logo
logo
Zam├│wienia publiczne » Og┼éoszone przetargi
Budowa sieci wodoci─ůgowej na terenie gminy Latowicz

Budowa sieci wodoci─ůgowej na terenie gminy Latowicz

IPPR.271.14.2017 Latowicz, dnia 5 czerwca 2017r.


 


 


Og┼éoszenie w Biuletynie Zamówie┼ä Publicznych nr 525776-N-2017 z dnia 2017-06-05 r.


 


Gmina Latowicz: Budowa sieci wodoci─ůgowej na terenie gminy Latowicz – po┼é─ůczenie pier┼Ťcieniowe Kamionka-Kiczki


OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie obowi─ůzkowe


Og┼éoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej


Nie


 


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych


Nie


 


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY


Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy


Nie


Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania


Nie


Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych


Nie


 


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


 


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej


Nie


W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek 6 , 05334 Latowicz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 7521080 w. 15, e-mail uglatowicz@interia.pl, faks 025 7521080 w. 29.


Adres strony internetowej (URL): http://latowicz.samorzady.pl


Adres profilu nabywcy:


Adres strony internetowej pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):


Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):


I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)


Tak


http://latowicz.samorzady.pl


 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Tak


http://latowicz.samorzady.pl


 


Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem


Nie


 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie


Nie


adres


 


Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


Nie


Inny sposób:


 


Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


Tak


Inny sposób:


pisemnie zgodie z ust. 43 SIWZ w do dnia 20.06.2017r do godz. 10.00


Adres:


 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


Nie


Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Budowa sieci wodoci─ůgowej na terenie gminy Latowicz – po┼é─ůczenie pier┼Ťcieniowe Kamionka-Kiczki


Numer referencyjny: IPPR.271.14.2017


Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


Nie


 


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych


Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:


Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


 


Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci:


 


Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zamówienia, na które mo┼╝e zosta─ç udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


 


 


 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodoci─ůgowej rozdzielczej Ø160mm z rur PE 100 (SDR 17) PN-10, sieci wodoci─ůgowej Ø110mm z rur PE 100 (SDR 17) PN-10 oraz przy┼é─ůczy Ø40, Ø50mm PE PN10 w miejscowo┼Ťci Kamionka i Waliska Ze wzgl─Ödów rozliczeniowych zadanie zosta┼éo podzielone przez Zamawiaj─ůcego na cz─Ö┼Ť─ç A i cz─Ö┼Ť─ç B Przedmiot zamówienia w cz─Ö┼Ťci A obejmuje: - budow─Ö sieci wodoci─ůgowej rozdzielczej Ø160mm z rur PE 100 (SDR 17) PN-10 na odcinku d┼éugo┼Ťci 1363m. -budow─Ö sieci wodoci─ůgowej rozdzielczej Ø110mm z rur PE 100 (SDR 17) PN-10 na odcinku d┼éugo┼Ťci 237 m -budowa 4 szt hydrantów naziemnych DN 80 -budowa studni wodomierzowej z kr─Ögów betonowych o ┼Ťrednicy 1500 mm wyposa┼╝onej w wodomierz o ┼Ťrednicy nom. 100 mm z nak┼éadk─ů do zdalnego odczytu Budowa sieci wodoci─ůgowej DN160mm PE L=1363m , DN110mm PE L=237m obejmuje: 1) roboty ziemne, 1) roboty monta┼╝owe Odcinek sieci wodoci─ůgowej do wykonania w ramach cz─Ö┼Ťci A zosta┼é wskazany na mapie pogl─ůdowej stanowi─ůcej za┼é─ůcznik nr 10 do SIWZ. Szczegó┼éowy zakres robót w ramach cz─Ö┼Ťci A zamówienia zosta┼é opisany w przedmiarze robót nr 1 stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 11 do SIWZ. Przedmiot zamówienia w cze┼Ťci B obejmuje: -budow─Ö sieci wodoci─ůgowej rozdzielczej Ø110mm z rur PE 100 (SDR 17) PN-10 na odcinku d┼éugo┼Ťci 381 m, -budow─Ö przy┼é─ůczy wodoci─ůgowych Ø40mm L=274 m -budow─Ö przy┼é─ůczy wodoci─ůgowych Ø50mm L=292 m Budowa sieci wodoci─ůgowej DN110mm PE L=381m oraz przy┼é─ůczy wodoci─ůgowych fi 40mm i fi 50mm, obejmuje: 2) roboty ziemne, 3) roboty monta┼╝owe Odcinek sieci wodoci─ůgowej do wykonania w ramach cz─Ö┼Ťci B zosta┼é wskazany na mapie pogl─ůdowej stanowi─ůcej za┼é─ůcznik nr 10 do SIWZ Szczegó┼éowy zakres robót w cz─Ö┼Ťci B zosta┼é opisany w przedmiarze robót nr 2, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 12 do siwz


