logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XXIX/05

8 grudnia 2005 roku

PROTOK脫艁 NR XXIX/05

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 8 grudnia 2005 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 940 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Dyrektora Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Mi艅sku Mazowieckim oraz Kierownik贸w O艣rodk贸w Zdrowia z terenu Gminy Latowicz na temat przystosowania budynk贸w O艣rodk贸w Zdrowia do wymog贸w Unii Europejskiej.
5. Informacja Dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Mi艅sku Mazowieckim na temat eksploatacji (w tym od艣nie偶ania i oznakowania), remont贸w oraz budowy dr贸g.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2005 r.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci na 2006 r.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2006 r. na terenie Gminy Latowicz.
11. Podjecie uchwa艂y w sprawie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w na 2006 r.
12. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
14. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy r贸偶ne.
16. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
17. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Wniosk贸w do proponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w przedstawionego porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Nie z艂o偶ono wniosk贸w ani interpelacji


4
INFORMACJA DYREKTORA ZAK艁ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MI艃SKU MAZOWIECKIM ORAZ KIEROWNIK脫W O艢RODK脫W ZDROWIA Z TERENU GMINY LATOWICZ NA TEMAT PRZYSTOSOWANIA BUDYNK脫W O艢RODK脫W ZDROWIA DO WYMOG脫W UNII EUROPEJSKIEJ


