logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XXVIII/05

15 listopada 2005 roku

PROTOK脫艁 NR XXVIII/05

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 15 listopada 2005 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 940 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mi艅sku Mazowieckim na temat zagro偶enia wirusem ptasiej grypy.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 r.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVIII/111/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz na lata 2004 – 2006 oraz na lata 2007 – 2013.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli o oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz ustalenie planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych, gimnazj贸w oraz granic ich obwod贸w.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu Filia w Wielgoleskie.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w m. Latowicz.
10. Informacja na temat realizacji zada艅 z zakresu gospodarki przestrzennej Gminy Latowicz.
11. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy r贸偶ne.
15. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
W贸jt Gminy zaproponowa艂 w艂膮czenie do porz膮dku obrad dodatkowego punktu 5a. w brzmieniu: „Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie ustalenia sta艂ej op艂aty za pobyt dzieci w gminnym przedszkolu dzia艂aj膮cym w ramach Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu”.
Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e uczestniczy艂 w spotkaniu z rodzicami dzieci ucz臋szczaj膮cych do przedszkola i na tym spotkaniu pad艂 ze strony rodzic贸w wniosek, aby zmniejszy膰 wysoko艣膰 obowi膮zuj膮cej aktualnie op艂aty za pobyt dziecka w przedszkolu (100z艂). W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 ponadto istnia艂a ewentualno艣膰, 偶e rodzice b臋d膮 posy艂a膰 dzieci do przedszkola tylko na 5 godzin, a taki 5 – godzinny pobyt w przedszkolu jest wg. przepis贸w prawa bezp艂atny. Ostatecznie rodzice obiecali, i偶 b臋d膮 posy艂a膰 dzieci do przedszkola na d艂u偶ej ni偶 5 godzin i b臋d膮 wnosi膰 op艂aty, ale poprosili aby W贸jt na najbli偶szej sesji wyst膮pi艂 do Rady z wnioskiem o obni偶enie op艂aty za pobyt dziecka w przedszkolu.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e jest za utrzymaniem ceny 100z艂. Pan radny powiedzia艂, 偶e sprawa ta by艂a ju偶 przedmiotem obrad sesji i wracanie do tego samego problemu na ka偶dej sesji jest w jego mniemaniu „niezdrowe”. Z powy偶szych wzgl臋d贸w jest przeciwny wprowadzeniu proponowanego przez W贸jta punktu do porz膮dku obrad.
Wi臋cej wniosk贸w ani pyta艅 nie wniesiono, wobec czego Przewodnicz膮cy Rady podda艂 wniosek W贸jta pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych 8 g艂osami „za” przy 4 g艂osach „przeciw” i 3 „wstrzymuj膮cych” wyrazi艂a zgod臋 na dokonanie zmian w porz膮dku obrad proponowanych przez W贸jta tzn. w艂膮czenia do porz膮dku obrad punktu 4a. w brzmieniu:. „Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie ustalenia sta艂ej op艂aty za pobyt dzieci w gminnym przedszkolu dzia艂aj膮cym w ramach Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu”.
Po wprowadzonej zmianie porz膮dek obrad przedstawia艂a si臋 nast臋puj膮co:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mi艅sku Mazowieckim na temat zagro偶enia wirusem ptasiej grypy.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 r.
5a. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie ustalenia sta艂ej op艂aty za pobyt dzieci w gminnym przedszkolu dzia艂aj膮cym w ramach Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVIII/111/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz na lata 2004 – 2006 oraz na lata 2007 – 2013.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli o oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz ustalenie planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych, gimnazj贸w oraz granic ich obwod贸w.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu Filia w Wielgoleskie.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w m. Latowicz.
10. Informacja na temat realizacji zada艅 z zakresu gospodarki przestrzennej Gminy Latowicz.
11. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy r贸偶ne.
15. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Wi臋cej wniosk贸w do proponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w przedstawionego porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pan radny Ryszard Jaworski powiedzia艂, 偶e chcia艂by wyst膮pi膰 z wnioskiem o budow臋 odcinka drogi od D臋bego Ma艂ego (przez kolonie) do Latowicza (do Wymy艣la). Droga ta jest u偶ywana jako dojazdowa do p贸l oraz jako najkr贸tszy dojazd do Latowicza.

