logo
logo
Zam├│wienia publiczne » Og┼éoszone przetargi
┼Üwiadczenie us┼éugi dost─Öpu do Internetu w okresie trwa┼éo┼Ťci projektu 


 Latowicz, 19 grudnia 2017r


Gmina Latowicz


ul. Rynek 6


05-334 Latowicz


 


Ogłoszenie nr 634597-N-2017 z dnia 2017-12-19 r.


 


 OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us┼éugi


┼Üwiadczenie us┼éugi dost─Öpu do Internetu w okresie trwa┼éo┼Ťci projektu„Przeciwdzia┼éanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz


 


Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie obowi─ůzkowe


Og┼éoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej


Tak


 


 


Nazwa projektu lub programu


Przeciwdzia┼éanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz w ramach dzia┼éania 8.3- Przeciwdzia┼éanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych


Nie


 


 


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


 


SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY


 


Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy


Nie


Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania


Nie


Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie


 


post─Öpowania:


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych


Nie


 


 


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


 


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej


Nie


W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych: Informacje dodatkowe: 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek 6 , 05334 Latowicz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 7521080 w. 15, e-mail uglatowicz@interia.pl, faks 025 7521080 w. 29.


Adres strony internetowej (URL): http://latowicz.samorzady.pl/ Adres profilu nabywcy:


Adres strony internetowej pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa

  • WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):
Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych): • KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)


Tak


 


http://latowicz.samorzady.pl/


 


 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Tak http://latowicz.samorzady.pl/


 


Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem


Nie


 


 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie


Nie adres


 


Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


Nie


Inny sposób:


 


 


Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


Tak


Inny sposób:


Pisemnie , poczt─ů lub kurierem na adres Zamawiaj─ůcego, osobi┼Ťcie lub przez pos┼éa┼äca w Kancelarii Urzedu Gminy Latowicz p.11


Adres:


Urz─ůd Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, mazowieckie


 


 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


Nie


Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod


 


adresem: (URL)


 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 


  • Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: ┼Üwiadczenie us┼éugi dost─Öpu do Internetu w okresie trwa┼éo┼Ťci projektu „Przeciwdzia┼éanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz Numer referencyjny: 271.18.2017


Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


Nie


 


  • Rodzaj zamówienia: Us┼éugi

 • Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych


Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


 


 


Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci:


 


 


Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zamówienia, na które mo┼╝e zosta─ç udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


 


 


 


  • Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest ┼Ťwiadczenie us┼éugi dost─Öpu do Internetu w celu zachowania trwa┼éo┼Ťci projektu : „Przeciwdzia┼éanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz”.


Przedmiot zamówienia obejmuje ┼Ťwiadczenie us┼éugi sta┼éego dost─Öpu do internetu dla 55 zestawów komputerowych znajduj─ůcych si─Ö w miejscu zamieszkania osób wy┼éonionych w post─Öpowaniu rekrutacyjnym w ramach projektu "Przeciwdzia┼éanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz" zrealizowanym w ramach dzia┼éania 8.3 "Przeciwdzia┼éanie wykluczeniu cyfrowemu


E-Inclusion", osi priorytetowej 8 "Spo┼éecze┼ästwo informacyjne- zwi─Ökszenie innowacyjno┼Ťci


 


gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz dla trzech jednostek podleg┼éych Gminie Latowicz tj. dla Szko┼éy Podstawowej w Latowiczu przy ul. Rynek 24, dla Szko┼éy Podstawowej w Wielgolesie przy ul. Szkolnej 11 oraz dla Szko┼éy Podstawowej w D─Öbem Ma┼éym (Szko┼éa filialna Szko┼éy Podstawowej w Wielgolesie. Dost─Öp do Internetu b─Ödzie wykorzystywany w celach niekomercyjnych. W cenie us┼éugi musz─ů by─ç zawarte wszelkie koszty zwi─ůzane z jej ┼Ťwiadczeniem. Przed z┼éo┼╝eniem oferty zamawiaj─ůcy zaleca przeprowadzenie wizji w miejscach realizacji us┼éugi w celu sprawdzenie mo┼╝liwo┼Ťci ┼Ťwiadczenia us┼éugi dost─Öpu do internetu oraz wszelkich innych okoliczno┼Ťci mog─ůcych mie─ç wp┼éyw na ofert─Ö wykonawcy. Uwaga: Zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e w trakcie realizacji us┼éugi zapewnienia dost─Öpu do internetu miejsce ┼Ťwiadczenia us┼éugi mo┼╝e ulec zmianie np. na skutek zmiany miejsca zamieszkania uczestnika projektu lub wykluczenia uczestnika i zakwalifikowania do projektu innej osoby. W takich sytuacjach wykonawca us┼éugi b─Ödzie zobowi─ůzany w ramach niniejszej us┼éugi bez dodatkowego wynagrodzenia dokona─ç zmiany miejsca pod┼é─ůczenia do Internetu (przeniesienie urz─ůdze┼ä i dokonanie wszelkich konfiguracji i sprawdze┼ä) oraz dostarcza─ç sygna┼é internetowy o tych samych parametrach w inne miejsce w obr─Öbie granic administracyjnych Gminy Latowicz. W celu realizacji us┼éugi Wykonawca zobowi─ůzany jest do przy┼é─ůczenia u┼╝ytkowników ( tj. poszczególnych gospodarstw domowych oraz jednostek podleg┼éych ) do publicznej sieci Internet za pomoc─ů w┼éasnej sieci telekomunikacyjnej, tj. dostarczenia, instalacji oraz konfiguracji sprz─Ötu wymaganego do realizacji us┼éugi . Dostarczone ┼é─ůcze dla pojedynczego u┼╝ytkownika musi posiada─ç minimaln─ů przep┼éywno┼Ť─ç na poziomie 2Mb/s (do u┼╝ytkownika) / 512Kb/s (od u┼╝ytkownika).


Szczegó┼éowy opis przedmiotu zamówienia stanowi za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ.


 


  • G┼éówny kod CPV: 72400000-4
Kod CPV 

Dodatkowe kody CPV:


 

 
   

 


 


 


 


  • Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia): Warto┼Ť─ç bez VAT:


Waluta:


 


 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


 


 


  • Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie


Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: • Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:


miesi─ůcach:     lub dniach:


lub


data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31


 


  • Informacje dodatkowe:


 


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


  • WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU

  • Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów
Okre┼Ťlenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiega─ç si─Ö mog─ů wszyscy Wykonawcy, którzy: 1. zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - spe┼éniaj─ů warunki udzia┼éu w post─Öpowaniu dotycz─ůce posiadania uprawnie┼ä do prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci telekomunikacyjnej - warunek zostanie uznany za spe┼éniony, je┼╝eli Wykonawca wyka┼╝e, ┼╝e posiada aktualny wpis do rejestru przedsi─Öbiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urz─Ödu Komunikacji Elektronicznej (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne / t.j. Dz.U. z 2017r. , poz. 1907/ w zw. z przepisem art. 64 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej / t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1829 z pó┼║n. zm. /);


Informacje dodatkowe • Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy nie okre┼Ťla szczegó┼éowych warunków. Informacje dodatkowe • Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa


Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy nie okre┼Ťla szczegó┼éowych warunków.


Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do


 


udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób:


Informacje dodatkowe: • PODSTAWY WYKLUCZENIA

  • Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

  • Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 


 


 


 


 


 


 


 


 


  • WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI


O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu


Tak


O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji


Nie • WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


1.Zamawiaj─ůcy przed udzieleniem zamówienia, mo┼╝e wezwa─ç Wykonawc─Ö, którego oferta zosta┼éa najwy┼╝ej oceniona, do z┼éo┼╝enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni┼╝ 5 dni, aktualnych na dzie┼ä z┼éo┼╝enia nast─Öpuj─ůcych o┼Ťwiadcze┼ä i dokumentów potwierdzaj─ůcych brak podstaw wykluczenia, tj.: 1) odpisu z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. W przypadku wskazania przez wykonawc─Ö dost─Öpno┼Ťci dokumentów, o których mowa w ust. 1pkt.1) w formie elektronicznej pod okre┼Ťlonymi adresami internetowymi ogólnodost─Öpnych i bezp┼éatnych baz


