logo
logo
Zam├│wienia publiczne » Og┼éoszone przetargi
Przetarg na przebudowę ul. Nadrzecznej w Latowiczu - zmiana ogłoszenia

Przetarg na przebudowę ul. Nadrzecznej w Latowiczu - zmiana ogłoszenia

Latowicz, 13 kwietnia 2017r.


Gmina Latowicz


ul. Rynek 6


05-334 Latowicz


Ogłoszenie


IPPR.271.9.2017


 


Informuje, iz w Biuletynie Zamówien Publicznych zamieszczono ponizsze og┼éoszenie:


Og┼éoszenia powi─ůzane:


Ogłoszenie nr 65281-2017 z dnia 12-04-2017 - Latowicz


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Przebudowy ulicy Nadrzecznej w Latowiczu na odcinku od km 0+000 do 0+371, okre┼Ťlonym w dokumentacji technicznej, i przedmiarze robót. Zakres prac oraz warstwy k...


Termin sk┼éadania ofert/wniosków: 27-04-2017


Ogłoszenie nr 66481 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.


Latowicz:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:


Og┼éoszenia o zamówieniu


INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU


Numer: 65281


Data: 12/04/2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY


Gmina Latowicz, Krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek 6, 05334 Latowicz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 7521080 w. 15, e-mail uglatowicz@interia.pl, faks 025 7521080 w. 29.


Adres strony internetowej (url): www.gmina-latowicz.pl


Adres profilu nabywcy:


Adres strony internetowej, pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne:


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który nale┼╝y zmieni─ç:


Miejsce, w którym znajduje si─Ö zmieniany tekst:


Numer sekcji: I


Punkt: 4)


W og┼éoszeniu jest: Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób: nie Adres:


W og┼éoszeniu powinno by─ç: Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: w formie pisemnej:osobi┼Ťcie, poczta lub kurierem Adres: Urz─ůd Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz


 


Miejsce, w którym znajduje si─Ö zmieniany tekst:


Numer sekcji: II.


Punkt: 7)


W og┼éoszeniu jest: Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj─ůcy przewiduje: zlecenie zamówienia w ilo┼Ťci do 40% warto┼Ťci zamówienia podstawowego na podstawie art 67 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie┼ä publicznych


W og┼éoszeniu powinno by─ç: Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj─ůcy przewiduje: zlecenie zamówienia w ilo┼Ťci do 40% warto┼Ťci zamówienia podstawowego w zakresie kompletnej przebudowy drogi poprzez u┼éo┼╝enie warstw mineralno-bitumicznych wraz z podbudow─ů na odcinku 150m, na warunkach okre┼Ťlonych w SIWZ, na podstawie art 67 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie┼ä publicznych


 


Miejsce, w którym znajduje si─Ö zmieniany tekst:


Numer sekcji: III.


Punkt: 1.2)


W og┼éoszeniu jest: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Okre┼Ťlenie warunków: podpisny za┼é. nr 2 do SIWZ , ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na sum─Ö gwarancyjn─ů nie mniejsz─ů ni┼╝ 150 000,00z┼é.ja


W og┼éoszeniu powinno by─ç: Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy uzna warunek za spe┼éniony je┼╝eli wykonawca przedstawi zamawiaj─ůcemu popisany za┼é─ůcznik nr 2 do SIWZ oraz (na wezwanie) dokumenty potwierdzaj─ůce, ┼╝e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na sum─Ö gwarancyjn─ů nie ni┼╝sz─ů ni┼╝ 150 000,00 z┼é.


 


Miejsce, w którym znajduje si─Ö zmieniany tekst:


Numer sekcji: III


Punkt: 1.3)


W og┼éoszeniu jest: Okre┼Ťlenie warunków: podpisny za┼é. nr 2 do SIWZ , 1) zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedn─ů robot─Ö obejmuj─ůc─ů swoim zakresem budow─Ö, przebudow─Ö lub remont (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.290) drogi o warto┼Ťci robót co najmniej 150 000z┼é 2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj: co najmniej 1 (jedn─ů) osob─ů posiadaj─ůc─ů uprawnienia budowlane do pe┼énienia samodziel­nych funkcji w budownictwie w specjalno┼Ťci drogowej bez ogranicze┼ä zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) lub odpowiadaj─ůce im wa┼╝ne uprawnienia budowlane, które zosta┼éy wydane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów lub odpowiadaj─ůce im uprawnienia wydane obywatelom pa┼ästw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze┼╝eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) posiadaj─ůc─ů co najmniej 3 – letnie do┼Ťwiadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnie┼ä) w pe┼énieniu funkcji kierownika budowy/ robót. Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: 2) dysponowa┼é osobami zdolnymi do wykonania zamówienia odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj: co najmniej 1 (jedn─ů) osob─ů posiadaj─ůc─ů uprawnienia budowlane do pe┼énienia samodziel­nych funkcji w budownictwie w specjalno┼Ťci drogowej bez ogranicze┼ä zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) lub odpowiadaj─ůce im wa┼╝ne uprawnienia budowlane, które zosta┼éy wydane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów lub odpowiadaj─ůce im uprawnienia wydane obywatelom pa┼ästw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze┼╝eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) posiadaj─ůc─ů co najmniej 3 – letnie do┼Ťwiadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnie┼ä) w pe┼énieniu funkcji kierownika budowy/ robót.


