logo
logo
Zam├│wienia publiczne » Og┼éoszone przetargi
Budowa sieci wodoci─ůgowej na terenie gminy Latowicz

Budowa sieci wodoci─ůgowej na terenie gminy Latowicz


 

 Ogłoszenie nr 583135-N-2017 z dnia 2017-09-04 r.Gmina Latowicz: Budowa sieci wodoci─ůgowej na terenie gminy Latowicz – po┼é─ůczenie pier┼Ťcieniowe Kamionka-Kiczki
OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie obowi─ůzkowe

Og┼éoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Budowa sieci wodoci─ůgowej na terenie gminy Latowicz – po┼é─ůczenie pier┼Ťcieniowe Kamionka-Kiczki

O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych

Nie


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy

Nie

Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:
Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych

Nie


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek  6 , 05334   Latowicz, woj. mazowieckie, pa┼ästwo Polska, tel. 025 7521080 w. 15, e-mail uglatowicz@interia.pl, faks 025 7521080 w. 29.
Adres strony internetowej (URL): http://latowicz.samorzady.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):
Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)
Nie
http://latowicz.samorzady.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://latowicz.samorzady.pl/


Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adresDopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie zgodnie z ust. 43 SIWZ w do dnia 31.08.2017r do godz. 10.00 Adres: Urz─ůd Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, pok 11 (kancelaria)
Adres:
Urz─ůd Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, pok 11 (kancelaria)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne
Nie
Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Budowa sieci wodoci─ůgowej na terenie gminy Latowicz – po┼é─ůczenie pier┼Ťcieniowe Kamionka-Kiczki
Numer referencyjny: IPPR.271.16.2017
Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych
Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci:

Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zamówienia, na które mo┼╝e zosta─ç udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodoci─ůgowej rozdzielczej Ø160mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN 10 PN-10, sieci wodoci─ůgowej Ø110mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN 10 PN-10 oraz przy┼é─ůczy Ø40, Ø50mm PE PN10 w miejscowo┼Ťci Kamionka i Waliska Ze wzgl─Ödów ┼║ród┼éa finansowania zadanie zosta┼éo podzielone przez Zamawiaj─ůcego na cz─Ö┼Ť─ç A i cz─Ö┼Ť─ç B Przedmiot zamówienia w cz─Ö┼Ťci A obejmuje: - budow─Ö sieci wodoci─ůgowej rozdzielczej Ø160mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN-10 na odcinku d┼éugo┼Ťci 1 363m. -budow─Ö sieci wodoci─ůgowej rozdzielczej Ø110mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN-10 na odcinku d┼éugo┼Ťci 237 m -budowa 4 szt hydrantów naziemnych DN 80 Budowa sieci wodoci─ůgowej DN160mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN-10, DN110mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN-10 obejmuje: 1) roboty ziemne, 2) roboty monta┼╝owe Odcinek sieci wodoci─ůgowej do wykonania w ramach cz─Ö┼Ťci A zosta┼é wskazany na rysunku pogl─ůdowym stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 10 do SIWZ. Szczegó┼éowy zakres robót w ramach cz─Ö┼Ťci A zamówienia zosta┼é opisany w przedmiarze robót nr 1 stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 11 do SIWZ. Przedmiot zamówienia w cz─Ö┼Ťci B obejmuje: -budow─Ö sieci wodoci─ůgowej rozdzielczej Ø110mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN-10 na odcinku d┼éugo┼Ťci 381 m, -budow─Ö przy┼é─ůczy wodoci─ůgowych Ø40mm L=274 m z rur PE PN10 -budow─Ö przy┼é─ůczy wodoci─ůgowych Ø50mm L=292 m z rur PE PN10 Zakres budowy nowego przy┼é─ůcza obejmuje odcinek od pod┼é─ůczenia z sieci─ů g┼éówn─ů do zaworu antyska┼╝eniowego za wodomierzem i po┼é─ůczenie przy┼é─ůcza z instalacj─ů wewn─Ötrzn─ů. Budowa sieci wodoci─ůgowej DN110mm z rur ci┼Ťnieniowych PVC PN-10 L=381m oraz przy┼é─ůczy wodoci─ůgowych fi 40mm i fi 50mm z rur PE PN10 obejmuje: 1) roboty ziemne, 2) roboty monta┼╝owe Odcinek sieci wodoci─ůgowej do wykonania w ramach cz─Ö┼Ťci B zosta┼é wskazany na rysunku pogl─ůdowym stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 10 do SIWZ Szczegó┼éowy zakres robót w cz─Ö┼Ťci B zosta┼é opisany w przedmiarze robót nr 2, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 12 do SIWZ Do wykonania przedmiotu zamówienia nale┼╝y zastosowa─ç wyroby o parametrach opisanych w dokumentacji projektowej. Zamawiaj─ůcy wymaga, aby przed przyst─ůpieniem do prac budowlanych Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie uzyska┼é akceptacj─Ö Zamawiaj─ůcego na wyroby, które b─Ödzie zamierza┼é wbudowa─ç, przedstawiaj─ůc pozytywn─ů ocen─Ö higieniczn─ů materia┼éów przeznaczonych do wbudowania przez stacj─Ö sanitarno-epidemiologiczn─ů. Wykonane odcinki sieci wodoci─ůgowej nale┼╝y przed zasypaniem podda─ç próbie szczelno┼Ťci na ci┼Ťnienie próbne 1,0 MPa oraz dok┼éadnie przep┼éuka─ç i zdezynfekowa─ç, a┼╝ do uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego wody pobranej z nowo wybudowanej sieci wodoci─ůgowej z punktów poboru wskazanych przez zamawiaj─ůcego. Przy┼é─ůcza wodoci─ůgowe nale┼╝y podda─ç próbie szczelno┼Ťci na ci┼Ťnienie próbne 1,0 MPa. Wszystkie próby szczelno┼Ťci nale┼╝y wykona─ç w obecno┼Ťci inspektora nadzoru inwestorskiego. O zamiarze wykonania prób szczelno┼Ťci nale┼╝y poinformowa─ç zamawiaj─ůcego i inspektora nadzoru co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca wykona na swój koszt badania jako┼Ťci wody z punktów wskazanych przez zamawiaj─ůcego i przedstawi ich wyniki do odbioru ko┼äcowego. Zamawiaj─ůcy wymaga udzielenia 5 letniej gwarancji jako┼Ťci i r─Ökojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia nale┼╝y wykona─ç zapewniaj─ůc w maksymalnym stopniu ci─ůg┼éo┼Ť─ç dostawy wody z sieci dla okolicznych mieszka┼äców oraz dojazd do w┼éa┼Ťcicieli poszczególnych posesji. Zakres zamówienia obejmuje równie┼╝ nast─Öpuj─ůce prace i zwi─ůzane z tym koszty ogólne. Wykonawca powinien uwzgl─Ödni─ç koszty zwi─ůzane z ni┼╝ej wymienionymi pracami przy kalkulacji ceny ofertowej. • sporz─ůdzenie planu BIOZ, • organizacj─Ö i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wod─Ö i energi─Ö placu budowy oraz op┼éaty za zu┼╝yt─ů wod─Ö do prób szczelno┼Ťci, celów socjalnych i produkcyjnych, • odwodnienie wykopów, • wszystkie prace geodezyjne zwi─ůzane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacj─ů powykonawcz─ů ca┼éo┼Ťci realizowanego zadania (w tym wykonanie map powykonawczych), • uzyskanie zezwolenia na zaj─Öcie pasa drogowego oraz op┼éaty za zaj─Öcia pasa drogowego wraz ze sporz─ůdzeniem i uzyskaniem dla tego celu niezb─Ödnych dokumentów (je┼Ťli konieczne), • zawiadomienie mieszka┼äców o prowadzonych robotach, • zag─Öszczenie gruntu do wymaganego wska┼║nika zag─Öszczenia gruntu, • odtworzenie nawierzchni pasa drogowego (nawierzchnia ┼╝wirowa) do odbiór przez Urz─ůd Gminy Latowicz wraz z uporz─ůdkowaniem terenu po robotach budowlanych, • odtworzenie posesji prywatnych, • wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materia┼éów rozbiórkowych i odpadów z budowy wraz z kosztami wysypiska, utylizacji odpadów itp., • uzyskanie pozytywnych bada┼ä bakteriologicznych wody pobranej z nowo wykonanej sieci wodoci─ůgowej, • wykonanie pozytywnych prób szczelno┼Ťci, • koszty wszystkich nadzorów bran┼╝owych, których konieczno┼Ť─ç narzucaj─ů uzgodnienia projektu, w tym poinformowanie operatorów sieci o robotach budowlanych, • uzyskanie we w┼éasnym zakresie wszystkich niezb─Ödnych dokumentów potwierdzaj─ůcych prawid┼éowo┼Ť─ç wykonanych robót, • sporz─ůdzenie dokumentacji powykonawczej 2. Szczegó┼éowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowi─ůcych za┼é─ůczniki no niniejszej SIWZ.

