logo
logo
Zam├│wienia publiczne » Og┼éoszone przetargi
Budowa Otwartych Stref Aktywno┼Ťci w Latowiczu i Wielgolesie

Budowa Otwartych Stref Aktywno┼Ťci w Latowiczu i Wielgolesie

 


IPPR.271.5.2018


Latowicz, dnia 15.06.2018


Og┼éoszenie w BZP nr 573878-N-2018 z dnia 2018-06-15 r. 


Gmina Latowicz: Budowa Otwartych Stref Aktywno┼Ťci w Latowiczu i Wielgolesie
OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie nieobowi─ůzkowe


Og┼éoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej 


NieNazwa projektu lub programu 
Budowa Otwartych Stref Aktywnosci w Latowiczu i Wielgolesie


O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych 


NieNale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 


SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY


Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy 


Nie


Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania 


Nie


Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania: 
Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych 


NieJe┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej 


Nie


W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych: 
Informacje dodatkowe:   1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, krajowy numer identyfikacyjny 71158273000000, ul. ul. Rynek  6 , 05334   Latowicz, woj. mazowieckie, pa┼ästwo Polska, tel. 025 7521080 w. 15, e-mail uglatowicz@interia.pl, faks 025 7521080 w. 29. 
    Adres strony internetowej (URL): http://www.gmina-latowicz.pl/ 
    Adres profilu nabywcy: 
    Adres strony internetowej pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne

  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa 


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):


Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych): 


I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)


Tak 
http://latowicz.samorzady.pl/?k=14Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Tak 
http://latowicz.samorzady.pl/?k=14Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem


Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu nale┼╝y przesy┼éa─ç: 
Elektronicznie


Nie 
adres 


 


Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie, zgodnie z r. X,XI SIWZ 
Adres: 
Urz─ůd Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, p. 11 Kancelaria , I pi─ÖtroKomunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne


Nie 
Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL) 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Budowa Otwartych Stref Aktywno┼Ťci w Latowiczu i Wielgolesie 
Numer referencyjny: IPPR.271.5.2018 
Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 


NieII.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych 
Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci: 


Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu mo┼╝na sk┼éada─ç w odniesieniu do: 


Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci: 

Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zamówienia, na które mo┼╝e zosta─ç udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia s─ů roboty budowlane polegaj─ůce na budowie Otwartej Strefy Aktywno┼Ťci w miejscowo┼Ťci Latowicz i Wielgolas. 1.1 Zadanie polegaj─ůce na budowie Otwartej Strefy Aktywno┼Ťci w miejscowo┼Ťci Latowicz zak┼éada budow─Ö si┼éowni plenerowej oraz strefy relaksu. Zadanie b─Ödzie realizowane na dz.ew. 611/3, 612, 613 w Latowiczu. Si┼éownia plenerowa o nawierzchni trawiastej wyposa┼╝ona w urz─ůdzenia do ─çwicze┼ä montowane na s┼éupach. 1) Wykonawca zobowi─ůzany b─Ödzie dostarczy─ç i zamontowa─ç nast─Öpuj─ůce urz─ůdzenia si┼éowni zewn─Ötrznej: a) Urz─ůdzenie podwójne wyciskaj─ůc siedz─ůc + wyci─ůg górny z por─Öczami- dostawa i monta┼╝ 1 szt. Urz─ůdzenie zawieraj─ůce na jednym s┼éupie urz─ůdzenie do wyciskania siedz─ůc oraz urz─ůdzenie wyci─ůg górny. Siedziska urz─ůdzenia wyciskaj─ůc siedz─ůc oraz wyci─ůgu górnego powinny by─ç wyposa┼╝one w por─Öcze u┼éatwiaj─ůce ─çwiczenie osobom o s┼éabej koordynacji ruchowej lub niepe┼énosprawnym. b) Urz─ůdzenie Motyl -dostawa i monta┼╝ 1 szt c) Urz─ůdzenie Je┼║dziec -dostawa i monta┼╝ 1 szt d) Urz─ůdzenie Biegacz - dostawa i monta┼╝ 1 szt 2) Wykonawca zobowi─ůzany b─Ödzie do za┼éadunku z miejsca sk┼éadowania, przetransportowania na odleg┼éo┼Ť─ç do 300 m roz┼éadunku oraz monta┼╝u zgodnie z projektem i zaleceniami producenta nast─Öpuj─ůcych 5 szt urz─ůdze┼ä si┼éowni zewn─Ötrznej zakupionych przez Zamawiaj─ůcego, które zostan─ů protokolarnie przekazane wykonawcy: a) Urz─ůdzenie prasa no┼╝na pojedyncza - monta┼╝ 1 szt b) Urz─ůdzenie wio┼Ťlarz -monta┼╝ 1 szt c) Urz─ůdzenie orbitrek - monta┼╝ 1 szt d) Urz─ůdzenie podwójne - waha┼éo+twister - monta┼╝ 1 szt e) Urz─ůdzenie wyci─ůg górny pojedynczy - monta┼╝ 1 szt 3) W ramach budowy strefy relaksu wchodz─ůcej w sk┼éad OSA w Latowiczu wykonawca zobowi─ůzany b─Ödzie do wykonania nast─Öpuj─ůcych robót: a) dostawa i monta┼╝ trwa┼éy do pod┼éo┼╝a betonowego sto┼éu do gry w szachy i chi┼äczyka - 1szt b) dostawa i monta┼╝ trwa┼éy do pod┼éo┼╝a betonowego sto┼éu do gry w pi┼ékarzyki - 1szt c) dostawa i monta┼╝ trwa┼éy do pod┼éo┼╝a ┼éawek - 4 szt d) dostawa i monta┼╝ trwa┼éy do pod┼éo┼╝a tablicy informacyjnej - 1 szt e) dostawa i monta┼╝ trwa┼éy do pod┼éo┼╝a kosza na ┼Ťmieci - 1 szt f)  1.2 dostawa i monta┼╝ trwa┼éy do pod┼éo┼╝a stojaka na rowery w kszta┼écie spirali - 1 szt 4) Ponadto budowa Otwartej Strefy Aktywno┼Ťci w Latowiczu obejmuje: a) przygotowanie pod┼éo┼╝a pod wysiew trawy, powierzchnia 445m2 wg. KNR 2-21 0202-02, przekopanie gleby, zebranie i z┼éo┼╝enie zanieczyszcze┼ä w pryzmy wraz z ich usuni─Öciem, usuni─Öcie miejscowych utwardze┼ä (kostka, trelinka, beton itp) koliduj─ůcych ze stref─ů bezpiecze┼ästwa montowanych urz─ůdze┼ä, zagrabienie przekopanej gleby z jej powtórnym oczyszczeniem, wyrównanie terenu pod wysiew trawy na powierzchni 445m2 b) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej powierzchnia 445 m2 wg KNR 2-21 0401-04 , wyrównanie przekopanej powierzchni , rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie , wysiew nasion trawy dedykowanej na powierzchnie intensywnie u┼╝ytkowane np. trawy