 


II.5) G┼éówny kod CPV: 45231300-8


Dodatkowe kody CPV:


Kod CPV


45231100-6


45100000-8


45220000-5


45231000-5


45232430-5


 


 


II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):


Warto┼Ť─ç bez VAT:


Waluta:


 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


 


II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak


Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç udzielenia zamówienia polegaj─ůcego na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. Zamówienia okre┼Ťlone w ust. 1 b─Öd─ů polega┼éy na wykonaniu podobnych robót jak w zamówieniu podstawowym okre┼Ťlonym w rozdziale III SIWZ. 3. Sposób realizacji robót odbywa─ç si─Ö b─Ödzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia i w umowie. 4. Przewiduje si─Ö, ┼╝e warto┼Ť─ç udzielanych zamówie┼ä podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych do┼Ťwiadcze┼ä, zgodnie z metodyk─ů przyj─Öt─ů podczas szacowania zamówienia podstawowego, z uwzgl─Ödnieniem zmian cen rynkowych.


II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:


miesi─ůcach: 3 lub dniach:


lub


data rozpoczęcia: lub zakończenia:


 


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów


Okre┼Ťlenie warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów Wykonawca dysponuje lub b─Ödzie dysponowa┼é na etapie realizacji zamówienia nast─Öpuj─ůcymi osobami: a)kierownik budowy posiadaj─ůcy uprawnienia budowlane bez ogranicze┼ä w specjalno┼Ťci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä cieplnych, gazowych, wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych


Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Okre┼Ťlenie warunków: Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od okre┼Ťlenia szczegó┼éowych wymaga┼ä w tym zakresie. Informacje dodatkowe


Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa


Okre┼Ťlenie warunków: Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od okre┼Ťlenia szczegó┼éowych wymaga┼ä w tym zakresie. Informacje dodatkowe


Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób:


Informacje dodatkowe:


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia:


 


 


 


 


 


 


 


III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI


O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu


Tak


O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji


Nie


III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:


 


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:


Nie


Informacja na temat wadium


 


IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


Nie


Nale┼╝y poda─ç informacje na temat udzielania zaliczek:


 


IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie


Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie


Informacje dodatkowe:


 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Nie


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej


Nie


Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu


(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP19725.8 KB POBIERZMateriały cz I 05.06.2017 16:30155
.ZIP254.9 KB POBIERZMateriały cz II05.06.2017 16:31105
.ZIP254.9 KB POBIERZMateriały cz III05.06.2017 16:32106
.ZIP13240.9 KB POBIERZMateriały cz III-poprawiona14.06.2017 15:0737
.PDF20.4 KB POBIERZOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..16.06.2017 12:1239
.ZIP20041.4 KB POBIERZZmiana dokumentacji-SIWZ. ...16.06.2017 12:1661
?16 KB POBIERZZestawienie ofert22.06.2017 15:4133
?13.5 KB POBIERZUniewa┼╝nienie przetyargu27.06.2017 11:4817
?18.5 KB POBIERZZestawienie ofert10.08.2017 16:119

Autor : T.Nowicki
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2017-06-05 16:27:32
Data ostatniej modyfikacji : 05.06.2017 16:27
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 354
licznik odwiedzin: 2203898