logo
logo
Zam├│wienia publiczne » Og┼éoszone przetargi
Budowa sieci wodoci─ůgowej na terenie gminy Latowicz
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y
Budowa sieci wodoci─ůgowej na terenie gminy Latowicz

IPPR.271.14.2017                                                                                                                                                               Latowicz, dnia 26 lipca 2017r.


Og┼éoszenie w BZP  nr 525775-N-2017 z dnia 2017-07-26 r.


 


: Budowa sieci wodoci─ůgowej na terenie gminy Latowicz – po┼é─ůczenie pier┼Ťcieniowe Kamionka-Kiczki


OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie obowi─ůzkowe


Og┼éoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej


Nie


Nazwa projektu lub programu


Budowa sieci wodoci─ůgowej na terenie gminy Latowicz – po┼é─ůczenie pier┼Ťcieniowe Kamionka-Kiczki


O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych


Nie


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY


Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy


Nie


Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania


Nie


Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych


Nie


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej


Nie


W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: , krajowy numer identyfikacyjny , ul. , , woj. , państwo , tel. , e-mail uglatowicz@interia.pl, faks .


Adres strony internetowej (URL): http://latowicz.samorzady.pl


Adres profilu nabywcy:


Adres strony internetowej pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):


Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):


I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)


Tak


http://latowicz.samorzady.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Tak


http://latowicz.samorzady.pl


Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem


Tak


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie


Nie


adres


Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


Nie


Inny sposób:


Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


Tak


Inny sposób:


pisemnie zgodnie z ust. 43 SIWZ w do dnia10.08.2017r do godz. 10.00


Adres:


Urz─ůd Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, pok 11 (kancelaria)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


Nie


Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Budowa sieci wodoci─ůgowej na terenie gminy Latowicz – po┼é─ůczenie pier┼Ťcieniowe Kamionka-Kiczki


Numer referencyjny: IPPR.271.14.2.2017


Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych


Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:


Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci:


 


Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zamówienia, na które mo┼╝e zosta─ç udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodoci─ůgowej rozdzielczej Ø160mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN 10 PN-10, sieci wodoci─ůgowej Ø110mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN 10 PN-10 oraz przy┼é─ůczy Ø40, Ø50mm PE PN10 w miejscowo┼Ťci Kamionka i Waliska Ze wzgl─Ödów ┼║ród┼éa finansowania zadanie zosta┼éo podzielone przez Zamawiaj─ůcego na cz─Ö┼Ť─ç A i cz─Ö┼Ť─ç B Przedmiot zamówienia w cz─Ö┼Ťci A obejmuje: - budow─Ö sieci wodoci─ůgowej rozdzielczej Ø160mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN-10 na odcinku d┼éugo┼Ťci 1 363m. -budow─Ö sieci wodoci─ůgowej rozdzielczej Ø110mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN-10 na odcinku d┼éugo┼Ťci 237 m -budowa 4 szt hydrantów naziemnych DN 80 -budowa studni wodomierzowej z kr─Ögów betonowych o ┼Ťrednicy 1500 mm wyposa┼╝onej w wodomierz o ┼Ťrednicy nom. 100 mm z nak┼éadk─ů do zdalnego odczytu Budowa sieci wodoci─ůgowej DN160mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN-10, DN110mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN-10 obejmuje: ·0 roboty ziemne, ·1 roboty monta┼╝owe Odcinek sieci wodoci─ůgowej do wykonania w ramach cz─Ö┼Ťci A zosta┼é wskazany na rysunku pogl─ůdowym stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 11 do SIWZ. Szczegó┼éowy zakres robót w ramach cz─Ö┼Ťci A zamówienia zosta┼é opisany w przedmiarze robót nr 1 stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 12 do SIWZ. Przedmiot zamówienia w cz─Ö┼Ťci B obejmuje: -budow─Ö sieci wodoci─ůgowej rozdzielczej Ø110mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN-10 na odcinku d┼éugo┼Ťci 381 m, -budow─Ö przy┼é─ůczy wodoci─ůgowych Ø40mm L=274 m z rur PE PN10 -budow─Ö przy┼é─ůczy wodoci─ůgowych Ø50mm L=292 m z rur PE PN10 Zakres budowy nowego przy┼é─ůcza obejmuje odcinek od pod┼é─ůczenia z sieci─ů g┼éówn─ů do zaworu antyska┼╝eniowego za wodomierzem i po┼é─ůczenie przy┼é─ůcza z instalacj─ů wewn─Ötrzn─ů. Budowa sieci wodoci─ůgowej DN110mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN-10 L=381m oraz przy┼é─ůczy wodoci─ůgowych fi 40mm i fi 50mm z rur PE PN10 obejmuje: ·2 roboty ziemne, ·3 roboty monta┼╝owe Odcinek sieci wodoci─ůgowej do wykonania w ramach cz─Ö┼Ťci B zosta┼é wskazany na rysunku pogl─ůdowym stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 11 do SIWZ Szczegó┼éowy zakres robót w cz─Ö┼Ťci B zosta┼é opisany w przedmiarze robót nr 2, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 13 do SIWZ Do wykonania przedmiotu zamówienia nale┼╝y zastosowa─ç wyroby o parametrach opisanych w dokumentacji projektowej. Zamawiaj─ůcy wymaga, aby przed przyst─ůpieniem do prac budowlanych Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie uzyska┼é akceptacj─Ö Zamawiaj─ůcego na wyroby, które b─Ödzie zamierza┼é wbudowa─ç, przedstawiaj─ůc pozytywn─ů ocen─Ö higieniczn─ů materia┼éów przeznaczonych do wbudowania przez stacj─Ö sanitarno-epidemiologiczn─ů. Wykonane odcinki sieci wodoci─ůgowej nale┼╝y przed zasypaniem podda─ç próbie szczelno┼Ťci na ci┼Ťnienie próbne 1,0 MPa oraz dok┼éadnie przep┼éuka─ç i zdezynfekowa─ç, a┼╝ do uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego wody pobranej z nowo wybudowanej sieci wodoci─ůgowej z punktów poboru wskazanych przez zamawiaj─ůcego. Przy┼é─ůcza wodoci─ůgowe nale┼╝y podda─ç próbie szczelno┼Ťci na ci┼Ťnienie próbne 1,0 MPa. Wszystkie próby szczelno┼Ťci nale┼╝y wykona─ç w obecno┼Ťci inspektora nadzoru inwestorskiego. O zamiarze wykonania prób szczelno┼Ťci nale┼╝y poinformowa─ç zamawiaj─ůcego i inspektora nadzoru co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca wykona na swój koszt badania jako┼Ťci wody z punktów wskazanych przez zamawiaj─ůcego i przedstawi ich wyniki do odbioru ko┼äcowego. Zamawiaj─ůcy wymaga udzielenie 5 letniej gwarancji jako┼Ťci i r─Ökojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia nale┼╝y wykona─ç zapewniaj─ůc w maksymalnym stopniu ci─ůg┼éo┼Ť─ç dostawy wody z sieci dla okolicznych mieszka┼äców oraz dojazd do w┼éa┼Ťcicieli poszczególnych posesji. Zakres zamówienia obejmuje równie┼╝ nast─Öpuj─ůce prace i zwi─ůzane z tym koszty ogólne. Wykonawca powinien uwzgl─Ödni─ç koszty zwi─ůzane z ni┼╝ej wymienionymi pracami przy kalkulacji ceny ofertowej. · sporz─ůdzenie planu BIOZ, · organizacj─Ö i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wod─Ö i energi─Ö placu budowy oraz op┼éaty za zu┼╝yt─ů wod─Ö do prób szczelno┼Ťci, celów socjalnych i produkcyjnych, · odwodnienie wykopów, · wszystkie prace geodezyjne zwi─ůzane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacj─ů powykonawcz─ů ca┼éo┼Ťci realizowanego zadania (w tym wykonanie map powykonawczych), · uzyskanie zezwolenia na zaj─Öcie pasa drogowego oraz op┼éaty za zaj─Öcia pasa drogowego wraz ze sporz─ůdzeniem i uzyskaniem dla tego celu niezb─Ödnych dokumentów (je┼Ťli konieczne), · zawiadomienie mieszka┼äców o prowadzonych robotach, · zag─Öszczenie gruntu do wymaganego wska┼║nika zag─Öszczenia gruntu, · odtworzenie nawierzchni pasa drogowego (nawierzchnia ┼╝wirowa) do odbiór przez Urz─ůd Gminy Latowicz wraz z uporz─ůdkowaniem terenu po robotach budowlanych, · odtworzenie posesji prywatnych, · wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materia┼éów rozbiórkowych i odpadów z budowy wraz z kosztami wysypiska, utylizacji odpadów itp., · uzyskanie pozytywnych bada┼ä bakteriologicznych wody pobranej z nowo wykonanej sieci wodoci─ůgowej, · wykonanie pozytywnych prób szczelno┼Ťci, · koszty wszystkich nadzorów bran┼╝owych, których konieczno┼Ť─ç narzucaj─ů uzgodnienia projektu, w tym poinformowanie operatorów sieci o robotach budowlanych, · uzyskanie we w┼éasnym zakresie wszystkich niezb─Ödnych dokumentów potwierdzaj─ůcych prawid┼éowo┼Ť─ç wykonanych robót, · sporz─ůdzenie dokumentacji powykonawczej