4
INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MI艃SKU MAZOWIECKIM NA TEMAT ZAGRO呕ENIA WIRUSEM PTASIEJ GRYPY

Lekarz Powiatowy Weterynarii nie m贸g艂 przyby膰 na sesj臋 Rady Gminy, w zwi膮zku z czym spraw臋 zagro偶enia wirusem ptasiej grypy przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Za-ca W贸jta Gminy.
Rada Gminy przyj臋艂a przedstawione informacje do wiadomo艣ci.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE
GMINY LATOWICZ NA 2005 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a m.in., i偶 konieczne jest zwi臋kszenie wydatk贸w na budow臋 drogi w Kamionce o 6000z艂, aby zako艅czy膰 to zadanie.
Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂, z jakiego dzia艂u maj膮 pochodzi膰 艣rodki w wysoko艣ci 6000z艂 przesuni臋te na cel budowy drogi w Kamionce?
Pani Skarbnik poinformowa艂a, 偶e b臋d膮 to 艣rodki z dzia艂u gospodarki komunalnej.
Pan radny Parol zapyta艂 czy b臋d膮 na to przeznaczone tak偶e 艣rodki samorz膮dowe so艂ectwa.
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e 艣rodki samorz膮dowe zosta艂y ju偶 na ten cel przeznaczone i wykorzystane. Na ca艂o艣膰 zadania by艂a z bud偶etu planowana kwota ok. 80.000z艂. Dosz艂y do tego 艣rodki samorz膮dowe, so艂eckie w wysoko艣ci nieca艂ych 7000z艂. Obecnie brakuje jeszcze 6000z艂, aby zako艅czy膰 zadanie.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e by艂oby dobrze, aby kto艣 poinformowa艂, w jakim stanie ta droga zosta艂a wykonana i co jeszcze ewentualnie do wykonania pozosta艂o, poniewa偶 „s艂yszy o zjazdach” z drogi na posesj臋, a tymczasem przypomina sobie, 偶e kiedy by艂a robiona droga Transb贸r – Budy Wielgoleskie to wykonano tylko 1 lub 2 zjazdy i do prywatnych posesji 偶adnych przepust贸w, zjazd贸w nie robiono. Pan Parol stwierdzi艂 tak偶e, i偶 nie przypomina sobie, aby radni g艂osowali nad budow膮 przedmiotowej drogi w Kamionce 艂膮cznie ze zjazdami na posesj臋. By艂o glosowanie tylko og贸lnie nad budow膮 drogi. Radni nie znali szczeg贸艂贸w tej planowanej budowy.
Pan radny S艂awomir 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e potrzebne s膮 艣rodki 偶eby t膮 drog臋 doko艅czy膰. Konieczne jest wykonanie na dosy膰 d艂ugim odcinku tej drogi odwodnienia oraz trzeba tak偶e zrobi膰 kilka przepust贸w. Nie wszyscy mieszka艅cy s膮 w stanie zrobi膰 te przepusty na w艂asny koszt. Je艣li chodzi o 艣rodki samorz膮dowe so艂ectwa, to zosta艂y one przekazane z okresu 2 lat na t膮 drog臋.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nale偶y na ten cel przeznaczy膰 艣rodki samorz膮dowe so艂ectwa w kolejnych latach, tak, aby pokry膰 brakuj膮c膮 do zako艅czenia zadania sum臋.
Pan S艂awomir 艢wi膮tek powiedzia艂, i偶 p. Parol twierdzi, 偶e 6000z艂 na drog臋 w Kamionce nie by艂o planowane, a tymczasem w przypadku budowy drogi do Bor贸wka tak偶e by艂o zak艂adane jedynie 30.000z艂 a p贸藕niej trzeba by艂o do tej drogi do艂o偶y膰.
Pan Parol powiedzia艂, 偶e droga w Bor贸wku zosta艂a pobudowana bez 偶adnego przepustu. Pan radny doda艂, i偶 jest zwolennikiem budowy dr贸g z przepustami tylko chodzi o kwesti臋 finansowania. Je艣li chodzi o koszt drogi w Bor贸wku to w momencie podejmowania decyzji o budowie by艂o wiadomo, 偶e koszty b臋d膮 wi臋ksze jak 30.000z艂.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e nie budowano tam przepust贸w (tzn. przy drodze w Bor贸wku), bo nie ma tam zwartej zabudowy.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e s膮 przy tej drodze posesje, s膮 dzia艂ki prywatne.
Pan radny S艂awomir 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e konieczne jest wykonanie przepust贸w przy drodze w Kamionce, bo taki jest warunek Starostwa, aby p贸藕niej przykry膰 t膮 drog臋 warstw膮 bitumiczn膮.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e na zebraniu wiejskim poprosi mieszka艅c贸w, poinformuje, 偶e by艂a sugestia Rady Gminy, aby przeznaczyli 艣rodki samorz膮dowe na rok 2006 na rzecz budowy tej drogi.
Pan Ryszard Podobas – so艂tys ze Stawku powiedzia艂, 偶e ci臋偶kie samochody ze 偶wirem pochodz膮cym ze 偶wirowni pod Lipinami i przeznaczonym do remontu drogi Mi艅sk Mazowiecki – G贸ra Kalwaria korzystaj膮 ze zmodernizowanej drogi Latowicz – Stawek i niszcz膮 j膮.
Pan Stanis艂aw Parol zapyta艂 czy kwestie obci膮偶enia dr贸g gminnych s膮 uzgadniane z W贸jtem.