 


danych, zamawiaj─ůcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawc─Ö dokumenty. 3.Je┼╝eli Wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdzia┼éu: sk┼éada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj─ůce, ┼╝e nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci 4.Je┼╝eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si─Ö dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdzia┼éu, zast─Öpuje si─Ö je dokumentem zawieraj─ůcym odpowiednio o┼Ťwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o┼Ťwiadczenie osoby, której dokument mia┼é dotyczy─ç, z┼éo┼╝one przed notariuszem lub przed organem s─ůdowym, administracyjnym albo organem samorz─ůdu zawodowego lub gospodarczego w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. • WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  • W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:
1.Zamawiaj─ůcy przed udzieleniem zamówienia, mo┼╝e wezwa─ç Wykonawc─Ö, którego oferta zosta┼éa najwy┼╝ej oceniona, do z┼éo┼╝enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni┼╝ 5 dni, aktualnych na dzie┼ä z┼éo┼╝enia nast─Öpuj─ůcych o┼Ťwiadcze┼ä i dokumentów potwierdzaj─ůcych: spe┼énianie warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu, tj.: 1) potwierdzenie posiadania aktualnego wpisu do rejestru przedsi─Öbiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urz─Ödu Komunikacji Elektronicznej w postaci wydruku ze strony internetowej Prezesa Urz─Ödu Komunikacji Elektronicznej lub po┼Ťwiadczonej przez Wykonawc─Ö za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem kopii za┼Ťwiadczenia o dokonaniu wpisu do w/w rejestru; 2.W przypadku wskazania przez wykonawc─Ö dost─Öpno┼Ťci dokumentów, o których mowa w ust. 1 w formie elektronicznej pod okre┼Ťlonymi adresami internetowymi ogólnodost─Öpnych i bezp┼éatnych baz danych, zamawiaj─ůcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawc─Ö dokumenty. • W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: • WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


brak • INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 3) - III.6)


Wykonawca wraz z ofert─ů sk┼éada: 1) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr


 


2 do SIWZ; 2) O┼Ťwiadczenia zgodne ze wzorami stanowi─ůcym za┼é─ůczniki nr 3 i 4 do SIWZ; 3) Pe┼énomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; 4) Pe┼énomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o wspó┼édzia┼éaniu, z której b─Ödzie wynika─ç przedmiotowe pe┼énomocnictwo. Pe┼énomocnik mo┼╝e by─ç ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w post─Öpowaniu albo do reprezentowania w post─Öpowaniu i zawarcia umowy.


Pe┼énomocnictwo winno by─ç za┼é─ůczone w formie orygina┼éu lub notarialnie po┼Ťwiadczonej kopii; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj─ůcego na stronie internetowej http://latowicz.samorzady.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj─ůcemu o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci lub braku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 229), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie ze wzorem stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 5 do SIWZ


 


SEKCJA IV: PROCEDURA


  • OPIS

  • Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

  • Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:
Nie


Informacja na temat wadium


 


  • Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


Nie


Nale┼╝y poda─ç informacje na temat udzielania zaliczek:


 


  • Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie


Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie


Informacje dodatkowe:


 


 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


 


Nie


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie


Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


 


  • Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu


(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


Liczba wykonawców


Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców


Kryteria selekcji wykonawców:


 


  • Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:


 


 


Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:


 


 


Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:


 


 


Informacje dodatkowe:


 


 


Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:


 


 


Adres strony internetowej, na której b─Öd─ů zamieszczone dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakupów:


 


Informacje dodatkowe:


 


 


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych:


 


Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  • Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie


Nale┼╝y poda─ç adres strony internetowej, na której aukcja b─Ödzie prowadzona:


 


 


Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia:


 


Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:


Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:


Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):


Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:


Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


 


Czas trwania:


 


 


Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:


Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:


 


 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

KryteriaZnaczenieNajni┼╝sza cena60,00┼ü─ůczna tygodniowa ilo┼Ť─ç godzin funkcjonowania infolinii40,00  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria


 


 


 


 


 


 


