logo
logo
Zam├│wienia publiczne » Og┼éoszone przetargi
Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu - przetarg nieograniczony

Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu - przetarg nieograniczony

Gmina Latowicz


ul. Rynek 6


05-334 Latowicz


 


IPPR.271.9.2017


Latowicz, dnia 22 maja 2017r.


 


Ogłoszenie nr 500579-N-2017 z dnia 2017-05-22 r.


 


Gmina Latowicz: Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu


OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie obowi─ůzkowe


Og┼éoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej


Tak


Nazwa projektu lub programu


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddzia┼éania 19.2 "Wsparcie na wdra┼╝anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo┼éeczno┼Ť─ç"


O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych


 


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY


Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy


Tak


Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania


Tak


Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych


Nie


 


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


 


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej


Nie


W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek 6 , 05334 Latowicz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 7521080 w. 15, e-mail uglatowicz@interia.pl, faks 025 7521080 w. 29.


Adres strony internetowej (URL): http://latowicz.samorzady.pl


Adres profilu nabywcy:


Adres strony internetowej pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):


Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):


I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)


Tak


http://latowicz.samorzady.pl


 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Tak


http://latowicz.samorzady.pl


 


Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem


Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie


Nie


adres


Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


Nie


Inny sposób:


Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


Tak


Inny sposób:


pisemnie zgodie z ust. 43 SIWZ w do dnia 6.06.2017r do godz. 10.00


Adres:


p. 11 Kancelaria Urzedu Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz


 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


Nie


Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu


Numer referencyjny: IPPR.271.9.2017


Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych


Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:


Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


 


Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci:


 


Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zamówienia, na które mo┼╝e zosta─ç udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Przebudowy ulicy Nadrzecznej Latowiczu na odcinku od km 0+000 do km 0+371, okre┼Ťlonym w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Zakres prac oraz warstwy konstrukcyjne i ich grubo┼Ť─ç nale┼╝y wykona─ç zgodnie z opisem i rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej, a tak┼╝e zgodnie z korekt─ů rysunków do projektu technicznego (TOM III). Zakres prac obejmuje: a) wykonanie poboczy o szeroko┼Ťci 0,5 m z kruszywa naturalnego ┼éamanego dolomitowego o sk┼éadzie i frakcji – 30% 0-16mm, -70% 16-32mm i grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 15cm, pozosta┼é─ů szeroko┼Ť─ç poboczy do szeroko┼Ťci ┼é─ůcznej pobocza minimum 0,75 m wyrówna─ç gruntem rodzimym pozyskanym z korytowania w ramach prac zwi─ůzanych z uporz─ůdkowaniem placu budowy b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ┼Ťcieralna gr. po zag─Öszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem nawierzchni asfaltem c) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa wi─ů┼╝─ůca gr. po zag─Öszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem nawierzchni asfaltem c) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ┼éamanego dolomitowego o sk┼éadzie i frakcji – 0-31mm i grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 10cm d) us┼éuga geodezyjna tyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Uwaga: Materia┼é pozyskany z prac ziemnych (korytowania pobocza) przeznaczony jest do wbudowania przez Wykonawc─Ö w pobocze do uzyskania ┼é─ůcznej szeroko┼Ťci pobocza minimum 0,75m w ramach prac zwi─ůzanych z uporz─ůdkowaniem terenu budowy. Wykonawca wykona wszystkie roboty towarzysz─ůce niezb─Ödne do wykonania przedmiotu umowy m.in regulacj─Ö wysoko┼Ťciow─ů studzienek infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja). 2) Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiaj─ůcy wymaga, aby Wykonawca/ Podwykonawca zatrudnia┼é na podstawie umowy o prac─Ö osoby wykonuj─ůce czynno┼Ťci w zakresie realizacji zamówienia, je┼╝eli wykonanie tych czynno┼Ťci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre┼Ťlony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Zamawiaj─ůcy wymaga, aby wszystkie osoby wykonuj─ůce czynno┼Ťci wchodz─ůce w tzw. koszty bezpo┼Ťrednie by┼éy zatrudnione przez wykonawc─Ö na podstawie umowy o prac─Ö. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonuj─ů czynno┼Ťci bezpo┼Ťrednio zwi─ůzane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprz─Ötu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kieruj─ůcych budow─ů, wykonuj─ůcych obs┼éug─Ö geodezyjn─ů, dostawców materia┼éów budowlanych. Okres zatrudnienia – czas trwania umowy o realizacj─Ö zamówienia. 3)Zamawiaj─ůcy wymaga 36 miesi─Öcy r─Ökojmi na wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach niniejszego zamówienia


