logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XXX/05

29 grudnia 2005 roku

PROTOK脫艁 NR XXX/05

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 29 grudnia 2005 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2005 r.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2006.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2006.
11. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy r贸偶ne.
15. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pani radna Jadwiga 艢luzek zg艂osi艂a 2 zapytania. Pierwsze zapytanie dotyczy艂o budowy sali gimnastycznej w Latowiczu. Pani radna poprosi艂a W贸jta Gminy o om贸wienie, jakie zosta艂y wprowadzone aneksy z Wojewod膮 do tego zadania i ile w chwili obecnej wynosi koszt budowy. (zapytanie w za艂膮czeniu do protoko艂u). W drugim zapytaniu p. Jadwiga 艢luzek poprosi艂a o informacj臋, czy Urz膮d Gminy otrzyma艂 odpowied藕 z Urz臋du Wojew贸dzkiego, czy s膮 pieni膮dze na dofinansowanie likwidacji szamb w wysoko艣ci 3000z艂 dla ka偶dej posesji i co na dzie艅 dzisiejszy jest w tej sprawie zrobione.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek z艂o偶y艂 na pi艣mie do Przewodnicz膮cego Rady 3 nast臋puj膮ce wnioski:
1) „O wprowadzenie do bud偶etu gminy na rok 2006 priorytetowej budowy o艣rodka zdrowia w Latowiczu tak, aby spe艂ni艂 wszystkie wymagania Dyrektywy Unijnej i wszelkich rozporz膮dze艅 Ministra Zdrowia”.
2) „O wprowadzenie do bud偶etu na rok 2006 projektowania przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w dla wszystkich gospodarstw, kt贸re nie b臋d膮 obj臋te kanalizacj膮 tj. ok. 800 gospodarstw i wykonanie w 2006 r. w zale偶no艣ci od zg艂oszonych ch臋tnych rolnik贸w. Zadanie to nale偶y uwa偶a膰 za priorytetowe tak, aby wszyscy mogli si臋 przy艂膮czy膰 w terminie wyznaczonym w Dyrektywie Unii Europejskiej”.
3) „O wprowadzenie do bud偶etu ze 艣rodk贸w Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej kwoty 17.500z艂 na imprezy i nagrody sportowe zwi膮zane z profilaktyk膮 przeciwalkoholow膮 i narkomanii na terenie gminy Latowicz”. (wnioski w za艂膮czeniu do protoko艂u).
4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA 2005 R

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2005 r.– uchwa艂a Nr XXX/189/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU OKRE艢LAJ膭CEGO WYSOKO艢膯 STAWEK I SZCZEG脫艁OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATK脫W ZA WYS艁UG臉 LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY ORAZ SZCZEG脫艁OWE WARUNKI OBLICZANIA I WYP艁ACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORA殴NYCH ZAST臉PSTW DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKO艁ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz– uchwa艂a Nr XXX/190/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU OKRE艢LAJ膭CEGO WYSOKO艢膯 I SZCZEG脫艁OWE ZASADY PRZYZNAWANIA I WYP艁ACANIA NAUCZYCIELSKIEGO DODATKU MIESZKANIOWEGO NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM W SZKO艁ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂 m.in., 偶e proponowana uchwa艂a jak te偶 poprzednia zosta艂y poprzedzone uzgodnieniami ze zwi膮zkami zawodowymi (ZNP) w wyniku kt贸rych nie wprowadzono jednak istotnych zmian w stosunku do uchwa艂 obowi膮zuj膮cych w roku 2005. Z艂o偶ona przez W贸jta propozycja obni偶enia dodatk贸w mieszkaniowych o 2% nie zyska艂a akceptacji ZNP.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz – uchwa艂a Nr XXX/191/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Janina Broda – Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Przewodnicz膮cy Rady odczyta艂 wniosek nr 3 z艂o偶ony przez p. radnego Jaros艂awa P艂atka w punkcie „Zapytania i interpelacje radnych” (w za艂膮czeniu do protoko艂u). Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e pod wnioskiem znajduj膮 si臋 podpisy trzech radnych.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej proponowa艂, aby przeznaczy膰 z Gminnego Programu 17,5ty艣. z艂 na profilaktyk臋 poprzez zaj臋cia sportowe. Po dyskusji uzgodniono, 偶e b臋dzie to 14ty艣.z艂. Na Komisji Rolnictwa uzgodniono ostatecznie kwot臋 12,5ty艣.z艂. Teraz p. Janina Broda m贸wi o 6,5ty艣. z艂., co jest mniejsz膮 kwot膮 jak ta przeznaczona na sport w roku 2005. Pan P艂atek powiedzia艂, 偶e wg. jego propozycji z pieni臋dzy pochodz膮cych z Gminnego Programu skorzysta wiele os贸b, a nie tylko ma艂a grupa jak to mia艂o miejsce dotychczas. Pan P艂atek stwierdzi艂, 偶e w przypadku konsekwentnego przeznaczania corocznie proponowanej przez niego kwoty z Programu na dzia艂alno艣膰 sportow膮 od roku 1997 do dnia dzisiejszego w ka偶dej miejscowo艣ci w gminie by艂oby wykonane boisko.