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg


 


nieograniczony) Tak • Negocjacje z og┼éoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 3.1) Informacje na temat negocjacji z og┼éoszeniem


Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:


 


 


Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji


Przewidziany jest podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów):


 


Informacje dodatkowe


 


 


  • Informacje na temat dialogu konkurencyjnego


Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:


 


 


Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:


 


Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:


 


 


Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä: Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu:


 


 


 


Informacje dodatkowe:


 


  • Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego


Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:


 


Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez


 


zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Tak


Informacje dodatkowe:


 


  • Licytacja elektroniczna


Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:


Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:


 


Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w licytacji elektronicznej:


Data: godzina:


Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:


 


 


Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


 


Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:


 


 


Informacje dodatkowe: • ZMIANA UMOWY


Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak


Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiaj─ůcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych, przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç zmian postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w nast─Öpuj─ůcych przypadkach : 1) zmiany powszechnie


 


obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa w zakresie maj─ůcym wp┼éyw na realizacj─Ö przedmiotu zamówienia, 2) konieczno┼Ťci wprowadzenia zmian spowodowanych na skutek dzia┼éania Instytucji Wdra┼╝aj─ůcej (W┼éadzy Wdra┼╝aj─ůcej Programy Europejskie). 3) konieczno┼Ťci wprowadzenia zmian b─Öd─ůcych nast─Öpstwem zmian wprowadzonych w umowach pomi─Ödzy Zamawiaj─ůcym a inn─ů ni┼╝ Wykonawca stron─ů, w tym instytucjami nadzoruj─ůcymi realizacj─Ö projektu, w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie; 4) konieczno┼Ťci wprowadzenia zmian b─Öd─ůcych nast─Öpstwem zmian wytycznych dotycz─ůcych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub wytycznych i zalece┼ä Instytucji Wdra┼╝aj─ůcej lub Instytucji Zarz─ůdzaj─ůcej, w szczególno┼Ťci w zakresie sprawozdawczo┼Ťci. 5)zmiana wynagrodzenia wykonawcy spowodowana zmian─ů zakresu ┼Ťwiadczonej us┼éugi w szczególno┼Ťci spowodowana rezygnacja zamawiaj─ůcego z realizacji cze┼Ťci zamówienia. 2. Ponadto, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych, Zamawiaj─ůcy przewiduje zmian─Ö wysoko┼Ťci wynagrodzenia nale┼╝nego Wykonawcy, w przypadku zmiany : 1) stawki podatku od towarów i us┼éug, 2) wysoko┼Ťci minimalnego wynagrodzenia za prac─Ö albo wysoko┼Ťci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pa┼║dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac─Ö, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom spo┼éecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko┼Ťci stawki sk┼éadki na ubezpieczenia spo┼éeczne lub zdrowotne - je┼╝eli zmiany te b─Öd─ů mia┼éy wp┼éyw na koszty wykonania zamówienia przez wykonawc─Ö; 3. Zmiany postanowie┼ä niniejszej umowy z przyczyn innych ni┼╝ wymienione w ust. 1 i 2 mo┼╝liwe s─ů w przypadkach okre┼Ťlonych w art. 144 ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych. 4. Ka┼╝da zmiana umowy musi by─ç dokonana na pi┼Ťmie w formie aneksu pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci oraz wymaga zgody drugiej strony. • INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 


  • Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):


Nie ujawnia si─Ö informacji stanowi─ůcych tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je┼╝eli wykonawca, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie sk┼éadania ofert, zastrzeg┼é, ┼╝e nie mog─ů by─ç one udost─Öpniane oraz wykaza┼é, i┼╝ zastrze┼╝one informacje stanowi─ů tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa. Wykonawca nie mo┼╝e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.


┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym


W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi─ů tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, ┼╝e nie mog─ů by─ç udost─Öpniane innym uczestnikom post─Öpowania, musz─ů by─ç oznaczone klauzul─ů: „Informacje stanowi─ůce tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z pó┼║n. zm.)".