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e w tej konkretnej sprawie W贸jt nie jest stron膮, poniewa偶 transport odbywa si臋 po drogach powiatowych natomiast W贸jt jest od tego, aby interweniowa膰 i takie interwencje mia艂y ju偶 miejsce i b臋d膮 mia艂y miejsce nadal, poniewa偶 zosta艂y z艂amane warunki umowy wg, kt贸rej transport 偶wiru mia艂 si臋 odbywa膰 przez Jeruzal, W臋偶yczyn, D膮br贸wk臋, Latowicz do drogi nr 802 i ta trasa jest przeznaczona do remontu po zako艅czeniu transportu. Nie mo偶na dopu艣ci膰 do tego, aby 偶wir by艂 wo偶ony niedawno wykonan膮 drog膮, Latowicz – Stawek, na skutek czego ulegnie ona uszkodzeniom. W najbli偶szym czasie przewidziane jest w tej sprawie spotkanie z udzia艂em W贸jta Gminy Latowicz, Wicestarosty Mi艅skiego, Komendanta Powiatowego Policji i przedstawiciela firmy przewozowej transportuj膮cej 偶wir.
Pani Skarbnik omawiaj膮c projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie poinformowa艂a m.in., 偶e zawiera ona propozycj臋 dofinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – ga艣niczego dla OSP Latowicz.
Cena samochodu to ok. 75000z艂. Na zakup samochodu zosta艂a przyznana za po艣rednictwem Wojew贸dzkiego Zarz膮du OSP RP dotacja z WFO艢iGW w wysoko艣ci ok. 35000z艂. Dofinansowanie z bud偶etu gminy mia艂oby wynosi膰 ok. 20000z艂. Pozosta艂膮 kwot臋 uzupe艂niono by ze 艣rodk贸w zgromadzonych w banku przez jednostk臋 OSP Latowicz (15000z艂) oraz ze 艣rodk贸w samorz膮dowych so艂ectw z Latowicza (5000z艂). Koszt zakupu samochodu w wysoko艣ci 75000z艂 b臋dzie powi臋kszony o wynosz膮ce ok. 3500z艂 koszty organizacyjne, kt贸re trzeba b臋dzie pokry膰 wp艂acaj膮c w/w sum臋 na rzecz Zarz膮du Wojew贸dzkiego OSP RP.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e w projekcie uchwa艂y jest propozycja udzielenia dotacji jednostce OSP Latowicz na zakup samochodu, wobec czego by艂oby dobrze, aby w tej kwestii wypowiedzieli si臋 obecni na sesji przedstawiciele OSP Latowicz, aby stwierdzili, czy chc膮 zakupu tego samochodu. Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e ona by艂a jak na razie przeciwna zakupowi, bowiem samoch贸d jest bez wyposa偶enia i m贸g艂by okaza膰 si臋 nieprzydatny, ale chcia艂aby pozna膰 w tej sprawie opini臋 stra偶ak贸w.
O wypowied藕 w sprawie zakupu samochodu poprosi艂 obecnych na sali stra偶ak贸w tak偶e p. radny S艂awomir 艢wi膮tek.
Pan Adam Krzewski stwierdzi艂, 偶e OSP Latowicz jest zainteresowana zakupem przedmiotowego samochodu, ale tylko w takim przypadku, je艣li zostanie on wzbogacony o niezb臋dne wyposa偶enie. Pan Krzewski poda艂 tak偶e potrzeby, jakie ma jednostka OSP Latowicz polegaj膮ce m.in. na doposa偶eniu w che艂my bojowe z atestem oraz inny sprz臋t specjalistyczny.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e s膮dzi, i偶 bior膮c pod uwag臋, zakup samochodu by艂by dofinansowany przez WFO艢iGW (za po艣rednictwem Zarz膮du Wojew贸dzkiego OSP) nale偶y obecnie skorzysta膰 z dotacji i kupi膰 samoch贸d, a w przysz艂ym roku stara膰 si臋 o dotacje na zakup wyposa偶enia do tego samochodu. Wyposa偶enie to mo偶na b臋dzie, w miar臋 mo偶liwo艣ci, sukcesywnie zwi臋ksza膰 poczynaj膮c od najniezb臋dniejszego a ko艅cz膮c np. na specjalistycznym sprz臋cie typu no偶yce do rozcinania karoserii samochodowych – z my艣l膮 o zastosowaniu w ratownictwie drogowym. Zadania jednostek OSP ulegaj膮 zmianie i doposa偶enie jednostek w tego typu sprz臋t wydaje si臋 by膰 zasadne.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek stwierdzi艂, 偶e jednostka OSP w Latowiczu z uwagi na jej centralne po艂o偶enie na terenie gminy oraz fakt, i偶 to w艂a艣nie w Latowiczu jest siedziba Urz臋du Gminy – powinna by膰 najlepiej wyposa偶ona.
Ostatecznie p. Adam Krzewski powiedzia艂, i偶 OSP Latowicz jest zainteresowana nabyciem przedmiotowego samochodu.
Pan Zdzis艂aw 呕elazowski (Cz艂onek OSP Latowicz) wskaza艂 na problem, jaki stwarzaj膮 samochody parkuj膮ce w poniedzia艂ki przed stra偶nic膮 OSP w Latowiczu, co w razie po偶aru uniemo偶liwi艂oby sprawny wyjazd samochodu bojowego stra偶y.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e w celu zwi臋kszenia placu targowego i liczby miejsca do parkowania planowana jest likwidacja zbiornika stra偶ackiego obok stra偶nicy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 r.– uchwa艂a Nr XXVIII/178/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