Pani Janina Broda powiedzia艂a, 偶e zgodnie z ustaw膮 艣rodki z Gminnego Programu mo偶na przeznaczy膰 tylko na okre艣lone cele – nie mo偶na nimi dowolnie rozporz膮dza膰. Pani Broda stwierdzi艂a, i偶 mo偶e przychyli膰 si臋 do propozycji przeznaczenia 6,5ty艣.z艂 na sport ale nie mo偶e zgodzi膰 si臋 na wi臋ksz膮 kwot臋 np. 17ty艣.z艂 bo to „zrujnowa艂oby ca艂y Program” i uniemo偶liwi艂o realizacje zada艅 ustawowych.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski – Wiceprzewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e zauwa偶y艂, i偶 wg. najnowszego projektu cz臋艣膰 pieni臋dzy przeznaczonych na sport mia艂aby pochodzi膰 ze 艣rodk贸w przewidzianych w Gminnym Programie na sfinansowanie koszt贸w prowadzenia 艣wietlic socjoterapeutycznych w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu oraz w Zespole Szk贸艂 w Wielgolesie. W przypadku uszczuplenia powy偶szej kwoty, 艣rodk贸w starczy艂oby tylko na dzia艂alno艣膰 funkcjonuj膮cej ju偶 艣wietlicy w Latowiczu – 艣wietlica w Wielgolesie nie zosta艂aby stworzona. Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e proponuje w taki spos贸b szuka膰 pieni臋dzy na sport, aby nie robi膰 tego kosztem pomocy rodzinom, a g艂贸wnie dzieciom z rodzin patologicznych. Pan radny stwierdzi艂, 偶e jego zdaniem 艣wietlica socjoterapeutyczna powinna by膰 zar贸wno w Latowiczu jak te偶 w Wielgolesie, a je艣li niekt贸rzy radni uwa偶aj膮 inaczej, to on nie wie, z jakiego powodu. Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 zastanawiaj膮c si臋 nad przesuni臋ciami w ramach Programu jak te偶 nad przeznaczeniem 艣rodk贸w na sport mo偶na porusza膰 si臋 tylko w ramach tego, na co pozwala ustawa. Nast臋pnie p. Pi艂atkowski zg艂osi艂 wniosek, aby punkt m贸wi膮cy o funkcjonowaniu 艣wietlic socjoterapeutycznych pozosta艂 w pierwotnej wersji, tzn. aby znalaz艂y si臋 w nim 艣rodki na dzia艂alno艣膰 艣wietlic zar贸wno w Latowiczu jak te偶 w Wielgolesie.
Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e przyjmuj膮c za艂o偶enie, i偶 forma Gminnego Programu jest narzucona „z g贸ry” powstaje pytanie, po co w og贸le si臋 nad nim zastanawia膰, skoro i tak nie mo偶na niczego zmieni膰?
