ůc─ů uprawnienia budowlane do pe┼énienia samodziel­nych funkcji w budownictwie w specjalno┼Ťci drogowej bez ogranicze┼ä zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) lub odpowiadaj─ůce im wa┼╝ne uprawnienia budowlane, które zosta┼éy wydane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów lub odpowiadaj─ůce im uprawnienia wydane obywatelom pa┼ästw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze┼╝eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) posiadaj─ůc─ů co najmniej 3 – letnie do┼Ťwiadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnie┼ä) w pe┼énieniu funkcji kierownika budowy/ robót.


Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: tak


Informacje dodatkowe: 2) dysponowa┼é osobami zdolnymi do wykonania zamówienia odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj: co najmniej 1 (jedn─ů) osob─ů posiadaj─ůc─ů uprawnienia budowlane do pe┼énienia samodziel­nych funkcji w budownictwie w specjalno┼Ťci drogowej bez ogranicze┼ä zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) lub odpowiadaj─ůce im wa┼╝ne uprawnienia budowlane, które zosta┼éy wydane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów lub odpowiadaj─ůce im uprawnienia wydane obywatelom pa┼ästw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze┼╝eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) posiadaj─ůc─ů co najmniej 3 – letnie do┼Ťwiadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnie┼ä) w pe┼énieniu funkcji kierownika budowy/ robót.


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie


III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI


O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu


tak


O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji


nie


III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia┼éu w post─Öpowaniu wykonawca do┼é─ůcza do oferty aktualne na dzie┼ä sk┼éadania ofert o┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne ze wzorem okre┼Ťlonym w za┼é─ůczniku nr 3 do SIWZ.


III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:


1. W celu potwierdzenia spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu wykonawca do┼é─ůcza do oferty aktualne na dzie┼ä sk┼éadania ofert o┼Ťwiadczenie o spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu zgodne ze wzorem okre┼Ťlonym w za┼é─ůczniku nr 2 do SIWZ.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zamówienia do z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia, o którym mowa w ust. 1 zobowi─ůzany jest ka┼╝dy z wykonawców wyst─Öpuj─ůcych wspólnie. O┼Ťwiadczenie ma potwierdzi─ç spe┼énianie warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka┼╝dy z wykonawców wykazuje spe┼énianie warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który powo┼éuje si─Ö na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe┼éniania, w zakresie, w jakim powo┼éuje si─Ö na ich zasoby, warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o┼Ťwiadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 5. Wykonawca, który zamierza powierzy─ç wykonanie cz─Ö┼Ťci zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia┼éu w post─Öpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o┼Ťwiadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiaj─ůcemu o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci lub braku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia, wykonawca mo┼╝e przedstawi─ç dowody, ┼╝e powi─ůzania z innym wykonawc─ů nie prowadz─ů do zak┼éócenia konkurencji w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia.


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


7. Zamawiaj─ůcy przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawc─Ö

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?52.1 KB POBIERZSIWZ z za┼é─ůcznikami12.04.2017 17:50145
.PDF5225 KB POBIERZDokumentacja techniczna12.04.2017 17:53166
.PDF1142 KB POBIERZSST12.04.2017 17:54137
?38.8 KB POBIERZprojekt umowy12.04.2017 17:54132
.PDF30.1 KB POBIERZprzedmiar12.04.2017 17:55144
.PDF701.8 KB POBIERZkorekta szczegół "A"12.04.2017 17:56141
?11.5 KB POBIERZUNIEWAZNIENIE PRZETARGU19.04.2017 11:0431

Autor : T.Nowicki
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2017-04-12 17:50:03
Data ostatniej modyfikacji : 12.04.2017 17:50
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 243licznik odwiedzin: 2159408