logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXXII sesja Rady Gminy Latowicz

28 marca 2018 r.

O G 艁 O S Z E N I E


 


W dniu 28 marca 2018 r. (艣roda) o godz. 10:00  


w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


odb臋dzie si臋 XXXII sesja Rady Gminy Latowicz


z nast臋puj膮cym, planowanym porz膮dkiem obrad:


  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat wirusa ASF – w zwi膮zku ze stwierdzeniem obecno艣ci ww. choroby na terenie gminy Latowicz.

 5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie podzia艂u gminy Latowicz na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym.

 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie podzia艂u gminy Latowicz na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2018.

 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2018 – 2028.

 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂aty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów obj臋tych wychowaniem przedszkolnym do ko艅ca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ko艅cz膮 6 lat w prowadzonym przez Gmin臋 Latowicz publicznym przedszkolu i oddzia艂ach przedszkolnych w publicznych szko艂ach podstawowych.

 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szko艂ach, dla których organem prowadz膮cym jest Gmina Latowicz.

 11. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii za rok 2017.

 12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.

 13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.

 14. Sprawy ró偶ne.

 15. Przyj臋cie protoko艂ów z XXIX zwyczajnej oraz XXX nadzwyczajnej i XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

 16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


 


 


 


          Przewodnicz膮cy Rady     •    /-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2018-03-20 16:19:08
Data ostatniej modyfikacji : 20.03.2018 16:19
Liczba wy艣wietle艅 : 142licznik odwiedzin: 2184040