Pan Wo艂ynek – Dyrektor ds. ekonomicznych SP ZOZ w Mi艅sku Mazowieckim przedstawi艂 informacje na temat planowanego dostawania obiekt贸w ZOZ-u do wymog贸w Unii Europejskiej, z naciskiem na obiekt szpitala powiatowego w Mi艅sku Mazowieckim.
Pan doktor Kazimierz Noszczak – Kierownik O艣rodka Zdrowia w Latowiczu poinformowa艂 o planowanych przez niego koniecznych zabiegach dostosowawczych do UE w O艣rodku Zdrowia w Latowiczu. Pan Noszczak powiedzia艂, 偶e og贸lnie budynek spe艂nia niezb臋dne warunki. Nale偶y wykona膰 jednak nast臋puj膮ce prace:
1) U艂o偶enie glazury nad zlewem w gabinecie stomatologa oraz wyciszenie pomieszczenia, w kt贸rym pracuje spr臋偶arka.
2) W gabinecie zabiegowym zamontowanie zlewu dwukomorowego oraz u艂o偶enie glazury nad zlewem na szeroko艣ci 0,6m oraz terakoty na pod艂odze.
3) Uporz膮dkowanie, dostosowanie sk艂adziku porz膮dkowego – m.in. 艣ciany musz膮 tam by膰 zmywalne.
4) Gabinet Lekarza pediatry nie spe艂nia wymog贸w metra偶owych oraz wymaga do艂o偶enia glazury.
5) W gabinecie zabiegowym u艂o偶enie glazury nad zlewem oraz terakoty na pod艂odze.
6) Przystosowanie jednej ubikacji do potrzeb niepe艂nosprawnych (uchwyty itp.).
7) Zmiana nachylenia istniej膮cego ju偶 podjazdu.
Pan Kazimierz Noszczak powiedzia艂, 偶e zak艂adany przez niego koszt w/w prac to ok. 25ty艣.z艂.
Pan doktor Wojciech S艂omski – Kierownik O艣rodka Zdrowia w Wielgolesie poinformowa艂 o planach modernizacji odno艣nie O艣rodka Zdrowia w Wielgolesie. Pan S艂omski stwierdzi艂, i偶 O艣rodek w Wielgolesie nie spe艂nia obecnie 偶adnych wymaga艅, je艣li bra膰 pod uwag臋 kwestie dostosowania do wymog贸w UE. Budynek wymaga znacznych przer贸bek. S膮 poczynione wst臋pne kroki w zakresie zaprojektowania niezb臋dnych zmian oraz wst臋pnego kosztorysu rob贸t. Konieczna przebudowa ma zakres o wiele wi臋kszy jak w przypadku O艣rodka w Latowiczu. Dotyczy przystosowania pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych a tak偶e dobudowy pewnych pomieszcze艅. Pan S艂omski powiedzia艂, i偶 jego zdaniem - bior膮c pod uwag臋, 偶e mo偶na uzyska膰 dofinansowanie ze 艣rodk贸w UE, aby wk艂ad gminy zawiera艂 si臋 w kwocie ok.15%, mo偶na by艂oby przebudowa膰 O艣rodek tak, aby spe艂nia艂 on wszystkie niezb臋dne warunki. Prace b臋d膮 na pewno roz艂o偶one na kilka lat.
Pan Stanis艂aw Parol zapyta艂, jakie stanowiska pracy przewiduje si臋 w tym wst臋pnym projekcie przebudowy O艣rodka Zdrowia w Wielgolesie? Chodzi g艂贸wnie o lekarza stomatologa.
Pan S艂omski powiedzia艂, 偶e planowany jest gabinet lekarski porad og贸lnych, gabinet ginekologiczny z dobudowanym pomieszczeniem higieny osobistej dla kobiet (jest to konieczny wym贸g), gabinet stomatologiczny. Pan Wojciech S艂omski stwierdzi艂, 偶e jak najbardziej jest za tym, aby stomatolog by艂 w Wielgolesie. B臋dzie te偶 konieczno艣膰 dobudowy poczekalni dla dzieci zdrowych. Pomieszczenia na pi臋trze budynku nie mog膮 by膰 przeznaczone na gabinety do chwili, gdy nie b臋dzie tam zaprojektowanej windy. Jest przygotowywana przez projektanta wst臋pna wersja przebudowy obiektu – nie wiadomo obecnie jak b臋dzie wygl膮da艂a wersja ostateczna. Pan S艂omski powiedzia艂, 偶e jest za tym, aby O艣rodek Zdrowia w Wielgolesie w miar臋 mo偶liwo艣ci by艂 maksymalnie poszerzony i wygodny poniewa偶 jest to przebudowa na wiele lat. Pan doktor poinformowa艂 tak偶e, i偶 jest zwolennikiem uruchomienia w budynku O艣rodka apteki. Za czynsz pobierany przez gmin臋 by膰 mo偶e mo偶na by uzyska膰 zwrot koszt贸w ogrzewania. Pan S艂omski powiedzia艂, i偶 ostateczna wersja przebudowy zale偶y od akceptacji Rady. Jego zdaniem przy wykorzystaniu 艣rodk贸w z UE i minimalnym wk艂adzie w艂asnym mo偶na stopniowo przebudowa膰 obiekt i uczyni膰 z niego 艂adn膮, wygodn膮 plac贸wk臋 s艂u偶by zdrowia z wieloma gabinetami, dostosowan膮 do potrzeb pacjent贸w.
Pani Mariola Kluska zapyta艂a czy pomieszczenie znajduj膮ce si臋 w O艣rodku w Latowiczu po prawej stronie od wej艣cia spe艂nia normy gabinetu lekarskiego.
Pan doktor Noszczak poinformowa艂, 偶e pomieszczenie to nie spe艂nia wymog贸w gabinetu.
Pani Mariola Kluska powiedzia艂a, 偶e przy okazji modernizacji budynku nale偶a艂oby mo偶e pomy艣le膰 o dobudowie gabinetu z my艣l膮 o zatrudnieniu lekarzy specjalist贸w.
Pan Stanis艂aw Parol zapyta艂 o ewentualn膮 termomodernizacj臋 O艣rodk贸w Zdrowia.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e jest to wpisane w Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz. Kwesti膮 jest tylko podzielenia prac na etapy.
Pan Noszczak powiedzia艂, 偶e przedstawione przez niego zamierzenia to „plan minimum” niezb臋dny do wykonania, aby dostosowa膰 si臋 do przepis贸w. Je艣li Rada Gminy postanowi o wi臋kszym zakresie prac to bardzo dobrze.