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e pami臋ta jak od pocz膮tku kadencji toczy艂 si臋 sp贸r z p. Przewodnicz膮c膮 Gminnej Komisji o przeznaczenie 艣rodk贸w z Gminnego Programu na sport. Pan radny stwierdzi艂, i偶 od pocz膮tku uwa偶a艂, 偶e jest to szlachetny cel, – bowiem umo偶liwia si臋 dzieciom sp臋dzanie wolnego czasu w formie aktywno艣ci sportowej i tym samym stwarza si臋 alternatyw臋 dla innych, niepo偶膮danych form sp臋dzania wolnego czasu. Pan Parol powiedzia艂, 偶e nigdy natomiast nie mia艂 zamiaru zabiera膰 Komisji 50% jej bud偶etu, co jest obecnie proponowane. Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jego zdaniem realna jest propozycja m贸wi膮ca o przeznaczeniu na sport 6,5ty艣.z艂 co stanowi ok. 17% bud偶etu Komisji i jest dosy膰 du偶膮 kwot膮. Powi臋kszenie tej sumy do proponowanych 50% bud偶etu Komisji to ca艂kowita zmiana zada艅 Komisji. Pan Parol powiedzia艂, 偶e potrzebne s膮 tak偶e pieni膮dze na 艣wietlice socjoterapeutyczne, ale nie ma wystarczaj膮cej ilo艣ci 艣rodk贸w i dlatego jest propozycja zdj臋cia 艣rodk贸w ze 艣wietlicy w Wielgolesie, aby przeznaczy膰 je na sport.
Pan Pi艂atkowski stwierdzi艂, 偶e p. Janina Broda jako osoba kompetentna wiedzia艂a, po co umieszcza艂a w Gminnym Programie 艣rodki na uruchomienie 艣wietlicy socjoterapeutycznej w Wielgolesie tzn. widzia艂a potrzeb臋, powstania tej 艣wietlicy.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e w bie偶膮cym roku jest trudniej wygospodarowa膰 pieni膮dze, bowiem doszed艂 jeszcze Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii, kt贸ry ma by膰 finansowany z tej samej puli pieni臋dzy, co Program Przeciwdzia艂ania Alkoholizmowi.
Pan Andrzej Gizi艅ski – Wiceprzewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e w b艂臋dzie s膮 ci, kt贸rzy s膮dz膮, i偶 z wyjazd贸w na obozy terapeutyczne korzystaj膮 ci膮gle te same dzieci. Pan radny poprosi艂, aby p. Janina Broda wyja艣ni艂a, jak ta sprawa wygl膮da艂a np. w ostatnich trzech latach. Pan Gizi艅ski stwierdzi艂, 偶e sam by艂 Cz艂onkiem GKRPA i mo偶e powiedzie膰, i偶 takie wyjazdy s膮 konieczne, poniewa偶 dla dzieci te dwa tygodnie wyjazdu terapeutycznego to jest „zmiana widzenia 艣wiata” – jest to potrzebne, aby dzieci mog艂y zobaczy膰, 偶e istnieje inny 艣wiat, ni偶 ten „przy butelce w贸dki”. Stwarza si臋 im w ten spos贸b inn膮 alternatyw臋 postrzegania rzeczywisto艣ci. Zasadna jest tak偶e dzia艂alno艣膰 艣wietlic socjoterapeutycznych, w ramach, kt贸rych pracuje si臋 z dzie膰mi pochodz膮cymi cz臋sto z rodzin alkoholik贸w – jest to jedna z form pomocy tym dzieciom, zapobiegania, aby one w przysz艂o艣ci nie sta艂y si臋 alkoholikami.
W贸jt Gminy zapyta艂 p. Janiny Brody czy by艂aby mo偶liwo艣膰 przeznaczenia Gminnego Programu na sport wi臋kszej kwoty jak proponowane 6,5ty艣.z艂 poniewa偶 wida膰, 偶e pieni膮dze te przynosz膮 efekty.
Pani Janina Broda powiedzia艂a, 偶e nie widzi takiej mo偶liwo艣ci. Pani Broda doda艂a, i偶 na skutek przeznaczenia w roku 2005 cz臋艣ci 艣rodk贸w z Gminnego Programu na dzia艂alno艣膰 sportow膮 wyst膮pi艂y problemy z ci膮g艂o艣ci膮 pracy Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych. W przypadku przeznaczenia zbyt du偶ej kwoty na sport w roku 2006 mog艂aby wyst膮pi膰 podobna sytuacja.
Pan Zbigniew Pi艂atkowski – Wiceprzewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e 艣wietlica socjoterapeutyczna w Wielgolesie jest potrzebna tak偶e dlatego, i偶 korzystaliby z niej r贸wnie偶 uczniowie z Transboru i D臋bego Ma艂ego. Pan radny poprosi艂, aby p. Janina Broda powiedzia艂a, na czym polega praca 艣wietlicy socjoterapeutycznej – w jego wyobra偶eniu jest to pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych, kt贸re nie maj膮 w domu warunk贸w, aby odrobi膰 lekcje.