boiskowej, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni zabezpieczenie otwartej strefy przed dost─Öpem osób do czasu wzej┼Ťcia trawy, c) nasadzenie 3 szt tui szmaragdowych d) renowacj─Ö istniej─ůcego murka oporowego (ogrodzenie w strefie OSA) o d┼éugo┼Ťci 24m i pow. 19,2m2 , która obejmuje: czyszczenie i gruntowanie powierzchni murka, usuniecie odpadaj─ůcych fragmentów tynku, wykonanie tynku renowacyjnego wg. KNR AT-40 0302-02, e) wykonanie ok┼éadziny z p┼éytek klinkierowych na ┼Ťcianach murka oporowego wg KNR 2-21 0609-01 na d┼éugo┼Ťci 24 m, pow. 19,2m2 5)Urz─ůdzenia mocowane na gruncie na fundamentach betonowych z betonu C20/25. 6)Dostarczone urz─ůdzenia przeznaczone do monta┼╝u musza by─ç wykonane z bezpiecznych i trwa┼éych materia┼éów, fabrycznie nowe, posiada─ç atesty i certyfikaty potwierdzaj─ůce zgodno┼Ť─ç produktu z normami (urz─ůdzenia musz─ů by─ç wykonane zgodnie z norm─ů PN - EN 16630:2015, oraz potwierdzone aktualnym ┼Ťwiadectwem lub certyfikatem). Dopuszcza si─Ö sprz─Öty i urz─ůdzenia ró┼╝nych producentów przy zachowaniu okre┼Ťlonych w dokumentacji projektowej minimalnych wymiarów, materia┼éów i funkcji sprz─Ötu i urz─ůdzenia oraz minimalnego sk┼éadu zestawu do ─çwicze┼ä. Wymagania: • dopuszczalna ró┼╝nica w wymiarach +/- 5 % • certyfikaty zgodne z norm─ů PN-EN 16630:2015 • do oferty nale┼╝y do┼é─ůczy─ç certyfikaty, karty techniczne oraz zdj─Öcia z realizacji. Uwaga! W przypadku nie do┼é─ůczenia dokumentów uwiarygodniaj─ůcych zastosowanie urz─ůdze┼ä i materia┼éów równowa┼╝nych Zamawiaj─ůcy uzna, ┼╝e wykonawca przedstawi┼é w ofercie urz─ůdzenia i materia┼éy opisane w dokumentacji projektowej. Zastosowane urz─ůdzenia powinny posiada─ç certyfikaty bezpiecze┼ästwa spe┼éniaj─ůce normy PN-EN 16630:2015.  Budowa Otwartej Strefy Aktywno┼Ťci w miejscowo┼Ťci Wielgolas obejmuje budow─Ö si┼éowni plenerowej oraz strefy relaksu. Zadanie b─Ödzie realizowane na dz. ew. 73/10 w Wielgolesie. Si┼éownia plenerowa o nawierzchni trawiastej wyposa┼╝ona w urz─ůdzenia do ─çwicze┼ä montowane na s┼éupach. 1) Wykonawca zobowi─ůzany b─Ödzie dostarczy─ç i zamontowa─ç nast─Öpuj─ůce urz─ůdzenia si┼éowni zewn─Ötrznej: a) Urz─ůdzenie podwójne Twister + wahad┼éo - dostawa i monta┼╝ 1 szt. Urz─ůdzenie zawieraj─ůce na jednym s┼éupie urz─ůdzenie twister oraz urz─ůdzenie wahad┼éo. b) Urz─ůdzenie Prasa no┼╝na pojedyncza -dostawa i monta┼╝ 1 szt c) Urz─ůdzenie Orbitrek -dostawa i monta┼╝ 1 szt d) Urz─ůdzenie Wyci─ůg górny pojedynczy - dostawa i monta┼╝ 1 szt e) Urz─ůdzenie motyl (integracyjny) - dostawa i monta┼╝ 1 szt Urz─ůdzenie umo┼╝liwia ─çwiczenie osobom niepe┼énosprawnym poruszaj─ůcym si─Ö na wózkach. Urz─ůdzenie wyposa┼╝one w siedzisko z mo┼╝liwo┼Ťci─ů jego z┼éo┼╝enia w celu podjazdu wózkiem. f) Urz─ůdzenie je┼║dziec - dostawa i monta┼╝ 1 szt g) Urz─ůdzenie biegacz - dostawa i monta┼╝ 1 szt 2) W ramach budowy strefy relaksu wchodz─ůcej w sk┼éad OSA w Wielgolesie wykonawca zobowi─ůzany b─Ödzie do wykonania nast─Öpuj─ůcych robót: a) dostawa i monta┼╝ trwa┼éy do pod┼éo┼╝a betonowego sto┼éu do gry w szachy i chi┼äczyka - 1szt b) dostawa i monta┼╝ trwa┼éy do pod┼éo┼╝a betonowego sto┼éu do gry w ping-pong - 1szt c) dostawa i monta┼╝ trwa┼éy do