II.5) G┼éówny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45231100-6
45100000-8
45220000-5
45231000-5
45232430-5
45232430-5II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç udzielenia zamówienia polegaj─ůcego na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. 2) Zamówienia okre┼Ťlone w ust. 1 b─Öd─ů polega┼éy na wykonaniu podobnych robót jak w zamówieniu podstawowym okre┼Ťlonym w rozdziale III SIWZ. 3) Sposób realizacji robót odbywa─ç si─Ö b─Ödzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia i w umowie 4) Przewiduje si─Ö, ┼╝e warto┼Ť─ç udzielanych zamówie┼ä podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych do┼Ťwiadcze┼ä, zgodnie z metodyk─ů przyj─Öt─ů podczas szacowania zamówienia podstawowego, z uwzgl─Ödnieniem zmian cen rynkowych 5) Warto┼Ť─ç udzielonych zamówie┼ä podobnych o których mowa w ust. 1 nie przekroczy 50% warto┼Ťci zamówienia podstawowego b─Öd─ůcego przedmiotem niniejszego post─Öpowania.
II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi─ůcach:    lub dniach:
lub
data rozpocz─Öcia:   lub zako┼äczenia: 2017-11-20
Okres w miesi─ůcach Okres w dniach Data rozpocz─Öcia Data zako┼äczenia
      2017-11-20


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów
Okre┼Ťlenie warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów Wykonawca dysponuje lub b─Ödzie dysponowa┼é na etapie realizacji zamówienia nast─Öpuj─ůcymi osobami: kierownik budowy posiadaj─ůcy uprawnienia budowlane w specjalno┼Ťci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä cieplnych, gazowych, wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych bez ogranicze┼ä wg rozporz─ůdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze┼Ťnia 2014r w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie lub równowa┼╝ne uprawnienia wydane zgodnie z uprzednio obowi─ůzuj─ůcymi przepisami i adekwatne do przedmiotu niniejszego zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od okre┼Ťlenia szczegó┼éowych wymaga┼ä w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa
Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od okre┼Ťlenia szczegó┼éowych wymaga┼ä w tym zakresie
Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI

O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu
Tak
O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:
Zamawiaj─ůcy, wezwie wykonawc─Ö, którego oferta zosta┼éa oceniona, jako najkorzystniejsza do z┼éo┼╝enia w wyznaczonym, nie krótszym ni┼╝ 5 dni, terminie aktualnych na dzie┼ä z┼éo┼╝enia nast─Öpuj─ůcych o┼Ťwiadcze┼ä lub dokumentów: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawc─Ö do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno┼Ťci odpowiedzialnych za ┼Ťwiadczenie us┼éug, kontrol─Ö jako┼Ťci lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie┼ä, do┼Ťwiadczenia i wykszta┼écenia niezb─Ödnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór stanowi─ůcy Za┼é─ůcznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca sk┼éada ofert─Ö na formularzu, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 3 do SIWZ oraz za┼é─ůcza nast─Öpuj─ůce dokumenty: 1) o┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg. za┼é─ůcznika nr 6 do SIWZ, 2) o┼Ťwiadczenie o spe┼énieniu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu wg za┼é─ůcznika nr 5 do SIWZ 3)kosztorys ofertowy dla cz─Ö┼Ťci A zamówienia sporz─ůdzony wg. przedmiaru stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 11 do SIWZ, kosztorys ofertowy dla cz─Ö┼Ťci B zamówienia sporz─ůdzony wg. przedmiaru stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 12 do SIWZ 4)zobowi─ůzanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezb─Ödnych zasobów (je┼Ťli dotyczy) 5)Pe┼énomocnictwo do podpisania oferty wzgl─Ödnie do podpisywania innych dokumentów sk┼éadanych wraz z ofert─ů je┼Ťli umocowanie do wymienionych czynno┼Ťci nie wynika z dokumentów rejestrowych, 6)Pe┼énomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zamówienia Pe┼énomocnictwa, o których mowa w pkt 5) i 6) musz─ů zosta─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kopii po┼Ťwiadczonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez notariusza. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka┼╝e zamawiaj─ůcemu o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci lub braku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia, wykonawca mo┼╝e przedstawi─ç dowody, ┼╝e powi─ůzania z innym wykonawc─ů nie prowadz─ů do zak┼éócenia konkurencji w post─Öpowaniu o udzielenie zamówieniaSEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:

Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b─Öd─ů zamieszczone dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nale┼╝y poda─ç adres strony internetowej, na której aukcja b─Ödzie prowadzona:

Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:
Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):
Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:
Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:
Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Gwarancja i r─Ökojmia na wykonane roboty 40,00
Cena 60,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:

Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:

Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä:
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:

Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:

 

Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:

Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci wymagaj─ů formy pisemnej. 2. Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych, przewiduje si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania istotnych zmian postanowie┼ä umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy dotycz─ůcych: 1) terminu zako┼äczenia robót, o czas trwania przeszkody, w nast─Öpuj─ůcych przypadkach: a) je┼╝eli przyczyny, z powodu których b─Ödzie zagro┼╝one dotrzymanie terminu zako┼äczenia robót b─Öd─ů nast─Öpstwem okoliczno┼Ťci, za które odpowiedzialno┼Ť─ç ponosi Zamawiaj─ůcy, w szczególno┼Ťci b─Öd─ů nast─Öpstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczno┼Ťci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno┼Ťci mia┼éy lub b─Öd─ů mog┼éy mie─ç wp┼éyw na dotrzymanie terminu zako┼äczenia robót, b) gdy wyst─ůpi konieczno┼Ť─ç wykonania robót zamiennych lub innych robót niezb─Ödnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgl─Ödu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymuj─ů lub opó┼║niaj─ů realizacj─Ö przedmiotu umowy, c) gdy wyst─ůpi─ů opó┼║nienia w dokonaniu okre┼Ťlonych czynno┼Ťci lub ich zaniechanie przez w┼éa┼Ťciwe organy administracji pa┼ästwowej, które nie s─ů nast─Öpstwem okoliczno┼Ťci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, d) je┼╝eli wyst─ůpi brak mo┼╝liwo┼Ťci wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezale┼╝nych od Wykonawcy, e) wyst─ůpienia si┼éy wy┼╝szej uniemo┼╝liwiaj─ůcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; f) wyst─ůpieniem wyj─ůtkowo niesprzyjaj─ůcych warunków atmosferycznych uniemo┼╝liwiaj─ůcych Wykonawcy wykonanie robót, kl─Ösk ┼╝ywio┼éowych. 2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarze┼ä losowych, mi─Ödzy innymi takich jak: ┼Ťmier─ç, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, ┼╝e osoby zaproponowane b─Öd─ů posiada┼éy takie same kwalifikacje lub wy┼╝sze, jak osoby wymagane przez Zamawiaj─ůcego w SIWZ; 3) zmiany Podwykonawcy w tym przypadku, gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powo┼éywa┼é si─Ö na zasadach okre┼Ťlonych w art. 22a ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych, w celu wykazania spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiaj─ůcemu, i┼╝ proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe┼éniaj─ů je w stopniu nie mniejszym ni┼╝ wymagany w trakcie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, ocena spe┼éniania warunków dokonana b─Ödzie przez Zamawiaj─ůcego na moment zg┼éoszenia zmiany przez Wykonawc─Ö; 4) usuni─Öcia rozbie┼╝no┼Ťci lub niejasno┼Ťci w rozumieniu poj─Ö─ç lub sformu┼éowa┼ä u┼╝ytych w umowie, których nie b─Ödzie mo┼╝na usun─ů─ç w inny sposób, a zmiana tre┼Ťci umowy b─Ödzie umo┼╝liwia─ç usuni─Öcie rozbie┼╝no┼Ťci lub niejasno┼Ťci i doprecyzowanie jej postanowie┼ä w celu jej jednoznacznej interpretacji; 5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót b─Ödzie zb─Ödne do prawid┼éowego wykonania przedmiotu umowy; w tym zakresie przewiduje si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany wynagrodzenia stosownie do ograniczonego zakresu prac. 3. Je┼╝eli Wykonawca uzna konieczno┼Ť─ç wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 2, zobowi─ůzany jest do przekazania Zamawiaj─ůcego wniosku dotycz─ůcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno┼Ťci stanowi─ůcych podstaw─Ö do ┼╝─ůdania takiej zmiany. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zosta─ç przekazany niezw┼éocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedzia┼é si─Ö, lub powinien dowiedzie─ç si─Ö o danym zdarzeniu lub okoliczno┼Ťciach. Wykonawca zobowi─ůzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych umow─ů, w oparciu o zasady okre┼Ťlone w umowie i informacji uzasadniaj─ůcych ┼╝─ůdanie zmiany umowy. 5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wraz z propozycj─ů i informacjami uzasadniaj─ůcymi ┼╝─ůdanie zmiany umowy, Zamawiaj─ůcy zobowi─ůzany jest do pisemnego ustosunkowania si─Ö do zg┼éoszonego ┼╝─ůdania zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji ┼╝─ůdania zmiany. 6. Wszelkie zmiany umowy s─ů dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiaj─ůcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):

┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu:
Data: 2017-09-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):

Wskaza─ç powody:

J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu
>
IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Bogdan ┼Üwi─ůtek-Górski - Wójt Gminy Latowicz

 


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?438.3 KB POBIERZSIWZ04.09.2017 16:0948
?211 KB POBIERZprzd A04.09.2017 16:1036
?272 KB POBIERZPrzedmiar rob├│t-cz-B04.09.2017 16:1034
.PDF5987.9 KB POBIERZzał 1004.09.2017 16:1131
.PDF124.1 KB POBIERZzał 1104.09.2017 16:1225
?140.8 KB POBIERZPrzedmiar rob├│t-cz-B04.09.2017 16:1232
?26.1 KB POBIERZZał nr 304.09.2017 16:1238
?39.9 KB POBIERZZał nr 404.09.2017 16:1333
?39.6 KB POBIERZZał nr 504.09.2017 16:1333
?40.9 KB POBIERZZał nr 604.09.2017 16:1329
?42.2 KB POBIERZZał nr 704.09.2017 16:1325
?13.8 KB POBIERZZał nr 804.09.2017 16:1329
?41.4 KB POBIERZZał nr 904.09.2017 16:1326
?24.8 KB POBIERZZał nr 1304.09.2017 16:1422
?157.2 KB POBIERZZał nr 204.09.2017 16:1427
.ZIP18179 KB POBIERZZał nr 104.09.2017 16:1742
?15.5 KB POBIERZInformacja z otwarcia ofert20.09.2017 12:4942
?17 KB POBIERZRozstrzygni─Öcie przetargu26.09.2017 14:1343

Autor : T.Nowicki
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2017-09-04 16:08:20
Data ostatniej modyfikacji : 04.09.2017 16:08
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 316licznik odwiedzin: 2159410