logo
logo
Zam├│wienia publiczne » Og┼éoszone przetargi
Rozbudowa gminnej oczyszczalni ┼Ťciek├│w komunalnych w Latowiczu

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ┼Ťciek├│w komunalnych w Latowiczu

IPPR.271.7.2017                                                                                                     05 maja 2017r.


 


Og┼éoszenie w Biuletynie Zamówie┼ä Publicznych  nr 524690-N-2017 z dnia 2017-06-05 r.


Gmina Latowicz: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ┼Ťcieków komunalnych w Latowiczu – I etap wraz z modernizacj─ů sieci kanalizacji sanitarnej


OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie obowi─ůzkowe


Og┼éoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej


Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych


Nie


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY


Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy


Nie


Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania


Nie


Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych


Nie


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej


Nie


W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek 6 , 05334 Latowicz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 7521080 w. 15, e-mail uglatowicz@interia.pl, faks 025 7521080 w. 29.


Adres strony internetowej (URL): http: www.latowicz.samorzady.pl


Adres profilu nabywcy:


Adres strony internetowej pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):


Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):


I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)


Tak


http: www.latowicz.samorzady.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Tak


http: www.latowicz.samorzady.pl


Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem


Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie


Nie


adres


Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


Nie


Inny sposób:


Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


Tak


Inny sposób:


Pisemnie


Adres:


Gmina Latowicz 05- 334 Latowicz, ul. Rynek 6


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


Nie


Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ┼Ťcieków komunalnych w Latowiczu – I etap wraz z modernizacj─ů sieci kanalizacji sanitarnej


Numer referencyjny: IPPR.271.7.2017


Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych


Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:


Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci:
Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zamówienia, na które mo┼╝e zosta─ç udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa gminnej oczyszczalni ┼Ťcieków komunalnych w Latowiczu – I etap wraz z modernizacj─ů sieci kanalizacji sanitarnej Zakres prac obejmuje - budow─Ö nowej g┼éównej przepompowni ┼Ťcieków, - budow─Ö nowego reaktora biologicznego, - budow─Ö nowych ruroci─ůgów technologicznych (mi─Ödzy innymi by - passa ┼Ťcieków dowo┼╝onych, ruroci─ůgu ┼Ťcieków technologicznych z pomieszczenia odwadniania osadu), - przebudow─Ö i budow─ů zewn─Ötrznej instalacji wodoci─ůgowej zaopatruj─ůcej oczyszczalni─Ö w wod─Ö, - budow─Ö studni wodomierzowej, - przebudow─Ö w obr─Öbie dzia┼éki nr 1080 kana┼éu DN200 doprowadzaj─ůcego ┼Ťcieki surowe do oczyszczalni, - przebudow─Ö i budow─Ö zewn─Ötrznej instalacji kanalizacji odprowadzaj─ůcych ┼Ťcieki bytowe z istniej─ůcego bioreaktora, - budow─Ö odwodnienia terenu w strefach zagro┼╝onych rozlaniem si─Ö ┼Ťcieków dowo┼╝onych i z miejsca sk┼éadowania odpadów wydzielonych w procesie oczyszczania ┼Ťcieków, - przebudow─Ö i rozbudow─ů wewn─Ötrznych instalacji wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych, - budow─Ö podziemnego kana┼éowego zbiornika retencyjnego, - budow─Ö biofiltru do oczyszczania powietrza, - budow─Ö wiat gospodarczych , - przebudow─Ö i rozbudow─ů pomieszcze┼ä i cz─Ö┼Ťciow─ů zmian─Ö funkcji pomieszcze┼ä istniej─ůcego bloku bioreaktora - budow─Ö kontenerowego budynku gospodarczego, - przebudow─Ö wewn─Ötrznych dróg i placów na terenie oczyszczalni, - budow─Ö linii kablowej zasilaj─ůcej oczyszczalni─Ö i o┼Ťwietleniowej, - przebudow─Ö s┼éupowej stacji transformatorowej, sieci napowietrznej ┼Ťredniego napi─Öcia oraz uk┼éadu pomiarowego pó┼épo┼Ťredniego zasilaj─ůcego oczyszczalni─Ö ┼Ťcieków. - Monta┼╝ linii kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych, - Zagospodarowanie terenu – ci─ůgi komunikacyjne, parking, ogrodzenie,


II.5) G┼éówny kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: Kod CPV


45100000-8


45110000-1


45200000-9


45200000-9


45231300-8


45233120-6


45252127-4


45252200-0


45310000-3


II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):


Warto┼Ť─ç bez VAT:


Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie


Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:


II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:


miesi─ůcach: lub dniach:


lub


data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-05-31
II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów


Okre┼Ťlenie warunków:


Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy uzna ww. warunek za spe┼éniony je┼╝eli Wykonawca wyka┼╝e, ┼╝e a) jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na sum─Ö gwarancyjn─ů nie mniejsz─ů ni┼╝ 2 500 000,00 z┼éotych b) posiada ┼Ťrodki finansowe lub zdolno┼Ť─ç kredytow─ů na kwot─Ö w wysoko┼Ťci minimum 1 500 000,00z┼é


Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa


Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy uzna ww. warunek za spe┼éniony je┼╝eli Wykonawca wyka┼╝e, ┼╝e a) dysponuje co najmniej jedn─ů osob─ů posiadaj─ůc─ů uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno┼Ťci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych bez ogranicze┼ä zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2016 r., poz. 290 z pó┼║n. zm.) lub odpowiadaj─ůce im wa┼╝ne uprawnienia budowlane, które zosta┼éy wydane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów lub odpowiadaj─ůce im uprawnienia wydane obywatelom pa┼ästw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze┼╝eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r. poz. 65). b) dysponuje co najmniej 1 (jedn─ů) osob─ů posiadaj─ůc─ů uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno┼Ťci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze┼ä zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z.2016 r. poz. 290 z pó┼║n. zm.) lub odpowiadaj─ůce im wa┼╝ne uprawnienia budowlane, które zosta┼éy wydane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów lub odpowiadaj─ůce im uprawnienia wydane obywatelom pa┼ästw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze┼╝eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). c) dysponuje co najmniej 1 (jedn─ů) osob─ů posiadaj─ůc─ů uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno┼Ťci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze┼ä zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pó┼║n. zm.) lub odpowiadaj─ůce im wa┼╝ne uprawnienia budowlane, które zosta┼éy wydane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów lub odpowiadaj─ůce im uprawnienia wydane obywatelom pa┼ästw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze┼╝eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r., poz. 65). d) nale┼╝ycie zrealizowa┼é w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegaj─ůc─ů na budowie lub przebudowie oczyszczalni ┼Ťcieków o warto┼Ťci minimum 3 500 000 z┼éotych brutto ka┼╝da.


Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób:


Informacje dodatkowe:


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI


O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu


Tak


O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji


Nie


III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


a) za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego naczelnika urz─Ödu skarbowego potwierdzaj─ůcego, ┼╝e Wykonawca nie zalega z op┼éacaniem podatków, wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e Wykonawca zawar┼é porozumienie z w┼éa┼Ťciwym organem podatkowym w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno┼Ťci uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu; b) za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego albo innego dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e Wykonawca nie zalega z op┼éacaniem sk┼éadek na ubezpieczenia spo┼éeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e Wykonawca zawar┼é porozumienie z w┼éa┼Ťciwym organem w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno┼Ťci uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu; c) odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; g) dokumenty dotycz─ůce podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe┼énienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powo┼éuje si─Ö na jego zasoby, warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu - je┼╝eli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego o których mowa w lit a-c


III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:


a) wykaz robót wykonanych nie wcze┼Ťniej ni┼╝ w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto┼Ťci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta┼éy wykonane, z za┼é─ůczeniem dowodów okre┼Ťlaj─ůcych czy te roboty budowlane zosta┼éy wykonane nale┼╝ycie, w szczególno┼Ťci informacji o tym czy roboty zosta┼éy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid┼éowo uko┼äczone, przy czym dowodami, o których mowa, s─ů referencje b─ůd┼║ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by┼éy wykonywane, a je┼╝eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska─ç tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 5 do SIWZ); b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawc─Ö do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno┼Ťci odpowiedzialnych za ┼Ťwiadczenie us┼éug, kontrol─Ö jako┼Ťci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie┼ä, do┼Ťwiadczenia i wykszta┼écenia niezb─Ödnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 6 do SIWZ). c) dokumentów potwierdzaj─ůcych, ┼╝e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na sum─Ö gwarancyjn─ů okre┼Ťlon─ů przez Zamawiaj─ůcego;


