logo
logo
Zam├│wienia publiczne » Og┼éoszone przetargi
Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2018 roku Numer referencyjny: IPPR.271.1.2018

Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2018 roku Numer referencyjny: IPPR.271.1.2018Ogłoszenie nr 512536-N-2018 z dnia 2018-02-01 r.


Gmina Latowicz: Cu
OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie obowi─ůzkowe


Og┼éoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej


NieNazwa projektu lub programu


O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych


NieNale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY


Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy


Nie


Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania


Nie


Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:
Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych


NieJe┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej


Nie


W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek  6 , 05334   Latowicz, woj. mazowieckie, pa┼ästwo Polska, tel. 025 7521080 w. 15, e-mail uglatowicz@interia.pl, faks 025 7521080 w. 29.
Adres strony internetowej (URL): http: www.latowicz.samorzady.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):


Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)


Tak
http: www.latowicz.samorzady.plAdres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Tak
http: www.latowicz.samorzady.plDost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem


NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie


Nie
adres


 


Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1) Pisemn─ů ofert─Ö nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç nie pó┼║niej ni┼╝ do dnia 09.02.2018r. do godziny 09.30
Adres:
w pok. nr 11 Urz─Ödu Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05 -334 LatowiczKomunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


Nie
Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Dostawa z roz┼éadunkiem kruszywa ┼éamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2018 roku
Numer referencyjny: IPPR.271.1.2018
Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


NieII.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych
Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci:

Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zamówienia, na które mo┼╝e zosta─ç udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia s─ů dostawy z roz┼éadunkiem w miejsca wskazane przez zamawiaj─ůcego na terenie gminy Latowicz nast─Öpuj─ůcych materia┼éów: A. Zamówienie podstawowe: Kruszywo dolomitowe naturalne ┼éamane do remontów dróg spe┼éniaj─ůce norm─Ö PN – EN 13043:2004, PN – EN 13242:2004 Frakcja 0-31,5 mm – 4000 ton. Frakcja 31,5-63 mm – 800 ton. B. Prawo opcji: Opcja obejmuje dostaw─Ö wraz z roz┼éadunkiem kruszyw – w ilo┼Ťci do 40% zakresu rzeczowego zamówienia podstawowego. Realizacja opcji b─Ödzie nast─Öpowa┼éa wy┼é─ůcznie w przypadku z┼éo┼╝enia przez Zamawiaj─ůcego pisemnego o┼Ťwiadczenia woli o realizacji opcjonalnej cz─Ö┼Ťci zamówienia. Uruchomienie prawa opcji nast─ůpi po wyczerpaniu ilo┼Ťci zamówienia podstawowego. Zako┼äczenie opcji nast─ůpi z dniem zako┼äczenia terminu umowy tj. do dnia 31.12.2018 r. lub zrealizowania zakresu rzeczowego opcji. Ceny jednostkowe w opcji b─Öd─ů takie same jak ceny jednostkowe dostaw i zakupu w zamówieniu podstawowym, zgodnie z formularzem cenowym. Uwaga: Zamawiaj─ůcy zastrzega w ramach zamawianej ┼é─ůcznej ilo┼Ťci kruszywa mo┼╝liwo┼Ť─ç zamówienia wi─Ökszej ilo┼Ťci jednego kruszywa i jednocze┼Ťnie mniejszej ilo┼Ťci innego kruszywa. Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do mo┼╝liwo┼Ťci kontroli wagi dostarczanego materia┼éu. Zamawiaj─ůcy wymaga przy ka┼╝dej dostawie za┼é─ůczenia za┼Ťwiadczenia niezale┼╝nego podmiotu uprawnionego do kontroli jako┼Ťci potwierdzaj─ůcego, ┼╝e dostarczone produkty odpowiadaj─ů okre┼Ťlonym normom tj. normie PN – EN 13043:2004, PN – EN 13242:2004 Transport b─Ödzie odbywa┼é si─Ö samochodami ci─Ö┼╝arowymi samowy┼éadowczymi z zsypem tylnym o masie ┼éadunku oko┼éo 30 ton. Ze wzgl─Ödu na trudno┼Ťci manewrowe na niektórych odcinkach dróg Wykonawca musi by─ç przygotowany do dostaw samochodami samowy┼éadowczymi dwu lub trzy osiowymi o ┼éadowno┼Ťci do 15 ton. Wykonawca musi by─ç przygotowany do mo┼╝liwo┼Ťci realizacji jednorazowych minimalnych dostaw w ilo┼Ťci ok. 400 t w czasie 8 godzin. Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego dostaw o 30%. Kruszywo to b─Ödzie wykorzystane na remonty istniej─ůcych nawierzchni t┼éuczniowych oraz na wykonanie remontów dróg o istniej─ůcej nawierzchni ┼╝wirowej. Wymagany kolor materia┼éu: szary. Ze wzgl─Ödu na ww. zastosowanie zamawiaj─ůcy nie dopuszcza materia┼éu o zabarwieniu, bia┼éym, ró┼╝owym czy pomara┼äczowym posiadaj─ůcym znaczne domieszki tlenku ┼╝elaza i magnezu. W kruszywie o frakcji 0-31,5 po┼╝─ůdana zawarto┼Ť─ç frakcji pylastej o uziarnieniu do 0,075 mm 4-6%. Roz┼éadunek b─Ödzie polega┼é na roz┼Ťcieleniu materia┼éu z samochodu samowy┼éadowczego z zsypem tylnym w sposób polegaj─ůcy na rozci─ůgni─Öciu materia┼éu na drodze.