Pani Zofia Salamon – Dyrektor Szko艂y Podstawowej w Transborze stwierdzi艂a, 偶e w jej szkole nie ma aktualnie dzieci, kt贸re nale偶a艂oby wysy艂a膰 do 艣wietlicy socjoterapeutycznej, kt贸rym potrzebna jest pomoc jako dzieciom z rodzin patologicznych.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, i偶 zarzuca mu si臋, 偶e zabra艂 z Gminnego Programu pieni膮dze na sport, tymczasem on wykona艂 za te pieni膮dze boisko w Oleksiance, kt贸re ka偶dy mo偶e zobaczy膰 i kt贸re s艂u偶y nie tylko dzieciom z Oleksianki, ale tak偶e z innych wsi. Pan radny, odnosz膮c si臋 do sprawy 艣wietlic socjoterapeutycznych powiedzia艂, 偶e w gminie Latowicz w roku 2005 przeznaczono 11,86% wszystkich wydatk贸w ze 艣rodk贸w w艂asnych na realizacje zada艅 o艣wiatowych a na kolejny rok planowane jest zwi臋kszenie tej kwoty jeszcze o 2% wydatk贸w. Pan radny doda艂, 偶e w gminie przypada na 1 nauczyciela 9 uczni贸w a na jeden etat – 11 uczni贸w. „Ja tu czego艣 nie rozumiem; je偶eli mamy tak ma艂o uczni贸w na jednego nauczyciela i nie ma sk膮d wzi膮膰 pieni臋dzy na 艣wietlice” – stwierdzi艂 p. P艂atek.
Pan radny Stanis艂aw Parol stwierdzi艂, i偶 patologia istnieje i pomoc jest potrzebna i to zar贸wno dla os贸b uzale偶nionych jak i dla dzieci, dla m艂odych ludzi, – aby uchroni膰 ich przed alkoholizmem, i w tym kierunku nale偶y podejmowa膰 dzia艂ania rozumiej膮c jednak r贸wnocze艣nie, 偶e brak jest 艣rodk贸w na realizacj臋 wszystkich potrzebnych rzeczy.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e chcia艂by przypomnie膰 p. Parolowi, i偶 na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej by艂 on za przeznaczeniem z Gminnego Programu na sport kwoty 12ty艣.500z艂 a nie 6,5ty艣.z艂 - za czym jest dzisiaj.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e obecnie zmieni艂 zdanie.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e by膰 mo偶e uda艂oby si臋 zmniejszy膰 koszty wyjazdu terapeutycznego poprzez zainteresowanie spraw膮 np. Caritasu. Pani Janina Broda stwierdzi艂a, i偶 nie widzi mo偶liwo艣ci zmniejszenia koszt贸w powy偶szego.
Pan Zbigniew Pi艂atkowski – Wiceprzewodnicz膮cy Rady, przypomnia艂, 偶e prosi艂 p. Janin臋 Brod臋 o informacje na temat 艣wietlicy socjoterapeutycznej i nie doczeka艂 si臋 odpowiedzi. Nast臋pnie p. Pi艂atkowski zg艂osi艂 formalny wniosek, aby pkt. 8 Gminnego Programu pozosta艂 zachowany w wersji pierwotnej tzn., aby znalaz艂y si臋 w nim 艣rodki zar贸wno na 艣wietlic臋 socjoterapeutyczn膮 w Latowiczu jak te偶 w Wielgolesie. Pan Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e alkohol jest chorob膮, jest uzale偶nieniem a 偶on臋 i dzieci alkoholika nale偶y traktowa膰 jako osoby wsp贸艂uzale偶nione. W takim przypadku chora jest po prostu ca艂a rodzina i tak nale偶y na to patrze膰. Pan Pi艂atkowski zwr贸ci艂 uwag臋 na wypowied藕 p. Tadeusza Szczepa艅czyka z Posiedzenia Komisji O艣wiaty, kt贸ry stwierdzi艂, i偶 by艂oby inaczej gdyby艣my zmniejszali dost臋pno艣膰 alkoholu w miejscowo艣ciach na terenie gminy.