II.5) G┼éówny kod CPV: 45233123-7


Dodatkowe kody CPV:


Kod CPV


45233123-7


45111000-8


45112000-5


45112000-5


45233320-8


45233220-7


II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):


Warto┼Ť─ç bez VAT:


Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak


Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç udzielenia zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysoko┼Ťci 40 % warto┼Ťci netto zamówienia podstawowego zgodnie z zakresem opisanym w pkt 4.3.1. ppkt 1) SIWZ.


II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:


miesi─ůcach: lub dniach:


lub


data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-08-31


Okres w miesi─ůcach Okres w dniach Data rozpocz─Öcia Data zako┼äczenia


2017-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów


Okre┼Ťlenie warunków: Dzia┼éalno┼Ť─ç prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnie┼ä. Zamawiaj─ůcy nie wyznacza szczegó┼éowego warunku w tym zakresie.


Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od okre┼Ťlenia szczegó┼éowych wymaga┼ä w tym zakresie.


Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa


Okre┼Ťlenie warunków: 1.Kwalifikacje zawodowe i do┼Ťwiadczenie wykonawcy umo┼╝liwiaj─ůce realizacj─Ö zamówienia na odpowiednim poziomie jako┼Ťci: Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wyka┼╝e, ┼╝e zrealizowa┼é w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy- w tym okresie co najmniej jedn─ů robot─Ö obejmuj─ůc─ů swoim zakresem budow─Ö, przebudow─Ö lub remont (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.290) drogi o powierzchni co najmniej 1500 m2 Do┼Ťwiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegaj─ůcy si─Ö o udzielenie niniejszego zamówienia musz─ů wykaza─ç, ┼╝e ┼é─ůcznie spe┼éniaj─ů wymagania okre┼Ťlone w pkt 1. 2.Wykszta┼écenie, kwalifikacje zawodowe, do┼Ťwiadczenie osób skierowanych przez wykonawc─Ö do realizacji zamówienia, umo┼╝liwiaj─ůce realizacj─Ö zamówienia na odpowiednim poziomie jako┼Ťci. Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wyka┼╝e, ┼╝e b─Ödzie dysponowa┼é osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poni┼╝ej. Osoby wskazane przez Wykonawc─Ö musz─ů posiada─ç kwalifikacje, uprawnienia i do┼Ťwiadczenie zawodowe nie mniejsze ni┼╝ okre┼Ťlone poni┼╝ej:   a) Kierownik budowy w specjalno┼Ťci in┼╝ynieryjnej drogowej – 1 osoba posiadaj─ůca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno┼Ťci in┼╝ynieryjnej drogowej posiadaj─ůc─ů co najmniej 3 – letnie do┼Ťwiadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnie┼ä) w pe┼énieniu funkcji kierownika budowy. Uprawnienia, o których mowa powy┼╝ej, powinny by─ç zgodne z ustaw─ů z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub wa┼╝ne odpowiadaj─ůce im uprawnienia nadane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza si─Ö równowa┼╝ne kwalifikacje, zdobyte w innych pa┼ästwach, na zasadach okre┼Ťlonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzgl─Ödnieniem postanowie┼ä ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). W przypadku zmiany osób, o których mowa wy┼╝ej w trakcie realizacji umowy, wymagane jest spe┼énienie warunku okre┼Ťlonego w pkt 2.a) Potencja┼é kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegaj─ůcy si─Ö o udzielenie niniejszego zamówienia musz─ů wykaza─ç, ┼╝e ┼é─ůcznie spe┼éniaj─ů wymagania okre┼Ťlone w pkt 2.a)


Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: Nie


Informacje dodatkowe:


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI


O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu


Tak


O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji


Nie


III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


1) odpisu z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Je┼╝eli wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 1) – sk┼éada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj─ůce odpowiednio, ┼╝e: nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci. Je┼╝eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si─Ö dokumentów, o których mowa w pkt. 1) zast─Öpuje si─Ö je dokumentem zawieraj─ůcym odpowiednio o┼Ťwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o┼Ťwiadczenie osoby, której dokument mia┼é dotyczy─ç, z┼éo┼╝one przed notariuszem lub przed organem s─ůdowym, administracyjnym albo organem samorz─ůdu zawodowego lub gospodarczego w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.


III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:


1. W celu potwierdzenia spe┼éniania przez wykonawc─Ö warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu dotycz─ůcych zdolno┼Ťci technicznej lub zawodowej 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze┼Ťniej ni┼╝ w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto┼Ťci, zakresu daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta┼éy wykonane, z za┼é─ůczeniem dowodów okre┼Ťlaj─ůcych czy te roboty budowlane zosta┼éy wykonane nale┼╝ycie, w szczególno┼Ťci informacji o tym czy roboty zosta┼éy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid┼éowo uko┼äczone, przy czym dowodami, o których mowa, s─ů referencje b─ůd┼║ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by┼éy wykonywane, a je┼╝eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska─ç tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi potwierdza─ç spe┼énienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.1. SIWZ(formularz 3.3). 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawc─Ö do realizacji zamówienia, w szczególno┼Ťci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie┼ä i do┼Ťwiadczenia niezb─Ödnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzi─ç wymagania, o których mowa w pkt 6.2.2. SIWZ (formularz 3.4). Je┼╝eli wykaz, o┼Ťwiadczenia lub inne z┼éo┼╝one przez wykonawc─Ö dokumenty b─Öd─ů budzi─ç w─ůtpliwo┼Ťci zamawiaj─ůcego, b─Ödzie on móg┼é zwróci─ç si─Ö bezpo┼Ťrednio do w┼éa┼Ťciwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane by┼éy wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


1.Wykonawca wraz z ofert─ů sk┼éada: 1.1wype┼éniony i podpisany przez Wykonawc─Ö FORMULARZ OFERTY (Formularz 3.1.1) 1.2Pe┼énomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zamówienia, ewentualnie umow─Ö o wspó┼édzia┼éaniu, z której b─Ödzie wynika─ç przedmiotowe pe┼énomocnictwo. Pe┼énomocnik mo┼╝e by─ç ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w post─Öpowaniu albo reprezentowania w post─Öpowaniu i zawarcia umowy;. 1.3Pe┼énomocnictwo do podpisania oferty wzgl─Ödnie do podpisywania innych dokumentów sk┼éadanych wraz z ofert─ů, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów z┼éo┼╝onych wraz z ofert─ů. Tre┼Ť─ç pe┼énomocnictwa musi jednoznacznie wskazywa─ç czynno┼Ťci, do wykonywania których pe┼énomocnik jest upowa┼╝niony; 1.4 Pisemne zobowi─ůzania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb─Ödnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (je┼Ťli dotyczy). 1.5O┼Ťwiadczenia i dokumenty dotycz─ůce w┼éa┼Ťciwo┼Ťci Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 8.1, pkt 9.2, pkt 9.7 i pkt 9.8. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) sk┼éada: 2.1O┼Ťwiadczenie wykonawcy o przynale┼╝no┼Ťci albo braku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej; w przypadku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej wykonawca mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç wraz z o┼Ťwiadczeniem dokumenty b─ůd┼║ informacje potwierdzaj─ůce, ┼╝e powi─ůzania z innym wykonawc─ů nie prowadz─ů do zak┼éócenia konkurencji w post─Öpowaniu.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:


Tak


Informacja na temat wadium


Wykonawca jest zobowi─ůzany do wniesienia wadium w wysoko┼Ťci: 4 000,00 z┼é (s┼éownie: cztery tysi─ůce z┼éotych) na warunkach opisanych w ust. 16 SIWZ


 


IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


Nie


Nale┼╝y poda─ç informacje na temat udzielania zaliczek:


 


IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


 


Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


 


Informacje dodatkowe:


 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


 


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej


 


Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu


(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


Liczba wykonawców


Przewidywana minimalna liczba wykonawców


Maksymalna liczba wykonawców


Kryteria selekcji wykonawców:


 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:


 


Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:


 


Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:


 


Informacje dodatkowe:


 


Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:


 


Adres strony internetowej, na której b─Öd─ů zamieszczone dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakupów:


 


Informacje dodatkowe:


 


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych:


 


Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)


Nale┼╝y poda─ç adres strony internetowej, na której aukcja b─Ödzie prowadzona:


 


Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia:


 


Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:


Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:


Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):


Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:


Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:


Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:


Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie


Cena 60


d┼éugo┼Ť─ç okresu r─Ökojmi 40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)


Tak


IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem


Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:


 


Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji


Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:


Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów):


Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego


Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:


Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:


Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:


Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä:


Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


 


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego


Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:


 


Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna


Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:


Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:


licytacja wieloetapowa


Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:


Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w licytacji elektronicznej:


Data: godzina:


Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak


Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


1. Zmiana postanowie┼ä i uzupe┼énienia tre┼Ťci zawartej umowy mo┼╝e nast─ůpi─ç wy┼é─ůcznie za zgod─ů obu stron wyra┼╝on─ů w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci. 2. Zamawiaj─ůcy dopuszcza istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w nast─Öpuj─ůcych zakresach: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia: a) je┼╝eli przyczyny, z powodu których b─Ödzie zagro┼╝one dotrzymanie terminu zako┼äczenia robót b─Öd─ů nast─Öpstwem okoliczno┼Ťci, za które odpowiedzialno┼Ť─ç ponosi Zamawiaj─ůcy, w szczególno┼Ťci b─Öd─ů nast─Öpstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczno┼Ťci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczno┼Ťci mia┼éy lub mog┼éy mie─ç wp┼éyw na dotrzymanie terminu zako┼äczenia robót; b) gdy wyst─ůpi─ů niekorzystne warunki atmosferyczne uniemo┼╝liwiaj─ůce prawid┼éowe wykonanie robót, w szczególno┼Ťci z powodu technologii realizacji prac okre┼Ťlonych Umow─ů, normami lub innymi przepisami w tym szczegó┼éowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, je┼╝eli konieczno┼Ť─ç wykonania prac w tym okresie nie jest nast─Öpstwem okoliczno┼Ťci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, c) wyst─ůpienia, przypadku si┼éy wy┼╝szej uniemo┼╝liwiaj─ůcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez któr─ů, na potrzeby niniejszego warunku rozumie─ç nale┼╝y zdarzenie zewn─Ötrzne wobec ┼é─ůcz─ůcej strony wi─Özi prawnej: o charakterze niezale┼╝nym od stron, którego strony nie mog┼éy przewidzie─ç przed zawarciem umowy, którego nie mo┼╝na unikn─ů─ç ani któremu strony nie mog┼éy zapobiec przy zachowaniu nale┼╝ytej staranno┼Ťci, której nie mo┼╝na przypisa─ç drugiej stronie. Za si┼é─Ö wy┼╝sz─ů warunkuj─ůc─ů zmian─Ö terminu realizacji umowy uwa┼╝a─ç si─Ö b─Ödzie w szczególno┼Ťci: powód┼║, po┼╝ar i inne kl─Öski ┼╝ywio┼éowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzia┼éania wojenne, nag┼ée za┼éamania warunków atmosferycznych, nag┼ée przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub ska┼╝enia; d) gdy wyst─ůpi─ů opó┼║nienia w wydawaniu decyzji, zezwole┼ä, uzgodnie┼ä, itp., do wydania których w┼éa┼Ťciwe organy s─ů zobowi─ůzane na mocy przepisów prawa, je┼╝eli opó┼║nienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zosta─ç wydane oraz nie s─ů nast─Öpstwem okoliczno┼Ťci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, e) je┼╝eli wyst─ůpi brak mo┼╝liwo┼Ťci wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezale┼╝nych od Wykonawcy, f) gdy wyst─ůpi konieczno┼Ť─ç wykonania robót zamiennych lub innych robót niezb─Ödnych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgl─Ödu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówie┼ä dodatkowych i uzupe┼éniaj─ůcych, które wstrzymuj─ů lub opó┼║niaj─ů realizacj─Ö przedmiotu Umowy, wyst─ůpienia niebezpiecze┼ästwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb─Ödnym do unikni─Öcia lub usuni─Öcia tych kolizji, g) gdy wyst─ůpi─ů zmiany powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa w zakresie maj─ůcym wp┼éyw na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub ┼Ťwiadczenia stron; h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z cz─Ö┼Ťci robót, je┼╝eli taka rezygnacja b─Ödzie niezb─Ödna do prawid┼éowej realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Zmiana tre┼Ťci umowy w przypadku wyst─ůpienia oczywistych omy┼éek pisarskich i rachunkowych w tre┼Ťci umowy, lub powstania rozbie┼╝no┼Ťci lub niejasno┼Ťci w rozumieniu poj─Ö─ç u┼╝ytych w umowie, których nie b─Ödzie mo┼╝na usun─ů─ç w inny sposób, a zmiana b─Ödzie umo┼╝liwia─ç usuni─Öcie rozbie┼╝no┼Ťci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) Zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiaj─ůcego, 3. Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt b i c, dopuszczone b─Öd─ů wy┼é─ůcznie pod warunkiem z┼éo┼╝enia wniosku przez Wykonawc─Ö i po akceptacji Zamawiaj─ůcego. 4. Zamawiaj─ůcy nie ma obowi─ůzku przed┼éu┼╝ania terminu wykonania robót, je┼╝eli Wykonawca w ci─ůgu 3 dni od daty zaistnienia okoliczno┼Ťci, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 ppkt. b i c nie przed┼éo┼╝y uzasadnionego wniosku o przed┼éu┼╝enie terminu.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):


┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym


IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu:


Data: 2017-06-06, godzina: 10:00,


Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):


Nie


Wskaza─ç powody:


J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu


IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)


IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: Tak


IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane Nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZA┼ü─äCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ─äCE OFERT CZ─ś┼ÜCIOWYCH


 


Bogdan ┼Üwi─ůtek-Górski


Wójt Gminy Latowicz


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?54.9 KB POBIERZSIWZ22.05.2017 10:55135
?91.5 KB POBIERZFormularze oferty22.05.2017 10:56102
?18.2 KB POBIERZWz├│r gwarancji22.05.2017 10:5799
?161.5 KB POBIERZwz├│r umowy22.05.2017 10:58104
.PDF5225 KB POBIERZDokumentacja techniczna22.05.2017 10:59106
.PDF111.9 KB POBIERZkorekta dokumentacji technicznaj22.05.2017 10:5998
.PDF31.9 KB POBIERZPrzedmiar rob├│t22.05.2017 11:00109
.PDF964.7 KB POBIERZSpecyfikacja techniczna 22.05.2017 11:0195
.PDF31.2 KB POBIERZ06.06.2017 14:0051
?15 KB POBIERZRozstrzygni─Öcie przetargu27.06.2017 11:2841

Autor : T.Nowicki
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2017-05-22 10:55:02
Data ostatniej modyfikacji : 22.05.2017 10:55
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 462licznik odwiedzin: 2205376