pod┼éo┼╝a ┼éawek - 4 szt d) dostawa i monta┼╝ trwa┼éy do pod┼éo┼╝a tablicy informacyjnej - 1 szt e) dostawa i monta┼╝ trwa┼éy do pod┼éo┼╝a kosza na ┼Ťmieci - 1 szt f) dostawa i monta┼╝ trwa┼éy do pod┼éo┼╝a stojaka na rowery w kszta┼écie spirali - 1 szt 3) Ponadto budowa Otwartej Strefy Aktywno┼Ťci w Wielgolesie obejmuje: a) przygotowanie pod┼éo┼╝a pod wysiew trawy, powierzchnia 305m2 wg. KNR 2-21 0202-02, przekopanie gleby, zebranie i z┼éo┼╝enie zanieczyszcze┼ä w pryzmy wraz z ich usuni─Öciem, zagrabienie przekopanej gleby z jej powtórnym oczyszczeniem, wyrównanie terenu pod wysiew trawy na powierzchni 305m2 b) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej powierzchnia 305 m2 wg KNR 2-21 0401-04 , wyrównanie przekopanej powierzchni , rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie , wysiew nasion trawy dedykowanej na powierzchnie intensywnie u┼╝ytkowane np. trawy boiskowej, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni zabezpieczenie otwartej strefy przed dost─Öpem osób do czasu wzej┼Ťcia trawy, c) nasadzenie 5 szt tui szmaragdowych 4)Urz─ůdzenia mocowane na gruncie na fundamentach betonowych z betonu C20/25. 5)Dostarczone urz─ůdzenia przeznaczone do monta┼╝u musza by─ç wykonane z bezpiecznych i trwa┼éych materia┼éów, fabrycznie nowe, posiada─ç atesty lub certyfikaty potwierdzaj─ůce zgodno┼Ť─ç produktu z normami (urz─ůdzenia musz─ů by─ç wykonane zgodnie z norm─ů PN - EN 16630:2015, oraz potwierdzone aktualnym ┼Ťwiadectwem lub certyfikatem). Dopuszcza si─Ö sprz─Öty i urz─ůdzenia ró┼╝nych producentów przy zachowaniu okre┼Ťlonych w dokumentacji projektowej minimalnych wymiarów, materia┼éów i funkcji sprz─Ötu i urz─ůdzenia oraz minimalnego sk┼éadu zestawu do ─çwicze┼ä. Wymagania: • dopuszczalna ró┼╝nica w wymiarach +/- 5 % • certyfikaty zgodne z norm─ů PN-EN 16630:2015 • do oferty nale┼╝y do┼é─ůczy─ç certyfikaty, karty techniczne oraz zdj─Öcia z realizacji. Uwaga! W przypadku nie do┼é─ůczenia dokumentów uwiarygodniaj─ůcych zastosowanie urz─ůdze┼ä i materia┼éów równowa┼╝nych Zamawiaj─ůcy uzna, ┼╝e wykonawca przedstawi┼é w ofercie urz─ůdzenia i materia┼éy opisane w dokumentacji projektowej. Zastosowane urz─ůdzenia powinny posiada─ç certyfikaty bezpiecze┼ästwa spe┼éniaj─ůce normy PN-EN 16630:2015. 1.3. Szczegó┼éowy opis przedmiotu zamówienia zawieraj─ů: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (za┼é─ůcznik nr 9 SIWZ), dokumentacja projektowa (za┼é─ůcznik nr 7 SIWZ), przedmiar robót- za┼é─ůcznik nr 8 do SIWZ , wzór umowy- za┼é─ůcznik nr 6 do SIWZ. Na podstawie wymienionych dokumentów Wykonawcy zobowi─ůzani s─ů do opracowania kosztorysu ofertowego. Zakres wynikaj─ůcy z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia ┼é─ůcznie, tzn. je┼╝eli jakikolwiek element lub czynno┼Ťci s─ů wymienione w cho─çby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowi─ůzek uwzgl─Ödni─ç jego wykonanie w cenie oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowi─ůzany b─Ödzie do wniesienia zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy najpó┼║niej w dniu jej zawarcia, w wysoko┼Ťci 5 % ceny ca┼ékowitej brutto podanej w ofercie . Gwarancja nale┼╝ytego wykonania umowy zosta┼éa opisana w r. XV SIWZ. 