Pani Mariola Kluska powiedzia艂, 偶e ze 艣rodk贸w Gminnej Komisji korzysta tylko niewielka cz臋艣膰 dzieci zagro偶onych alkoholizmem i rzeczywi艣cie w praktyce wygl膮da to tak, 偶e korzystaj膮 dzieci z tych samych rodzin.
Pani Janina Broda poinformowa艂a, i偶 艣wietlice socjoterapeutyczne przeznaczone s膮 z za艂o偶enia dla dzieci, kt贸re po zako艅czeniu lekcji nie maj膮 warunk贸w w domu, aby odrabia膰 lekcje. W 艣wietlicy pomaga si臋 im w tych czynno艣ciach, a opr贸cz tego dostaj膮 tam skromny posi艂ek. 艢wietlica funkcjonuje obecnie w Latowiczu w godzinach od 14.00 do 16.00.
Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a, w jakich godzinach jest czynna 艣wietlica szkolna.
Pan Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e 艣wietlica w Wielgolesie czynna jest do odjazdu ostatniego autobusu, czyli do godziny 14.30.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e rol臋 艣wietlicy socjoterapeutycznej mog艂yby spe艂nia膰 艣wietlice szkolne.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶eby da膰 te proponowane 3,5ty艣. z艂. na cel 艣wietlic socjoterapeutycznych, bowiem jest to potrzebne. Pan radny powiedzia艂, i偶 jest to tylko „namiastka” pomocy, poniewa偶 gmina nie jest w stanie nikogo sponsorowa膰.
Pani Mariola Kluska zapyta艂a, z jakich miejscowo艣ci dzieci korzysta艂y ze 艣wietlicy.
Pani Janina Broda poinformowa艂a, 偶e ze 艣wietlicy korzysta艂y dzieci ze szko艂y podstawowej np. z Latowicza i Oleksianki.
Pan Jerzy Papi艅ski powiedzia艂, 偶e w z tego, co wie 艣wietlica szkolna jest czynna w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu w godzinach od 15.00 do 17.00.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e jest gotowy przysta膰 na propozycj臋, jak膮 wypracowa艂a Komisja Rolnictwa, czyli 12,5ty艣.z艂 z Gminnego Programu na sport.
Pan Kazimierz Seku艂a zaproponowa艂, aby zrezygnowa膰 z przeznaczenia na sport pieni臋dzy zawartych w Gminnym Programie i znale藕膰 te 艣rodki w bud偶ecie gminy.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 jego zdaniem wszyscy zgadzaj膮 si臋, co do tego, 偶e przeznaczanie pieni臋dzy na sport jest zasadne, jest tylko r贸偶nica zda艅, co do sumy, jak膮 nale偶y przeznaczy膰, co wynika z ograniczonych funduszy b臋d膮cych do dyspozycji.
Pani Janina Broda powiedzia艂a, 偶e nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, i偶 艣rodki z Gminnego Programu przeznaczano ju偶 na budow臋 boiska. Ponadto dzieci maj膮 do dyspozycji sal臋 gimnastyczn膮 w Wielgolesie
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e p. Janina Broda twierdzi, i偶 dzieci maj膮 przyje偶d偶a膰 na sal臋 tam gdzie chodz膮 do szko艂y, tymczasem one mog膮 tam przyje偶d偶a膰, ale opr贸cz tego nale偶y im stworzy膰 inne miejsca do uprawiania sportu – z boiska w Oleksiance korzysta艂y dzieci przez ca艂e wakacje – nie tylko te z Oleksianki. Pan radny zaznaczy艂, i偶 o stan nawierzchni na tym boisku (koszenie trawy) dba艂 on sam – robi膮c to spo艂ecznie.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 aby znale藕膰 wyj艣cie z sytuacji jest got贸w zadeklarowa膰, 偶e znajdzie w bud偶ecie powiedzmy ok. 5ty艣.z艂 na sport i udzieli膰 pomocy mieszka艅com w przypadku gdy wyst膮pi inicjatywa oddolna mieszka艅c贸w taka jak mia艂a miejsce np. w Oleksiance czy te偶 w Strachominie odno艣nie wykonania boisk.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, i偶 m贸wi膮c o boisku w Oleksiance zapomnia艂 doda膰, 偶e z tzw. 艣rodk贸w wiejskich zosta艂o na jego wykonanie przeznaczone ponad 3ty艣.z艂.
Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod glosowanie wniosek zg艂oszony przez p. Jaros艂awa P艂atka o przeznaczeniu 12,5ty艣.z艂 z Gminnego Programu Profilaktyki na sport.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 6 g艂osami „za” przy 8 g艂osach „przeciw” oraz 1 „wstrzymuj膮cym” odrzuci艂a proponowany wniosek.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie wniosek p. Zbigniewa Pi艂atkowskiego, aby zabezpieczy膰 w Gminnym Programie 艣rodki zar贸wno na 艣wietlic臋 socjoterapeutyczn膮 w Latowiczu jak te偶 w Wielgolesie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 7 g艂osami „za” przy 4 g艂osach „przeciw” oraz 4 „wstrzymuj膮cych” popar艂a proponowany wniosek.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady zarz膮dzi艂 15 minut przerwy.
Po przerwie Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 uzgodniono z p. Janin膮 Brod膮, 偶e w Gminnym Programie znajdzie si臋 5ty艣.800z艂 na sport i jednocze艣nie pozostan膮 艣rodki na 艣wietlice socjoterapeutyczne w Latowiczu i w Wielgolesie.
Wobec tego, 偶e radni nie wnie艣li wi臋cej wniosk贸w ani pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie ca艂y projekt uchwa艂y.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 9 g艂osami „za” przy 5 „przeciw” oraz 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz – uchwa艂a Nr XXX/192/2005 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.
8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA艁ANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Janina Broda – Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania problem贸w Alkoholowych.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 12 g艂osami „za” przy 2 „przeciw” oraz 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2006 – uchwa艂a Nr XXX/193/2005 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU PRACY RADY GMINY LATOWICZ NA ROK 2006

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady Gminy. Poinformowa艂, 偶e projekt zak艂ada 8 sesji w ci膮gu 2006 r. Nast臋pnie p. Przewodnicz膮cy przedstawi艂 planowana tematyk臋 poszczeg贸lnych sesji. Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2006 – uchwa艂a Nr XXX/194/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PLAN脫W PRACY STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY LATOWICZ NA ROK 2006

Proponowane plany pracy sta艂ych komisji Rady Gminy przedstawili Przewodnicz膮cy poszczeg贸lnych Komisji.
Komisje zaplanowa艂y nast臋puj膮c膮 liczb臋 posiedze艅 w roku 2006:
1) Komisja Rewizyjna – 12.
2) Komisja Planowania Bud偶etu i Finans贸w – 11.
3) Komisja Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony Przeciwpo偶arowej i Ochrony 艢rodowiska – 12.
4) Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej – 11.
5) Komisja Rolnictwa – 12.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2006 – uchwa艂a Nr XXX/195/05 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


11
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os poinformowa艂, 偶e w kr贸tkim okresie pomi臋dzy sesjami przedmiot jego dzia艂alno艣ci stanowi艂y g艂贸wnie cotygodniowe dy偶ury pe艂nione w Urz臋dzie Gminy, podczas kt贸rych opracowa艂 m.in. plan pracy Rady Gminy na rok 2006.


12
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami
Pan Stanis艂aw Parol zapyta艂 o perspektywy przy艂膮czenia do sieci wodoci膮gowej mieszka艅c贸w z kolonii w Budach Wielgoleskich. S膮 to rolnicy – ok. 10 gospodarstw. Pan radny powiedzia艂, 偶e jest to przy艂膮czenie bardzo potrzebne z uwagi na wymogi stawiane gospodarstwom rolnym zar贸wno je艣li chodzi o hodowl臋 trzody chlewnej jak te偶 o produkcj臋 mleka. Pan Parol powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nale偶a艂oby wyst膮pi膰 z wnioskiem o dofinansowanie z zewn膮trz (ze 艣rodk贸w UE) na to zadanie.
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e projektowanie tych sieci wodoci膮gowych jest uj臋te w projekcie bud偶etu na rok 2006. Nie wiadomo jak d艂ugo zejdzie si臋 z projektowaniem natomiast nie ma mo偶liwo艣ci, aby zrealizowa膰 to zadanie w roku 2006. Jest to realne w latach 2007 – 2008.