5a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y ZMIENIAJ膭CEJ UCHWA艁臉 W SPRAWIE USTALENIA STA艁EJ OP艁ATY ZA POBYT DZIECI W GMINNYM PRZEDSZKOLU DZIA艁AJ膭CYM W RAMACH
ZESPO艁U SZK脫艁 W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, 偶e proponuje obni偶enie op艂aty za pobyt dzieci w przedszkolu ze 100z艂 na 80z艂. Stwierdzi艂 tak偶e, i偶 jest otwarty na ewentualne propozycje zni偶ki za pobyt w przedszkolu drugiego dziecka z tej samej rodziny.
Pani radna Mariola Kluska powiedzia艂a, 偶e jej zdaniem r贸偶nica 20z艂 w op艂acie „nie zmieni postaci rzeczy” i by膰 mo偶e trzeba b臋dzie si臋 zastanowi膰 nad sensem funkcjonowania przedszkola w obecnej formie.
Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 czy za 15 dzieci (czyli ustalone minimum konieczne do dzia艂alno艣ci przedszkola) posy艂anych obecnie do przedszkola wp艂ywaj膮 op艂aty?
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e nie wszystkie op艂aty wp艂ywaj膮, bowiem nie ma podstawy prawnej do pobierania op艂at, je艣li dziecko jest posy艂ane do przedszkola na nie wi臋cej jak 5 godzin – a tak posy艂aj膮 dzieci do przedszkola niekt贸rzy rodzice. W贸jt stwierdzi艂, 偶e zmierza do tego, aby rodzice posy艂ali dzieci do przedszkola na wi臋cej jak 5 godzin i wnosili op艂aty, bo w przeciwnym razie trzeba b臋dzie si臋 zastanowi膰 nad zmian膮 Statutu i ustali膰 limit minimalny dzieci niezb臋dny do dzia艂alno艣ci przedszkola na np. 20 lub 25, a nie tak jak obecnie – 15 bo w przeciwnym wypadku wygl膮da to tak, 偶e gmina utrzymuje przedszkole dla kilkunastu rodzic贸w. W贸jt poprosi艂 radnych oraz so艂tys贸w o informowanie mieszka艅c贸w o istniej膮cym przedszkolu.
Pan radny Kazimierz Seku艂a zaproponowa艂 obni偶enie op艂aty za pobyt dziecka w przedszkolu na 60z艂. Pan radny stwierdzi艂, 偶e to mog艂oby zach臋ci膰 rodzic贸w do posy艂ania dzieci do przedszkola i p艂acenia op艂at.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e mo偶e nale偶a艂oby przeprowadzi膰 sonda偶, – na jak膮 ilo艣膰 dzieci mo偶na by liczy膰 w przypadku obni偶enia op艂aty i wtedy – znaj膮c chocia偶 jakie艣 przybli偶one dane – wr贸ci膰 do tematu.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e jest przeciwny wracaniu do tematu op艂aty na ka偶dej sesji – ta sprawa zosta艂a ju偶 ustalona. Pan P艂atek stwierdzi艂, 偶e ju偶 wida膰, 偶e jest niewiele dzieci w przedszkolu i nie wszyscy uiszczaj膮 op艂aty, wobec czego pojawia si臋 pytanie – sk膮d gmina we藕mie pieni膮dze na utrzymanie przedszkola? Nied艂ugo b臋d膮 ustalane stawki podatku na rok 2006. Cena zbo偶a b臋d膮ca podstawa do ustalenia podatku rolnego jest ni偶sza jak w roku ubieg艂ym – tak偶e z tego 藕r贸d艂a nie nale偶y si臋 spodziewa膰 dochod贸w, a nale偶y pami臋ta膰, i偶 w gminie prowadzone s膮 inwestycje, na kt贸re trzeba 艣rodk贸w. Ponadto p. radny stwierdzi艂, 偶e „jest chore”, gdy etat贸w w szkole jest np. 6,5 a nauczycieli jest 10.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e zgodnie z kwalifikacjami jest lepiej, gdy jest wi臋cej nauczycieli jak etat贸w, bo to znaczy, 偶e maj膮 mniej godzin.