II.5) G┼éówny kod CPV: 45112720-8 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV45212221-137440000-445212140-9

II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia)
Warto┼Ť─ç bez VAT: 
Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych lub us┼éug, zamówienia polegaj─ůcego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub us┼éug, zgodnie z art. 67 ust. pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie┼ä Publicznych (t.j Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.). Warto┼Ť─ç robót budowlanych lub us┼éug udzielonych wykonawcy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy PZP nie przekroczy 40% warto┼Ťci zamówienia podstawowego. Zamówienia polega┼éo b─Ödzie na dostawie i monta┼╝u urz─ůdze┼ä si┼éowni zewn─Ötrznej, urz─ůdze┼ä rekreacji ,wykonaniu robót zwi─ůzanych z zagospodarowaniem zieleni, szczegó┼éowo opisanych w r. III SIWZ. 
II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesi─ůcach:    lub dniach: 
lub 
data rozpocz─Öcia:   lub zako┼äczenia: 2018-09-14 

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU 


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów 
Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od opisu sposobu dokonywania oceny spe┼énienia warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Okre┼Ťlenie warunków: Wykonawca spe┼éni warunek je┼╝eli wyka┼╝e, ┼╝e: jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na kwot─Ö nie mniejsz─ů ni┼╝ 50.000,00 z┼é brutto. 
Informacje dodatkowe Ocena spe┼éniania warunku udzia┼éu w post─Öpowaniu zostanie dokonana w oparciu o: a) o┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4, b) op┼éacon─ů polis─Ö, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia. 
III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa 
Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy uzna, i┼╝ Wykonawca posiada zdolno┼Ť─ç techniczn─ů lub zawodow─ů: - je┼╝eli wyka┼╝e, ┼╝e wykona┼é w okresie ostatnich 5 (pi─Öciu) lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto┼Ťci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta┼éy wykonane, z za┼é─ůczeniem dowodów okre┼Ťlaj─ůcych, czy te roboty budowlane zosta┼éy wykonane nale┼╝ycie, w szczególno┼Ťci informacji o tym czy roboty zosta┼éy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid┼éowo uko┼äczone, z podzia┼éem na: – Wykonawca musi wykaza─ç, ┼╝e wykona┼é co najmniej 2 roboty budowlane polegaj─ůc─ů na: budowie lub przebudowie placu zabaw i/lub si┼éowni zewn─Ötrznej o warto┼Ťci ka┼╝dej z robót min. 30.000,00 z┼éotych brutto. Dowodami, o których mowa, s─ů referencje b─ůd┼║ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by┼éy wykonywane, a je┼╝eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska─ç tych dokumentów – inne dokumenty. Za uko┼äczone roboty budowlane Zamawiaj─ůcy uwa┼╝a roboty, w których obiekt budowlany zosta┼é uko┼äczony w taki sposób, ┼╝e stanowi on ca┼éo┼Ť─ç techniczno-u┼╝ytkow─ů wraz z instalacjami i urz─ůdzeniami, dla których wystawiono ┼Üwiadectwo Przej─Öcia lub Protokó┼é Odbioru Ko┼äcowego lub przedstawi pisemne zobowi─ůzanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji w┼éasnego do┼Ťwiadczenia. Podmiot trzeci udzielaj─ůc swojej wiedzy i do┼Ťwiadczenia musi uczestniczy─ç w realizacji zamówienia, gdy┼╝ z uwagi na charakter tego zasobu, nierozerwalnie zwi─ůzany z samym podmiotem, nie mo┼╝e przekaza─ç wiedzy i do┼Ťwiadczenia bez zaanga┼╝owania w realizacj─Ö zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania si─Ö dwóch lub wi─Öcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spó┼éki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane b─Öd─ů wiedza i do┼Ťwiadczenie ┼é─ůcznie. 
Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: Ocena spe┼éniania warunku udzia┼éu w post─Öpowaniu zostanie dokonana przez Zamawiaj─ůcego, w oparciu o informacje zawarte w: a) o┼Ťwiadczeniu o spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu, b) w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach okre┼Ťlaj─ůcych, czy roboty te zosta┼éy wykonane w sposób nale┼╝yty oraz wskazuj─ůcych, czy zosta┼éy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid┼éowo uko┼äczone.


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 


III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI 


O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu 
Tak 
O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji 
Nie


III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 


1.Odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2.Je┼╝eli Wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ,sk┼éada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj─ůce, odpowiednio, ┼╝e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci. 3.Je┼╝eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si─Ö dokumentów, o których mowa w sekcji 8.1 zast─Öpuje si─Ö je dokumentem zawieraj─ůcym odpowiednio o┼Ťwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o┼Ťwiadczenie osoby, której dokument mia┼é dotyczy─ç, z┼éo┼╝one przed notariuszem lub przed organem s─ůdowym, administracyjnym albo organem samorz─ůdu zawodowego lub gospodarczego w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wa┼╝no┼Ťci w/w dokumentów i o┼Ťwiadcze┼ä okre┼Ťlaj─ů terminy wskazane w sekcji 8.2


III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 


III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU: 
1. W celu potwierdzenia przez Wykonawc─Ö spe┼énienia warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu dotycz─ůcych zdolno┼Ťci technicznej lub zawodowej: -Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pi─Öciu lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto┼Ťci, daty i miejsca wykonania wraz z za┼é─ůczeniem dokumentów potwierdzaj─ůcych, ┼╝e roboty wykona┼é nale┼╝ycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawid┼éowo uko┼äczy┼é co najmniej 2 roboty budowlane polegaj─ůc─ů na: budowie lub przebudowie placu zabaw i/lub si┼éowni zewn─Ötrznej o warto┼Ťci ka┼╝dej z robót min. 30.000,00 z┼éotych brutto. - wype┼éniony wg wzoru ustalonego w za┼é─ůczniku do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia przez Wykonawc─Ö spe┼énienia warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu dotycz─ůcych sytuacji ekonomicznej lub finansowej: -Op┼éacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj─ůcy, ┼╝e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia, na kwot─Ö nie mniejsz─ů ni┼╝: 50 000,00 z┼éotych 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 


III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 


W celu potwierdzenia spe┼énienia przez oferowane dostawy, us┼éugi lub roboty wymaga┼ä okre┼Ťlonych przez zamawiaj─ůcego wykonawca sk┼éada: a) dokumenty charakteryzuj─ůce oferowany produkt dla urz─ůdze┼ä wymienionych w dokumentacji projektowej (np.certyfikaty, karty techniczne)