Nast臋pnie p. W贸jt poinformowa艂 o nast臋puj膮cej dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami:
1) Zimowe utrzymanie dr贸g – zosta艂o zawartych kilka um贸w na od艣nie偶anie z kilkoma mieszka艅cami gminy – powinno to usprawni膰 od艣nie偶anie. Ka偶da z tych os贸b ma wyznaczony teren, za kt贸ry jest odpowiedzialna. Ponadto jeden p艂ug b臋dzie zamontowany na samochodzie OSP Redzy艅skie.
2) O艣wiata – 16 grudnia odby艂y si臋 uzgodnienia ze zwi膮zkami zawodowymi (ZNP) regulamin贸w p艂acowych oraz okre艣laj膮cych wysoko艣膰 dodatku mieszkaniowego. NSZZ Solidarno艣膰 nie wzi膮艂 udzia艂u w uzgodnieniach.
3) Gospodarka nieruchomo艣ciami – 5 grudnia odby艂y si臋 dwa przetargi na sprzeda偶 nieruchomo艣ci w Latowiczu (2600z艂 – cena wywo艂awcza – nie by艂o osoby ch臋tnej na kupno) oraz w Wielgolesie (dzia艂ka 14 ar贸w sprzedana za 14ty艣.150z艂.).
4) Og艂oszone zosta艂y 2 przetargi:
- na dostaw臋 oleju opa艂owego,
- na odbi贸r 艣ciek贸w z gminnego wysypiska odpad贸w i budynk贸w pod zarz膮dem gminy.


13
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady, ustosunkowuj膮c si臋 do wniosk贸w z艂o偶onych przez p. Jaros艂awa P艂atka stwierdzi艂, 偶e sprawy te b臋d膮 omawiane na posiedzeniach Komisji po艣wi臋conych analizie projektu bud偶etu na rok 2006 i dlatego na dzisiejszej sesji nie ma sensu dyskusja na ten temat.
Odpowiedzi na zapytania zg艂oszone przez p. Jadwig臋 艢luzek udzieli艂 p. Tadeusz Nowicki – insp. ds. inwestycji.
Pan Nowicki poinformowa艂, 偶e aneks z Wojewod膮 zosta艂 podpisany wobec faktu zmiany kwot zadania po przetargu. Aneks zosta艂 tak偶e podpisany w zwi膮zku ze zmianami dokonanymi w projekcie w celu dostosowania go do obowi膮zuj膮cych przepis贸w (norm) – w ramach kwoty okre艣lonej w przetargu. By艂o to konieczne poniewa偶 projekt by艂 opracowany w roku 2000. Umowa z Wojewod膮 jest podpisana na kwot臋 2mln.743ty艣.z艂 (w zaokr膮gleniu).
Odpowiadaj膮c na drugie ze zg艂oszonych przez p. 艢luzek zapyta艅, p. Nowicki poinformowa艂, 偶e z艂o偶one zosta艂o w tej sprawie zapytanie do wszelkich instytucji, kt贸re mog艂yby dawa膰 jakie艣 dotacje na inwestycje zwi膮zane z ochron膮 艣rodowiska. Nast臋pnie p Nowicki przytoczy艂 tekst wystosowanego do przedmiotowych instytucji zapytania czy istnieje mo偶liwo艣膰 dofinansowania likwidacji szamb, do jakiej dojdzie na skutek wykonywania przy艂膮czy kanalizacyjnych. Pan Nowicki poinformowa艂, i偶 na dzie艅 dzisiejszy nadesz艂a odpowied藕 z Urz臋du Marsza艂kowskiego zawieraj膮ca informacj臋, 偶e organem w艂a艣ciwym do udzielania informacji dotycz膮cych dofinansowania jest Wojew贸dzki Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Z WFO艢iGW nadesz艂a odpowied藕, i偶 nie ma mo偶liwo艣ci udzielenia dofinansowania. EKOFUNDUSZ odpisa艂, 偶e nie finansuje takich zada艅. Tak偶e Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska odpisa艂, 偶e nie ma mo偶liwo艣ci udzielenia takiego dofinansowania. Wi臋cej instytucji na dzie艅 dzisiejszy nie odpisa艂o tzn. Urz膮d Wojew贸dzki, Starostwo Powiatowe.