5
INFORMACJA DYREKTORA ZARZ膭DU DR脫G POWIATOWYCH W MI艃SKU MAZOWIECKIM NA TEMAT EKSPLOATACJI (W TYM OD艢NIE呕ANIA I OZNAKOWANIA), REMONT脫W ORAZ BUDOWY DR脫G

Pan Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych nie przyby艂 na sesj臋 Rady Gminy.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy. Poinformowa艂a, 偶e zmiany w uchwale zwi膮zane s膮 prawie wy艂膮cznie z faktem likwidacji filii bibliotecznej – uchwa艂a w tej sprawie zosta艂a podj臋ta na poprzedniej sesji. Opr贸cz tego w ramach dostosowania Statutu do obowi膮zuj膮cych przepis贸w wprowadza si臋 zapis, i偶 osob膮 kieruj膮c膮 Bibliotek膮 jest Dyrektor, a nie tak jak w starym Statucie – Kierownik. Zmiana ta ma charakter czysto formalny i nie id膮 za ni膮 偶adne konsekwencje finansowe.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu Filia w Wielgolesie – uchwa艂a Nr XXIX/183/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE
GMINY LATOWICZ NA 2005 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2005 r. – uchwa艂a Nr XXIX/184/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA STAWEK I ZWOLNIE艃 OD PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI NA 2006 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, 偶e zg艂asza poprawk臋 polegaj膮c膮 na wyeliminowaniu z projektu uchwa艂y obci膮偶enia os贸b prowadz膮cych gospodarstwa rolne stawk膮 20gr podatku od nieruchomo艣ci, od budynk贸w mieszkalnych. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e proponowa艂 wprowadzenie tego podatku ale po analizie projektu uchwa艂y na posiedzeniach Komisji widzi, 偶e propozycja ta nie ma szans na poparcie wi臋kszo艣ci radnych i dlatego z niej rezygnuje. Jednocze艣nie (ze wzgl臋d贸w formalnych) p. W贸jt zaproponowa艂 wprowadzenie w tre艣ci uchwa艂y zwolnienia dla rolnik贸w od wspomnianego powy偶ej podatku.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 10 g艂osami „za” przy 5 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci na 2006 r. – uchwa艂a Nr XXIX/185/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA WYSOKO艢CI STAWEK PODATKU OD 艢RODK脫W TRANSPORTOWYCH

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Krystyna Pi臋tka – pracownik z dzia艂u podatk贸w UG.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 12 g艂osami „za” przy 3 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych – uchwa艂a Nr XXIX/186/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA INKASENT脫W I WYSOKO艢CI WYNAGRODZENIA ZA INKASO 艁膭CZNEGO ZOBOWI膭ZANIA PIENI臉呕NEGO, PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI ORAZ PODATKU LE艢NEGO NA 2006 R. NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 12 g艂osami „za” przy 1 glosie „przeciw” oraz 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2006 r. na terenie Gminy Latowicz – uchwa艂a Nr XXIX/187/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

11
PODJECIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA STAWEK, ZWOLNIE艃, ZASAD USTALANIA I POBORU ORAZ TERMINU P艁ATNO艢CI PODATKU OD POSIADANIA PS脫W NA 2006 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami „za” przy 1 glosie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w na 2006 r. „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie – uchwa艂a Nr XXIX/188/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

