logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXXVIII sesja RG Latowicz
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
11 maja 2018

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z pó藕n. zm.) zwo艂uj臋 XXXIII sesj臋 Rady Gminy Latowicz na dzie艅 11 maja 2018 r. (pi膮tek) na godzin臋 10.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz, z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:


  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za wpis do rejestru 偶艂obków i klubów dzieci臋cych.

 5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i M艂odzie偶y z terenu Gminy Latowicz.

 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia szczegó艂owych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i m艂odzie偶y, form i zakresu tej pomocy oraz trybu post臋powania w tych sprawach.

 7.  Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onków ochotniczych stra偶y po偶arnych za uczestnictwo w dzia艂aniach ratowniczych i szkoleniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub gmin臋.

 8. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mi艅skiego.


 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie dopuszczenia zap艂aty instrumentem p艂atniczym podatków i op艂at stanowi膮cych dochody bud偶etu gminy Latowicz. 1. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2018.

 2. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2018 – 2028.

 3. Sprawozdanie z realizacji programu wspó艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi za rok 2017.

 4. Informacja z dzia艂alno艣ci jednostek OSP za rok 2017.

 5. Przedstawienie oceny zasobów spo艂ecznych.

 6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.

 7. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.

 8. Sprawy ró偶ne.

 9. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 10.  Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.                                                Przewodnicz膮cy Rady - Wies艂aw 艢wi膮tek


 

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2018-05-04 14:47:53
Data ostatniej modyfikacji : 04.05.2018 14:47
Liczba wy艣wietle艅 : 52

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  04.05.2018 14:48poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2205905