Pan P艂atek powiedzia艂, 偶e jest 6,5 etat贸w, 10 nauczycieli i jest godzin ponadnormatywnych (dodatkowych) 22.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e rozumie, i偶 p. Parol proponuje od艂o偶enie sprawy ustalenia op艂aty i nie g艂osowanie tego na dzisiejszej sesji.
Pan radny Jerzy Papi艅ski powiedzia艂, 偶e W贸jt zg艂osi艂 wniosek, zosta艂 on wprowadzony do porz膮dku obrad i nale偶y go przeg艂osowa膰. Pan radny zaproponowa艂 poddanie na dzisiejszej sesji pod g艂osowanie wniosku W贸jta Gminy o obni偶enie op艂aty przedszkolnej ze 100z艂 na 80z艂.
Pan radny Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e w przypadku gdy Rada nie obni偶y op艂aty ze 100z艂 na 80z艂 to nie b臋dzie wiedzia艂a jaki odnios艂oby to skutek – nie b臋dzie mia艂a por贸wnania. W przypadku obni偶enia op艂aty b臋dzie mo偶na sprawdzi膰, czy rodzice zmobilizuj膮 si臋, b臋d膮 posy艂a膰 dzieci do przedszkola i wnosi膰 op艂aty. Pan radny stwierdzi艂, 偶e z tego powodu jest za obni偶eniem op艂aty na 80z艂. Je艣li nie przyniesie to efektu to jest czas do lutego, aby zastanowi膰 si臋 nad innymi rozwi膮zaniami.
Pani Mariola Kluska powiedzia艂a, 偶e jest za tym, co powiedzia艂 p. radny Jan Doma艅ski tzn. proponuje obni偶y膰 op艂at臋, sprawdzi膰, jaki b臋dzie tego efekt i w przypadku braku efektu – zastanowi膰 si臋 do lutego nad zako艅czeniem dzia艂alno艣ci przedszkola, poniewa偶 gminy nie sta膰 na utrzymywanie przedszkola dla tak niewielkiej liczby os贸b.
Pan Andrzej Gizi艅ski – Wiceprzewodnicz膮cy Rady, stwierdzi艂, 偶e nie mo偶na zmienia膰 regu艂 w trakcie roku tzn. „jest decyzja, 偶e przedszkole funkcjonuje i tego si臋 musimy trzyma膰” natomiast, je艣li wniosek rodzic贸w na spotkaniu z W贸jtem by艂 taki, 偶e w momencie zmniejszenia op艂aty ze 100z艂 na 80z艂 b臋dzie wi臋ksza liczba dzieci w przedszkolu to nale偶y da膰 szans臋 rodzicom, aby udowodnili, i偶 tak w艂a艣nie b臋dzie. Je艣li Rada b臋dzie si臋 w lutym zastanawia膰 nad rekrutacj膮 na nast臋pny rok, to mo偶na wtedy rozpatrywa膰 czy zosta膰 przy limicie 15 dzieci koniecznych do dzia艂alno艣ci przedszkola, czy te偶 ten limit zwi臋kszy膰, czy te偶 zlikwidowa膰 przedszkole.
W贸jt Gminy przypomnia艂, i偶 ponadto rodzice zobowi膮zali si臋, 偶e nie b臋d膮 korzystali „z furtki” polegaj膮cej na posy艂aniu dzieci do przedszkola na 5 godzin i nie wnoszeniu op艂aty.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e za rok Rada stanie przed dylematem zmniejszania liczby nauczycieli w szko艂ach. Nast臋pna Rada b臋dzie si臋 musia艂a wzi膮膰 za szko艂y, bo zmusi j膮 do tego „偶ycie i sytuacja finansowa”. Pan P艂atek powiedzia艂, 偶e jego zdaniem, je艣li kogo艣 sta膰 na 80z艂 to sta膰 tak偶e na 100z艂. Pan radny powiedzia艂, 偶e w miejscowo艣ci, w kt贸rej jest Urz膮d Gminy powinna by膰 jednostka OSP wyposa偶ona we wszystek niezb臋dny sprz臋t, ale nie ma na to pieni臋dzy. Na ten cel mo偶na by艂o przeznaczy膰 艣rodki, jakie poch艂on臋艂o uruchomienie przedszkola i by艂oby 80ty艣. z艂 rocznie.
Pan radny Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e z wypowiedzi p. P艂atka mo偶na odnie艣膰 wra偶enie, i偶 jest on za rozwi膮zaniem wszystkich szk贸艂 w gminie, bo nie s膮 one potrzebne i tak mo偶na zaoszcz臋dzi膰 pieni膮dze.