12
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os poinformowa艂, 偶e w okresie mi臋dzysesyjnym zajmowa艂 si臋 nast臋puj膮cymi sprawami:
1) W dniu 24 listopada br. uczestniczy艂 w spotkaniu przedstawicieli gmin – udzia艂owc贸w Stacji Uzdatniania Wody w Piasecznie. Cena wody z SUW Piaseczno nie uleg艂a zmianie.
2) Uczestniczy艂 w spotkaniu z rodzicami dzieci ucz臋szczaj膮cych do przedszkola w Latowiczu – tematem by艂a kwestia op艂at za pobyt dziecka w przedszkolu.
3) Przygotowywa艂 sesj臋 Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poinformowa艂 tak偶e, i偶 w zwi膮zku z zadanym na poprzedniej sesji przez p. so艂tysa Ryszarda Podobasa pytaniem o mo偶liwo艣膰 korzystania przez rolnik贸w z porad prawnych bada艂, jak ten problem jest rozwi膮zywany i dowiedzia艂 si臋, i偶 np. Izba Rolnicza w Wielkopolsce op艂aca prawnik贸w, kt贸rzy pe艂ni膮 w ustalonym czasie dy偶ury telefoniczne i udzielaj膮 porad prawnych. Mazowiecka Izba Rolnicza nie prowadzi niestety takiej dzia艂alno艣ci. Poniewa偶 pytanie p. Podobasa dotyczy艂o mo偶liwo艣ci korzystania z porad udzielanych przez radc臋 Urz臋du Gminy, p. Przewodnicz膮cy zapyta艂 o zdanie p. mecenas Alin臋 Sarack膮. Pani Saracka powiedzia艂a, i偶 jest ona zatrudniona przez W贸jta do obs艂ugi prawnej Urz臋du Gminy i ewentualnie jednostek organizacyjnych. W ramach tego nie mo偶e 艣wiadczy膰 porad prywatnym osobom, ale je艣li kto艣 b臋dzie mia艂 problem i zwr贸ci si臋 do niej z tym w trakcie jej pobytu w Urz臋dzie Gminy to postara si臋 – w miar臋 mo偶liwo艣ci takiej osobie pom贸c. Pani mecenas zwr贸ci艂a uwag臋, 偶e nie mo偶na tu stosowa膰 analogii z sytuacj膮 w Izbach Rolniczych. Tamci dy偶uruj膮cy prawnicy s膮 zatrudnieni przez Izb臋, aby pe艂nili dy偶ury w trakcie kt贸rych udzielaj膮 porad, za co s膮 wynagradzani.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 informacj臋 o o艣wiadczeniach maj膮tkowych radnych, oraz pracownik贸w UG za rok 2004 jakie wp艂yn臋艂y do Rady Gminy z Urz臋du Skarbowego oraz Urz臋du Wojew贸dzkiego. Rada przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.


13
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).

14
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie by艂o zapyta艅 ani interpelacji.


15
SPRAWY R脫呕NE

Pni so艂tys z Bor贸wka zasygnalizowa艂a problem ci臋偶kich samochod贸w je偶d偶膮cych kierunku Transboru przez Budy Wielgoleskie i skr臋caj膮cych na Starogr贸d – droga ta nie jest dostosowana do takiego du偶ego obci膮偶enia.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, i偶 taka prze艂adowana ci臋偶ar贸wka w du偶ym stopniu niszczy zw艂aszcza odcinek drogi na Starogr贸d, na kt贸rym jest tylko podbudowa betonowa.

Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 dowiedzia艂 si臋, 偶e istnieje program, w ramach kt贸rego mo偶na uzyska膰 dofinansowanie ze 艣rodk贸w UE na dzia艂alno艣膰 przedszkola na terenach wiejskich. Pan radny powiedzia艂, 偶e nie zna szczeg贸艂贸w, ale warto by艂oby zainteresowa膰 si臋 t膮 spraw膮 (program jest realizowany np. w gminie Stoczek 艁ukowski). Pan Parol zapyta艂 tak偶e, czy zosta艂y podj臋te jakie艣 dzia艂ania odno艣nie budowy drogi dojazdowej do p贸l w Budach Wielgoleskich, o co wnioskowa艂 na wrze艣niowej sesji Rady Gminy. Czy zosta艂 mo偶e z艂o偶ony wniosek o dofinansowanie tej budowy z Funduszu Ochrony Grunt贸w Rolnych.