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


a) Formularz Ofertowy sporz─ůdzony i wype┼éniony wed┼éug wzoru stanowi─ůcego Za┼é─ůcznik Nr 1 do SIWZ, b) o┼Ťwiadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ wed┼éug wzoru stanowi─ůcego Za┼é─ůcznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pe┼énomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wyst─Öpuj─ůcych wspólnie), o ile ofert─Ö sk┼éada pe┼énomocnik, d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni┼╝ pieni─Ö┼╝na, orygina┼é dokumentu wadialnego (gwarancji lub por─Öczenia) e) zobowi─ůzanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – je┼╝eli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowi─ůzania lub innych dokumentów potwierdzaj─ůcych udost─Öpnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika─ç w szczególno┼Ťci: - zakres dost─Öpnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc─Ö, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udzia┼éu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolno┼Ťciach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu dotycz─ůcych wykszta┼écenia, kwalifikacji zawodowych lub do┼Ťwiadczenia, zrealizuje us┼éugi, których wskazane zdolno┼Ťci dotycz─ů. f) Za┼é─ůcznik Nr 9- Wykaz do┼Ťwiadczenia w kryterium do┼Ťwiadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:


Tak


Informacja na temat wadium


Wykonawca jest zobowi─ůzany wnie┼Ť─ç wadium w wysoko┼Ťci 110 000 z┼é (s┼éownie: sto dziesi─Ö─ç tysi─Öcy z┼éotych 00/100).
IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


Nie


Nale┼╝y poda─ç informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie


Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie


Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Nie


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej


Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu


(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


Liczba wykonawców


Przewidywana minimalna liczba wykonawców


Maksymalna liczba wykonawców


Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:


Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:


Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:


Informacje dodatkowe:


Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:


Adres strony internetowej, na której b─Öd─ů zamieszczone dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakupów:


Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych:


Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie


Nale┼╝y poda─ç adres strony internetowej, na której aukcja b─Ödzie prowadzona:


Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia:


Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:


Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:


Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):


Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:


Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:


Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:


Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie


Cena 60,00


Gwarancja 31,00


Do┼Ťwiadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 9,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)


Nie


IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem


Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:


Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji


Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:


Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów):


Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego


Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:


Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:


Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:


Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä:


Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego


Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:


Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna


Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:


Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:


Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:


Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w licytacji elektronicznej:


Data: godzina:


Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak


Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci wymagaj─ů formy pisemnej. 2. Strony dopuszczaj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania zmian postanowie┼ä umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty: 1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i us┼éug; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie rycza┼étowe w kwocie brutto, z uwzgl─Ödnieniem obowi─ůzuj─ůcej stawki podatku VAT; 2) w przypadku zmiany obowi─ůzuj─ůcych przepisów, je┼╝eli zgodnie z nimi konieczne b─Ödzie dostosowanie tre┼Ťci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zg┼éoszenia w formie pisemnej w ci─ůgu 14 dni od powzi─Öcia informacji stanowi─ůcej podstaw─Ö do wprowadzenia zmian. Zmiana ta mo┼╝e spowodowa─ç wyd┼éu┼╝enie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany mo┼╝e by─ç Zamawiaj─ůcy lub Wykonawca; 3) w przypadku zmiany: - wysoko┼Ťci minimalnego wynagrodzenia za prac─Ö ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pa┼║dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac─Ö (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), - zasad podlegania ubezpieczeniom spo┼éecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko┼Ťci stawki sk┼éadki na ubezpieczenia spo┼éeczne lub zdrowotne. Je┼╝eli zmiany te b─Öd─ů mia┼éy wp┼éyw na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc─Ö. Zmiana wymaga zg┼éoszenia w formie pisemnej w ci─ůgu 7 dni od powzi─Öcia informacji stanowi─ůcej podstaw─Ö do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wp┼éynie na termin wykonania zamówienia, natomiast spowoduje zmian─Ö wynagrodzenia Wykonawcy; 4) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikaj─ůcych przyczyn le┼╝─ůcych po stronie Wykonawcy, w szczególno┼Ťci w razie zaistnienia zdarze┼ä o charakterze dzia┼éania si┼éy wy┼╝szej, przez któr─ů strony rozumiej─ů kl─Öski ┼╝ywio┼éowe, stan wyj─ůtkowy, dzia┼éania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje w┼éa┼Ťciwych w┼éadz, a tak┼╝e dzia┼éania lub zaniechania dzia┼éania organów pa┼ästwowych, samorz─ůdowych lub osób trzecich uniemo┼╝liwiaj─ůcych terminow─ů realizacj─Ö zamówienia, o okres nie przekraczaj─ůcy czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia, 3. Ponadto przewiduje si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania istotnych zmian postanowie┼ä umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a dotycz─ůcych w szczególno┼Ťci zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, nale┼╝nego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy s─ů one nast─Öpstwem niemo┼╝liwej do przewidzenia: 1) konieczno┼Ťci zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwi─ůza┼ä technicznych, technologicznych lub materia┼éowych ni┼╝ wynikaj─ůce z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwi─ůza┼ä grozi┼éo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze wzgl─Ödu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej, 2) konieczno┼Ťci wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezale┼╝nych od Zamawiaj─ůcego lub Wykonawcy, 3) konieczno┼Ťci zmiany materia┼éów, urz─ůdze┼ä, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedost─Öpno┼Ťci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku, 4) przyj─Ötej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mog─ů by─ç realizowane, w szczególno┼Ťci ze wzgl─Ödu na nie zinwentaryzowane istniej─ůce uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody, 5) wyst─ůpienia uzasadnionej konieczno┼Ťci zwi─Ökszenia bezpiecze┼ästwa realizacji robót; 6) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezale┼╝nych od Wykonawcy i Zamawiaj─ůcego, w szczególno┼Ťci takich jak: a) znaleziska archeologiczne, skutkuj─ůce wstrzymaniem robót lub konieczno┼Ťci─ů wykonania robót dodatkowych, nie uj─Ötych w przedmiocie zamówienia; b) znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypa┼éy, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby; c) wyst─ůpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniej─ůcego uzbrojenia podziemnego, kolizji technicznych; d) warunki atmosferyczne uniemo┼╝liwiaj─ůce wykonywanie lub prawid┼éowe wykonywanie robót, zgodnie z konieczn─ů do przestrzegania technologi─ů lub sposobem ich wykonywania; e) konieczno┼Ť─ç wykonania bada┼ä archeologicznych 7) wyst─ůpienia si┼éy wy┼╝szej. 4. Zakres zmian postanowie┼ä umowy, wywo┼éanych przyczynami, o których mowa w ust. 2 i 3, powinien by─ç odpowiedni do wywo┼éuj─ůcej je przyczyny, pod wzgl─Ödem rzeczowym, czasowym i finansowym. Zmiany te winny by─ç wprowadzone w formie pisemnej w drodze aneksu pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):


┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym


IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu:


Data: 2017-06-20, godzina: 9:30,


Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):


Wskaza─ç powody:


J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu


> POLSKI


IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)


IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: Nie


IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane Nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZA┼ü─äCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ─äCE OFERT CZ─ś┼ÜCIOWYCH


 


Wójt Bogdan ┼ÜWi─ůtek-Górski

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP107 KB POBIERZSIWZ,ogłoszenie, umowa05.06.2017 13:43260
?13 KB POBIERZPrzedłużenie otwarcia ofert16.06.2017 10:1965
.PDF143.2 KB POBIERZOdpowied┼╝ na pytania - 19.06.17r19.06.2017 14:5678
.PDF356.4 KB POBIERZwz├│r harmonogramu19.06.2017 14:5747
?283.5 KB POBIERZSIWZ po zmianach19.06.2017 14:5753
.PDF3197.6 KB POBIERZZestawienie param r├│wnowa┼╝nych19.06.2017 14:5987
?24 KB POBIERZOgłoszenie-zmiana terminu otwarcia ofert23.06.2017 14:4937
?36 KB POBIERZOg┼éoszenie -zmiana tre┼Ťci SIWZ23.06.2017 14:5038
?295 KB POBIERZSIWZ po zmianach - 23.06.2017r.23.06.2017 14:5082
?18.5 KB POBIERZPytania-23.06.2017r. 23.06.2017 14:53100
?22.5 KB POBIERZParametry zmienionych dmuchaw23.06.2017 14:5480
.PDF155.1 KB POBIERZPrzedmiar stacji trafo23.06.2017 14:5452
?12.5 KB POBIERZinformacja o zmianie umowy26.06.2017 09:2633
?222.5 KB POBIERZumowa po zmianach - 26.06.2017r26.06.2017 09:2760
?144.5 KB POBIERZwz├│r harmonogramu-uaktualnienie-26.06.2017r.26.06.2017 10:3448
?73 KB POBIERZtabela element├│w scalonych-26.06.2017r. 26.06.2017 10:3569
?22.5 KB POBIERZPytania-28.06.2017r.28.06.2017 11:08133
?16 KB POBIERZZestawienie ofert04.07.2017 10:36122
?17.5 KB POBIERZRozstrzygni─Öcie przetargu04.09.2017 12:03112

Autor : T.Nowicki
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2017-06-05 12:31:10
Data ostatniej modyfikacji : 05.06.2017 12:31
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 1305licznik odwiedzin: 2201302