Pan P艂atek powiedzia艂, 偶e nie jest za likwidacj膮 szk贸艂 tylko jest „za faktycznym wydawaniem pieni臋dzy, kt贸re id膮 faktycznie na ucznia”.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e koszty utrzymania rosn膮 np. dojd膮 koszty utrzymania sali gimnastycznej. Niedawno by艂a dyskusja nad stypendiami socjalnymi i wtedy nikt nie wnioskowa艂, aby da膰 np. 50 ty艣. a tu pieni膮dze si臋 znalaz艂y
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e radni wnioskowali o pieni膮dze na stypendia, ale pieni臋dzy nie by艂o.
Pan Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂, czy p. radny Parol podtrzymuje wniosek o odrzucenie propozycji W贸jta.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e chodzi raczej o to, aby przeprowadzi膰 sonda偶 odno艣nie spodziewanych efekt贸w obni偶enia op艂aty.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e na podstawie spotkania z rodzicami mo偶e zapewni膰, 偶e w przypadku obni偶enia op艂aty na 80z艂 rodzice tych dzieci, kt贸re s膮 posy艂ane do przedszkola b臋d膮 ponosi膰 op艂at臋, czyli nie b臋d膮 korzystali z mo偶liwo艣ci posy艂ania dzieci na 5 godzin i nie p艂acenia. Pan W贸jt powiedzia艂, i偶 nie mo偶e natomiast powiedzie膰 jak obni偶enie op艂aty wp艂ynie na zwi臋kszenie si臋 liczby dzieci w przedszkolu.
Pani radna Mariola Kluska powiedzia艂a, i偶 rodzice zmuszaj膮 radnych, aby zachowywali si臋 „jak chor膮giewka”, ale ona jest sk艂onna si臋 na to zgodzi膰, je艣li mia艂oby to na celu przynie艣膰 jaki艣 doch贸d, bo obecnie nie wszyscy rodzice p艂ac膮 ustalon膮 kwot臋 100z艂.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y zawieraj膮cy propozycj臋 p. W贸jta obni偶enia op艂aty przedszkolnej ze 100z艂 na 80z艂.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 7 glosami „za” przy 8 glosach „przeciw” odrzuci艂a projekt uchwa艂y przygotowany przez W贸jta Gminy.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y NR XVIII/111/2004 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 8 LIPCA 2004 R. W SPRAWIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LATOWICZ NA LATA 2004 – 2006 ORAZ NA LATA 2007 – 2013.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy. Poinformowa艂, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia wniosku do Urz臋du Marsza艂kowskiego w ramach ZPORR pod nazw膮 dzia艂anie 3.2. 艢rodk贸w jest niewiele, ale nale偶y spr贸bowa膰 je uzyska膰.
Chodzi o wyspecyfikowanie z dokumentacji technicznej etapu IV budowy kanalizacji w Latowiczu. I etap to Wymy艣le do rzeki 艢wider. II etap to centrum Latowicza od rzeki 艢wider poprzez drog臋 802 do budynku poczty. III etap to dalszy ci膮g ul. 艢w. Ducha i ca艂a ul. Ko艣ciuszki. IV etap to pozosta艂e ulice w Latowiczu oraz Rozstanki.
Na etap II z艂o偶ono wniosek do Urz臋du Marsza艂kowskiego i otrzymano dotacj臋 w wysoko艣ci 300ty艣. z艂. Na etap III zostanie z艂o偶ony wniosek na wiosn臋 w celu pozyskania kolejnych 300ty艣. z艂. Realizacja etapu IV odbywa艂aby si臋 w latach 2007 – 2008. Termin sk艂adania wniosk贸w w celu uzyskania dotacji na etap IV up艂ywa 16 listopada br.