Pan radna Mariola Kluska powiedzia艂a, 偶e to co zaproponowa艂 na dzisiejszej sesji w sprawie dostosowania O艣rodk贸w Zdrowia do wymog贸w UE p. Noszczak jest jej zdaniem niewystarczaj膮ce. Pani radna stwierdzi艂a, 偶e nale偶a艂oby zaplanowa膰 rozbudow臋 O艣rodka Zdrowia w Latowiczu powi臋kszonego o np. 2 gabinety i poczekalni臋 poniewa偶 za kilka lat mo偶na si臋 znale藕膰 w sytuacji, w kt贸rej budynek O艣rodka w Latowiczu nie b臋dzie spe艂nia艂 偶adnych wymog贸w. Poniewa偶 w planie jest tak偶e dostosowanie do wymog贸w UE budynku apteki, to mo偶e nale偶a艂oby si臋 zastanowi膰 czy miejsca na aptek臋 nie zapewni膰 w rozbudowanym O艣rodku Zdrowia a budynek apteki wykorzysta膰 dla innych cel贸w.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek. Odnosz膮c si臋 do kwestii dostosowywania obiekt贸w O艣rodk贸w Zdrowia do wymog贸w UE stwierdzi艂, i偶 zastanawia si臋, po co s膮 w og贸le radni z Latowicza, skoro nie dbaj膮 oni o swoich wyborc贸w. Pan radny powiedzia艂, 偶e jego zdaniem w Latowiczu jest centrum gminy i dlatego proces dostosowania obiekt贸w O艣rodk贸w Zdrowia powinno si臋 zacz膮膰 od Latowicza, tymczasem on dowiaduje si臋 dzisiaj od p. S艂omskiego, i偶 b臋dzie robiony projekt na dostosowanie O艣rodka w Wielgolesie a w Latowiczu nic si臋 nie dzieje.
Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e p. W贸jt poinformowa艂 o ca艂ej sprawie dopiero na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej m贸wi膮c, i偶 jest jeszcze na te dzia艂ania czas, a tymczasem okazuje si臋, 偶e 31 grudnia jest ostatnim dniem na z艂o偶enie wniosk贸w dot. dostosowania budynk贸w do wymog贸w UE. Z wypowiedzi p. Noszczaka wynika, 偶e stara si臋 on zaplanowa膰 prace dostosowawcze w swoim O艣rodku tak, aby gmina ponios艂a jak najmniejsze koszty, a tymczasem s艂yszymy, i偶 do O艣rodka Zdrowia w Wielgolesie jest ju偶 zam贸wiony projektant. Pani radna zaznaczy艂a, i偶 zawsze by艂a i jest tak偶e obecnie za O艣rodkiem Zdrowia w Wielgolesie. Pani 艢luzek zapyta艂a tak偶e czy wiadomo ju偶 co艣 o mo偶liwo艣ci ewentualnych dotacji za likwidacj臋 szamb.
W贸jt Gminy poinformowa艂, i偶 w sprawie ew. dotacji za likwidacj臋 szamb zosta艂y do r贸偶nych instytucji zajmuj膮cych si臋 ochron膮 艣rodowiska wys艂ane pisma z zapytaniami. Na razie przysz艂a jedna odpowied藕 – negatywna. Pan W贸jt powiedzia艂 nast臋pnie, 偶e prace dostosowawcze zosta艂y zacz臋te od O艣rodka w Wielgolesie, poniewa偶 nie spe艂nia on ju偶 obecnie 偶adnych norm i teoretycznie powinien by膰 zamkni臋ty.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e jest to dzielenie gminy poniewa偶 inwestycje s膮 zawsze zaczynane od strony Wielgolas.
Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, i偶 jego zdaniem nale偶a艂oby inwestowa膰 w jeden, ale porz膮dny O艣rodek Zdrowia usytuowany w Latowiczu, z kt贸rego mogliby korzysta膰 mieszka艅cy ca艂ej gminy.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jego zdaniem powinno si臋 rozbudowywa膰 i modernizowa膰 zar贸wno O艣rodek Zdrowia w Wielgoleskie jak i O艣rodek Zdrowia w Latowiczu.