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przeka┼╝e Zamawiaj─ůcemu o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci lub braku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia, wykonawca mo┼╝e przedstawi─ç dowody, ┼╝e powi─ůzania z innym wykonawc─ů nie prowadz─ů do zak┼éócenia konkurencji w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia wg za┼é─ůcznika nr 4 do SIWZ. Oferta musi zawiera─ç nast─Öpuj─ůce o┼Ťwiadczenia i dokumenty: 1) wype┼éniony formularz ofertowy sporz─ůdzony z wykorzystaniem wzoru stanowi─ůcego Za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ, zawieraj─ůcy w szczególno┼Ťci: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, ┼é─ůczn─ů cen─Ö ofertow─ů brutto, zobowi─ůzanie dotycz─ůce terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków p┼éatno┼Ťci, o┼Ťwiadczenie o okresie zwi─ůzania ofert─ů oraz o akceptacji wszystkich postanowie┼ä SIWZ i wzoru umowy bez zastrze┼╝e┼ä, a tak┼╝e informacj─Ö któr─ů cz─Ö┼Ť─ç zamówienia Wykonawca zamierza powierzy─ç Podwykonawcy; 2) pe┼énomocnictwo (orygina┼é lub po┼Ťwiadczona kopia) do reprezentowania Wykonawcy w post─Öpowaniu i z┼éo┼╝enia oferty, je┼╝eli oferta nie zosta┼éa podpisana przez osoby upowa┼╝nione do tych czynno┼Ťci w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty sk┼éadanej przez Wykonawców wyst─Öpuj─ůcych wspólnie, pe┼énomocnictwo dla osoby podpisuj─ůcej w ich imieniu ofert─Ö (orygina┼é lub po┼Ťwiadczona kopia ) - za┼é─ůcznik Wykonawcy, 3) o┼Ťwiadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 2 niniejszej SIWZ; 4) wype┼éniony kosztorys ofertowy zgodnie z za┼é─ůcznikiem do SIWZ, stanowi─ůcy integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç formularza oferty. 5) W przypadku podpisania oferty oraz po┼Ťwiadczenia za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem kopii dokumentów przez osob─Ö niewymienion─ů w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nale┼╝y do oferty do┼é─ůczy─ç stosowne pe┼énomocnictwo w oryginale lub kopii po┼Ťwiadczonej notarialnie.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:


Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca zobowi─ůzany jest wnie┼Ť─ç wadium w wysoko┼Ťci: 1.500,00 z┼é (s┼éownie: tysi─ůc pi─Ö─çset z┼éotych z┼éotych). 2. Wadium musi by─ç wniesione przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert. 3. Wadium mo┼╝e by─ç wniesione w: a. pieni─ůdzu; b. por─Öczeniach bankowych, lub por─Öczeniach spó┼édzielczej kasy oszcz─Ödno┼Ťciowo-kredytowej, z tym, ┼╝e por─Öczenie kasy jest zawsze por─Öczeniem pieni─Ö┼╝nym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. por─Öczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi─Öbiorczo┼Ťci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pó┼║n. zm.). 4. Wadium w formie pieni─ůdza nale┼╝y wnie┼Ť─ç przelewem na konto w Banku Spó┼édzielczym w Mi┼äsku Mazowieckim, Oddzia┼é w Latowiczu Nr 08 9226 0005 0040 0552 2000 0160 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieni─ůdzu nast─Öpuje z chwil─ů uznania ┼Ťrodków pieni─Ö┼╝nych na rachunku bankowym Zamawiaj─ůcego, o którym mowa w pkt 5. 2) niniejszej SIWZ, przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert (tj. przed up┼éywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sk┼éadania ofert). 6. Zamawiaj─ůcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieni─Ö┼╝nej – dokument potwierdzaj─ůcy dokonanie przelewu wadium zosta┼é za┼é─ůczony do oferty; b) innej ni┼╝ pieni─ůdz – orygina┼é dokumentu zosta┼é z┼éo┼╝ony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z tre┼Ťci gwarancji/por─Öczenia winno wynika─ç bezwarunkowe, na ka┼╝de pisemne ┼╝─ůdanie zg┼éoszone przez Zamawiaj─ůcego w terminie zwi─ůzania ofert─ů, zobowi─ůzanie Gwaranta do wyp┼éaty Zamawiaj─ůcemu pe┼énej kwoty wadium w okoliczno┼Ťciach okre┼Ťlonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawid┼éowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczno┼Ťci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy okre┼Ťla ustawa PZP.IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