 


Zaleca si─Ö, aby by┼éy spi─Öte i wyra┼║nie oddzielone od pozosta┼éej cz─Ö┼Ťci oferty. Zgodnie z norm─ů wyra┼╝on─ů w powy┼╝szym artykule przez tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa rozumie si─Ö nieujawnione do wiadomo┼Ťci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi─Öbiorstwa lub inne informacje posiadaj─ůce warto┼Ť─ç gospodarcz─ů, co do których przedsi─Öbiorca podj─ů┼é niezb─Ödne dzia┼éania w celu zachowania ich poufno┼Ťci. W przypadku braku wyra┼║nego oznaczenia dokumentów stanowi─ůcych tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa Zamawiaj─ůcy wszystkie dokumenty sk┼éadaj─ůce si─Ö na tre┼Ť─ç oferty uzna za jawne. • Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu:


Data: 2017-12-27, godzina: 09:00,


Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):


Nie


Wskaza─ç powody:


 


 


J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu
 • Termin zwi─ůzania ofert─ů: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert) 6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: Nie

 • Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane Nie

 • Informacje dodatkowe:


 


ZA┼ü─äCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ─äCE OFERT CZ─ś┼ÜCIOWYCH


 


 


Ogłoszenie nr 634597-N-2017 z dnia 2017-12-19 r.


 


 


Gmina Latowicz: ┼Üwiadczenie us┼éugi dost─Öpu do Internetu w okresie trwa┼éo┼Ťci projektu


„Przeciwdzia┼éanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us┼éugi


 


Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie obowi─ůzkowe


Og┼éoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej


Tak


 


 


Nazwa projektu lub programu


Przeciwdzia┼éanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz w ramach dzia┼éania 8.3- Przeciwdzia┼éanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych


Nie


 


 


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


 


SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY


 


Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy


Nie


Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania


Nie


Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie


 


post─Öpowania:


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych


Nie


 


 


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


 


Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej


Nie


W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych: Informacje dodatkowe: 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek 6 , 05334 Latowicz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 7521080 w. 15, e-mail uglatowicz@interia.pl, faks 025 7521080 w. 29.


Adres strony internetowej (URL): http://latowicz.samorzady.pl/ Adres profilu nabywcy:


Adres strony internetowej pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa

  • WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):
Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych): • KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)


Tak


 


http://latowicz.samorzady.pl/


 


 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Tak http://latowicz.samorzady.pl/


 


Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem


Nie


 


 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie


Nie adres


 


Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


Nie


Inny sposób:


 


 


Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:


Tak


Inny sposób:


Pisemnie , poczt─ů lub kurierem na adres Zamawiaj─ůcego, osobi┼Ťcie lub przez pos┼éa┼äca w Kancelarii Urzedu Gminy Latowicz p.11


Adres:


Urz─ůd Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, mazowieckie


 


 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


Nie


Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod


 


adresem: (URL)


 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 


  • Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: ┼Üwiadczenie us┼éugi dost─Öpu do Internetu w okresie trwa┼éo┼Ťci projektu „Przeciwdzia┼éanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz Numer referencyjny: 271.18.2017


Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


Nie


 


  • Rodzaj zamówienia: Us┼éugi

 • Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych


Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


 


 


Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci:


 


 


Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zamówienia, na które mo┼╝e zosta─ç udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


 


 


 


  • Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest ┼Ťwiadczenie us┼éugi dost─Öpu do Internetu w celu zachowania trwa┼éo┼Ťci projektu : „Przeciwdzia┼éanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz”.


Przedmiot zamówienia obejmuje ┼Ťwiadczenie us┼éugi sta┼éego dost─Öpu do internetu dla 55 zestawów komputerowych znajduj─ůcych si─Ö w miejscu zamieszkania osób wy┼éonionych w post─Öpowaniu rekrutacyjnym w ramach projektu "Przeciwdzia┼éanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz" zrealizowanym w ramach dzia┼éania 8.3 "Przeciwdzia┼éanie wykluczeniu cyfrowemu


E-Inclusion", osi priorytetowej 8 "Spo┼éecze┼ästwo informacyjne- zwi─Ökszenie innowacyjno┼Ťci