W贸jt Gminy zapewni艂, 偶e w Latowiczu O艣rodek Zdrowia zostanie zmodernizowany w stopniu nie gorszym jak ten w Wielgolesie.
Pan radny Andrzej Gizi艅ski – Wiceprzewodnicz膮cy Rady; powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nale偶a艂oby si臋 zastanowi膰 nad tym „co zamierzamy zrobi膰” tzn. czy przystosowujemy O艣rodek Zdrowia w Wielgoleskie czy te偶 nie 艂adujemy pieni臋dzy w dwa O艣rodki, bo nas nie sta膰, a robimy jeden, ale porz膮dny.
Pani radna Mariola Kluska powiedzia艂a, 偶e nie jest jej celem r贸偶nicowanie mieszka艅c贸w i nie jest przeciwna przebudowie O艣rodka w Wielgolesie, ale uwa偶a, i偶 w Latowiczu trzeba dokona膰 rozbudowy.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e wielu pacjent贸w ma ka偶dy z istniej膮cych O艣rodk贸w i oba s膮 potrzebne.
Pan radny Jerzy Papi艅ski powiedzia艂, 偶e jest zaskoczony informacj膮 o planowanych pracach w O艣rodku w Wielgolesie. Jako radny z Wielgolasu dowiedzia艂 si臋 o powy偶szym dopiero na dzisiejszej sesji.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e problem O艣rodka w Wielgolesie jest znany ju偶 od dawna tzn. znane jest to, i偶 nie spe艂nia on wymog贸w. Dlatego nale偶y zacz膮膰 prace dostosowawcze od Wielgolasu. Obiekt w Latowiczu jest w lepszej sytuacji technicznej.
Pani radna Mariola Kluska powiedzia艂a, 偶e proponuje przeg艂osowanie wniosku o rozbudow臋 O艣rodka Zdrowia w Latowiczu.
Pan W贸jt powiedzia艂, i偶 kierownicy O艣rodk贸w (lekarze) przygotuj膮 do ko艅ca grudnia programy dostosowawcze o艣rodk贸w Zdrowia w celu z艂o偶enia ich do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wtedy b臋dzie mo偶na przeanalizowa膰 te propozycje na posiedzeniach Komisji Rady i p贸藕niej zdecydowa膰, czy chcemy zrobi膰 w O艣rodkach co艣 wi臋cej ni偶 prace dostosowawcze do wymog贸w Unii. Je艣li chodzi o dodatkowy gabinet dla specjalisty to nale偶y pami臋ta膰, 偶e o zatrudnieniu decyduje tu Dyrektor ZOZ-u a nie gmina.
Pan radny Andrzej Gizi艅ski powiedzia艂, i偶 jego zdaniem w przepadku, gdy w O艣rodku b臋dzie miejsce dla specjalisty, to wtedy b臋dzie mo偶na ubiega膰 si臋 o to, aby taki specjalista np. w wyznaczone dni przyjmowa艂 w Latowiczu pacjent贸w.
Pan radny Ryszard Jaworski zapyta艂 o perspektywy wykonania odcinka drogi z D臋bego Ma艂ego w Kierunku Latowicza, o kt贸rym wspomina艂 na wcze艣niejszej sesji.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e radni musz膮 odby膰 debat臋 na temat realizacji budowy dr贸g na terenie gminy.

16
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.


17
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad p. Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XXIX sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady Gminy
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-03-03 14:47:39
Data ostatniej modyfikacji : 03.03.2006 14:47
Liczba wy艣wietle艅 : 1635licznik odwiedzin: 2203855