W zwi膮zku z powy偶szym potrzebna jest zmiana w Planie Rozwoju Lokalnego (PRL), poniewa偶 w momencie opracowywania PRL nie przewidywano takiego etapowania budowy kanalizacji jak przedstawiony powy偶ej, z uwagi na to, i偶 nie by艂o jeszcze wiadomo, 偶e powstanie kierowany przez Urz膮d Marsza艂kowski - Mazowiecki Program Wspierania Obszar贸w Wiejskich daj膮cy mo偶liwo艣膰 pozyskania przez najbiedniejsze gminy datacji w wysoko艣ci 300ty艣. z艂. Obecnie rzecz膮 najwa偶niejsz膮 jest wykonanie sieci kanalizacyjnej w drodze 802 na odcinku przebiegaj膮cym przez Latowicz, co umo偶liwi modernizacj臋 drogi przez Zarz膮d Dr贸g Wojew贸dzkich.
Pani Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy przedstawi艂a planowany monta偶 finansowy realizacji zadania budowy IV etapu kanalizacji.
Pan radny Jerzy Papi艅ski zapyta艂, co odpowiada膰 mieszka艅com Wielgolasu, kt贸rzy pytaj膮 o termin wykonania kanalizacji w Wielgolesie? Pan Papi艅ski powiedzia艂, 偶e ca艂y czas m贸wi艂o si臋, i偶 b臋dzie robiony I i II etap kanalizacji w Latowiczu oraz zabudowa ci膮g艂a w Wielgolesie i w planach inwestycyjnych tak by艂o to uj臋te. Sprawa ta zosta艂a przedstawiona przez W贸jta w ten spos贸b tak偶e na zebraniu wiejskim w Wielgolesie.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e „nie da si臋 wszystkiego naraz zrobi膰”. Nawet to, co jest w obecnej formie planowane to ogromne przedsi臋wzi臋cie, ogromny wysi艂ek – bior膮c pod uwag臋 mo偶liwo艣ci gminy. Perspektywa czasowa budowy kanalizacji w Wielgolesie, bior膮c pod uwag臋 stan na dzie艅 dzisiejszy przesuwa si臋 o jeden rok – z 2007 na 2008.
Pan Zbigniew Pi艂atkowski – Wiceprzewodnicz膮cy Rady, powiedzia艂, 偶e nie w膮tpi w umiej臋tno艣ci W贸jta odno艣nie zdobywania z zewn膮trz pieni臋dzy na inwestycje i uwa偶a, 偶e przesuni臋cie terminu realizacji budowy sieci kanalizacyjnej w Wielgolesie nie by艂o dobrym ruchem, poniewa偶 mo偶e si臋 zdarzy膰, i偶 sytuacja si臋 wyklaruje i pieni膮dze na budow臋 kanalizacji w przewidzianym wcze艣niej terminie si臋 znajd膮, tym bardziej, 偶e jak m贸wi p. W贸jt chodzi o jak najszybsze po艂o偶enie sieci kanalizacyjnej w drodze 802, kt贸ra przebiega przecie偶 tak偶e przez Wielgolas, czyli nale偶a艂oby pomy艣le膰 w ten spos贸b, aby nie odci膮ga膰 zbyt d艂ugo budowy sieci kanalizacyjnej w drodze 802 r贸wnie偶 w Wielgolesie.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e postara si臋, aby zachowa膰 przewidziany wcze艣niej termin wykonania kanalizacji w Wielgolesie, ale w sytuacji, gdy nie ma, co do tego pewno艣ci lepiej jest zawsze „z dwojga z艂ego” powiedzie膰, i偶 mo偶liwy jest po艣lizg czasowy w wykonaniu zadania ni偶 powiedzie膰, i偶 termin b臋dzie zachowany i nie dotrzyma膰 s艂owa.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za” przy 1 glosie „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVIII/111/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz na lata 2004 – 2006 oraz na lata 2007 – 2013 – uchwa艂a Nr XXVIII/179/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA SIECI PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIA艁脫W PRZEDSZKOLNYCH W SZKO艁ACH PODSTAWOWYCH ORAZ USTALENIE PLANU SIECI PUBLICZNYCH SZK脫艁 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJ脫W ORAZ GRANIC ICH OBWOD脫W

Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli o oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz ustalenie planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych, gimnazj贸w oraz granic ich obwod贸w – uchwa艂a Nr XXVIII/180/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE LIKWIDACJI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LATOWICZU FILIA W WIELGOLESKIE

Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 13 g艂osami „za” przy 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu Filia w Wielgoleskie – uchwa艂a Nr XXVIII/181/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYRA呕ENIA ZGODY NA ZAMIAN臉 NIERUCHOMO艢CI PO艁O呕ONYCH W M. LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta Gminy. Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie – uchwa艂a Nr XXVIII/181/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


10
INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI ZADA艃 Z ZAKRESU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ GMINY LATOWICZ

Informacj臋 przedstawi艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, 偶e zar贸wno w roku 2005 jak i w 2006 nie przewiduje opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Latowicz. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e spodziewa si臋 zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym. W przypadku uchwalenia nowej ustawy b臋dzie mo偶na zobaczy膰, jakie obowi膮zki przypadn膮 na gminy i trzeba b臋dzie te obowi膮zki realizowa膰. Na dzie艅 dzisiejszy proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy i nast臋pnie wydawania pozwole艅 na budow臋 w budownictwie jednorodzinnym jest realizowany na podstawie projekt贸w decyzji, kt贸re przygotowuje osoba uprawniona – architekt. Nast臋pnie taka decyzja jest podpisywana przez W贸jta i trafia do r贸偶nych innych instytucji w celu dokonania niezb臋dnych uzgodnie艅. Ca艂y proces uzgodnieniowy trwa ok. 2 miesi臋cy i ten dosy膰 d艂ugi okres to negatywna strona braku Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Stron膮 dodatni膮 jest natomiast fakt, i偶 przy braku Planu jest 艂atwiej budowa膰, poniewa偶 stary Plan zawiera艂 wiele b艂臋d贸w, kt贸re w budowaniu przeszkadza艂y.

11
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os poinformowa艂, 偶e w okresie mi臋dzysesyjnym zajmowa艂 si臋 nast臋puj膮cymi sprawami:
1) W dniu 10 pa藕dziernika uczestniczy艂 w pasowaniu pierwszoklasist贸w w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu.
2) Zorganizowa艂 i uczestniczy艂 w uroczysto艣ci po艣wi臋cenia obrazu Papie偶a Jana Paw艂a II, kt贸ry umieszczony zosta艂 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy.
3) Pe艂ni艂 dy偶ury cotygodniowe w Urz臋dzie Gminy.
4) Uczestniczy艂 w posiedzeniach Komisji Rady.
Przewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 tak偶e pismo od ust臋puj膮cego ze stanowiska Wojewody Mazowieckiego – Leszka Mizieli艅skiego, zawieraj膮ce podsumowanie jego dotychczasowej pracy oraz podzi臋kowanie za wsp贸艂prac臋 i 偶yczenia dla Rady Gminy.

12
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).

13
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie by艂o zapyta艅 ani interpelacji.


14
SPRAWY R脫呕NE

Przewodnicz膮cy Rady podzi臋kowa艂 Dyrekcji Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie za zorganizowanie we wsp贸艂pracy z firm膮 szkoleniow膮 „OMEGA” cyklu szkole艅 dla mieszka艅c贸w, dzi臋ki czemu Zesp贸艂 Szk贸艂 otrzyma od wspomnianej firmy szkoleniowej 3000z艂 za wynaj臋cie pomieszcze艅.

Pan radny Jan Doma艅ski zapyta艂, kiedy b臋dzie poprawiona droga do wysypiska odpad贸w na odcinku od szosy powiatowej na Strachomin do zagajnika.
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, 偶e droga b臋dzie poprawiona niezw艂ocznie. Pan Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta poinformowa艂, 偶e jest pewien problem z prywatn膮 dzia艂k膮 przylegaj膮c膮 do przedmiotowej drogi. Mianowicie rosn膮cy tam zagajnik rozr贸s艂 si臋 w ten spos贸b, i偶 wszed艂 na teren drogi.

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e Komisja Rewizyjna zg艂osi艂a wniosek, aby na nast臋pn膮 sesj臋 zaprosi膰 Dyrektora SP ZOZ w Mi艅sku Mazowieckim oraz Kierownik贸w O艣rodk贸w Zdrowia z terenu gminy Latowicz w celu zapoznania si臋 z informacj膮 odno艣nie dostosowania budynk贸w O艣rodk贸w do wymog贸w Unii Europejskiej.

W贸jt Gminy poprosi艂 so艂tys贸w, aby postarali si臋 wp艂yn膮膰 na w艂a艣cicieli dzia艂ek przylegaj膮cych do dr贸g lub sami zorganizowali si臋 wsp贸lnie z mieszka艅cami odno艣nie wycinki zakrzacze艅 w miejscach, w kt贸rych te zakrzaczenia mog艂yby powodowa膰 zaleganie 艣niegu i tworzenie si臋 na drodze zasp 艣nie偶nych oraz przeszkadza艂yby w od艣nie偶aniu.


15
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, 12 glosami „za” przy 1 „przeciw” przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.


16
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad p. Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XXVIII sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-02-02 12:10:08
Data ostatniej modyfikacji : 02.02.2006 12:10
Liczba wy艣wietle艅 : 1675licznik odwiedzin: 2203960