Nie 
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie 
Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Nie 
Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie oferty wariantowej 
Nie 
Z┼éo┼╝enie oferty wariantowej dopuszcza si─Ö tylko z jednoczesnym z┼éo┼╝eniem oferty zasadniczej: 
NieIV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


Umowa ramowa b─Ödzie zawarta: 

Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której b─Öd─ů zamieszczone dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem) Nie 
Nale┼╝y poda─ç adres strony internetowej, na której aukcja b─Ödzie prowadzona: 

Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia: 

Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia: 
Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä): 
Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä: 
Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: 
Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria KryteriaZnaczenieCena brutto60,00Gwarancja40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z og┼éoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og┼éoszeniem 
Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody: 

Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania: 

Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä: 
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty: 

Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna: 


Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 


Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych: 


Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä: 


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:


Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 


Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: 


IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Warunki zmiany umowy. 1. Zakazuje si─Ö zmian postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ┼╝e zmiana b─Ödzie dotyczy┼éa nast─Öpuj─ůcych postanowie┼ä umowy: a) gdy konieczno┼Ť─ç zmiany, w tym w zakresie wysoko┼Ťci wynagrodzenia, zwi─ůzana jest ze zmian─ů powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysoko┼Ťci stawki podatku VAT przy czym wynagrodzenie umowne brutto nie mo┼╝e w takiej sytuacji ulec zwi─Ökszeniu); b) konieczno┼Ťci zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów robót okre┼Ťlonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym jak i ca┼éo┼Ťci zadania w zwi─ůzku z: - z brakiem mo┼╝liwo┼Ťci prowadzenia robót na skutek obiektywnych, nie mo┼╝liwych do przewidzenia warunków atmosferycznych lub - dzia┼éaniem si┼éy wy┼╝szej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez w┼éa┼Ťciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc─Ö lub - ujawnieniem w trakcie realizacji zamówienia istotnych i nieusuwalnych bez zb─Ödnej zw┼éoki wad, b┼é─Ödów, braków projektowych, skutkuj─ůcych konieczno┼Ťci─ů dokonania poprawek lub uzupe┼énie┼ä dokumentacji je┼╝eli uniemo┼╝liwia to lub wstrzymuje realizacj─Ö okre┼Ťlonego rodzaju robót, maj─ůcych wp┼éyw na termin zako┼äczenia robót lub, - konieczno┼Ťci─ů usuni─Öcia wad, b┼é─Ödów, braków, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, b─Öd─ůcych nast─Öpstwem okoliczno┼Ťci le┼╝─ůcych po stronie Zamawiaj─ůcego lub, - wyst─ůpieniem opó┼║nienia w wydaniu decyzji, zezwole┼ä itp., przez w┼éa┼Ťciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc─Ö lub - konieczno┼Ťci─ů zrealizowania jakiejkolwiek cz─Ö┼Ťci robót, obj─Ötych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwi─ůza┼ä technicznych lub technologicznych, ni┼╝ wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikaj─ůcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi─ůza┼ä grozi┼éo niewykonaniem lub nienale┼╝ytym wykonaniem umowy lub, - innymi okoliczno┼Ťciami niepowsta┼éymi z winy Wykonawcy, - ze zleceniem robót dodatkowych obj─Ötych zamówieniem dodatkowym, je┼╝eli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemo┼╝liwiaj─ů dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. c) ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad, b┼é─Ödów, braków projektowych niemo┼╝liwych do stwierdzenia na etapie sk┼éadania ofert, skutkuj─ůcych konieczno┼Ťci─ů dokonania poprawek lub uzupe┼énie┼ä dokumentacji; d) zastosowania innych technologii wykonania robót - o ile s─ů korzystne dla Zamawiaj─ůcego i o ile nie powoduj─ů zwi─Ökszenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, ┼╝e s─ů spowodowane okoliczno┼Ťciami, takimi jak: - niedost─Öpno┼Ť─ç na rynku materia┼éów lub urz─ůdze┼ä wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materia┼éów lub urz─ůdze┼ä, - pojawienie na rynku materia┼éów lub urz─ůdze┼ä nowszej generacji pozwalaj─ůcych na zaoszcz─Ödzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub uzyskanie lepszej jako┼Ťci robót, - pojawienie si─Ö nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalaj─ůcej na zaoszcz─Ödzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac jak równie┼╝ kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, e) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy f) zmiany podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca opiera┼é si─Ö wykazuj─ůc spe┼énienie warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu; 2. Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania zmiany podwykonawcy/lub cz─Ö┼Ťci wykonywanego przez niego zakresu robót, us┼éug, b─ůd┼║ wprowadzenie nowego podwykonawcy. 3. Zmiany w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 1) zmiany dotycz─ů realizacji dodatkowych dostaw, us┼éug lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobj─Ötych zamówieniem podstawowym, o ile sta┼éy si─Ö niezb─Ödne i zosta┼éy spe┼énione ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůce warunki: a) zmiana wykonawcy nie mo┼╝e zosta─ç dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególno┼Ťci dotycz─ůcych zamienno┼Ťci lub interoperacyjno┼Ťci sprz─Ötu, us┼éug lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowa┼éaby istotn─ů niedogodno┼Ť─ç lub znaczne zwi─Ökszenie kosztów dla zamawiaj─ůcego, c) warto┼Ť─ç ka┼╝dej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto┼Ťci zamówienia okre┼Ťlonej pierwotnie w umowie; 4. wyst─ůpienia konieczno┼Ťci wykonanie robót zamiennych, które wstrzymuj─ů, opó┼║niaj─ů realizacj─Ö przedmiotu umowy b─ůd┼║ uniemo┼╝liwiaj─ů realizacj─Ö przedmiotu zamówienia. 5. konieczno┼Ť─ç zmiany umowy spowodowana jest okoliczno┼Ťciami, których zamawiaj─ůcy, dzia┼éaj─ůc z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů, nie móg┼é przewidzie─ç i warto┼Ť─ç zmiany nie przekracza 50 % warto┼Ťci zamówienia okre┼Ťlonej pierwotnie w umowie. 6. Stosownie do tre┼Ťci art. 142 ust. 5 Pzp przewiduje si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany wysoko┼Ťci wynagrodzenia nale┼╝nego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i us┼éug, je┼╝eli zmiany te b─Öd─ů mia┼éy wp┼éyw na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc─Ö. Wprowadzenie zmiany wymaga z┼éo┼╝enia przez Wykonawc─Ö: - wniosku o dokonanie zmiany, - szczegó┼éowego uzasadnienia wp┼éywu zmian, o których mowa w lit. a, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc─Ö, - dokumentu potwierdzaj─ůcego obj─Öcie podatkiem od towarów i us┼éug dostaw lub us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Wykonawc─Ö w zwi─ůzku z realizacj─ů zamówienia; 7. Zmiana terminów poszczególnych etapów wykonania robót lub robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych etapach ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie wymaga aneksu do umowy, je┼╝eli zmiany te nie b─Öd─ů mia┼éy wp┼éywu na przed┼éu┼╝enie terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego b─Ödzie odbywa┼éa si─Ö na wniosek Wykonawcy, który przed┼éo┼╝y Zamawiaj─ůcemu zmieniony harmonogram - rzeczowo – finansowym i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiaj─ůcego. Wszelkie zmiany i uzupe┼énienia tre┼Ťci niniejszej umowy wymagaj─ů aneksu sporz─ůdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy): 

┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu: 
Data: 2018-07-02, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem): 
Nie 
Wskaza─ç powody: 

J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 


 Wójt Gminy Latowicz


-/Bogdan ┼Üwi─ůtek -Górski/-

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF212 KB POBIERZOgłoszenie o zamówieniu 15.06.201815.06.2018 19:0317
.DOC533 KB POBIERZSpecyfikacja Istotnych Warunk├│w Zam├│wienia +za┼é─ůczniki 1-5 do SIWZ15.06.2018 19:0536
?60.1 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 6 do SIWZ wz├│r umowy15.06.2018 19:0614
.PDF139 KB POBIERZprzedmiar rob├│t Budowa Otwartej Strefy Aktywno┼Ťci w Latowiczu za┼é─ůcznik nr do 8a15.06.2018 19:0720
.PDF303.4 KB POBIERZprzedmiar rob├│t Budowa Otwartej Strefy Aktywno┼Ťci w Wielgolesie za┼é─ůcznik nr do 15.06.2018 19:0721
.PDF38.2 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 10 do SIWZ kosztorys ofertowy (wz├│r)15.06.2018 19:0720
?12.5 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 10 do SIWZ kosztorys ofertowy (wz├│r)15.06.2018 19:0820
?532.2 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 9 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob├│t Budowla15.06.2018 19:2520
?11 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 7 Dokumentacja projektowa (link)15.06.2018 22:0228
?64487.4 KB POBIERZdokumentacja zdj─Öciowa OSA Latowicz21.06.2018 08:3329
.PDF401.2 KB POBIERZzawiadomienie o uniewa┼╝nieniu post─Öpowania03.07.2018 14:4729

Autor : 
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2018-06-15 19:02:43
Data ostatniej modyfikacji : 15.06.2018 19:02
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 215licznik odwiedzin: 2186013