II.5) G┼éówny kod CPV: 45231300-8


Dodatkowe kody CPV:


Kod CPV


45231100-6


45100000-8


45220000-5


45231000-5


45232430-5


II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):


Warto┼Ť─ç bez VAT:


Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak


Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç udzielenia zamówienia polegaj─ůcego na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. 2) Zamówienia okre┼Ťlone w ust. 1 b─Öd─ů polega┼éy na wykonaniu podobnych robót jak w zamówieniu podstawowym okre┼Ťlonym w rozdziale III SIWZ. 3) Sposób realizacji robót odbywa─ç si─Ö b─Ödzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia i w umowie 4) Przewiduje si─Ö, ┼╝e warto┼Ť─ç udzielanych zamówie┼ä podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych do┼Ťwiadcze┼ä, zgodnie z metodyk─ů przyj─Öt─ů podczas szacowania zamówienia podstawowego, z uwzgl─Ödnieniem zmian cen rynkowych 5) Warto┼Ť─ç udzielonych zamówie┼ä podobnych o których mowa w ust. 1 nie przekroczy 50% warto┼Ťci zamówienia podstawowego b─Öd─ůcego przedmiotem niniejszego post─Öpowania.


II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:


miesi─ůcach: lub dniach:


lub


data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-11-20


Okres w miesi─ůcach Okres w dniach Data rozpocz─Öcia Data zako┼äczenia


2017-11-20


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów


Okre┼Ťlenie warunków: Okre┼Ťlenie warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów Wykonawca dysponuje lub b─Ödzie dysponowa┼é na etapie realizacji zamówienia nast─Öpuj─ůcymi osobami: a)kierownik budowy posiadaj─ůcy uprawnienia budowlane bez ogranicze┼ä w specjalno┼Ťci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä cieplnych, gazowych, wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych


Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od okre┼Ťlenia szczegó┼éowych wymaga┼ä w tym zakresie.


Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa


Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od okre┼Ťlenia szczegó┼éowych wymaga┼ä w tym zakresie.


Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: Tak


Informacje dodatkowe: Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób:


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI


O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu


Tak


O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji


Nie


III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:


Zamawiaj─ůcy, wezwie wykonawc─Ö, którego oferta zosta┼éa oceniona, jako najkorzystniejsza do z┼éo┼╝enia w wyznaczonym, nie krótszym ni┼╝ 5 dni, terminie aktualnych na dzie┼ä z┼éo┼╝enia nast─Öpuj─ůcych o┼Ťwiadcze┼ä lub dokumentów: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawc─Ö do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno┼Ťci odpowiedzialnych za ┼Ťwiadczenie us┼éug, kontrol─Ö jako┼Ťci lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie┼ä, do┼Ťwiadczenia i wykszta┼écenia niezb─Ödnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór stanowi─ůcy Za┼é─ůcznik nr 9 do SIWZ. Miejsce,


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


Wykonawca sk┼éada ofert─Ö na formularzu, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 3 do SIWZ oraz za┼é─ůcza nast─Öpuj─ůce dokumenty: 1) o┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg. za┼é─ůcznika nr 6 do SIWZ, 2) o┼Ťwiadczenie o spe┼énieniu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu wg za┼é─ůcznika nr 5 do SIWZ 3)kosztorys ofertowy dla cz─Ö┼Ťci A zamówienia sporz─ůdzony wg. przedmiaru stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 12 do SIWZ, kosztorys ofertowy dla cz─Ö┼Ťci B zamówienia sporz─ůdzony wg. przedmiaru stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 13 do SIWZ 4)zobowi─ůzanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezb─Ödnych zasobów (je┼Ťli dotyczy) 5)Pe┼énomocnictwo do podpisania oferty wzgl─Ödnie do podpisywania innych dokumentów sk┼éadanych wraz z ofert─ů je┼Ťli umocowanie do wymienionych czynno┼Ťci nie wynika z dokumentów rejestrowych, 6)Pe┼énomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zamówienia Pe┼énomocnictwa, o których mowa w pkt 5) i 6) musz─ů zosta─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kopii po┼Ťwiadczonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez notariusza. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka┼╝e zamawiaj─ůcemu o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci lub braku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia, wykonawca mo┼╝e przedstawi─ç dowody, ┼╝e powi─ůzania z innym wykonawc─ů nie prowadz─ů do zak┼éócenia konkurencji w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:


Nie


Informacja na temat wadium


 


Autor : T.Nowicki
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2017-07-26 17:53:48
Data ostatniej modyfikacji : 26.07.2017 17:53
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 57

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Nowicki  26.07.2017 17:55poka┼╝ t─ů wersj─Ö
licznik odwiedzin: 2156396