W og┼éoszeniu powinno by─ç: Okre┼Ťlenie warunków: w zakresie potencja┼éu kadrowego – zamawiaj─ůcy wymaga, aby wykonawca wykaza┼é, ┼╝e dysponuje lub b─Ödzie dysponowa┼é co najmniej jedn─ů osob─ů - Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno┼Ťci drogowej lub odpowiadaj─ůce im uprawnienia wydane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów oraz co najmniej trzyletnie do┼Ťwiadczenie w pe┼énieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji minimum dwóch zada┼ä polegaj─ůcych na remoncie/przebudowie/budowie dróg (placów lub lotnisk), którego jednym z elementów by┼éo wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych lub w technologii opisanej w dokumentacji projektowej (na wezwanie wype┼éniony Za┼é─ůcznik nr 6 do SIWZ). Zamawiaj─ůcy okre┼Ťlaj─ůc wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnie┼ä budowlanych dopuszcza odpowiadaj─ůce im wa┼╝ne uprawnienia budowlane, które zosta┼éy wydane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów oraz odpowiadaj─ůce uprawnienia wydane obywatelom pa┼ästw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrze┼╝eniem art. 12a oraz innych przepisów w tym ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r. poz. 290 z pó┼║n. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65); - w zakresie wiedzy i do┼Ťwiadczenia – zamawiaj─ůcy wymaga, aby Wykonawca wykaza┼é, ┼╝e w okresie ostatnich pi─Öciu lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy – w tym okresie, wykona┼é (zako┼äczy┼é) co najmniej dwie roboty budowlane zwi─ůzane z wykonaniem lub wymian─ů nawierzchni bitumicznych dróg (placów lub lotnisk) lub budow─ů, przebudow─ů, remontem dróg z mieszanek mineralno-asfaltowych lub technologii opisanej w dokumentacji projektowej (placów lub lotnisk) o powierzchni co najmniej 1500 m2 (na wezwanie wype┼éniony Za┼é─ůcznik nr 5 do SIWZ) Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: nie


 


Miejsce, w którym znajduje si─Ö zmieniany tekst:


Numer sekcji: III


Punkt: 4)


W og┼éoszeniu jest: 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia┼éu w post─Öpowaniu wykonawca do┼é─ůcza do oferty aktualne na dzie┼ä sk┼éadania ofert o┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne ze wzorem okre┼Ťlonym w za┼é─ůczniku nr 3 do SIWZ.


W og┼éoszeniu powinno by─ç: o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci lub braku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia, wykonawca mo┼╝e przedstawi─ç dowody, ┼╝e powi─ůzania z innym wykonawc─ů nie prowadz─ů do zak┼éócenia konkurencji w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia (Za┼é─ůcznik nr 4 do SIWZ);


 


Miejsce, w którym znajduje si─Ö zmieniany tekst:


Numer sekcji: III


Punkt: 5.1


W og┼éoszeniu jest: 1. W celu potwierdzenia spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu wykonawca do┼é─ůcza do oferty aktualne na dzie┼ä sk┼éadania ofert o┼Ťwiadczenie o spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu zgodne ze wzorem okre┼Ťlonym w za┼é─ůczniku nr 2 do SIWZ.


W og┼éoszeniu powinno by─ç: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze┼Ťniej ni┼╝ w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto┼Ťci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta┼éy wykonane, z za┼é─ůczeniem dowodów okre┼Ťlaj─ůcych czy te roboty budowlane zosta┼éy wykonane nale┼╝ycie, w szczególno┼Ťci informacji o tym czy roboty zosta┼éy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid┼éowo uko┼äczone, przy czym dowodami, o których mowa, s─ů referencje b─ůd┼║ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by┼éy wykonywane, a je┼╝eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska─ç tych dokumentów - inne dokumenty (Za┼é─ůcznik nr 5 do SIWZ) 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawc─Ö do realizacji zamówienia publicznego,w szczególno┼Ťci odpowiedzialnych za ┼Ťwiadczenie us┼éug, kontrol─Ö jako┼Ťci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie┼ä, do┼Ťwiadczenia i wykszta┼écenia niezb─Ödnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi osobami (Za┼é─ůcznik nr 6 do SIWZ wraz z kserokopi─ů uprawnie┼ä oraz kserokopi─ů aktualnych za┼Ťwiadcze┼ä o przynale┼╝no┼Ťci tych osób do w┼éa┼Ťciwej Izby Samorz─ůdu Zawodowego). 3. Dokumenty potwierdzaj─ůce, ┼╝e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na sum─Ö gwarancyjn─ů nie ni┼╝sz─ů ni┼╝ 150 000,00 z┼é Je┼╝eli Wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty, o których mowa wy┼╝ej, powinny zosta─ç zast─ůpione odpowiednimi dokumentami, zgodnie z rozporz─ůdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2015 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo┼╝e ┼╝─ůda─ç zamawiaj─ůcy od wykonawcy w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126). Dokumenty sporz─ůdzone w j─Özyku obcym s─ů sk┼éadane przez Wykonawc─Ö wraz z t┼éumaczeniem na j─Özyk polski, po┼Ťwiadczonymi przez wykonawc─Ö.


 


Miejsce, w którym znajduje si─Ö zmieniany tekst:


Numer sekcji: III


Punkt: 7)


W og┼éoszeniu jest: 7. Zamawiaj─ůcy przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawc─Ö

Autor : T.Nowicki
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2017-04-13 16:46:37
Data ostatniej modyfikacji : 13.04.2017 16:46
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 256licznik odwiedzin: 2205483