logo
logo
Zam├│wienia publiczne » Og┼éoszone przetargi
Budowa samorz─ůdowego ┼╝┼éobka w Wielgolesie - przetarg na wykonanie

Budowa samorz─ůdowego ┼╝┼éobka w Wielgolesie - przetarg na wykonanie

Gmina Latowicz


ul. Rynek 6


05-334 Latowicz


 


IPPR.271.3.2018


Latowicz, dnia 20 luty 2018r.
OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


 


Ogłoszenie nr 520862-N-2018 z dnia 2018-02-20 r.


Gmina Latowicz: Budowa samorz─ůdowego ┼╝┼éobka w Wielgolesie
OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie obowi─ůzkowe


Og┼éoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej


NieNazwa projektu lub programu


O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych


NieNale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY


Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy


Nie


Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania


Nie


Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:
Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych


NieJe┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej


Nie


W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek  6 , 05334   Latowicz, woj. mazowieckie, pa┼ästwo Polska, tel. 025 7521080 w. 15, e-mail uglatowicz@interia.pl, faks 025 7521080 w. 29.
Adres strony internetowej (URL): http://latowicz.samorzady.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):


Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)


Tak
http://latowicz.samorzady.plAdres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Tak
http://latowicz.samorzady.plDost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem


NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie


Nie
adres


 


Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie zgodnie z Rozdziałem 12 SIWZ w do dnia 07.03.2017r do godz. 09:30
Adres:
p. 11 Kancelaria Urz─Ödu Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 LatowiczKomunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


Nie
Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Budowa samorz─ůdowego ┼╝┼éobka w Wielgolesie
Numer referencyjny: IPPR.271.3.2018
Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


NieII.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych
Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:


Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich cz─Ö┼Ťci


Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci:
-
Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zamówienia, na które mo┼╝e zosta─ç udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
-


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: Zakres robót obejmuje: budow─Ö samorz─ůdowego ┼╝┼éobka w Wielgolesie przy ul. Wspólnej gmina Latowicz, dz. nr ewid.67/5 oraz 67/8, o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnej o powierzchni u┼╝ytkowej obiektu 517,16 m2 wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjn─ů, grzewcz─ů, wentylacyjn─ů, elektryczn─ů, teletechniczn─ů, zagospodarowaniem terenu, elementami ma┼éej architektury, budow─ů ogrodzenia, zieleni─ů, o┼Ťwietleniem oraz roboty porz─ůdkowe. ┼ü─ůczna max. d┼éugo┼Ť─ç budynku – 33,64m, ┼ü─ůczna szeroko┼Ť─ç max. budynku – 18,50m, Wysoko┼Ť─ç max. budynku proj. - 8,36m, Ilo┼Ť─ç kondygnacji bud. Proj. - 1, Powierzchnia zabudowy - 601,79 m, Powierzchnia u┼╝ytkowa – 517,16m, Powierzchnia ca┼ékowita - 672,15 m, Powierzchnia wewn─Ötrzna - 556,35 m W zakres wchodzi: a) cz─Ö┼Ť─ç budowlana - budowa jednokondygnacyjnego budynku ┼╝┼éobka gminnego o przyj─Ötej rz─Ödnej wyko┼äczonej posadzki na poziomie 155,60m npm., - przy┼é─ůcza elektroenergetyczne, wodoci─ůgowe i kanalizacyjne zgodnie z warunkami przy┼é─ůczeniowymi -wykonanie naziemnego zbiornika gazu p┼éynnego o pojemno┼Ťci 4850l wraz z przy┼é─ůczem do budynku. Zbiornik gazu ogrodzony ogrodzeniem z siatki o wysoko┼Ťci 1,5m, z kontrolowanym dost─Öpem do zbiornika projektowan─ů furtk─ů. - wykonanie utwardzonego placu na odpadki o wym. 2x3m usytuowanego w pó┼énocno - zachodnim naro┼╝u dzia┼éki 67/5. - wykonanie ogrodzenia dzia┼éki ogrodzeniem panelowym ocynkowanym i malowanym o wysoko┼Ťci ca┼ékowitej 1,50m wraz z wykonaniem bram przesuwnych na konstrukcji samono┼Ťnej z wype┼énieniem panelami o szeroko┼Ťci 4,0m i wysoko┼Ťci 1,5m. - wykonanie utwardzonych dojazdów i doj┼Ť─ç do budynku oraz 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i opaski z kostki brukowej wokó┼é budynku. Niwelet─Ö projektowanych utwardze┼ä dowi─ůzane do istniej─ůcego ukszta┼étowania terenu. Doj┼Ťcia i dojazdy ze spadkami pod┼éu┼╝nymi i poprzecznymi w celu skierowania wody opadowej na przylegaj─ůce nieutwardzone tereny zielone (trawniki). - nawierzchnie utwardze┼ä, jako rozbieralne – chodniki, doj┼Ťcia i dojazdy, - wykonanie opaski budynku;- kostka brukowa gr.6, 8cm, na podsypce piaskowo-cementowej zag─Öszczonej o gr. 4,0cm ·- wykonanie podbudowy z kruszywa ┼éamanego o uziarnieniu 0-31,5mm – 15cm (oprócz opaski) na warstwie ods─ůczaj─ůcej z piasku zag─Öszczonego – 20cm b) cz─Ö┼Ť─ç sanitarna - wykonanie instalacji kot┼éowni z kot┼éem gazowym kondensacyjnym o mocy 50 kW z wyposa┼╝eniem,, - wykonanie instalacji grzewczej z rozdzia┼éem dolnym, dwa obiegi grzewcze, grzejniki CV11,CV22,CV33 z zaworami termostatycznymi, - wykonanie instalacji wody zimnej, ciep┼éej, cyrkulacji wykonanej z rur PP. - ciep┼éa woda przygotowywana w podgrzewaczu o poj. V=300 l. - wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PCV ┼é─ůczonych na wcisk. - wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej przez wentylatory kana┼éowe o wydajno┼Ťci 100 m3/h z wy┼é─ůcznikiem czasowym i r─Öcznym oraz wentylatory kana┼éowe V=150 m3/h z w┼é─ůcznikiem r─Öcznym. - wykonanie instalacji gazowej ze zbiornkiem na propan c) wewn─Ötrzna instalacja elektryczna