 


gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz dla trzech jednostek podleg┼éych Gminie Latowicz tj. dla Szko┼éy Podstawowej w Latowiczu przy ul. Rynek 24, dla Szko┼éy Podstawowej w Wielgolesie przy ul. Szkolnej 11 oraz dla Szko┼éy Podstawowej w D─Öbem Ma┼éym (Szko┼éa filialna Szko┼éy Podstawowej w Wielgolesie. Dost─Öp do Internetu b─Ödzie wykorzystywany w celach niekomercyjnych. W cenie us┼éugi musz─ů by─ç zawarte wszelkie koszty zwi─ůzane z jej ┼Ťwiadczeniem. Przed z┼éo┼╝eniem oferty zamawiaj─ůcy zaleca przeprowadzenie wizji w miejscach realizacji us┼éugi w celu sprawdzenie mo┼╝liwo┼Ťci ┼Ťwiadczenia us┼éugi dost─Öpu do internetu oraz wszelkich innych okoliczno┼Ťci mog─ůcych mie─ç wp┼éyw na ofert─Ö wykonawcy. Uwaga: Zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e w trakcie realizacji us┼éugi zapewnienia dost─Öpu do internetu miejsce ┼Ťwiadczenia us┼éugi mo┼╝e ulec zmianie np. na skutek zmiany miejsca zamieszkania uczestnika projektu lub wykluczenia uczestnika i zakwalifikowania do projektu innej osoby. W takich sytuacjach wykonawca us┼éugi b─Ödzie zobowi─ůzany w ramach niniejszej us┼éugi bez dodatkowego wynagrodzenia dokona─ç zmiany miejsca pod┼é─ůczenia do Internetu (przeniesienie urz─ůdze┼ä i dokonanie wszelkich konfiguracji i sprawdze┼ä) oraz dostarcza─ç sygna┼é internetowy o tych samych parametrach w inne miejsce w obr─Öbie granic administracyjnych Gminy Latowicz. W celu realizacji us┼éugi Wykonawca zobowi─ůzany jest do przy┼é─ůczenia u┼╝ytkowników ( tj. poszczególnych gospodarstw domowych oraz jednostek podleg┼éych ) do publicznej sieci Internet za pomoc─ů w┼éasnej sieci telekomunikacyjnej, tj. dostarczenia, instalacji oraz konfiguracji sprz─Ötu wymaganego do realizacji us┼éugi . Dostarczone ┼é─ůcze dla pojedynczego u┼╝ytkownika musi posiada─ç minimaln─ů przep┼éywno┼Ť─ç na poziomie 2Mb/s (do u┼╝ytkownika) / 512Kb/s (od u┼╝ytkownika).


Szczegó┼éowy opis przedmiotu zamówienia stanowi za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ.


 


  • G┼éówny kod CPV: 72400000-4
Kod CPV 

Dodatkowe kody CPV:


 

 
   

 


 


 


 


  • Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia): Warto┼Ť─ç bez VAT:


Waluta:


 


 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


 


 


  • Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie


Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: • Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:


miesi─ůcach:     lub dniach:


lub


data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31


 


  • Informacje dodatkowe:


 


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


  • WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU

  • Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów
Okre┼Ťlenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiega─ç si─Ö mog─ů wszyscy Wykonawcy, którzy: 1. zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - spe┼éniaj─ů warunki udzia┼éu w post─Öpowaniu dotycz─ůce posiadania uprawnie┼ä do prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci telekomunikacyjnej - warunek zostanie uznany za spe┼éniony, je┼╝eli Wykonawca wyka┼╝e, ┼╝e posiada aktualny wpis do rejestru przedsi─Öbiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urz─Ödu Komunikacji Elektronicznej (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne / t.j. Dz.U. z 2017r. , poz. 1907/ w zw. z przepisem art. 64 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej / t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1829 z pó┼║n. zm. /);


Informacje dodatkowe • Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy nie okre┼Ťla szczegó┼éowych warunków. Informacje dodatkowe • Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa


Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy nie okre┼Ťla szczegó┼éowych warunków.


Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do


 


udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób:


Informacje dodatkowe: • PODSTAWY WYKLUCZENIA

  • Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

  • Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 


 


 


 


 


 


 


 


 


  • WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI


O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu


Tak


O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji


Nie • WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


1.Zamawiaj─ůcy przed udzieleniem zamówienia, mo┼╝e wezwa─ç Wykonawc─Ö, którego oferta zosta┼éa najwy┼╝ej oceniona, do z┼éo┼╝enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni┼╝ 5 dni, aktualnych na dzie┼ä z┼éo┼╝enia nast─Öpuj─ůcych o┼Ťwiadcze┼ä i dokumentów potwierdzaj─ůcych brak podstaw wykluczenia, tj.: 1) odpisu z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. W przypadku wskazania przez wykonawc─Ö dost─Öpno┼Ťci dokumentów, o których mowa w ust. 1pkt.1) w formie elektronicznej pod okre┼Ťlonymi adresami internetowymi ogólnodost─Öpnych i bezp┼éatnych baz


 


danych, zamawiaj─ůcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawc─Ö dokumenty. 3.Je┼╝eli Wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdzia┼éu: sk┼éada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj─ůce, ┼╝e nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci 4.Je┼╝eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si─Ö dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdzia┼éu, zast─Öpuje si─Ö je dokumentem zawieraj─ůcym odpowiednio o┼Ťwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o┼Ťwiadczenie osoby, której dokument mia┼é dotyczy─ç, z┼éo┼╝one przed notariuszem lub przed organem s─ůdowym, administracyjnym albo organem samorz─ůdu zawodowego lub gospodarczego w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. • WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  • W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:
1.Zamawiaj─ůcy przed udzieleniem zamówienia, mo┼╝e wezwa─ç Wykonawc─Ö, którego oferta zosta┼éa najwy┼╝ej oceniona, do z┼éo┼╝enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni┼╝ 5 dni, aktualnych na dzie┼ä z┼éo┼╝enia nast─Öpuj─ůcych o┼Ťwiadcze┼ä i dokumentów potwierdzaj─ůcych: spe┼énianie warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu, tj.: 1) potwierdzenie posiadania aktualnego wpisu do rejestru przedsi─Öbiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urz─Ödu Komunikacji Elektronicznej w postaci wydruku ze strony internetowej Prezesa Urz─Ödu Komunikacji Elektronicznej lub po┼Ťwiadczonej przez Wykonawc─Ö za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem kopii za┼Ťwiadczenia o dokonaniu wpisu do w/w rejestru; 2.W przypadku wskazania przez wykonawc─Ö dost─Öpno┼Ťci dokumentów, o których mowa w ust. 1 w formie elektronicznej pod okre┼Ťlonymi adresami internetowymi ogólnodost─Öpnych i bezp┼éatnych baz danych, zamawiaj─ůcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawc─Ö dokumenty. • W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: • WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


brak • INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 3) - III.6)


Wykonawca wraz z ofert─ů sk┼éada: 1) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr


 


2 do SIWZ; 2) O┼Ťwiadczenia zgodne ze wzorami stanowi─ůcym za┼é─ůczniki nr 3 i 4 do SIWZ; 3) Pe┼énomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; 4) Pe┼énomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o wspó┼édzia┼éaniu, z której b─Ödzie wynika─ç przedmiotowe pe┼énomocnictwo. Pe┼énomocnik mo┼╝e by─ç ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w post─Öpowaniu albo do reprezentowania w post─Öpowaniu i zawarcia umowy.


Pe┼énomocnictwo winno by─ç za┼é─ůczone w formie orygina┼éu lub notarialnie po┼Ťwiadczonej kopii; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj─ůcego na stronie internetowej http://latowicz.samorzady.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj─ůcemu o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci lub braku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 229), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie ze wzorem stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 5 do SIWZ


 


SEKCJA IV: PROCEDURA


  • OPIS

  • Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

  • Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:
Nie


Informacja na temat wadium


 


  • Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


Nie


Nale┼╝y poda─ç informacje na temat udzielania zaliczek:


 


  • Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie


Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie


Informacje dodatkowe:


 


 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


 


Nie


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie


Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


 


  • Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu


(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


Liczba wykonawców


Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców


Kryteria selekcji wykonawców:


 


  • Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:


 


 


Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:


 


 


Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:


 


 


Informacje dodatkowe:


 


 


Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:


 


 


Adres strony internetowej, na której b─Öd─ů zamieszczone dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakupów:


 


Informacje dodatkowe:


 


 


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych:


 


Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  • Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie


Nale┼╝y poda─ç adres strony internetowej, na której aukcja b─Ödzie prowadzona:


 


 


Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia:


 


Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:


Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:


Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):


Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:


Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


 


Czas trwania:


 


 


Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:


Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:


 


 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

KryteriaZnaczenieNajni┼╝sza cena60,00┼ü─ůczna tygodniowa ilo┼Ť─ç godzin funkcjonowania infolinii40,00  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria


 


 


 


 


 


 


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg


 


nieograniczony) Tak • Negocjacje z og┼éoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 3.1) Informacje na temat negocjacji z og┼éoszeniem


Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:


 


 


Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji


Przewidziany jest podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów):


 


Informacje dodatkowe


 


 


  • Informacje na temat dialogu konkurencyjnego


Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:


 


 


Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:


 


Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:


 


 


Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä: Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu:


 


 


 


Informacje dodatkowe:


 


  • Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego


Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:


 


Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez


 


zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Tak


Informacje dodatkowe:


 


  • Licytacja elektroniczna


Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:


Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:


 


Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w licytacji elektronicznej:


Data: godzina:


Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:


 


 


Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


 


Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:


 


 


Informacje dodatkowe: • ZMIANA UMOWY


Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak


Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiaj─ůcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych, przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç zmian postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w nast─Öpuj─ůcych przypadkach : 1) zmiany powszechnie


 


obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa w zakresie maj─ůcym wp┼éyw na realizacj─Ö przedmiotu zamówienia, 2) konieczno┼Ťci wprowadzenia zmian spowodowanych na skutek dzia┼éania Instytucji Wdra┼╝aj─ůcej (W┼éadzy Wdra┼╝aj─ůcej Programy Europejskie). 3) konieczno┼Ťci wprowadzenia zmian b─Öd─ůcych nast─Öpstwem zmian wprowadzonych w umowach pomi─Ödzy Zamawiaj─ůcym a inn─ů ni┼╝ Wykonawca stron─ů, w tym instytucjami nadzoruj─ůcymi realizacj─Ö projektu, w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie; 4) konieczno┼Ťci wprowadzenia zmian b─Öd─ůcych nast─Öpstwem zmian wytycznych dotycz─ůcych Programu Operacyjnego I

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC265 KB POBIERZSpecyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia 19.12.2017 22:4942
.DOC187.5 KB POBIERZZalacznik_Nr_1_do_SIWZ_-_opis_przedmiotu_zamowienia19.12.2017 22:5033
.DOC175.5 KB POBIERZZalacznik_Nr_1_do_SIWZ_-_opis_przedmiotu_zamowienia19.12.2017 22:5034
.DOC152.5 KB POBIERZZalacznik_Nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_Wykonawcy_warunki_udzialu19.12.2017 22:5126
.DOC156.5 KB POBIERZZalacznik_Nr_4_do_SIWZ_-_oswiadczenie_Wykonawcy_niepodleganie_wykluczeniu19.12.2017 22:5121
.DOC160.5 KB POBIERZZalacznik_Nr_5_do_SIWZ_-_oswiadczenie_Wykonawcy_grupa_kapitalowa19.12.2017 22:5127
.PDF41.2 KB POBIERZodpowiedzi na pytania21.12.2017 14:2516
.DOC197 KB POBIERZZalacznik_Nr_6_do_SIWZ_-_projekt_umowy21.12.2017 14:2617
.DOC175.5 KB POBIERZZalacznik_Nr_2_do_SIWZ_-_formularz_ofertowy21.12.2017 15:4014
.PDF31.2 KB POBIERZinformacja z otwarcia ofert27.12.2017 16:3620
.PDF51.2 KB POBIERZinformacja o wyborze oferty03.01.2018 10:2213

Autor : 
Zredagowa┼é(a) : Grzegorz So─çko
Data wprowadzenia : 2017-12-19 22:49:00
Data ostatniej modyfikacji : 19.12.2017 22:49
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 167licznik odwiedzin: 2205426