II.5) G┼éówny kod CPV: 14212300-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi─ůcach:    lub dniach:
lub
data rozpocz─Öcia:   lub zako┼äczenia: 2018-12-31


Okres w miesi─ůcachOkres w dniachData rozpocz─ÖciaData zakończenia


     

2018-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów
Okre┼Ťlenie warunków: 1. posiadania uprawnie┼ä do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci lub czynno┼Ťci, je┼╝eli przepisy prawa nak┼éadaj─ů obowi─ůzek ich posiadania - wype┼énione o┼Ťwiadczenie o spe┼énieniu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu – zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 3 do siwz
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre┼Ťlenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa
Okre┼Ťlenie warunków: dysponowanie odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy udokumentuj─ů dysponowanie 2 samochodami samowy┼éadowczymi o ┼éadowno┼Ťci nie przekraczaj─ůcej 15 ton; dysponowanie 5 samochodami samowy┼éadowczymi o ┼éadowno┼Ťci przekraczaj─ůcej 25 ton, zatrudnieniem 5 kierowców na umow─Ö o prac─Ö na czas ┼Ťwiadczenia dostaw - Wykaz dostaw zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu, z podaniem ich warto┼Ťci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za┼é─ůczeniem dokumentów potwierdzaj─ůcych, ┼╝e dostawy te zosta┼éy wykonane lub s─ů wykonywane nale┼╝ycie – zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 4 do siwz - Wykonawca musi posiada─ç do┼Ťwiadczenie w wykonaniu min. 3 zamówie┼ä w zakresie niezb─Ödnym do wykazania spe┼éniania warunku wiedzy i do┼Ťwiadczenia, tj. w zakresie dostaw kruszywa ┼éamanego, wykonanych, a w przypadku ┼Ťwiadcze┼ä okresowych lub ci─ůg┼éych równie┼╝ wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy — w tym okresie, o warto┼Ťci min. 300 000 z┼é brutto ka┼╝da (┼é─ůczny zakres wynikaj─ůcy z umowy). - Wykonawca w celu potwierdzenia spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu z┼éo┼╝y wykaz narz─Ödzi, wyposa┼╝enia zak┼éadu i urz─ůdze┼ä technicznych dost─Öpnych wykonawcy dostaw w celu realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o podstawie dysponowania tymi zasobami, potwierdzaj─ůcy posiadanie potencja┼éu technicznego okre┼Ťlonego w Rozdziale VI ust. 3 SIWZ z podaniem typu samochodu oraz jego numeru rejestracyjnego. Wzór wykazu znajduje si─Ö w Za┼é─ůczniku nr 6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zamienienia sk┼éada przynajmniej jeden z wykonawców
Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca w celu potwierdzenia spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu z┼éo┼╝y wykaz 5 osób zatrudnionych na umow─Ö o prac─Ö dost─Öpnych wykonawcy dostaw w celu realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o podstawie dysponowania tymi osobami, potwierdzaj─ůcy posiadanie potencja┼éu technicznego okre┼Ťlonego w Rozdziale VI ust. 3 SIWZ. Wzór wykazu znajduje si─Ö w Za┼é─ůczniku nr 7 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zamienienia sk┼éada przynajmniej jeden z wykonawców


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI


O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu
Tak
O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji
Nie


III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


- Wykonawca z┼éo┼╝y za┼Ťwiadczenie niezale┼╝nego podmiotu uprawnionego do kontroli jako┼Ťci potwierdzaj─ůcego, ┼╝e dostarczane produkty odpowiadaj─ů okre┼Ťlonym normom (PN – EN 13043:2004, PN – EN 13242:2004) - Wykonawca z┼éo┼╝y za┼é─ůcznik nr 8 – O┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci do grupy kapita┼éowej


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:


Tak
Informacja na temat wadium
9 000,00 zł.IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


Nie
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie
Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:

Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b─Öd─ů zamieszczone dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nale┼╝y poda─ç adres strony internetowej, na której aukcja b─Ödzie prowadzona:

Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:
Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):
Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:
Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:
Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) KryteriaKryteriaZnaczenieCena60,00czas wykonania zamówienia40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:

Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:

Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä:
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:

Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:


Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:


Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):

┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu:
Data: 2018-02-09, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):

Wskaza─ç powody:

J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Bogdan ┼Üwi─ůtek-Górski - Wójt Gminy Latowicz


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?117.5 KB POBIERZSIWZ01.02.2018 13:4729
?27.5 KB POBIERZZał nr 101.02.2018 13:4724
?62.5 KB POBIERZZał nr 201.02.2018 13:4728
?16.5 KB POBIERZZał nr 301.02.2018 13:4723
?18.5 KB POBIERZZał nr 401.02.2018 13:4824
?16.5 KB POBIERZZał nr 501.02.2018 13:4825
?35 KB POBIERZZał nr 601.02.2018 13:4823
?12.8 KB POBIERZZał nr 701.02.2018 13:4824
?14.8 KB POBIERZZał nr 801.02.2018 13:4926
?14.5 KB POBIERZInformacja z otwarcia ofert09.02.2018 12:3532

Autor : T.Nowicki
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2018-02-01 13:45:39
Data ostatniej modyfikacji : 01.02.2018 13:45
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 184licznik odwiedzin: 2154961