II.5) G┼éówny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:Kod CPV45262420-145111200-045330000-945331000-645310000-345233140-2

II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ťci udzielenia zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegaj─ůcych na udzieleniu wykonawcy zamówienia podstawowego podobnych robót budowlanych to jest takich które zosta┼éy okre┼Ťlone w przedmiarze robót i ofercie wykonawcy na zamówienie podstawowe, i które b─Öd─ů obejmowa┼éy zwi─Ökszenie do 20% warto┼Ťci zamówienia podstawowego ilo┼Ťci okre┼Ťlonych tam robót w przypadku konieczno┼Ťci rozszerzenia zakresu prac.
II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi─ůcach:    lub dniach:
lub
data rozpocz─Öcia:   lub zako┼äczenia: 2018-12-05


Okres w miesi─ůcachOkres w dniachData rozpocz─ÖciaData zakończenia


     

2018-12-05
II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów
Okre┼Ťlenie warunków: Dzia┼éalno┼Ť─ç prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnie┼ä. Zamawiaj─ůcy nie wyznacza szczegó┼éowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre┼Ťlenie warunków: Wykonawca posiada ┼Ťrodki finansowe lub zdolno┼Ť─ç kredytow─ů niezb─Ödn─ů do wykonania okre┼Ťlonego w SIWZ zadania w wysoko┼Ťci nie ni┼╝szej ni┼╝ 500.000,00 z┼é ( pi─Ö─çset tysi─Öcy z┼éotych). Je┼╝eli warto┼Ť─ç ┼Ťrodków finansowych lub zdolno┼Ťci kredytowej zosta┼éa okre┼Ťlona z walutach innych ni┼╝ PLN Zamawiaj─ůcy przyjmie ┼Ťredni kurs danej waluty podany przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania dokumentu, je┼╝eli w dniu wydania dokumentu Narodowy Bank Polski nie poda┼é ┼Ťredniego kursu danej waluty, za podstaw─Ö przeliczenia przyjmuje si─Ö ┼Ťredni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu wydania dokumentu. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na kwot─Ö nie ni┼╝sz─ů jak 1.500.000,00 z┼éotych (s┼éownie: jeden milion pi─Ö─çset tysi─Öcy z┼éotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa
Okre┼Ťlenie warunków: Wykazuje si─Ö nale┼╝ytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej jedn─ů inwestycj─Ö polegaj─ůcych na budowie obiektów u┼╝yteczno┼Ťci publicznej o warto┼Ťci jednego zadania nie mniejszej ni┼╝: 1.400.000,00 z┼é. Spe┼énienie tego warunku musi by─ç potwierdzone dokumentami z których wynika, ┼╝e roboty wskazane powy┼╝ej zosta┼éy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid┼éowo uko┼äczone, z podaniem ich rodzaju i warto┼Ťci, daty i miejsca wykonania. - dysponowania odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Dysponuje co najmniej 3 osobami posiadaj─ůcymi do┼Ťwiadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane niezb─Ödne do realizacji robót, w tym: a) kierownik budowy: - wymagane kwalifikacje i do┼Ťwiadczenie zawodowe: - uprawnienia do pe┼énienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalno┼Ťci konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadaj─ůcymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów b─ůd┼║ uznane na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz.65), posiadaj─ůcy aktualne za┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci do w┼éa┼Ťciwej Izby Samorz─ůdu Zawodowego, b) kierownik robót budowlanych posiadaj─ůcy stosowne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia: wykszta┼écenie wy┼╝sze i uprawnienia bez ogranicze┼ä do kierowania robotami budowlanymi w specjalno┼Ťci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadaj─ůcymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów, posiadaj─ůcy aktualne za┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci do w┼éa┼Ťciwej Izby Samorz─ůdu Zawodowego, c) kierownik robót budowlanych posiadaj─ůcy stosowne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia: wykszta┼écenie wy┼╝sze i uprawnienia bez ogranicze┼ä do kierowania robotami budowlanymi w specjalno┼Ťci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych lub odpowiadaj─ůcymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów, posiadaj─ůcy aktualne za┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci do w┼éa┼Ťciwej Izby Samorz─ůdu Zawodowego, Wykonawcy sk┼éadaj─ůcy ofert─Ö wspóln─ů winni spe┼énia─ç warunki udzia┼éu w post─Öpowaniu ┼é─ůcznie. Zgodnie z art. 22a. ustawy Pzp wykonawca mo┼╝e w celu potwierdzenia spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu, polega─ç na zdolno┼Ťciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. W powy┼╝szym przypadku musz─ů zosta─ç spe┼énione wszystkie wymagania opisane w art. 22a. ustawy Pzp.
Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI


O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu
Tak
O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji
Nie


III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


Z┼éo┼╝enie aktualnego na dzie┼ä sk┼éadania ofert o┼Ťwiadczenia dotycz─ůcego spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu (Za┼é─ůcznik nr 2 do SIWZ ).


III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:
Podpisany za┼é─ůcznik nr 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


Z┼éo┼╝enie aktualnego na dzie┼ä sk┼éadania ofert o┼Ťwiadczenia dotycz─ůcego spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu (Za┼é─ůcznik nr 2 do SIWZ ).


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


- Wype┼éniony kosztorys ofertowy (Wg przedmiarów dla wszystkich bran┼╝ ) - O┼Ťwiadczenie o wyst─ůpieniu u zamawiaj─ůcego obowi─ůzku podatkowego. (wg za┼é. nr 7 do SIWZ ) - wype┼éniony za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty - dowód wniesienia wadium


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:


Tak
Informacja na temat wadium
30 000,00 zł.IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


Nie
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie
Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:

Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b─Öd─ů zamieszczone dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Nale┼╝y poda─ç adres strony internetowej, na której aukcja b─Ödzie prowadzona:

Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:
Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):
Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:
Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:
Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) KryteriaKryteriaZnaczenieCena60,00Gwarancja40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:

Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:

Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä:
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:

Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:


Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:


Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowie┼ä zawartej umowy mo┼╝e nast─ůpi─ç za zgod─ů obu stron wyra┼╝on─ů na pi┼Ťmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci. Zmiany nie mog─ů narusza─ç postanowie┼ä zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych. 2. Strony dopuszczaj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany postanowie┼ä niniejszej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okre┼Ťlonych w art.144 ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych. 3. Strony zobowi─ůzuj─ů si─Ö dokona─ç zmian postanowie┼ä niniejszej umowy w zakresie dotycz─ůcym przedmiotu umowy w przypadku: 1) konieczno┼Ťci zrealizowania jakiejkolwiek cz─Ö┼Ťci robót, obj─Ötej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwi─ůza┼ä technicznych lub technologicznych, ni┼╝ wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikaj─ůcych m.in. ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi─ůza┼ä grozi┼éo niewykonaniem lub nienale┼╝ytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) stwierdzenia przez Zamawiaj─ůcego braku konieczno┼Ťci wykonania cz─Ö┼Ťci robót obj─Ötych przedmiotem umowy. W takiej sytuacji zmiana b─Ödzie dotyczy─ç zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obni┼╝enia wynagrodzenia nale┼╝nego Wykonawcy o warto┼Ť─ç tej cz─Ö┼Ťci przedmiotu umowy, która zosta┼éa ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego. Wykonawcy nie przys┼éuguj─ů z tego tytu┼éu ┼╝adne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania, 3) konieczno┼Ťci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi─ůza┼ä technicznych lub materia┼éowych w stosunku do okre┼Ťlonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ze wzgl─Ödu na zmiany obowi─ůzuj─ůcego prawa, 4) konieczno┼Ťci zmiany materia┼éów budowlanych, sprz─Ötu, urz─ůdze┼ä oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy u┼╝ycie materia┼éów budowlanych, sprz─Ötu, urz─ůdze┼ä wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanie si─Ö niemo┼╝liwe z przyczyn nie le┼╝─ůcych po stronie Wykonawcy lub w sytuacji pojawienia si─Ö na rynku materia┼éów budowlanych, sprz─Ötu, urz─ůdze┼ä lub technologii nowszej generacji o lepszych parametrach technicznych lub pozwalaj─ůcych na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 4. Strony mog─ů dokona─ç zmian postanowie┼ä umowy w zakresie dotycz─ůcym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 1) przestojów i opó┼║nie┼ä zawinionych przez Zamawiaj─ůcego, 2) dzia┼éania si┼éy wy┼╝szej (np. kl─Öski ┼╝ywio┼éowe, strajki generalne lub lokalne), maj─ůcej bezpo┼Ťredni wp┼éyw na terminowo┼Ť─ç wykonania robót, 3) wyst─ůpienia niemo┼╝liwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemo┼╝liwiaj─ůcych prawid┼éowe wykonanie robót, w szczególno┼Ťci z powodu technologii realizacji prac okre┼Ťlonych umow─ů, normami lub innymi przepisami, wymagaj─ůcej konkretnych warunków atmosferycznych, je┼╝eli konieczno┼Ť─ç wykonania prac w tym okresie nie jest nast─Öpstwem okoliczno┼Ťci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç – fakt ten musi by─ç potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 4) wyst─ůpienia okoliczno┼Ťci (np. konieczno┼Ť─ç wykonania robót, które nie by┼éy przewidziane w projekcie wykonawczym), których strony umowy nie by┼éy w stanie przewidzie─ç, pomimo zachowania nale┼╝ytej staranno┼Ťci, 5) wyst─ůpienia wad dokumentacji projektowej skutkuj─ůcych konieczno┼Ťci─ů dokonania zmian w