Odnosz膮c si臋 do wniosku dotycz膮cego przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w, p. Nowicki powiedzia艂, 偶e opracowa艂 na polecenie W贸jta og艂oszenie informuj膮ce, i偶 w pierwszym p贸艂roczu 2006 r. b臋d膮 opracowywane projekty przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w dla mieszka艅c贸w kt贸rzy nie b臋d膮 mogli by膰 przy艂膮czeni do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, a warunkiem opracowania projektu b臋dzie podpisanie umowy z Gmin膮 Latowicz oraz wp艂acenie 200z艂 w terminie do ko艅ca lutego 2005 r. Gmina ma ju偶 podpisan膮 umow臋 z wykonawc膮 na wykonanie projekt贸w. Te 200z艂 ma by膰 zakwalifikowane jako cz臋艣膰 wp艂aty za realizacj臋 ca艂ej oczyszczalni przydomowej, kt贸ra ma wynosi膰 2000z艂.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e koszty obs艂ugi oczyszczalni przydomowej b臋dzie ponosi艂 u偶ytkownik natomiast koszt贸w takich nie b臋dzie ponosi艂 mieszkaniec pod艂膮czony do zbiorczej sieci kanalizacji, dlatego cena za oczyszczalni臋 przydomow膮 powinna by膰 mniejsza jak cena przy艂膮cza kanalizacyjnego.
Pan Nowicki poinformowa艂, 偶e oczyszczone 艣cieki z przydomowej oczyszczalni b臋d膮 mog艂y by膰 wykorzystane tzn. b臋d膮 mog艂y by膰 wypuszczone do rowu melioracyjnego lub do rozs膮czkowania lub do zbiornika, z kt贸rego b臋dzie mo偶na korzysta膰 do np. podlewania lub oprysk贸w. Je艣li kto艣 b臋dzie mia艂 bardzo ma艂膮 dzia艂k臋, to mo偶e zrobi膰 po prostu szczelne szambo i wywozi膰 艣cieki do oczyszczalni.
Pan S艂awomir 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e jego zdaniem koszty projektowania oczyszczalni przydomowej b臋d膮 mniejsze jak przy艂膮cza wodoci膮gowego, i to nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋.
Pan Tadeusz Nowicki powiedzia艂, 偶e 艣redni koszt przy艂膮cza wodoci膮gowego jest prawdopodobnie mniejszy jak przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w.
Powy偶sze zdanie potwierdzi艂 tak偶e p.W贸jt.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e plany s膮 takie, aby w latach 2007 – 2008 – 2009 w jednym czasie budowa膰 kanalizacj臋 zbiorcz膮 w pozosta艂ej jeszcze cz臋艣ci Latowicza oraz w Wielgolesie, a tak偶e przydomowe oczyszczalnie 艣ciek贸w. Do tego potrzebny jest wk艂ad w艂asny, kt贸rego cz臋艣膰 stanowi膰 maj膮 w艂a艣nie wp艂aty od mieszka艅c贸w. Je艣li si臋 chce zrealizowa膰 te plany to nie ma sensu k艂贸ci膰 si臋 o wysoko艣膰 wp艂aty.
Pani Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy, odnosz膮c si臋 do kwestii dostosowania O艣rodk贸w Zdrowia do wymog贸w Unii Europejskiej poinformowa艂a, 偶e Program Dostosowawczy O艣rodk贸w Zdrowia musi si臋 zgadza膰 dok艂adnie z tym co okre艣laj膮 przepisy. Inne zadania dotycz膮ce modernizacji O艣rodk贸w Zdrowia mo偶na realizowa膰 poza tym Programem – je艣li Rada uzna to za potrzebne i zabezpieczy 艣rodki. Nie mo偶na w Program Dostosowawczy „wrzuci膰” wszystkiego np. wymiany starej instalacji c.o. – w przypadku je艣li jest ona nawet bardzo zu偶yta, ale spe艂nia wymogi. Podobnie jest z innymi rzeczami.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e w projekcie bud偶etu widzi, 偶e jest tylko zabezpieczenie 艣rodk贸w na modernizacj膮 O艣rodka w Wielgolesie a tymczasem O艣rodek w Latowiczu tak偶e potrzebuje takich prac.


14
SPRAWY R脫呕NE

Spraw r贸偶nych nie zg艂oszono.

15
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.


16
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XXX sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady Gminy
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-06-27 15:18:54
Data ostatniej modyfikacji : 27.06.2006 15:18
Liczba wy艣wietle艅 : 1746licznik odwiedzin: 2203968