dokumentacji projektowej, je┼╝eli uniemo┼╝liwia to lub wstrzymuje realizacj─Ö okre┼Ťlonego rodzaju robót maj─ůcych wp┼éyw na termin wykonywania robót, 6) wyst─ůpienia konieczno┼Ťci wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówie┼ä dodatkowych, które wstrzymuj─ů lub opó┼║niaj─ů realizacj─Ö przedmiotu umowy, 7) dzia┼éa┼ä osób trzecich uniemo┼╝liwiaj─ůcych wykonanie prac, które to dzia┼éania nie s─ů konsekwencj─ů dzia┼éa┼ä którejkolwiek ze stron, 8) wyst─ůpienia opó┼║nienia w dokonaniu okre┼Ťlonych czynno┼Ťci lub ich zaniechania przez w┼éa┼Ťciwe organy administracji pa┼ästwowej, które nie s─ů nast─Öpstwem okoliczno┼Ťci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, 9) wyst─ůpienia opó┼║nienia w wydawaniu decyzji, zezwole┼ä, uzgodnie┼ä, itp., do wydania których w┼éa┼Ťciwe organy s─ů zobowi─ůzane na mocy przepisów prawa, je┼╝eli opó┼║nienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zosta─ç wydane oraz nie s─ů nast─Öpstwem okoliczno┼Ťci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, 10) niemo┼╝no┼Ťci wykonywania robót z powodu braku dost─Öpno┼Ťci do miejsc niezb─Ödnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc─Ö, 11) niemo┼╝no┼Ťci wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuj─ů wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc─Ö. 12) W przypadku wyst─ůpienia którejkolwiek z okoliczno┼Ťci wymienionych powy┼╝ej termin wykonania umowy mo┼╝e by─ç przed┼éu┼╝ony o czas trwania tych okoliczno┼Ťci. 5. Strony zobowi─ůzuj─ů si─Ö dokona─ç zmiany postanowie┼ä umowy w zakresie dotycz─ůcym zmiany wynagrodzenia w przypadku: 1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i us┼éug (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie nale┼╝ne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikaj─ůcym ze zmienionej stawki podatku od towarów i us┼éug (VAT). Zmiana wysoko┼Ťci wynagrodzenia nale┼╝nego wykonawcy b─Ödzie odnosi─ç si─Ö wy┼é─ůcznie do cz─Ö┼Ťci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym, po dniu wej┼Ťcia w ┼╝ycie przepisów zmieniaj─ůcych stawk─Ö podatku od towarów i us┼éug oraz wy┼é─ůcznie do cz─Ö┼Ťci przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i us┼éug. Warto┼Ť─ç wynagrodzenia netto nie zmieni si─Ö, a warto┼Ť─ç wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 2) konieczno┼Ťci wykonania robót zamiennych je┼╝eli wprowadzone zmiany b─Öd─ů mia┼éy wp┼éyw na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc─Ö lub konieczno┼Ťci wykonania robót dodatkowych. 6. Zamawiaj─ůcy dopuszcza mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany postanowie┼ä umowy w zakresie dotycz─ůcym zmiany podwykonawcy, zwi─Ökszenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które wykonawca b─Ödzie wykonywa┼é za pomoc─ů podwykonawców. 7. Przed┼éu┼╝enie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przed┼éu┼╝eniem okresu wa┼╝no┼Ťci zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy na przed┼éu┼╝ony termin wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem ci─ůg┼éo┼Ťci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko┼Ťci. 8. Dopuszcza si─Ö zmian─Ö osób stanowi─ůcych kluczowy personel Wykonawcy. Zmiana mo┼╝e nast─ůpi─ç na pisemny wniosek Wykonawcy, zawieraj─ůcy uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzaj─ůce, i┼╝ wskazane osoby spe┼éniaj─ů warunki udzia┼éu w post─Öpowaniu w ramach, którego Wykonawcy udzielono niniejszego zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):

┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu:
Data: 2018-03-07, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):
Nie
Wskaza─ç powody:

J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane Nie


 


 


Bogdan ┼Üwi─ůtek-Górski – Wójt Gminy Latowicz
 

 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?68.2 KB POBIERZ1.SIWZ20.02.2018 15:4578
?113.5 KB POBIERZ2.Za┼é─ůczniki20.02.2018 15:4632
.PDF106 KB POBIERZ4. opis20.02.2018 15:4766
.PDF205.9 KB POBIERZ5 przed - cz. budowlana20.02.2018 15:4737
.PDF132.6 KB POBIERZ6. przed cz. sanit20.02.2018 15:4836
.PDF105.7 KB POBIERZ7. przed cz elektr20.02.2018 15:4832
.PDF797 KB POBIERZ8 STWIOR cz. bud20.02.2018 15:4965
.PDF160.4 KB POBIERZ9. STWIR cz sanit20.02.2018 15:5222
.PDF697.7 KB POBIERZ10.STWIOR cz elektr20.02.2018 15:5328
.ZIP3959.7 KB POBIERZ11.PB-architektura20.02.2018 15:5555
.ZIP1428.4 KB POBIERZ12.PB-konstrukcja20.02.2018 15:5926
.ZIP3472.2 KB POBIERZ13.PB inst sanitarne20.02.2018 16:0034
.ZIP1219.2 KB POBIERZ14.PB inst elektr20.02.2018 16:0140
.PDF1558.8 KB POBIERZ15. plan zagosp terenu20.02.2018 16:0241
.PDF1352.7 KB POBIERZ16 geologia20.02.2018 16:0323
?154 KB POBIERZ17 ogłoszenie BZP20.02.2018 16:0323
?257.5 KB POBIERZ18 wz├│r harm rzeczo-finans20.02.2018 16:0425
?182 KB POBIERZ3 wz├│r umowy21.02.2018 08:4529
.PDF481.8 KB POBIERZOdpowiedź nr 1 - ŻŁobek23.02.2018 10:3234
?102.5 KB POBIERZZmiana ogłoszenia w BZP06.03.2018 15:4018
?13.2 KB POBIERZOdpowiedź nr2 - ŻŁobek06.03.2018 20:2731
?14.5 KB POBIERZInformacja z otwarcia ofert12.03.2018 09:1834
.PDF231.1 KB POBIERZIformacja z rozstrzygni─Öcia28.03.2018 13:0121

Autor : T.Nowicki
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2018-02-20 15:44:52
Data ostatniej modyfikacji : 20.02.2018 15:44
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 392licznik odwiedzin: 2155033